Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Poltár

Tlačivá, formuláre

Odd. výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy

Kolaudačné rozhodnutie
 Kolaudačné rozhodnutie.doc (75 kB) (75 kB)

 
Odstránenie stavby
 Odstránenie stavby.doc (130.5 kB) (130.5 kB)

 
Povolenie vodnej stavby
 Povolenie vodnej stavby.doc (51.5 kB) (51.5 kB)

 
Stavebné povolenie
 Stavebné povolenie.doc (30.5 kB) (30.5 kB)

 
Územné rozhodnutie
 Územné rozhodnutie.doc (33.5 kB) (33.5 kB)

 
Výrub drevín
 Výrub drevín.doc (123.5 kB) (123.5 kB)

 
Zmena stavby pred jej dokončením
 Zmena stavby pred jej dokončením.doc (78.5 kB) (78.5 kB)

 
Zmena užívania stavby
 Zmena užívania stavby.doc (83.5 kB) (83.5 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie informácií
 Žiadosť o poskytnutie informácií.doc (80.5 kB) (80.5 kB)

 
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu
 Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu.pdf (649 kB) (649 kB)

 
Ohlásenie drobnej stavby pre fyzickú osobu
 ODS-FO.doc (34.5 kB) (34.5 kB)

 
Ohlásenie drobnej stavby pre právnickú osobu
 ODS-PO.doc (34 kB) (34 kB)

 
Ohlásenie stavebných a udržiavacích prác pre fyzickú osobu
 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác FO.doc (38 kB) (38 kB)

 
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác pre právnickú osobu
 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác PO.doc (38 kB) (38 kB)

 
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia pre fyzickú osobu
 Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia pre fyzickú osobu.doc (32 kB) (32 kB)

 
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia pre právnickú osobu
 Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia pre právnickú osobu.doc (32 kB) (32 kB)

 
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – rozkopávky, resp. pretláčania miestnej komunikácie (rozkopávkové povolenie)
 Ž i a d o s ť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie.doc (28 kB) (28 kB)

 
Ohlásenie poruchy a žiadosť o určenie podmienok na uvedenie miestnej komunikácie , resp. rozkopaného miesta do pôvodného stavu (odstránenie poruchy na inžinierskej sieti)
 O h l á s e n i e   p o r u c h y  a  žiadosť o určenie podmienok na uvedenie.doc (27.5 kB) (27.5 kB)

 
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva - rozkopávka mestskej zelene
 Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva.doc (27.5 kB) (27.5 kB)

 
Ohlásenie poruchy a žiadosť o určenie podmienok na uvedenie verejného priestranstva, resp. rozkopaného miesta do pôvodného stavu (odstránenie poruchy na inžinierskej sieti)
 Ohlásenie poruchy a žiadosť o určenie podmienok na uvedenie.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečistenia
 Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania.pdf (75.3 kB) (75.3 kB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie užívania stavby malého zdroja znečistenia
 Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie užívania stavby malého zdroja.pdf (75.7 kB) (75.7 kB)

 
Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečistenie ovzdušia
 Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečistenie ovzdušia.pdf (78.4 kB) (78.4 kB)

 

Oddelenie organizačno-správne, MATRIKA

Čestné prehlásenie
 cestne_prehlasenie.pdf (13 kB) (13 kB)

 
Všeobecné splnomocnenie
 vseobecne_splnomocnenie.pdf (13.5 kB) (13.5 kB)

 
Žiadosť o vydanie potvrdenia o trvalom pobyte
 Žiadosť o vydanie potvrdenia o trvalom pobyte.pdf (95.6 kB) (95.6 kB)

 
Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 Návrh na zrušenie trvalého pobytu.pdf (247.3 kB) (247.3 kB)

 
Žiadosť o pridelenie bytu
 ziadost o pridelenie bytu-Mesto poltar.pdf (75.6 kB) (75.6 kB)

 
Splnomocnenie vo veci prihlásenia jednotlivo dovezeného vozidla
 Splnomocnenie vo veci prihlásenia jednotlivo dovezeného vozidla.pdf (191.6 kB) (191.6 kB)

 

Oddelenie miestnych daní a poplatkov

Prihláška do množstvového zberu
 prihlaska do množstvového zberu TKO.pdf (26.9 kB) (26.9 kB)

 
Odhlásenie odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu
 Odhlásenie odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu.pdf (71.5 kB) (71.5 kB)

 
Zníženie poplatku za komunálny odpad
 Zníženie poplatku.pdf (172.6 kB) (172.6 kB)

 
 Zníženie poplatku.rtf (54.9 kB) (54.9 kB)

 
Oznámenie o osobitnom užívaní verejného priestranstva
 Oznámenie o osobitnom užívaní verejného priestranstva.pdf (142.3 kB) (142.3 kB)

