Menu
Mesto Poltár
MestoPoltár

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte, prosím, prípadné nedostatky.

Informácie o projektoch

_____________________________________________________________________

Vypracované a podané projekty mesta Poltár

 


Logá partnerovNázov projektu : Miestna občianska poriadková služba v meste Poltár
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR
Operačný program: Ľudské zdroje

Mesto Poltár podalo novú žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorá bola vo výzve Ministerstva vnútra SR úspešná.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu 64 031,76 EUR.
Schválená výška NFP 60 830,17 EUR.

Cieľom projektu je prostredníctvom činností MOPS v meste Poltár zmierniť sociálno-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, zvýšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť najmä príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity. Projekt poskytne zamestnanie 4 členom miestnej občianskej poriadkovej služby po dobu 15 mesiacov.

Aktuálny stav: REALIZUJE SA

www.ludskezdroje.gov.sk, www.esf.gov.sk, www.minv.gov.sk, www.poltar.sk

Projekt: Miestna občianska poriadková služba v meste Poltár (402.18 kB)

 


Logá partnerovNázov projektu : Pešia zóna Poltár
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR
Operačný program: Ľudské zdroje
Mesto Poltár podalo žiadosť na základe vyhlásenej výzvy Ministerstva vnútra SR, Operačného programu Ľudské zdroje na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej  na podporu budovania základnej technickej infraštruktúry.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu 321 755,24 EUR.
Schválená výška NFP 305 667,48 EUR.

Projekt Pešia zóna rieši rozšírenie a skvalitnenie existujúceho pešieho ťahu vedúceho cez sklárske sídlisko mesta Poltár, spájajúceho centrum mesta s areálom sklární. Vytvorenie pešej zóny uľahčuje pohyb obyvateľov, skvalitňuje prostredie a zvyšuje úroveň života na sídlisku. Projekt umožní lepší pohyb pre peších a rovnako pre cyklistov v úsekoch, kde sa nachádza kultúrny dom, základná škola, materská škola, bytový podnik mesta, obchodná zóna a poliklinika. V danom úseku je frekvencia pohybu výrazne vysoká.

Aktuálny stav: SCHVÁLENÝ

Zmluva je už podpísaná a v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie

www.ludskezdroje.gov.sk, www.esf.gov.sk, www.minv.gov.sk, www.poltar.sk

Projekt : Pešia zóna Poltár (361.53 kB)

 


Logo partnerov

Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby v meste Poltár
Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Operačný program: Ľudské zdroje

Na základe vyhlásenej výzvy MPSVaR SR na Podporu opatrovateľskej služby mesto Poltár podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorého cieľom je zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným sociálnym službám, konkrétne opatrovateľským službám. Projekt podporí rozšírenie poskytovanej služby na 30 úväzkov po dobu 24 mesiacov. Cieľovou skupinou projektu sú deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby ako aj zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore. Terénna opatrovateľská služba je efektívnym nástrojom na zotrvanie odkázaných ľudí v prirodzenom domácom prostredí a predchádzaniu umiestňovania seniorov do pobytových zariadení. Mesto získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 489 600 €.

Aktuálny stav: REALIZUJE SA

www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk www.ia.gov.sk

 


operačný programEurópska úniaSIEASlovenský znakmžpsažp

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti KD POLTÁR 

Poskytovateľ   Slovenská inovačná a energetická agentúra                                  Operačný program Kvalita životného prostredia

Projekt je schválený, po podpísaní dodatku č.5 sú celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu 1 831 270,25 EUR.  Poskytovateľ poskytne NFP (nenávratný finančný príspevok) 1 739 706,74 EUR , prijímateľ  (Mesto Poltár)  spolufinancuje vo výške 5 %,  čo predstavuje sumu 91 563,51 EUR

EUR  z celkových oprávnených výdavkov.

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v Poltári, ktorá pozostáva z realizácie stavebných prác: zateplenia obvodového plášťa, zateplenia strechy, výmeny otvorových konštrukcií, opatreniam proti vlhkosti, rekonštrukcie a modernizácie systému vykurovania a ohrevu TUV s osadením a zavedením regulácie a rekonštrukcie osvetlenia.

 

Aktuálny stav: Ukončené 28.07.2021

 

PROJEKT "Zníženie energetickej náročnosti KD POLTÁR“ (470.74 kB)

 


 

Názov projektu:  Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“ (NP TSP II)

Názov projektu: Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni“ (KC).

