A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017


Plán separovaného zberu plastov

 •   8. marec
 •   5. apríl
 •   4. máj
 • 31. máj
 • 28. jún
 • 26. júl
 • 23. august
 • 20. september
 • 18. október
 • 15. november
 • 13. december

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2016.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


Obsah

16.02.2017

illustračný obr.

POLTÁRSKA MESTSKÁ ZABÍJAČKA 2017

Mesto Poltár, primátor mesta Poltár Pavel Gavalec, pozýva všetkých občanov na podujatie POLTÁRSKA MESTSKÁ ZABÍJAČKA, ktoré sa uskutoční dňa 25. februára 2017 (sobota), na námestí pred kultúrnym domom.

Detail

16.02.2017

PASOVANIE PRVÁKOV

Stať sa prvákom je veľká vec. Treba si zvyknúť na toľko nových ľudí, povinností, pravidiel... Je to začiatok novej etapy v živote malého človiečika – etapy takej problémovej, pamätnej. Aby na toto obdobie deťom zostali krásne spomienky, čaká nových žiačikov slávnostný deň – PASOVANIE PRVÁKOV. Je to milá oslava vstupu prváka do ozajstného školského života, ktorá sa už niekoľko rokov traduje i v Základnej škole na Školskej ulici 3 v Poltári.

Detail

15.02.2017

plagát

Pozvánka na "Rodinný koncert"

Základná umelecká škola a RZ – SRRZ v Poltári Vás srdečne pozýva na Rodinný koncert.

Detail

08.02.2017

Nevšedná hodina výtvarného odboru žiakov ZUŠ V Poltári

Dňa 31.1.2016 bola netradičná nielen pre žiakov Základnej umeleckej školy v Poltári, ale aj pre seniorov domova sociálnych služieb v Poltári. Po spoločnom rozhovore so staršími žiakmi sa vyučujúca výtvarného odboru PhDr. Magdaléna Bugárová zo ZUŠ v Poltári rozhodla, že na začiatku roka obdaruje našich starších občanov nevšedným darčekom.

Detail

07.02.2017

logo

Online tlmočník

Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.

Detail

02.02.2017

Môj prvý koncert – žiaci prípravných ročníkov otvorili novú koncertnú sezónu roku 2017

Deň 31. január 2017 bol dňom nielen odovzdávania polročných vysvedčení, ale aj slávnostným dňom pre najmladších žiakov prípravných ročníkov, ktorí otvorili koncertnú sezónu ZUŠ v roku 2017. Priliehavý názov „Môj prvý koncert“ prezrádzal, že na pódiu vystúpili po prvýkrát žiaci – interpréti v hre na rôznych nástrojoch.

Detail

31.01.2017

pamätný list

Udelenie Pamätného listu - Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Predsedníctvo ECAV na Slovensku udeľuje Pamätnú medailu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku pri príležitosti 500. výročia reformácie

Detail

31.01.2017

VK

Výberové konanie - Riaditeľ /ka MŠ Sklárska

Primátor mesta Poltár v zmysle § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

Detail

26.01.2017

Anna Franková

Téma holokaustu očami divadelnej hry

25. 1. 2017 ponúklo Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene pre starších žiakov ZŠ a študentov divadelné predstavenie pod názvom Denník Anny Frankovej. Ide o príbeh 13-ročného dievčaťa, židovky, ktorá spolu so staršou sestrou, rodičmi a ďalšou rodinou prežila 2 roky počas 2. svetovej vojny ukrytá na povale domu ich holandských priateľov. Do denníka, akoby zázrakom zachovaného, si zapisovala svoje sny, túžby, pocity...

Detail

13.01.2017

plagát

Môj prvý koncert a výstava výtvarného odboru

Základná umelecká škola a ZRPŠ pri ZUŠ v Poltári Vás pozýva na

Detail

12.01.2017

illustračné foto

Nahlásenie údajov za malý zdroj znečisťovania ovzdušia

Mesto Poltár upozorňuje právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie (podnikateľov), ktoré prevádzkovali malý zdroj znečisťovania ovzdušia v roku 2016, že v zmysle § 6, ods. 4 zákona 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov sú povinní v termíne do 15. februára 2017 písomne nahlásiť mestu Poltár za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, ako aj ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, o počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

Detail

21.12.2016

MIKULÁŠSKA SHOW

Dňa 6.decembra 2016 (t. j. v utorok, na sviatok svätého Mikuláša) čakalo na deti z ŠKD pri Základnej škole Školská 3 v Poltári hviezdne prekvapenie.

Detail

14.12.2016

Mikulášsky stolnotenisový turnaj v Poltári

V sobotu 3. decembra sa v Poltári uskutočnil po dlhých rokoch stolnotenisový turnaj. Zúčastnilo sa na ňom päťdesiatdva hráčov zo šiestich okresov. V kategórii 17-tich registrovaných a 35-tich neregistrovaných súťažiacich mali zastúpenie aj ženy, po jednej v každej.

Detail

12.12.2016

Plagát

Vianočný koncert

Základná umelecká škola a Rodičovské združenie v Poltári Vás pozýva na Vianočný koncert

Detail

07.12.2016

foto

Rozprávkové predstavenie vo Zvolene

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene venuje systematicky pozornosť aj tvorbe pre deti, čím najmladších divákov vychováva k estetickému vkusu a prehlbuje u nich vzťah k literatúre.