 
Žiadosť o vydanie stanoviska k realizácii podnikateľského zámeru v meste a potvrdenie času predaja
 Žiadosť o vydanie stanoviska k realizácii podnikateľského zámeru v meste.pdf (24.2 kB) (24.2 kB)

 
Vznik-zánik daňovej povinnosti-FO
 Vznik-zánik daňovej povinnosti-FO.pdf (241.7 kB) (241.7 kB)

 
Vznik-zánik daňovej povinnosti-PO
 Vznik-zánik daňovej povinnosti-PO.pdf (227.9 kB) (227.9 kB)

 
Ohlásenie vzniku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Ohlásenie vzniku poplatkovej povinnosti .pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 

Spoločný úrad školský

Krajský školský úrad v BB - Štatistické výkazy
 statisticke-vykazy-krajsky-skolsky-urad-v-banskej-bystrici.mht (275.9 kB) (275.9 kB)

 
Čo to vlastne sú tie štandardy ?
 co-to-vlastne-su-tie-standardy.pdf (125.5 kB) (125.5 kB)

 
Metodické usmernenie k poskytovaniu diétnych jedál pre deti a žiakov v školskom stravovaní
 dietne-stravovanie-ksubb.pdf (202.6 kB) (202.6 kB)

 
Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení
 pracovny_poriadok_2010-pz.pdf (373.8 kB) (373.8 kB)

 
Príplatok za triednictvo učiteľov materských škôl
 priplatok_za_triednictvo_ms.pdf (21.3 kB) (21.3 kB)

 
PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA OBDOBIE ROKOV 2010 – 2014
 pvv-sr_msvvassr.pdf (56.8 kB) (56.8 kB)

 
Aplikácia § 32b ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v praxi
 usmernenie-32b_zakona_553-2003_s_prikladmi.pdf (297.3 kB) (297.3 kB)

 
312/2010 - V Ý N O S Ministerstva financií SR z 9. júna 2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
 vynos_a_prilohy_2010-312-1-.pdf (647.6 kB) (647.6 kB)

 
Stručný komentár k financovaniu originálnych kompetencií (MŠ,ZŠS,ŠKD,ŠSZČ,ŠŠS,ZUŠ) v pôsobnosti obcí a podiel obce vo výnose dane pre školstvo na rok 2008
 vypocet-originalnych-kompetencii.pdf (280.7 kB) (280.7 kB)

 
275/2006 - ZÁKON z 20. apríla 2006 o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 zakon_275-2006_o_isvs-1-.pdf (60.3 kB) (60.3 kB)

 
Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
 ziadost-na-prijatie-dietata-na-predprimarne-vzdelavanie.pdf (72 kB) (72 kB)

 

Ostatné tlačivá

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU - JEDNORAZOVÁ DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI

 
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU - JEDNORAZOVÁ DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI

 

--------- Lučenec ----------

Jesenné stretnutie ATT00010.jpg (208.2 kB)
Dolná zem - program Dolná zem - program.jpg (1.4 MB)
DOLNÁ ZEM A REGIÓN NOVOHRAD - Prihláška na konferenciu Prihlaska_Dolna zem.doc (302 kB)
DOLNÁ ZEM A REGIÓN NOVOHRAD - Pozvánka na konferenciu Pozvanka_Dolna zem.pdf (1.8 MB)
Podujatia na September podujatia NOS_sept_2015.pdf (659.5 kB)
Čítačka po stopách mladého vína. mladí s mladým.pdf (217.9 kB)
Noviny REKUS - September noviny_2015_9.pdf (4.5 MB)
Noviny REKUS - Júl a August noviny_2015_7_8.pdf (3.8 MB)
Noviny REKUS - Jún noviny_2015_6.pdf (3.3 MB)
Kalendár výročí 2015 Kalendár výročí 2015.pdf (4.7 MB)

---- Rimavská Sobota ----

Predmet mesiaca október TS predmet mesiaca október 2015.pdf (197.1 kB)
Programová ponuka na mesiac OKTÓBER 10.október 2015.pdf (700.4 kB)
Od babičky na boľačky pozvanka.jpg (203.1 kB)
Kultúrne poukazy do múzea Využitie KP v GMM 4-2015.pdf (705.3 kB)

Plán separovaného zberu plastov v meste Poltár a jeho častí pre rok 2015:

11. november (streda)
09. december (streda)
--------------------------------
Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy) Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy) Podrobnejšie informácie: Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod. Zdr. obcí pre likvidáciu odpadu Poltár
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu

Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
----------------------------------------
Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.

NOVOHRAD - ručne maľovaná mapa regiónu

UPOZORNENIE !

Banskobystrický samosprávny kraj

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

dnes je: 10.10.2015

meniny má: Slavomíra


8891055

Úvodná stránka