A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA POLTÁR NA ROKY 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 13
DNES: 1207
TÝŽDEŇ: 3498
CELKOM: 894224

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Obsah

Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári vzniklo z iniciatívy Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania za účelom sprístupnenia informácií pre malých a stredných podnikateľov. Organizácia je súčasťou siete poradenských a informačných centier RPIC / BIC / CPK spolupracujúcich s NARMSP.
CPK v Poltári bolo založené v roku 2002. Zakladajúcimi členmi združenia sú Mesto Poltár a OZ Silikatprogres. V súčasnosti členmi združenia sú Mesto Poltár a OZ Pre Rozvoj.
Poslaním CPK v Poltári je prispieť k zlepšeniu podnikateľskej klímy a štruktúry podnikateľských subjektov v regióne prostredníctvom realizovaných služieb, zvyšovať konkurencieschopnosť malých a stredných podnikateľov na európsku úroveň. V rámci aktívnej politiky v regióne podporovať vytváranie nových pracovných príležitostí.
Svoje služby poskytuje malým a stredným podnikateľom, záujemcom o podnikanie potenciálnym podnikateľom, dlhodobo nezamestnaným, absolventom škôl, aj mimoregionálnym podnikateľským subjektom (investorom). Ďalšie služby sú určené pre miestne samosprávy a mimovládne organizácie.

Členstvo v iných organizáciách:

 • Partnerstvo sociálnej inklúzie v Poltári
 • Fórum centier zamestnanosti

 


Kontakt

Sídlo organizácie:
Železničná 2 (budova T-Com), 987 01 Poltár

tel. 047/4111 800, tel./fax: 047/4111 80, mobil: 0903 492 643
e-mail: cpkpoltar@cpk.sk
web: www.cpk.sk/poltar

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Šmatlíková, riaditeľka


Poskytované služby
informačné a poradenské služby
 • založenie firmy
 • finančný manažment
 • marketing
 • podnikateľská legislatíva a pracovné právo
 • daňové poradenstvo
 • účtovníctvo
vzdelávanie
 • kurzy
 • odborné semináre

 

ďalšie služby

 • vypracovanie podnikateľských zámerov
 • vypracovanie projektov za účelom uchádzania sa o úverové zdroje, granty z fondov EÚ, NFM, nadácií
 • vypracovanie marketingových plánov
 • vypracovanie zmlúv
 • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
 • preklad z/do anglického jazyka
 • kariérne poradenstvo
 • vyhľadávanie pracovných ponúk
 • podpora partnerskej spolupráce v rámci krajín EÚ
 • poskytovanie informačných internetových služieb
 • ďalšie podporné aktivity zamerané na rozvoj regiónu

 


Ponuka akreditovaných kurzov:

zamerané na podnikanie
 • Legislatívne minimum
 • Základy jednoduchého účtovníctva
 • Základy podvojného účtovníctva
 • Vedenie úspešnej firmy
 • Marketing a prieskum trhu
 • Podnikateľská legislatíva a komunikácia

zamerané na PC zručnosti
 • základy práce na PC

jazykové zručnosti
 • základy anglického jazyka
 • Obchodná angličtina
 • Základy nemeckého jazyka

iné
 • Projektový manažment
 • Rozvoj vlastnej osobnosti
 • možnosť prípravy a realizácie ďalších špecializovaných vzdelávacích modulov v oblasti podnikania, manažmentu, personálneho manažmentu, ekonomiky a finančného riadenia, manažmentu predaja, strategického manažmentu, manažmentu kvality, time manažmentu, komunikačných zručností, informačných a komunikačných technológií a rôznych stupňov AJ a NJ podľa požiadaviek


 


Realizované projekty

„Absolventská prax – prevencia pred dlhodobou nezamestnanosťou“
Cieľom projektu bolo uľahčiť nezamestnaným absolventom začleniť sa do pracovného procesu, prípadne pri hľadaní uplatnenia sa aj v podnikateľskej sfére. Projekt sa realizoval v rámci aktivít, ktoré umožnili absolventom namotivovať sa k nástupu do pracovnej činnosti a pomôcť im získať doplnkové odborné zručnosti a praktické skúsenosti vo svojom obore počas praxe u jednotlivých zamestnávateľov.

„Centrum rozvoja zamestnanosti“
Projektovým zámerom bolo aktivizovať a pripraviť nezamestnaných na ich samozamestnanie v oblasti remesiel. V rámci projektu sa realizovalo odborné poradenstvo, odborné vzdelávanie spojené s odbornou praxou a sprostredkovateľské aktivity – spolupráca so zamestnávateľmi. Účastníkom počas projektu bola k dispozícii databáza voľných pracovných miest v rámci Fóra Centier zamestnanosti.

„Partnerstvo sociálnej inklúzie v okrese Poltár“
Cieľom projektu bolo facilitovať skupiny ohrozené a postihnuté sociálnym vylúčením pri vstupe na trh práce prostredníctvom poradenstva, aktivizácie komunít, vypracovania akčného plánu zamestnanosti okresu Poltár a aktívnej činnosti partnerstva ako novej organizácie v regióne. Kľúčovým v projekte sa stala činnosť komunitných konzultantov, ktorí územne pokrývali celý okres Poltár a boli sprostredkovateľom aktivít medzi kanceláriou partnerstva v Poltári a cieľovými skupinami. Vďaka projektu sa prehĺbila komunikácia a spolupráca medzi miestnymi partnermi, výsledkom bola lepšia pripravenosť na využitie rozvojových programov. Výstupom projektu je formalizované partnerstvo OZ Partnerstvo pre rozvoj regiónu Poltár.

„Poradensko – vzdelávací program pre osoby prvý krát vstupujúce na trh práce“
Tento projekt bol určený osobám prvý krát vstupujúcim na trh práce prostredníctvom poradensko – vzdelávacieho programu v súlade s požiadavkami zamestnávateľov. V rámci tohto projektu boli po absolvovaní skupinového poradenstva účastníci vedení k zostaveniu individuálneho akčného plánu, ktorý súbežne s aktivitou individuálneho poradenstva aj napĺňali. V rámci projektu účastníci absolvovali vzdelávacie aktivity, ktoré boli zostavené podľa ich potrieb a požiadaviek. Odborný poradca spolu s účastníkmi vyhľadávali pracovné ponuky s využitím internetu.

„Podnikanie – nová šanca pre ženy“
Cieľom projektu bolo posilniť postavenie žien a osôb s rodinnými povinnosťami na trhu práce prostredníctvom motivácie, facilitácie cieľovej skupiny pri uplatnení sa na trhu práce a zvýšením odborných zručností v oblasti podnikania. Projekt bol zaujímavý aj z pohľadu na charakter kurzov – základných (Základy práce na PC, Základný modul podnikania) a doplnkových (Marketing a prieskum trhu, Podnikateľská legislatíva a komunikácia, Jednoduché účtovníctvo, Základy anglického jazyka a Základy nemeckého jazyka). Výstupom projektu je spracovaný Manuál začínajúceho podnikateľa.

Participácia na zahraničných projektoch:
názov projektu: „Language Learning Ware“
realizátor: Gruppo Lingua +, Italy
partneri: American University in Bulgaria
LCCI, Italy
Postigo Ponce, Spain
Mondo Consulting & Training, Romania
Euro-Projektservis, s.r.o., Slovakia
cieľ: Preskúmať a prediskutovať postoje a myšlienky zúčastnených partnerov v etape plánovania didaktiky výučby cudzieho jazyka a vyučovacieho systému.
doba realizácie: 09/2002 – 06/2006
podporný program: Grundtvig

názov projektu: „The Transfer of Knowledges of the European Union in Active Policy of the Labour Market“
realizátor: Euro-Projektservis, s.r.o., Slovakia
partner: CilaGROUP, Ireland
cieľ: Podpora profesionálne erudovanosti odborných konzultantov a školiteľov.
doba realizácie: 02/2005 – 03/2005
podporný program: Leonardo da Vinci