A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017-18


Plán separovaného zberu plastov

 • 13. december (streda)

 • 10. január (streda)
 • 7. február (streda)
 • 7. marec (streda)
 • 5. apríl (štvrtok)
 • 3. máj (štvrtok)
 • 30. máj (streda)
 • 27. jún (streda)
 • 25. júl (streda)
 • 22. august (streda)
 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

VYBÍJANÁ najmladších žiakov

Typ: šport | škola
Vybíjaná je veľmi obľúbená školská športová hra, ktorá sa po zjednotení pravidiel hrá v niektorých mestách už aj ako organizovaná dlhodobá školská liga. V našom regióne hráme vybíjanú zatiaľ len na hodinách TEV, športových krúžkoch a na školských postupových súťažiach.

Dňa 15. 11. 2017 sa v Poltári konalo okresné kolo vo vybíjanej najmladších žiakov ZŠ. Túto súťaž voláme skrátene „malá vybíjaná“, lebo sa jej zúčastňujú žiaci a žiačky z 1. stupňa ZŠ. Je to jediná školská športová súťaž, ktorá umožňuje najmenším chlapcom spolu s dievčatami plnohodnotne si zasúťažiť medzi školami. 

Do telocvične bývalého sklárskeho učilišťa (MŠH Poltár) pricestovali súťažiaci zo všetkých základných škôl z okresu, ktoré majú 1. aj 2. stupeň. Ostatné štyri ZŠ z okresu, ktoré nemajú 2. stupeň na nezúčastnili. No napriek tomu účasť 7 škôl bola výnimočne vysoká. Atmosféra pri účasti 84 súťažiacich a divákoch z “novej školy” bola nezabudnuteľná. Výkony detí potvrdili, že športová hra vybíjaná prispieva k ich pohybovému rozvoju, ale aj psychickému a sociálnemu vývoju. Už najmenší zvládnu techniku hodu a neboja sa chytať loptu. Hravou formou rozvíjajú svoju rýchlosť, obratnosť, silu, vytrvalosť, ohybnosť, reakčnú a orientačnú pohybovú schopnosť. Vyučujúci im už na 1. stupni vštepujú Fair Play zásady, učia ich zvládnuť prehru a nepovyšovať sa po výhre.

Okresné kolo - konečné poradie:

1. miesto: ZŠ Slobody Poltár

2. miesto: ZŠ Kokava nad Rimavicou

3. miesto: ZŠ Kalinovo

4. miesto: ZŠ Cinobaňa

5.-7. miesto: ZŠ Utekáč

5.-7. miesto: ZŠ Málinec

5.-7. miesto: ZŠ Školská Poltár

Nezúčastnili sa: ZŠ Uhorské, ZŠ Breznička, ZŠ Hrnčiarska Ves, ZŠ Hrnčiarske Zalužany

 

Víťazné družstvá z okresov Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota a Poltár postúpili na regionálne kolo, ktoré sa konalo 21.11.2017 v Poltári. Chlapci a dievčatá z “novej školy” nevyužili domáce prostredie a nepostúpili na krajské kolo, ktoré sa bude konať v MŠH Poltár 28.11.2017.

Regionálne kolo - konečné poradie:

 1. miesto: ZŠ Škultétyho Veľký Krtíš
 2. miesto: ZŠ Vajanského Lučenec
 3. miesto: ZŠ Slobody Poltár

Nepricestovali: ZŠ Daxnera Rimavská Sobota


Vytvorené: 24. 11. 2017
Posledná aktualizácia: 24. 11. 2017 07:52
Autor: Mgr. R. Urbančok