A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Február: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • Marec: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • Apríľ: 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30.
 • Máj: 2, 7, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29.
 • Jún: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.
 • Júl: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31.
 • August: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
 • September: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25.
 • Október: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 7. marec (streda)
 • 5. apríl (štvrtok)
 • 3. máj (štvrtok)
 • 30. máj (streda)
 • 27. jún (streda)
 • 25. júl (streda)
 • 22. august (streda)
 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

Môj prvý koncert – žiaci prípravných ročníkov otvorili novú koncertnú sezónu roku 2018

Typ: škola | kultúra
Novú koncertnú sezónu 2018 otvárajú vždy tí najmladší umelci, žiaci prípravných ročníkov všetkých odborov Základnej umeleckej školy v Poltári. Pútavý názov „Môj prvý koncert“ prezrádzal, že na pódiu vystúpili po prvýkrát žiaci – interpréti v hre na rôznych nástrojoch.

Koncertnú sálu zdobili panely výtvarných prác našich malých výtvarníkov. Aj programový bulletin  bol graficky dotvorený prácou Silvie Hroncovej s obsahom radosti detí, v zajatí tónov a umenia. V úvode pani riaditeľka Mgr. Ľuboslava Slebodníková privítala všetkých prítomných, rodičov, starých rodičov, či krstné mamy, ktorí si prišli s radosťou vypočuť prvé tóny svojich ratolestí.

Spoločenská udalosť začala rozhovorom detí, publika a pani riaditeľky, kde deti prišli nato, že koncert tvoria nielen hudobníci, nástrojári – výrobcovia hudobných nástrojov, tanečníci, maliari, herci, ale aj hudobní skladatelia, zvukári a samozrejme učitelia a publikum – ich rodičia. V detskej diskusii prebehli i dôležité myšlienky o koncerte, ako o kultúrno-spoločenskom podujatí, ako sa majú obliecť, pokloniť, tlieskať a správať. Tak sa plnila nielen funkcia verejného koncertu, ale aj výchovná, veď pravidelným vystupovaním na verejnosti sa deti zbavujú trémy, sú suverénne a tiež by mali vedieť, že umenie – ich skladbičky sú nielen pre nich, ale hlavne pre tých, ktorí si ich prišli vypočuť a precítiť umelecký zážitok. Koncertu sa zúčastnilo viac ako 45 detí z Poltára i elokovaných pracovísk.

Okrem hudobníkov vystúpili najmladší tanečníci z Poltára s choreografiou „Pocit radosti“ pod vedením p. uč. Barbory Olejníkovej. Tanečná choreografia p. uč. Moniky Kramecovej na hudbu L. Štajdla a J. Rolincovej „Anjelik môj“, ktorú zatancovali malé baletky z Kalinova, zaujala publikum baletnými prvkami i priliehavým kostýmom.

Na koncerte zazneli detské ľudové piesne, populárne melódie, či skladbičky slovenských i svetových skladateľov v podaní klaviristov, spevákov, keyboardistov, flautistov, huslistov a gitaristov. V závere vystúpili žiaci hudobnej náuky s hudobnými hádankami a veselou piesňou M. Antolíka „Slniečko“ a „Kúpil si pes topánôčky“, ktorú sprevádzali detskými hudobnými nástrojmi  pod vedením p. uč. Mgr. Anny Ferencovej.

Všetci účinkujúci boli odmenení za svoje výkony bohatým potleskom, darčekom a sladkosťou za podpory rodičovského združenia. Veríme, že dnešné výkony budú motiváciou pre žiakov a prianím ich rodičom k ďalším umeleckým úspechom v štúdiu na Základnej umeleckej škole v Poltári.


Vytvorené: 5. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 5. 2. 2018 10:29
Autor: Mgr. Ľuboslava Slebodníková