Mesto Poltár predložilo žiadosti o zapojenie sa do uvedených národných projektov. Na základe výsledkov hodnotenia Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR boli obidve žiadosti schválené a mesto bude naďalej pokračovať v obidvoch národných projektoch.  Zmluvy o spolupráci budú uzatvárané v prvej polovici januára 2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Názov projektu Revitalizácia vnútrobloku sklárskeho sídliska Poltár

Poskytovateľ  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR                        

Operačný program Integrovaný regionálny operačný program

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu 557 640,77 EUR.

Poskytovateľ poskytne 529 758,73 EUR,  čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov,  prijímateľ     (Mesto  Poltár)   spolufinancuje  vo  výške 5 %,  čo predstavuje  sumu

27 882,04 EUR  z celkových oprávnených výdavkov.

Cieľom projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Aktuálny stav: SCHVÁLENÝ

Zmluva je už podpísaná a v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie.

PROJEKT "Revitalizácia vnútrobloku sklárskeho sídliska Poltár"

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Názov projektu Zberný dvor v meste Poltár

Poskytovateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky                            

Operačný program Kvalita životného prostredia

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu 369 221,65 EUR.

Schválená výška NFP 350 760,57 EUR.

Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov prostredníctvom realizácie zberného dvora na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu. V rámci projektu dôjde k vybudovaniu zberného dvora a obstaraniu potrebnej techniky na jeho prevádzku.

Aktuálny stav: Realizuje sa

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LogáNázov projektu    Revitalizácia odborných učební na Základnej škole, Slobody 2,        

                                          Poltár

Poskytovateľ  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR                        

Operačný program Integrovaný regionálny operačný program

 

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu 182 869,69 EUR.

Poskytovateľ poskytne 173 726,21 EUR,  čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov, prijímateľ  (Mesto Poltár)  spolufinancuje vo výške 5 %, čo predstavuje sumu 9 143,48 EUR z celkových oprávnených výdavkov.

Cieľom projektu je zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov Základnej školy, Slobody 2, Poltár prostredníctvom celkovej modernizácie odborných učební (biologickej/chemickej učebne, fyzikálnej učebne a polytechnickej učebne). Uvedená základná škola je aj miestom realizácie projektu.

Aktuálny stav: Ukončený

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LogáNázov projektu Modernizácia technického vybavenia Základnej školy, Školská 3,      

                               Poltár

Poskytovateľ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR           Operačný program Integrovaný regionálny operačný program

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu 94 884,12 EUR.

Poskytovateľ poskytne 90 139,91 EUR,  čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov,    prijímateľ   (Mesto Poltár)   spolufinancuje  vo  výške  5 %,  čo  predstavuje  sumu

4 744,21 EUR  z celkových oprávnených výdavkov.

Projekt Modernizácia technického vybavenia Základnej školy, Školská 3, Poltár je zameraný na zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne na výučbu cudzích jazykov, polytechnickej učebne a prírodovednej učebne (biológia – chémia). Cieľom projektu je prostredníctvom zlepšeného technického vybavenia v spolupráci s inovovaným vyučovaním zlepšiť výsledky žiakov školy v národnom meraní Testovanie 9 a zároveň zabezpečiť prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na základnej škole, aby si žiaci už v mladom veku osvojili pracovné zručnosti a návyky.

Aktuálny stav: Ukončený

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Logo partneraLogo partnera     

Názov projektu: Výmena súčastí technologického vybavenia ČOV mestského kúpaliska v Poltári

Poskytovateľ:  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Program: Podpora najmenej rozvinutých okresov

Mesto Poltár získalo finančné prostriedky na rekonštrukciu ČOV na kúpalisko v Poltári  z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.  Jedná sa o regionálny príspevok o podpore najmenej rozvinutých okresov v sume 42 900 €.

Účelom projektu je zabránenie úniku splaškových vôd výmenou technologického vybavenia ČOV mestského kúpaliska v meste Poltár.

Aktuálny stav: Ukončený

Publicita projektu

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Logá partnerovNázov projektu     Miestna občianska poriadková služba v meste Poltár

Poskytovateľ   Ministerstvo vnútra SR                                                                   

Operačný program  Ľudské zdroje

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu 98 762,94 EUR

Poskytnutá  výška 93 824,79 EUR,  čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov, prijímateľ  (Mesto Poltár)  spolufinancuje vo výške 5 %, čo predstavuje sumu

4 938,15 EUR  z celkových oprávnených výdavkov.

