A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • September: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25.
 • Október: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 61
TÝŽDEŇ: 3629
CELKOM: 521258

Obsah

POSTUP PRI PRIJÍMANÍ KLIENTOV  A OZNÁMENIE
ZMENY V POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Postup pri prijímaní klientov do Zariadenia pre seniorov
a Zariadenia opatrovateľskej služby


v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

Zariadenie pre seniorov § 35

 • poskytuje sa sociálna služba na neurčitý čas

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 alebo

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a potrebuje poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení z iných vážnych dôvodov

Zariadenie opatrovateľskej služby § 36

- poskytuje sa sociálna služba na určitý čas plnoletej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu

1. Podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na obecnom(mestskom) úrade v mieste trvalého bydliska

Prílohy k žiadosti:

 • lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

(na základe nálezu vypracuje posudkový lekár alebo zdravotnícky pracovník obce zdravotný posudok a pracovník obce sociálny posudok, ktorých výsledkom je posudok o odkázanosti na sociálnu službu a následne obec(mesto) vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu)

2. Žiadosť o zabezpečenie  poskytovania sociálnej služby (podáva sa v ZSS)

Prílohy k žiadosti:

 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti
 • doklady o majetkových pomeroch (vyhlásenie o majetku)
 • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac(dôchodkový výmer)
 • pri nepravidelnom príjme za predchádzajúci kalendárny rok
 • rozsudok o pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzení na právne úkony
 • potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave fyzickej osoby(žiadateľa), ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť

3. V prípade splnenia všetkých podmienok pre prijatie do ZSS podpísanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Ak nie je voľné miesto žiadosť bude zaradená v evidencii doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Občania s trvalým pobytom v meste Poltár majú právo prednostného umiestnenia.