A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017


Plán separovaného zberu plastov

 • 18. október
 • 15. november
 • 13. december

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2016 a DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poltár č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


Zo zbierky Dr. Lászla Szilasa z Ostrihomu (10. august – 31. október 2017)

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

POZVÁNKA na MsZ

Typ: oznamy
logo PTv súlade so Zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. zvolávam
dňa 27. 10. 2017, t. j. v piatok o 10.00 hod.

do zasadačky MsÚ zasadnutie MsZ  s nasledovným programom:

 1. Správy o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy
 2. Návrh Dodatku č. 2 Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2012 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár
 3. Správa o hospodárení a celkovej činnosti ZSS
 4. Správa o stave ŽP
 5. Schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže obsiahnutých v návrhu vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov pod radové garáže na Ul. 13.januára v Poltári – 2. Kolo
 6. Kúpa pozemkov na Lúčnej ulici od Mgr. Dáši Miklovej a Kvetoslavy Pozníkovej
 7. Predaj mestského pozemku pre Annu Obročníkovú
 8. Zmena rozpočtu RO 14-25
 9. Dodatok č. 11 k Zásadám hospodárenia mesta
 10. Dodatok č. 12 k Zásadám hospodárenia mesta
 11. Návrh na vyradenie majetku na základe inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2016
 12. Dodatok č. 3/2017 k VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 13. Správa o postupe realizácie VZN mesta o dani z nehnuteľnosti, ostatných daní a poplatkov ako zdroj príjmu
 14. Prenájom nebytových priestorov v Dome služieb na Ul. družby v Poltári – GoTelecom s. r. o.
 15. Rozšírenie prenájmu nebytových priestorov v Dome služieb na Ul. družby v Poltári – FLOWER expres s. r. o.
 16. Správa o výsledkoch kontroly bežných príjmov – za užívanie verejného priestranstva za rok 2016 a I. polrok 2017
 17. R ô z n e - návrhy
 18. Diskusia - interpelácia
 19. Záver

  

Účasť na zasadnutí je nutná.
Na zasadnutie, ktoré je verejné, pozývam aj občanov mesta.

 

Pavel GAVALEC
primátor mesta Poltár


Vytvorené: 15. 2. 2016
Posledná aktualizácia: 20. 10. 2017 14:08
Autor: Marta Kupčeková