Aktuálny stav: UKONČENÝ

Od 1.7.2019 sa realizuje. Na základe výberového konania vykonávajú činnosti 4 členovia MOPS.

www.employment.gov.sk       www.esf.gov.sk       www.minv.gov.sk

 Projekt "MOPS"

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Názov projektu     Podpora opatrovateľskej služby v meste Poltár

Poskytovateľ           Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR                                                     Operačný program  Ľudské zdroje

V rámci výzvy MPSVaR SR mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok, v rámci ktorého sme plánovali 40 pracovných miest opatrovateliek na 100 % úväzok.  Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavovali sumu 499 434,00 EUR.

Aktuálny stav: NESCHVÁLENÝ

Naša žiadosť splnila podmienky poskytnutia príspevku, ako boli stanovené vo výzve, v rámci hodnotenia dosiahla 58 bodov, čo znamená 100 % z celkového možného počtu bodov, ale vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov nebola podporená.  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Názov projektu Rozšírenie služieb mestského kúpaliska na celoročné o wellness      

Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu Poltár vyhlásilo výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku

Mesto predložilo 4 žiadosti, z ktorých bola podporená jedna, a to Rozšírenie služieb mestského kúpaliska na celoročné o wellness a to finančnou čiastkou 52 200,- €.

Celkové výdavky na realizáciu  sú vo výške 58 000,- €, spolufinancovanie predstavuje sumu 5 800,- €.

Aktuálny stav: SCHVÁLENÝ

Už je podpísaná zmluva.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Názov projektu Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb

Žiadaná suma 11 300,- € + 1288,- € spoluúčasť mesta

Poskytovateľ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov č. 393/2012 Z.z. mesto podalo ešte v mesiaci november 2018 žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb. Cieľom žiadosti o dotáciu bol nákup materiálno technického vybavenia do Zariadenia sociálnych služieb v Poltári,  a to 2 kusov priemyselných práčok a 1 kus sušičky vzhľadom k tomu, že existujúce, ktoré sa v zariadení nachádzajú, sú už technicky opotrebované a na základe Protokolu o vykonanej odbornej prehliadke sú doporučené na vyradenie z prevádzky.

 Aktuálny stav: NESCHVÁLENÝ

Žiadosť nebola podporená.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Názov projektu Rozšírenie kamerového systému v meste Poltár

Celkové náklady 19 527,60 EUR

Žiadaná suma 18 550,- € + 977,60 € spoluúčasť mesta

Poskytovateľ Ministerstvo vnútra SR

 

Na základe Výzvy č. II KMV 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR bola podaná žiadosť na rozšírenie kamerového systému v meste.

V rámci projektu sa žiadalo na rozšírenie kamerového systému  nákupom a umiestnením trinástich nových kamier a nového videorekordéra o kapacite 32 kanálov

 Aktuálny stav: NESCHVÁLENÝ

Žiadosť nebola podporená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Názov projektu  BEZPEČNÉ MESTO

Žiadaná suma 13 824,- €

Poskytovateľ Ministerstvo vnútra SR

Na základe Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019 sme predložili žiadosť na realizáciu aktivít v oblasti prevencie kriminality zameranú na deti a mládež v spolupráci so základnými a materskými školami.  Výška požadovanej dotácie je vo výške 13 824,- EUR.

Zatiaľ nevieme výsledok hodnotenia.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Názov projektu Rekonštrukcia a modernizácia urnového hája

Žiadaná suma 13 500,- €

Poskytovateľ Ministerstvo vnútra SR

Na základe Výzvy na  predkladanie žiadostí o  dotácie podľa Výnosu Ministerstva financií SR bola predložená žiadosť na rekonštrukciu  a modernizáciu urnového hája, kde bolo plánované rozobratie pôvodných betónových dosiek a odstránenie stužujúceho venca a vybudovania nového aj s krytinou a následne opätovná montáž betónových dosiek.

Naša žiadosť nebola podporená. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Názov projektu Stavebné úpravy budovy telocvične TJ SKLOTATRAN Poltár

Žiadaná suma 13 500,- €

Poskytovateľ Ministerstvo vnútra SR

Úrad vlády SR zverejnil Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu na rok 2019“.

V rámci tejto výzvy sme sa uchádzali o poskytnutie dotácie na opravu telocvične v areáli TJ SKLOTATRAN Poltár pri ihrisku. Celkové výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu 27 904,04 EUR.

