Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Poltár

Tlačivá, formuláre

Odd. výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy

Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č.50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov - FO.
 ods-fo.rtf (49 kB) (49 kB)

 
Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov - PO.
 ods-po.rtf (48.2 kB) (48.2 kB)

 
Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla
 ziadost_o_urcenie_supisneho_a_orientacneho_cisla_na_stavbu.pdf (649 kB) (649 kB)

 
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác podľa § 57 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 ohlasenie_stavebnych_uprav_a_udrziavacich_prac_fo.rtf (50.9 kB) (50.9 kB)

 
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác podľa § 57 zákona č.50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 ohlasenie_stavebnych_uprav_a_udrziavacich_prac_po.rtf (51.4 kB) (51.4 kB)

 
OZNÁMENIE údajov potrebných pre určenie výšky poplatku (sankcie) za znečisťovanie ovzdušia
 oznamenie_udajov_potrebnych_pre_urcenie_vysky_poplatku_za_znecistenie_ovzdusia.pdf (78.4 kB) (78.4 kB)

 

Spoločný obecný úrad – stavebný

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 01 Územné rozhodnutie.rtf (50.8 kB) (50.8 kB)

 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa § 58 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 02 Stavebné povolenie.rtf (46.6 kB) (46.6 kB)

 
Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 03 Kolaudačné rozhodnutie.rtf (51.3 kB) (51.3 kB)

 
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby podľa § 88 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 24 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 04 Odstránenie stavby.rtf (51.4 kB) (51.4 kB)

 
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia podľa § 69 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 05 Predĺženie platnosti SP.rtf (46.1 kB) (46.1 kB)

 
Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby.
 06 Predĺženie termínu ukončenia stavby.rtf (36.8 kB) (36.8 kB)

 
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením podľa §68 zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a §11 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 07 Zmena stavby pred jej dokončením.rtf (43.1 kB) (43.1 kB)

 
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby podľa § 85 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 21 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 08 Zmena v užívaní stavby.rtf (41.9 kB) (41.9 kB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
 09 Súhlas na výrub drevín.rtf (38.3 kB) (38.3 kB)

 
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia.
 10 Povolenie informačného reklamného a propagačného zariadenia.rtf (48.1 kB) (48.1 kB)

 
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávka komunikácie) a na zvláštne užívanie verejného priestranstva (rozkopávka mestskej zelene).
 11 Rozkopávkové povolenie MK - povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie.rtf (50.6 kB) (50.6 kB)

 
Ohlásenie poruchy a žiadosť o určenie podmienok na uvedenie miestnej komunikácie, resp. rozkopaného miesta do pôvodného stavu (odstránenie poruchy na inžinierskej sieti).
 12 Rozkopané miesto MK - ohlásenie poruchy a žiadosť o určenie podmienok na uvedenie rozkopaného miesta do pôvodného stavu.rtf (43.1 kB) (43.1 kB)

 
Žiadosť o povolenie pripojenia pozemnej komunikácie.
 13 Pripojenie MK - povolenie pripojenia pozemnej komunikácie.rtf (47.1 kB) (47.1 kB)

 
1. Žiadosť o povolenie uzávierky (čiastočnej) a obchádzka cesty 2. Žiadosť o určenie dopravných značiek a dopravných zariadení
 14 Uzávierka MK - povolenie uzávierky a obchádzka cesty.rtf (59.6 kB) (59.6 kB)

 
Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)– podľa § 17 ods.1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
 15 MZZO - povolenie.rtf (43.6 kB) (43.6 kB)

 
Žiadosť o súhlas na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)– podľa § 17 ods.1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (po zrealizovaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia).
 16 MZZO - užívanie.rtf (42.1 kB) (42.1 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
 17 Žiadosť o poskytnutie informácií.rtf (63.5 kB) (63.5 kB)

 
Prehlásenie o stavebnom dozore.
 18 Prehlásenie o stavebnom dozore (uskutočnenie stavby).rtf (30.5 kB) (30.5 kB)

 
Prehlásenie o stavbyvedúcom.
 19 Prehlásenie o stavbyvedúcom (uskutočnenie stavby).rtf (30.3 kB) (30.3 kB)

 
Prehlásenie o stavebnom dozore.
 20 Prehlásenie o stavebnom dozore (odstránenie stavby).rtf (30.5 kB) (30.5 kB)

 
POTVRDENIE O VODOTESNOSTI ŽUMPY.
 21 Potvrdenie o vodotesnosti žumpy.rtf (63.9 kB) (63.9 kB)

 
Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby.
 Povolenie vodnej stavby.rtf (73 kB) (73 kB)

 

Oddelenie organizačno-správne, MATRIKA

Čestné prehlásenie
 cestne_prehlasenie.pdf (13 kB) (13 kB)

 
Všeobecné splnomocnenie
 vseobecne_splnomocnenie.pdf (13.5 kB) (13.5 kB)

 
Žiadosť o vydanie potvrdenia o trvalom pobyte
 Žiadosť o vydanie potvrdenia o trvalom pobyte.pdf (95.6 kB) (95.6 kB)

 
Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 Návrh na zrušenie trvalého pobytu.pdf (247.3 kB) (247.3 kB)

 
Žiadosť o pridelenie bytu
 ziadost o pridelenie bytu-Mesto poltar.pdf (75.6 kB) (75.6 kB)

