A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA POLTÁR NA ROKY 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 17
DNES: 444
TÝŽDEŇ: 444
CELKOM: 1746853

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Obsah

Mesto Poltár získalo dotácie vo výške viac ako 900 tisíc eur

Typ: oznamy
Mesto Poltár získalo dotácie vo výške viac ako 900 tisíc eur 1Medzi schválené projekty patria Podpora opatrovateľskej služby v meste Poltár, Pešia zóna Poltár, Miestna občianska poriadková služba v meste Poltár a Inkluzívne detské ihrisko.

Logá partnerovPodpora opatrovateľskej služby

Neustále sa zvyšujúci dopyt seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov o opatrovateľskú službu sme riešili formou vypracovania projektu. Náš projekt pod názvom Podpora opatrovateľskej služby v meste Poltár bol úspešný  a podporí rozšírenie poskytovanej opatrovateľskej služby na 30 úväzkov po dobu 24 mesiacov. Aktivitu budú realizovať opatrovateľky - zamestnankyne mesta Poltár - pre občanov, ktorí majú uzatvorenú zmluvu s mestom o poskytovaní opatrovateľskej služby najviac v rozsahu hodín vyplývajúcich z rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Cieľovou skupinou projektu sú deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby ako aj zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore. Podporujeme tak terénnu opatrovateľskú službu ako efektívny nástroj na zotrvanie odkázaných ľudí v prirodzenom domácom prostredí a súčasne predchádzame umiestňovaniu seniorov v pobytových zariadeniach. Tento spôsob starostlivosti má aj ďalšie pozitívne sociálne aspekty. Umožňuje rodinným príslušníkom zostať v zamestnaní, zabraňuje osamelosti a sociálnemu vylúčeniu opatrovaných, primerane mobilizuje ich schopnosti, klientom sa dostáva psychickej podpory, pocitu istoty a intimity. Samotným rodinám sa uľahčí život v domácom prostredí pri zvládaní nepriaznivého stavu opatrovaného, pretože o ich člena rodiny je dobre postarané. Mesto Poltár rozširuje poskytovanie opatrovateľskej služby k spokojnosti svojich občanov a podporuje trend poskytovania služieb klientom v ich prirodzenom domácom prostredí s ambíciou znížiť dopyt po inštitucionálnej starostlivosti. Samospráva na tento účel získala nenávratný finančný príspevok vo výške 489 600 €.

logá partnerovPešia zóna

Projekt Pešia zóna rieši rozšírenie a skvalitnenie existujúceho pešieho ťahu vedúceho cez sklárske sídlisko mesta Poltár, spájajúceho centrum mesta s areálom sklární. Vytvorenie pešej zóny uľahčuje pohyb obyvateľov, skvalitňuje prostredie a zvyšuje úroveň života na sídlisku. Projekt umožní lepší pohyb pre peších a rovnako pre cyklistov v úsekoch, kde sa nachádza kultúrny dom, základná škola, materská škola, bytový podnik mesta, obchodná zóna a poliklinika. V danom úseku je frekvencia pohybu výrazne vysoká. Momentálny stav pešej komunikácie je nevyhovujúci a kapacita je nedostačujúca. Projekt preto navrhuje rozšírenie a doplnenie pešieho ťahu, ktorý vytvára pešiu zónu začínajúcu  na Námestí osloboditeľov, prechádzajúcu sklárskym sídliskom a končiacu na Ul. 13. januára. Približne v strede územia sa promenáda rozšíri a vytvorí tak námestie, ktoré obyvateľom poskytne priestor pre oddych a sociálnu inklúziu. Na tento projekt získalo mesto dotáciu v objeme 321 755,24 €, z čoho 95 % tvorí nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ a ŠR vo výške 305 667,48 a 5 percentné spolufinancovanie mestom predstavuje sumu 16 087,76 €.

