A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017


Plán separovaného zberu plastov

 • 23. august
 • 20. september
 • 18. október
 • 15. november
 • 13. december

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2016 a DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poltár č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

Povinne zverejňované dokumenty


Na základe novely č. 382/2011 Z.z. Občianskeho zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. majú všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie nimi zriadené povinnosť zverejňovať zmlúvy, faktúry a objednávky na svojich webových sídlach.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.08.2017

Kúpna zmluva

2017/066

236,73 EUR

Sabacká Anna

Mesto Poltár

03.08.2017

Kúpna zmluva

2017/065

158,00 EUR

Ing. Miroslav Macove

Mesto Poltár

03.08.2017

Zmluva o dielo

2017/064

176 306,65 EUR

STRABAG s.r.o.

Mesto Poltár

01.08.2017

Príkazná zmluva

2017/063

0,00 EUR

TOP SAMBESI s.r.o.

Mesto Poltár

28.07.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov a o odmene za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.

2017/062

40,10 EUR

Marian Strapko

Mesto Poltár

26.07.2017

Kúpna zmluva

2017/061

30,00 EUR

Vrbiniak Jozef

Mesto Poltár

26.07.2017

Hromadná licenčná zmluva

2017/060

0,00 EUR

SOZA Slovenský ochranný zväz autorský

Mesto Poltár

20.07.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov a o odmene za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.

2017/059

0,00 EUR

FLOWER expres s.r.o.

Mesto Poltár

12.07.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a o odmene za služby spojené s užívaním nebytových priestorov zo dňa 07.03.2017 uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytového priestoru

2017/058

0,00 EUR

SAMINO s.r.o.

Mesto Poltár

12.07.2017

Kúpna zmluva

2017/057

3 320,00 EUR

Cieniková Miriam

Mesto Poltár

06.07.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 13.1.2015

2017/056

12 000,00 EUR

architektúra, s.r.o.

Mesto Poltár

04.07.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

2017/055

180,00 EUR

Obec České Brezovo Obecný úrad

Mesto Poltár

04.07.2017

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve vedenej Okresným úradom Poltár, katastrálny odbor pod.č.k. V 408/17

2017/054

0,00 EUR

Obyvatelia bytového domu

Mesto Poltár

27.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2017

2017/053

0,00 EUR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Mesto Poltár

27.06.2017

Zmluva č. 37555 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.

2017/052

0,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Mesto Poltár

27.06.2017

Zmluva - Poistka číslo 6 593 921 813/ verzia 1

2017/051

0,00 EUR

Kooperatíva

Mesto Poltár

20.06.2017

Zmluva č. 163/2017/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017

2017/050

1 700,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

Mesto Poltár

13.06.2017

Zmluva o nájme nehnuteľnosti - pozemkov

2017/049

0,00 EUR

Poliak Milan

Mesto Poltár

05.06.2017

Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U358/2013

2017/048

1 800,00 EUR

MADE s.r.o.

Mesto Poltár

24.05.2017

Zmluva č. 01/2017 o poskytnutí dotácie

2017/047

80,00 EUR

Obec Rovňany

Mesto Poltár

23.05.2017

Hromadná licenčná zmluva

2017/046

0,00 EUR

SOZA Slovenský ochranný zväz autorský

Mesto Poltár

23.05.2017

Hromadná licenčná zmluva

2017/045

0,00 EUR

SOZA Slovenský ochranný zväz autorský

Mesto Poltár

23.05.2017

Hromadná licenčná zmluva

2017/044

0,00 EUR

SOZA Slovenský ochranný zväz autorský

Mesto Poltár

17.05.2017

Kúpna zmluva

2017/043

0,00 EUR

Obyvatelia bytového domu s.č. 649

Mesto Poltár

16.05.2017

Kúpna zmluva

2017/042

700,00 EUR

Rusnák Martin

Mesto Poltár

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: