A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • September: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25.
 • Október: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 45
TÝŽDEŇ: 3613
CELKOM: 521242

Obsah

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB POLTÁR


I. Názov zriaďovateľa: Mesto Poltár, IČO 00316342

II. Názov a sídlo príspevkovej organizácie:

Názov:  Mestský podnik služieb Poltár
Sídlo:   Továrenská 497/15, 987 01 Poltár

III. Forma hospodárenia: Príspevková organizácia podľa § 21 a násl. Zákona číslo 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlech verejnej správy v znení neskorších predpisov.

IV. Dátum zriadenia príspevkovej organizácie: 13.12.2004

V. Predmet činnosti

A. HLAVNÁ ČINNOSŤ:

1. Zabezpečuje údržbu a správu:

 • miestnych komunikácii
 • chodníkov
 • verejných priestranstiev
 • mestského cintorína
 • kultúrnych, šprtových a ďalších mestských zariadení
 • kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta
 • verejnej zelene
 • verejného osvetlenia a mestského rozhlasu


2. zabezpečuje verejnoprospešné služby,

 • nakladanie s komunálním odpadom a drobným stavebným odpadom,
 • udržiavanie čistoty v meste,
 • udržiava a spravuje verejnú zeleň a verejné osvetlenie
 • zabezpečuje odvádzanie odpadových vôd zo žump
 • spravuje areál a budovy Telovýchovnej jednoty (TJ)


3. zabezpečuje niektoré činnosti nevyhnutné na chod Mestského úradu, Mestských škôl a Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti v meste Poltár:

 • zabezpečuje činnosť požiarneho technika pre zriaďovateľa
 • zabezpečuje činnost bezpečnostného technika pre zriaďovateľa
 • zabezpečuje funkčnosť plynových kotolní a ich zariadení podľa osobitých predpisov vo všetkých mestských zariadeniach ( Kultúrny dom, Dom služieb, budova starej polície, Mestský úrad )
 • vykonáva bežnú údržbu nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta
 • dovoz a prevoz stravy do zariadení zriadených mestom


B. VEDĽAJŠIA ČINNOSŤ:

 •  podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (voľná živnosť)
 •  cestná motorová doprava – vnútroštátna nákladná doprava (koncesia)
 •  prevádzkovanie pohrebísk (koncesia)
 •  pohrebné služby vrátane prepravy zosnulých (voľná živnosť)
 •  kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej činnosti
 •  prevádzkovanie kúpaliska a športovísk (voľná živnosť)
 •  organizovanie vzdelávacích podujatí, prednášok a školení (voľná živnosť)
 •  prenájom nehnuteľností (voľná živnosť)
 •  osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsadenosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou votidiel taxislužby (voľná živnosť)
 •  prenájom plôch pre reklamné účely na kúpalisku a športoviskách (voľná živnosť)

 


Kontakt

Mestský podnik služieb Poltár
Továrenská 497/15, 987 01 Poltár
riaditeľ: Ing. Ivan Solivajs
e-mail: mpspt@stonline.sk
     tel.:  047 422 22 63
mobil:  0905 407 492