Logá partnerovMiestna občianska poriadková služba

Mesto Poltár sa už v minulosti zapojilo do výzvy Ministerstva vnútra SR a získalo dotáciu na podporu zvýšenia dostupnosti služieb zamestnanosti v prostredí marginalizovaných rómskych komunít, zvýšenia zamestnateľnosti obyvateľov MRK a zároveň zníženia páchania protispoločenského konania. Mestská samospráva mala v rámci MOPS zamestnaných štyroch ľudí počas uplynulých 2 rokov. Posledný projekt MOPS bol ukončený 30.06.2021 a mesto Poltár sa rozhodlo opätovne uchádzať o dotáciu a pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby. Mestská samospráva podala novú žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorá bola vo výzve Ministerstva vnútra SR úspešná a získaná dotácia predstavuje sumu 64 031,76 €. Nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ a ŠR predstavuje sumu vo výške 60 830,17 €. Aj v tomto projekte sa bude mesto podieľať na 5 % spolufinancovaní, a to sumou 3 201,59 €. Náplň práce pracovníkov MOPS v rámci nového projektu je doplnená o zelený aspekt, najmä v oblasti výkonu preventívnych opatrení, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia. Nový projekt MOPS bol schválený na dobu pätnástich mesiacov pre štyroch zamestnancov.

Logá partnerovInkluzívne detské ihrisko

Cieľom štvrtého schváleného projektu mesta Poltár je vybudovanie inkluzívneho detského ihriska v areáli mestského kúpaliska. Výsledkom bude nový oddychový areál, ktorý má motivovať deti k pohybu a socializovaniu sa. Ihrisko bude konštrukčne aj dispozične riešené tak, aby sa na ňom mohli plnohodnotne hrať so deti so zdravotným znevýhodnením spolu s ostatnými. Deti so zdravotným hendikepom tak budú môcť aktívne tráviť čas spolu so svojimi rovesníkmi. Týmto spôsobom prispejeme k zabráneniu vyčlenenia hendikepovaných detí z kolektívu, ako aj k ich prirodzenému začleneniu medzi ostatné deti. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytne mestu nenávratný finančný príspevok na vybudovanie ihriska vo výške 50 000 € čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov. Mesto Poltár bude spolufinancovať projekt desiatimi percentami vo výške 5 000 €. Celková výška oprávnených výdavkov teda predstavuje sumu 55 000 €.

„Dobrým znamením v týchto ťažkých dobách je pomáhať si navzájom a ľudí spájať. Aj preto sme veľmi radi, že sme v aktuálnom jesennom období mohli pre naše mesto a ľudí, ktorí v ňom žijú, získať mimorozpočtové zdroje v celkovej sume viac ako 900 tisíc eur. Historicky prvýkrát sme uspeli v oblasti poskytovania opatrovateľskej služby, o ktorú je v našom meste zvyšujúci záujem. Ide o refundáciu miezd opatrovateľov, ktorí poskytujú opatrovanie seniorom a dospelým či deťom s hendikepom. Práve na deti so zdravotným znevýhodnením sme mysleli v prípade projektu inkluzívneho detského ihriska, ktoré by malo vyrásť v areáli mestského kúpaliska. Ihrisko bez bariér bude priestorom pre hru a zážitky všetkých detí bez ohľadu na ich hendikep. So zámerom spájať ľudí sme pripravovali aj projekt promenády mestom. Pešia zóna má ambíciu spojiť marginalizované komunity s minoritou a umožniť tak okrem prechádzky aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti, kultúry či vzdelávacích aktivít všetkým obyvateľom mesta. Keďže naše mesto nemá zriadenú mestskú políciu na verejný poriadok a ochranu životného prostredia dozerajú členovia miestnej občianskej poriadkovej služby.  V projektom MOPS už máme pozitívne skúsenosti, pretože hliadky pomáhali deťom a seniorom najmä na prechodoch pre chodcov, dohliadali na verejný poriadok či dodržiavanie nočného pokoja “, povedala primátorka mesta Martina Brisudová


Vytvorené: 24. 11. 2021
Posledná aktualizácia: 24. 11. 2021 13:39
Autor: MsÚ Poltár