A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017-18


Plán separovaného zberu plastov

 • 13. december (streda)

 • 10. január (streda)
 • 7. február (streda)
 • 7. marec (streda)
 • 5. apríl (štvrtok)
 • 3. máj (štvrtok)
 • 30. máj (streda)
 • 27. jún (streda)
 • 25. júl (streda)
 • 22. august (streda)
 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

Výzva na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých regiónoch.

Typ: oznamy | ostatné
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých regiónoch.

Termíny uzávierok 1. a 2. hodnotiaceho kola sú 15. 11. 2017 a 15. 01. 2018. Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ je 50 miliónov €.

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku je 100 000 € a maximálna 1 milión €.

Do výzvy sa môžu zapojiť fyzické alebo právnické osoby, ktoré podnikajú dlhšie ako 36 mesiacov. Minimálne vlastné aktíva firmy, uvedené v účtovnej závierke - rok 2016, musia byť vo výške 46 000 €.

Cieľom výzvy je zvýšiť konkurencieschopnosť MSP pôsobiacich v najmenej rozvinutých okresoch prostredníctvom podpory inovácie produktov alebo výrobných procesov a tým podporiť prílev nových investícií, udržanie a rast existujúcich investícií a tvorbu nových pracovných miest v regiónoch s dlhodobo vysokou mierou nezamestnanosti. Výsledkom má byť posilnenie regionálnej a lokálnej ekonomiky a zvýšenie životnej úrovne ľudí žijúcich v najmenej rozvinutých okresoch.

 

Miesto realizácie projektu

Žiadateľ

Maximálna intenzita pomoci v %

Minimálna výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa v %

Banskobystrický kraj

Žilinský kraj

Prešovský kraj

Košický kraj

Mikro- alebo malý podnik

55%

45%

Stredný podnik

45%

55%

 

Minimálna výška oprávnených nákladov v rámci projektu musí byť 182 000 € bez DPH. To je najmenší projekt, ktorý je možné podať do grantovej schémy, aby výška dotácie bola pri intenzite 55% minimálne 100 000 €.

Žiadatelia môžu investovať do nákupu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (napr. nákup strojov, prístrojov, zariadení, softvéru, licencií, úžitkových vzorov) za účelom spustenia novej alebo inovovania existujúcej výrobnej prevádzky. Oprávnené sú projekty realizované výlučne na území najmenej rozvinutého okresu, pričom rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

GP Consulting, s.r.o. je konzultačná spoločnosť v oblasti eurofondov. Máme za sebou 13 rokov skúseností a množstvo úspešných projektov. Veľmi radi našu dlhoročnú prax zúročíme aj pri Vašom projekte a pomôžeme Vám posunúť Vaše podnikanie na vyššiu úroveň.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle 0907 109 118, kontaktnou osobou je Ing. Slavomír Mikolaj, MBA alebo na telefónnom čísle 048/41 555 62.

Viac informácií o našej spoločnosti nájdete na www.granty.sk


Príloha

Vytvorené: 18. 9. 2017
Posledná aktualizácia: 18. 9. 2017 08:38
Autor: Bysterská | GP Consulting, s.r.o. projektový asistent