A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017-18


Plán separovaného zberu plastov

 • 13. december (streda)

 • 10. január (streda)
 • 7. február (streda)
 • 7. marec (streda)
 • 5. apríl (štvrtok)
 • 3. máj (štvrtok)
 • 30. máj (streda)
 • 27. jún (streda)
 • 25. júl (streda)
 • 22. august (streda)
 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

KOMISIE ZRIADENÉ MESTSKÝM ZASTUPITEĽSTVOM V POLTÁRI

Komisia pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta
Predseda: Bc. Ján Skýpala

Členovia: MUDr. Radovan Baník, Bc. Martina Tóčiková, Mgr. Martina Brisudová, Edita Klembasová, Marta Vrabcová, Ing. Jozef Žilík, Bc. Anna Uhrínová

Zapisovateľka: Jarmila Štrbová


Komisia pre kultúru, mestskú kroniku a ZBOR PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI
Predseda: Daniel Kamas

Členovia: Mgr. Ľuboslava Slebodníková, Michal Abelovský, Peter Slavkovský, Mgr. Martina Brisudová, Michal Obročník

Zapisovateľka: Ľuba Šálková


Bytová komisia
Predseda: Ján Kulich

Členovia: Zdenko Račko, Janka Šáliová, Ing. Miroslav Macove, Mgr. Pavel Jánošík

Zapisovateľka: Marta Kupčeková


Komisia pre zdravie a sociálnu starostlivosť
Predseda: Mgr. Lenka Talánová

Členovia: MUDr. Jana Gasperová, Bc. Katarína Marciková, Mgr. Pavel Jánošík, Karol Švingál, Mgr. Iveta Uhlárová

Zapisovateľka: Elena Bodnárová


Komisia ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA, VÝSTAVBY, DOPRAVY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA a spoluprácu s podnikateľmi
Predseda: Matej Albert

Členovia: Bc. Martina Tóčiková, Zdenko Račko, František Kuzmáni, Ing. Jaroslav Štrba, Michal Koróni

Zapisovateľka: Ľudmila Sihelská


KOMISIA PRE ŠKOLSTVO
Predseda: MVDr. Július Balog

Členovia: Mgr. Eva Dirbáková, Mgr. Július Slavkovský, Bc. Katarína Kačániová, Jana Abelovská, Mgr. Dagmar Vývleková

Zapisovateľka: Ing. Mária Pribilincová


KOMISIA PRE ŠPORT
Predseda: Peter Sitor

Členovia: Ján Kulich, Ing. Ivan Solivajs

Zapisovateľka: Ing. Danica Švantnerová


KOMISIA PRIESTUPKOVÁ

Predseda: Zdeněk Pitliak

Členovia: Mgr. Jozef Vretenička, MVDr. Ján Kožiak, Peter Karásek OOPZ Poltár

Zapisovateľka: Ing. Alena Marková


KOMISIA PRE OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIE

Predseda: Zdenko Račko

Členovia: Zdeněk Pitliak, Bc. Ján Skýpala