A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017-18


Plán separovaného zberu plastov

 • 13. december (streda)

 • 10. január (streda)
 • 7. február (streda)
 • 7. marec (streda)
 • 5. apríl (štvrtok)
 • 3. máj (štvrtok)
 • 30. máj (streda)
 • 27. jún (streda)
 • 25. júl (streda)
 • 22. august (streda)
 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

Odd. výstavby, územ. plán., ŽP a dopravy

Ohlásenie drobnej stavby

podľa §57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

01-ohlásenie drobnej stavby.rtf Stiahnuté: 186x | 24.08.2016

Ohlásenie drobnej stavby

podľa §57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

01-ohlásenie drobnej stavby.pdf Stiahnuté: 162x | 24.08.2016

Ohlásenie stavebných úprav bytu a bytového jadra

podľa §57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

02-ohlásenie stavebných úprav bytu a bytového jadra.rtf Stiahnuté: 140x | 24.08.2016

Ohlásenie stavebných úprav bytu a bytového jadra

podľa §57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

02-ohlásenie stavebných úprav bytu a bytového jadra.pdf Stiahnuté: 125x | 24.08.2016

Vyjadrenie správcu bytového domu

k stavebným úpravám bytu a bytového jadra v bytovom dome v správe BYTHERM s.r.o., Mestský bytový podnik Poltár so sídlom Sklárska 593/43, 987 01 Poltár.

03-vyjadrenie správcu bytového domu k stavebným úpravám bytu a bytového jadra - bytherm sro.rtf Stiahnuté: 129x | 24.08.2016

Vyjadrenie správcu bytového domu

k stavebným úpravám bytu a bytového jadra v bytovom dome v správe BYTHERM s.r.o., Mestský bytový podnik Poltár so sídlom Sklárska 593/43, 987 01 Poltár.

03-vyjadrenie správcu bytového domu k stavebným úpravám bytu a bytového jadra - bytherm sro.pdf Stiahnuté: 195x | 24.08.2016

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

podľa §57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

04-ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác.rtf Stiahnuté: 136x | 24.08.2016

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

podľa §57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

04-ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác.pdf Stiahnuté: 152x | 24.08.2016

Nahlásenie údajov za malý zdroj znečisťovania ovzdušia - rtf

O Z N Á M E N I E údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2017 podľa skutočných údajov v roku 2016

nahlásenie údajov za malý zdroj znečisťovania ovzdušia(1).rtf Stiahnuté: 193x | 12.01.2017

Nahlásenie údajov za malý zdroj znečisťovania ovzdušia - PDF

O Z N Á M E N I E údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2017 podľa skutočných údajov v roku 2016

nahlásenie údajov za malý zdroj znečisťovania ovzdušia.pdf Stiahnuté: 195x | 12.01.2017

Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla

ziadost_o_urcenie_supisneho_a_orientacneho_cisla_na_stavbu.pdf Stiahnuté: 223x | 19.01.2016

Spoločný obecný úrad - stavebný

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

01_uzemne_rozhodnutie.rtf Stiahnuté: 194x | 19.01.2016

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa § 58 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

02_stavebne_povolenie.rtf Stiahnuté: 207x | 19.01.2016

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

03_kolaudacne_rozhodnutie.rtf Stiahnuté: 185x | 19.01.2016

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby podľa § 88 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 24 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

04_odstranenie_stavby.rtf Stiahnuté: 206x | 04.04.2016

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia podľa § 69 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

05_predlzenie_platnosti_sp.rtf Stiahnuté: 182x | 19.01.2016

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby.

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby.

06_predlzenie_terminu_ukoncenia_stavby.rtf Stiahnuté: 168x | 19.01.2016

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením podľa §68 zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a §11 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

07_zmena_stavby_pred_jej_dokoncenim.rtf Stiahnuté: 172x | 19.01.2016

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby podľa § 85 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 21 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

08_zmena_v_uzivani_stavby.rtf Stiahnuté: 178x | 19.01.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

09_suhlas_na_vyrub_drevin.rtf Stiahnuté: 176x | 19.01.2016

Stránka