Aktuálny stav: SCHVÁLENÝ

Naša žiadosť bola podporená dotáciou vo výške 11 000,00 EUR. Zmluva je podpísaná a v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Názov projektu Knižnica Poltár – modernizácia

Žiadaná suma 200 000,- €

Poskytovateľ Environmentálny fond

Environmentálny fond sme na základe výzvy o poskytnutie dotácie v oblasti zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania požiadali o poskytnutie dotácie na knižnicu v Poltári. Projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy na budove a to opravu strehy, vonkajšie zateplenie výmena okien a dverí.

Celkové náklady projektu 367 404,78 € – podaná žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 200 000,- €

Žiadosť nebola podporená.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Slovenský olympijský a športový výbor zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry.

V rámci tejto výzvy sme predložili 2 žiadosti, a to

na projekt: Stavebné úpravy a modernizácia telocvične TJ SKLOTATRAN v Poltári 

kde výška požadovaných finančných prostriedkov je 100 000,- €

a na projekt: Modernizácia telocvične súp. č. 727 na Ulici sklárskej v Poltári

kde výška požadovaných finančných prostriedkov je 200 000,- €

Žiadosti zatiaľ nie sú vyhodnotené.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Názov projektu Zvýšenie bezpečnosti premávky v meste Poltár

Celkový rozpočet 23 850,06,- €

Požadovaná dotácia 22 650,- €

Spolufinancovanie  vo výške 1 200,06,-€ 

V rámci Výzvy číslo III. Prezídia Policajného zboru 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky sme predložili žiadosť na projekt Zvýšenie bezpečnosti premávky v meste Poltár

Projekt je zameraný na realizáciu opatrení budovaním technických zariadení na zníženie rizika vzniku dopravných nehôd prostredníctvom realizácie osvetlenia  priechodov cestných komunikácií a osadením meračov rýchlosti na vstupných komunikáciách do mesta.

Žiadosť nebola schválvená z dôvodu obmedzených disponibilných finančných zdrojov.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Názov projektu Oprava strechy na budove knižnice s príslušenstvom v mestskej časti Zelené.

Žiadaná suma 44 280,- €

Poskytovateľ Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Na základe výzvy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja bola podaná žiadosť na projekt: Oprava strechy na budove knižnice s príslušenstvom v mestskej časti Zelené.

Celkový rozpočet 49 200,- €

Požadovaná dotácia 44 280,- €

Spolufinancovanie  vo výške 4 920,-€  (10 %)

Žiadosť nebola podporená.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Názov projektu Krajšia tržnica pre nás

Žiadaná suma 1 500,- €

Poskytovateľ Nadácia VÚB

Nadácia VÚB pripravila grantový program pre zamestnancov skupiny VÚB „Pomôž svojej komunite 2019“ Jednou z oblastí podpory je aj zveľaďovanie mestských lokalít a verejných priestranstiev.

Mesto Poltár  podalo projekt s cieľom zveľadiť predajné stánky a ich okolie, ktoré sa nachádzajú na mestskej tržnici,  na sklárskom sídlisku.  Finančné prostriedky by boli použité na ich vymaľovanie a spevnenie plochy pod nimi.

Aktuálny stav: NESCHVÁLENÝ

Žiadosť nebola podporená, nakoľko finančné možnosti nadácie neumožňujú podporiť všetky kvalitné žiadosti o grant.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Názov projektuInformačné tabule – informovanosť a orientácia návštevníkov.

Žiadaná suma 11 000,- €  + 500,- € vlastné zdroje spolufinancovania

Poskytovateľ Oblastná organizácia cestovného ruchu: Turistický Novohrad a Podpoľanie

Oblastná organizácia cestovného ruchu: Turistický Novohrad a Podpoľanie nás vyzvala na predloženie rozvojových zámerov za mesto Poltár.  Jedným zo zámerom je aj budovanie a obnova infraštruktúry cestovného ruchu (verejnej infraštruktúry, vrátane informačnej infraštruktúry).                                                                                                                                

Mesto pripravilo zámer na zlepšenie informačnej infraštruktúry v meste Poltár a v mestských častiach Zelené a Slaná Lehota osadením informačných tabúľ s historickou mapou mesta.                                                                                                                          Historická mapa je pohľad do minulosti a má svoje čaro. Je veľa ľudí, ktorých história zaujíma a realizáciou projektu očakávame zlepšenie prístupu občanov a návštevníkov k týmto informáciám. Získajú prehľad o zachovaných písomných správach, ktoré sa týkajú historických častí územia Poltára. Príprava historických máp bude realizovaná s participáciou seniorov s cieľom sprístupniť históriu mesta mladým ľuďom a záujemcom o miestnu históriu.        Tabule budú umiestnené na verejných priestranstvách a budú dostupné verejnosti nepretržite.