Detail

22.11.2016

OZ Z naších srdiečok

„CD Piesne z Novohradu - Sestry Sihelské a ich hostia“ spája ľudí, ktorí milujú ľudovú pieseň.

Ako ste sa už mohli dozvedieť z miestnej tlače a sociálnej siete chystá sa občianske združenie Z NAŠICH SRDIEČOK s hosťami, resp. kamarátmi z Novohradu nahrať CD nosič. Cieľom projektu je zhudobnenie čo najväčšieho počtu piesní z našej oblasti pre lepšiu predstavu, čo podľa nás poslúži deťom, mládeži, učiteľom, rodičom, či milovníkom ľudovej piesne.

Detail

12.09.2016

ilustračné foto

Voľné pracovné miesto

Základná umelecká škola, Železničná 6, 987 01 Poltár v zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:

Detail

02.02.2016

illustračné foto

UPOZORNENIE pre majiteľov psov

Mesto Poltár upozorňuje občanov na povinnosť dodržiavať a rešpektovať Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Poltár č. 2/2014 o niektorých podmienkach držania psov na celom území mesta Poltár a jeho častiach Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky – Maky.

Detail

16.02.2017

PASOVANIE PRVÁKOV

Stať sa prvákom je veľká vec. Treba si zvyknúť na toľko nových ľudí, povinností, pravidiel... Je to začiatok novej etapy v živote malého človiečika – etapy takej problémovej, pamätnej. Aby na toto obdobie deťom zostali krásne spomienky, čaká nových žiačikov slávnostný deň – PASOVANIE PRVÁKOV. Je to milá oslava vstupu prváka do ozajstného školského života, ktorá sa už niekoľko rokov traduje i v Základnej škole na Školskej ulici 3 v Poltári.

Detail

15.02.2017

plagát

Pozvánka na "Rodinný koncert"

Základná umelecká škola a RZ – SRRZ v Poltári Vás srdečne pozýva na Rodinný koncert.

Detail

08.02.2017

Nevšedná hodina výtvarného odboru žiakov ZUŠ V Poltári

Dňa 31.1.2016 bola netradičná nielen pre žiakov Základnej umeleckej školy v Poltári, ale aj pre seniorov domova sociálnych služieb v Poltári. Po spoločnom rozhovore so staršími žiakmi sa vyučujúca výtvarného odboru PhDr. Magdaléna Bugárová zo ZUŠ v Poltári rozhodla, že na začiatku roka obdaruje našich starších občanov nevšedným darčekom.

Detail

02.02.2017

Môj prvý koncert – žiaci prípravných ročníkov otvorili novú koncertnú sezónu roku 2017

Deň 31. január 2017 bol dňom nielen odovzdávania polročných vysvedčení, ale aj slávnostným dňom pre najmladších žiakov prípravných ročníkov, ktorí otvorili koncertnú sezónu ZUŠ v roku 2017. Priliehavý názov „Môj prvý koncert“ prezrádzal, že na pódiu vystúpili po prvýkrát žiaci – interpréti v hre na rôznych nástrojoch.

Detail

26.01.2017

Anna Franková

Téma holokaustu očami divadelnej hry

25. 1. 2017 ponúklo Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene pre starších žiakov ZŠ a študentov divadelné predstavenie pod názvom Denník Anny Frankovej. Ide o príbeh 13-ročného dievčaťa, židovky, ktorá spolu so staršou sestrou, rodičmi a ďalšou rodinou prežila 2 roky počas 2. svetovej vojny ukrytá na povale domu ich holandských priateľov. Do denníka, akoby zázrakom zachovaného, si zapisovala svoje sny, túžby, pocity...

Detail

31.01.2017

pamätný list

Udelenie Pamätného listu - Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Predsedníctvo ECAV na Slovensku udeľuje Pamätnú medailu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku pri príležitosti 500. výročia reformácie

Detail

13.01.2017

plagát

Môj prvý koncert a výstava výtvarného odboru

Základná umelecká škola a ZRPŠ pri ZUŠ v Poltári Vás pozýva na

Detail

22.11.2016

OZ Z naších srdiečok

„CD Piesne z Novohradu - Sestry Sihelské a ich hostia“ spája ľudí, ktorí milujú ľudovú pieseň.

Ako ste sa už mohli dozvedieť z miestnej tlače a sociálnej siete chystá sa občianske združenie Z NAŠICH SRDIEČOK s hosťami, resp. kamarátmi z Novohradu nahrať CD nosič. Cieľom projektu je zhudobnenie čo najväčšieho počtu piesní z našej oblasti pre lepšiu predstavu, čo podľa nás poslúži deťom, mládeži, učiteľom, rodičom, či milovníkom ľudovej piesne.

Detail

14.12.2016

Mikulášsky stolnotenisový turnaj v Poltári

V sobotu 3. decembra sa v Poltári uskutočnil po dlhých rokoch stolnotenisový turnaj. Zúčastnilo sa na ňom päťdesiatdva hráčov zo šiestich okresov. V kategórii 17-tich registrovaných a 35-tich neregistrovaných súťažiacich mali zastúpenie aj ženy, po jednej v každej.

Detail