A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017-18


Plán separovaného zberu plastov

 • 13. december (streda)

 • 10. január (streda)
 • 7. február (streda)
 • 7. marec (streda)
 • 5. apríl (štvrtok)
 • 3. máj (štvrtok)
 • 30. máj (streda)
 • 27. jún (streda)
 • 25. júl (streda)
 • 22. august (streda)
 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2016 a DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poltár č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

Aktuálne oznamy


 

Správy

kresba

Pozvánka na Jesenný koncert a výstavu výtvarného odboru

Základná umelecká škola a SRRZ -RZ v Poltári Vás srdečne pozýva na celý text

škola, oznamy, kultúra | 22. 11. 2017 | Autor: Monika Račková

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Mesto Poltár, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia byť účastníkom konania. celý text

oznamy | 15. 11. 2017 | Autor: Ing. Ivan Barkáč
mapa

Pozemky pod radové garáže - verejná obchodná súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy

MESTO POLTÁR
v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 6/2016 zo dňa 16.12.2016 pod bodom II.A/5 a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 26/2017 zo dňa 20.4.2017 a v zmysle §9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia §281a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov celý text

oznamy | 10. 11. 2017 | Autor: Ing. Martin Cifranič
1. 12. 2017 o 18.00 hod. Divadlo B. S. Timravy Lučenec

Pozvánka do divadla

Vážení občania, pozývame Vás do divadla na päť divadelných predstavení v rámci festivalu Divadelná jeseň 2017. celý text

oznamy, kultúra | 30. 10. 2017 | Autor: Michal Abelovský
Plagát

KONCER HUDBY 20. a 21. STOROČIA

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA POLTÁR a SRRZ – RZ ZUŠ POLTÁR celý text

škola, kultúra | 25. 10. 2017 | Autor: Monika Račková
#

Výzva na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých regiónoch.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých regiónoch. celý text

oznamy, ostatné | 18. 9. 2017 | Autor: Bysterská | GP Consulting, s.r.o. projektový asistent
illustračné foto

Zlepšite svoje podnikanie pomocou dotácií a grantov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky plánuje v najbližšom období vyhlásiť 2 výzvy, ktoré môžu dopomôcť k zlepšeniu vášho podnikania. Nenávratný finančný príspevok sa týka podnikov v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska, kde je vysoká miera nezamestnanosti. celý text

oznamy | 17. 8. 2017 | Autor: Bysterská | GP Consulting, s.r.o. projektový asistent
Kuka-nádoba kovová

Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej. celý text

oznamy | 26. 10. 2016 | Autor: Mgr. Aneta Melicherová