A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 22
DNES: 929
TÝŽDEŇ: 5668
CELKOM: 645335

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

Vedúci/vedúca oddelenia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy Mestského úradu v Poltári

Typ: oznamy
ilustračné fotoMESTO POLTÁR
Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:
Vedúceho/vedúcej oddelenia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Mestského úradu v Poltári

Požadované kvalifikačné predpoklady:

- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so stavebným zameraním

- prax v oblasti riadenia 3 roky

 

Ďalšie požiadavky

- bezúhonnosť

- komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné  

  a riadiace schopnosti,  tímová práca

- znalosť z oblasti investičnej výstavby, územného plánovania a stavebníctva

- znalosť a skúsenosti v oblasti práce v samospráve, znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov  

  v oblasti stavebného poriadku, životného prostredia a projektov v pôsobnosti  samosprávy, znalosť zákona 

  o majetku obcí

- dobrá znalosť práce s počítačom (Word, Excel, Outlook, Internet ...)

- osobnostné a morálne predpoklady

- ochota vysokého pracovného nasadenia, samostatnosť, presnosť a zodpovednosť

 

K písomnej prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť

- štruktúrovaný profesijný životopis  so stručným popisom doteraz vykonávaných pracovných činností

- motivačný list

- overené fotokópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace v čase podania žiadosti

- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018

  Z. z.

- čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony a o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti

 

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania - s uvedeným telefónnym a e-mailovým kontaktom - spolu s požadovanými dokladmi a prílohami doručia uchádzači v zalepenej a neprehľadnej obálke s označením „Výberové konanie - vedúci odd. výstavby MsÚ Poltár“„NEOTVÁRAŤ“  najneskôr do 19. marca 2019 (utorok) do 12.00 hod. osobne do podateľne Mestského úradu v Poltári, alebo zašlú poštou v tom istom termíne na adresu: Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár. Žiadosti doručené osobne alebo poštou po tomto termíne nebudú akceptované a budú z výberového konania vylúčené.

 

Informácia pre uchádzača:

Základná zložka mzdy: minimálne 744,00 €, v závislosti od zaradenia zamestnanca podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, dĺžky započítanej praxe a zákonom ustanovených príplatkov.

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ písomne, v zmysle zákonnej lehoty, prihláseným uchádzačom, ktorí splnili podmienky.

Mesto Poltár si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť bez nároku na náhradu výdavkov uchádzačov.

Mesto Poltár si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho uchádzača.

 

Poltár,  5. 3. 2019

                                                                                 

                                                                                              Mgr. Martina BRISUDOVÁ, v. r.

                                                                                                            primátorka mesta


Príloha

Vytvorené: 6. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 7. 3. 2019 15:16
Autor: Elena Bodnárová