A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 12
DNES: 925
TÝŽDEŇ: 5664
CELKOM: 645331

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

asistent/ka primátorky mesta

Typ: oznamy
ilustračné fotoMESTO POLTÁR
Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:
asistent/ka primátorky mesta

Požadované kvalifikačné predpoklady:

- najmenej stredoškolské vzdelanie s maturitou 

- prax v oblasti administratívy najmenej 3 roky

 

Ďalšie požiadavky

- bezúhonnosť

- komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, časová flexibilita, odolnosť voči stresu,   

  organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné myslenie, empatia, príjemné vystupovanie

- perfektné ovládanie slovenského jazyka, gramatiky a štylizácie uceleného textu

- plynulé používanie anglického jazyka v ústnom aj písomnom styku  

- dobrá znalosť práce s počítačom (Word, Excel, Outlook, Internet ...)

- znalosť strojopisu výhodou

- osobnostné a morálne predpoklady

- znalosť legislatívy v oblasti samosprávy

 

Popis pracovnej pozície: zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z postavenia primátorky mesta na základe jej pokynov

 

K písomnej prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť

- štruktúrovaný profesijný životopis so stručným popisom doteraz vykonávaných pracovných činností

- motivačný list

- overené fotokópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace v čase podania žiadosti

- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018

  Z. z.

- čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony a o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti.

 

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania - s uvedeným telefónnym a e-mailovým kontaktom - spolu s požadovanými dokladmi a prílohami doručia uchádzači v zalepenej a nepriehľadnej obálke  s označením „Výberové konanie – asistent/ka  „NEOTVÁRAŤ“  najneskôr do 19. marca 2019 (utorok) do 12.00 hod. osobne do podateľne Mestského úradu v Poltári, alebo doručia poštou v tom istom termíne na adresu: Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár. Žiadosti doručené osobne alebo poštou po tomto termíne nebudú akceptované a budú z výberového konania vylúčené.   

 

Informácia pre uchádzača:

Základná zložka mzdy:  557,50 € - 662,00 €, v závislosti od zaradenia zamestnanca podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, dĺžky započítanej praxe a zákonom ustanovených príplatkov.

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ písomne, v zmysle zákonnej lehoty, prihláseným uchádzačom, ktorí splnili podmienky.

Mesto Poltár si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť bez nároku na náhradu výdavkov uchádzačov.

Mesto Poltár si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho uchádzača.

 

Poltár, 5. 3. 2019       

                                                                                              Mgr. Martina BRISUDOVÁ, v. r.

                                                                                                          primátorka mesta


Príloha

Vytvorené: 6. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 6. 3. 2019 16:35
Autor: Elena Bodnárová