 
Splnomocnenie vo veci prihlásenia jednotlivo dovezeného vozidla
 Splnomocnenie vo veci prihlásenia jednotlivo dovezeného vozidla.pdf (191.6 kB) (191.6 kB)

 

Oddelenie miestnych daní a poplatkov

Prihláška do množstvového zberu
 prihlaska do množstvového zberu TKO.pdf (26.9 kB) (26.9 kB)

 
Odhlásenie odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu
 Odhlásenie odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu.pdf (71.5 kB) (71.5 kB)

 
Zníženie poplatku za komunálny odpad
 Zníženie poplatku.pdf (172.6 kB) (172.6 kB)

 
 Zníženie poplatku.rtf (54.9 kB) (54.9 kB)

 
Oznámenie o osobitnom užívaní verejného priestranstva
 Oznámenie o osobitnom užívaní verejného priestranstva.pdf (142.3 kB) (142.3 kB)

 
Žiadosť o vydanie stanoviska k realizácii podnikateľského zámeru v meste a potvrdenie času predaja
 Žiadosť o vydanie stanoviska k realizácii podnikateľského zámeru v meste.pdf (24.2 kB) (24.2 kB)

 
Vznik-zánik daňovej povinnosti-FO
 Vznik-zánik daňovej povinnosti-FO.pdf (241.7 kB) (241.7 kB)

 
Vznik-zánik daňovej povinnosti-PO
 Vznik-zánik daňovej povinnosti-PO.pdf (227.9 kB) (227.9 kB)

 
Ohlásenie vzniku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Ohlásenie vzniku poplatkovej povinnosti .pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 

Spoločný obecný úrad - školský

Krajský školský úrad v BB - Štatistické výkazy
 statisticke-vykazy-krajsky-skolsky-urad-v-banskej-bystrici.mht (275.9 kB) (275.9 kB)

 
Čo to vlastne sú tie štandardy ?
 co-to-vlastne-su-tie-standardy.pdf (125.5 kB) (125.5 kB)

 
Metodické usmernenie k poskytovaniu diétnych jedál pre deti a žiakov v školskom stravovaní
 dietne-stravovanie-ksubb.pdf (202.6 kB) (202.6 kB)

 
Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení
 pracovny_poriadok_2010-pz.pdf (373.8 kB) (373.8 kB)

 
Príplatok za triednictvo učiteľov materských škôl
 priplatok_za_triednictvo_ms.pdf (21.3 kB) (21.3 kB)

 
PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA OBDOBIE ROKOV 2010 – 2014
 pvv-sr_msvvassr.pdf (56.8 kB) (56.8 kB)

 
Aplikácia § 32b ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v praxi
 usmernenie-32b_zakona_553-2003_s_prikladmi.pdf (297.3 kB) (297.3 kB)

 
312/2010 - V Ý N O S Ministerstva financií SR z 9. júna 2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
 vynos_a_prilohy_2010-312-1-.pdf (647.6 kB) (647.6 kB)

 
Stručný komentár k financovaniu originálnych kompetencií (MŠ,ZŠS,ŠKD,ŠSZČ,ŠŠS,ZUŠ) v pôsobnosti obcí a podiel obce vo výnose dane pre školstvo na rok 2008
 vypocet-originalnych-kompetencii.pdf (280.7 kB) (280.7 kB)

 
275/2006 - ZÁKON z 20. apríla 2006 o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 zakon_275-2006_o_isvs-1-.pdf (60.3 kB) (60.3 kB)

 
Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
 ziadost-na-prijatie-dietata-na-predprimarne-vzdelavanie.pdf (72 kB) (72 kB)

 

Ostatné tlačivá

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU - JEDNORAZOVÁ DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI

 
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU - JEDNORAZOVÁ DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI

 

--------- Lučenec ----------

Kultúrne podujatia na mesiac DECEMBER podujatia NOS_dec_2015.pdf (722.4 kB)
Výstava - Poklady Novohradu Poklady Novohradu_TS.pdf (572.4 kB)
Kultúrne podujatia na mesiac NOVEMBER podujatia NOS_nov_2015.pdf (658.1 kB)
Noviny REKUS - November noviny_2015_11.pdf (4 MB)
Noviny REKUS - Október noviny_2015_10.pdf (3.9 MB)
Noviny REKUS - September noviny_2015_9.pdf (4.5 MB)
Kalendár výročí 2015 Kalendár výročí 2015.pdf (4.7 MB)

---- Rimavská Sobota ----

Kovačická trojka – Cicka - Hajko Výstava CICKA-HAJKO (Kovačická trojka).pdf (523 kB)
Predmet mesiaca november 011. november 2015.pdf.pdf (1.7 MB)
Programová ponuka na november GMM-november 2015.pdf (714.6 kB)
Od babičky na boľačky pozvanka.jpg (203.1 kB)
Kultúrne poukazy do múzea Využitie KP v GMM 4-2015.pdf (705.3 kB)

Plán separovaného zberu plastov v meste Poltár a jeho častí pre rok 2015:

09. december (streda)
--------------------------------
Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy) Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy) Podrobnejšie informácie: Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod. Zdr. obcí pre likvidáciu odpadu Poltár
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu

Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
----------------------------------------
Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.

NOVOHRAD - ručne maľovaná mapa regiónu

UPOZORNENIE !

Banskobystrický samosprávny kraj

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

dnes je: 26.11.2015

meniny má: Kornel


9244799

Úvodná stránka