Aktuálny stav: Náš projektový zámer je v zásobníku projektov.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nadácia COOP JEDNOTA zverejnila výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie grantu v rámci III. ročníka projektu „Program podpory lokálnych komunít“

V rámci uvedenej výzvy boli podané 3 projekty – Oddychová zóna pre deti a dospelých v mestských parčíkoch a to pri mestskom úrade a pri SOUP s cieľom opraviť fontánu, výsadba rastlín, oprava lavičiek. Výška finančného grantu bola 6000,-€

Aktuálny stav: NESCHVÁLENÝ

Náš projekt nebol vybraný.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Názov projektu: REKONŠTRUKCIA FUTBALOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY    

  •                         

Celkové výdavky projektu: 48 416,04 €

Požadovaná výška finančného príspevku: 36 312,- €

Spolufinancovanie: 12 104,04 €

Poskytovateľ Slovenský futbalový zväz

Slovenský futbalový zväz zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu „Podpora výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021“.

V rámci uvedenej výzvy mesto predložilo žiadosť. Cieľom predloženého projektu je  rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry, t.j futbalového ihriska, ktorá pozostáva z 3 stavebných objektov: SO-01 – Automatický zavlažovací systém

                SO-02 – Rekonštrukcia – úprava povrchu futbalového ihriska

     SO-03 – Kúpa kosačky pre kosenie futbalového ihriska

---

 

     Náš projekt nebol podporený a k uvedenej žiadosti sme dostali nasledovné vyjadrenie:

Vážený žiadateľ o podporu v projekte podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021,

týmto si Vás dovoľujeme informovať, že Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 5. novembra 2019 schválil návrh pracovnej komisie týkajúci sa prerozdelenia finančných príspevkov. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že Váš projekt nebol zaradený medzi podporené projekty. Vzhľadom na to, že finančný balík bol obmedzený, tak nebolo možné podporiť všetky projekty aj keď boli po formálnej stránke v poriadku. Napriek tomu veríme, že sa v budúcnosti zapojíte do ďalších infraštruktúrnych projektov SFZ.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Názov projektu SIEŇ KRIŠTÁĽOVÉHO KRÍDLA

Žiadaná suma 600,- €  + 300,- € vlastné zdroje spolufinancovania

Poskytovateľ Oblastná organizácia cestovného ruchu: Turistický Novohrad a Podpoľanie

     Oblastná organizácia cestovného ruchu: Turistický Novohrad a Podpoľanie nás vyzvala na predloženie rozvojových zámerov za mesto Poltár.  Jedným zo zámerom je aj budovanie a obnova infraštruktúry cestovného ruchu (verejnej infraštruktúry, vrátane informačnej infraštruktúry).                                                                                                                                

Mesto pripravilo zámer na prípravu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu stavby „synagógy“, nakoľko budova niekoľko rokov chátra a vyžaduje komplexnú rekonštrukciu.

Rozvojový zámer mesta Poltár bol schválený predstavenstvom OOCR

ako aj Správnou radou RA BBSK vo výške 600 eur.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Logo partnerovNázov projektu:  Rekonštrukciu existujúcej budovy Zariadenia sociálnych služieb, Slobody 761/57, 987 01 Poltár

Poskytnutá suma: 115 000 ,- €

Poskytovateľ Ministerstvo financií SR

Na základe bodu C.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) č. 257 z 30 mája 2018 mesto Poltár získalo dotáciu vo výške 115 000 € z Ministerstva financií SR. Dotácia bola mestu poskytnutá na úhradu kapitálových výdavkov, konkrétne na rekonštrukciu existujúcej budovy Zariadenia sociálnych služieb, Slobody 761/57, 987 01 Poltár. Predmetom rekonštrukcie bolo zateplenie budovy a ostatné stavebné práce. Rovnako bola potrebná aj výmena plynových kotlov v ZSS.

Aktuálny stav: Ukončený

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

K odstranění - DŠ

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sviatok

Meniny má Vavrinec, Lars, Laurenc, Laurus, Lorenc, Vavro

Zajtra má meniny Zuzana, Trojan, Dulcia, Dulcinela, Dulcínia

Tip pre nepočujúcich

Logo

Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.

Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.

Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 12
DNES: 118
TÝŽDEŇ: 2873
CELKOM: 1989542

Užitočné informácie, ktoré Vás môžu zaujímať