A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 527
TÝŽDEŇ: 976
CELKOM: 537286

Obsah

Kultúrno-spoločenské podujatia v meste Poltár

Typ: oznamy | kultúra
ilustračný obrázokV zmysle ustanovení Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je obec povinná zabezpečiť v rámci svojich povinností aj výkon kultúrno-osvetovej činnosti, presnejšie „Obec pri výkone samosprávy najmä: zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu kultúrnych obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,“ ako aj „utvára podmienky na kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť.“

V reálnej praxi si hlavne menšie obce túto svoju povinnosť vykladali a vykladajú tak, že ju plniť môžu, nie musia. Je otázne, či je ich výklad správny, podstatné je, že čo sa týka miest, tie majú v tejto situácii kvalitatívne odlišné postavenie. V zmysle citovaného právneho predpisu totiž ktorákoľvek obec môže podať žiadosť o vyhlásenie obce za mesto. Na to ale musí spĺňať niekoľko podmienok, taxatívne daných zákonom. Okrem iného aj požiadavky, že obec musí byť centrom kultúry v danej oblasti alebo regióne a že (aj v oblasti kultúry) zabezpečuje služby aj pre obyvateľov okolitých obcí. Len veľmi ťažko si preto možno predstaviť situáciu, že by obci žiadajúcej o vyhlásenie za mesto Národná rada Slovenskej republiky vyhovela aj za predpokladu, že centrom kultúry nie je a že žiadnu kultúrno-osvetovú činnosť nevykonáva.

Mesto Poltár musí každoročne zostaviť a schváliť tzv. rozpočet mesta. Náklady na kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré sú súčasťou rozpočtu, boli v roku 2018 schválené vo výške 8 500,00 EUR. Je to málo? Je to veľa? Vzhľadom k faktu, že mesto Poltár má 5 693 obyvateľov (údaj je k 31.12.2017), jedná sa o sumu cca 1,50 EUR na jedného obyvateľa na kalendárny rok. V tejto súvislosti je možno ešte vhodné pripomenúť, že mesto Poltár nielen že je mestom, ale v zmysle Zákona č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní SR je súčasne aj okresným mestom.

Organizovanie verejných kultúrno-spoločenských podujatí sa musí primárne riadiť Zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach. V zmysle tohto zákona sú kultúrno-spoločenské podujatia všetky divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné, tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy atď., pričom za verejné sa takéto podujatia považujú vtedy, keď sú prístupné verejnosti, konajú sa na mieste obvykle verejne prístupnom a sú určené pre individuálne neurčených návštevníkov. Usporiadateľom takýchto podujatí môžu byť právnické alebo fyzické osoby.

Mesto Poltár pri dodržaní všetkých týchto podmienok bolo v roku 2018 usporiadateľom zatiaľ týchto kultúrno-spoločenských podujatí:

 • Oslavy 73. výročia oslobodenia mesta Poltár - Námestie oslobodenia (12.01.2018),
 • Poltárska mestská zabíjačka - Námestie oslobodenia (10.02.2018),
 • Oslavy MDŽ - kinosála KD (08.03.2018),
 • Stavanie mája - Námestie oslobodenia (30.04.2018),
 • Oslavy 73. výročia víťazstva nad fašizmom - Námestie oslobodenia (10.05.2018),
 • Deň matiek - kinosála KD (11.05.2018),
 • Majstrovstvá Novohradu vo varení a jedení bryn. halušiek - Námestie oslobodenia (19.05.2018),
 • Deň detí - „zábavný štvorec“ (02.06.2018).

Na týchto podujatiach sa verejnosti predstavili „domáce“ aj „dovezené“ skupiny, zbory či jednotlivci. Mesto Poltár priamo (finančne) aj nepriamo (napr. bezplatným poskytnutím priestorov na skúšky a nácviky) podporuje viaceré „domáce“ kolektívy záujmovo-umeleckej činnosti. Jedná sa napr. o Folklórny súbor Poltarica, Detský folklórny súbor Kukučky, Ženský spevácky zbor Letokruhy, Spevácky zbor Fialôčka, Rómsky detský súbor Slniečko... z tých „dovezených“ sa na podujatiach prezentovali: Folklórny súbor Málinčok, Divadlo z domčeka, Sestry Sihelské, Ľudová hudba Hudci z Podpoľania, Ľudová hudba Kokavan, Ľudová hudba Ďatelinka, Hudobná skupina Jazz Sensibilities, Skupina Black Evils, Hudobná skupina Randisovci či Šaška Baška.

Ako spolu-usporiadateľ (aj keď príslušný právny predpis takéto slovné spojenie nekonkretizuje) mesto Poltár figurovalo pri podujatiach:

 • spolu s NOS LC - Rozprávková skrinka - kinosála KD (27.03.2018),
 • spolu s Okresnou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku - Krajská prehliadka speváckych súborov seniorov - kinosála KD (09.05.2018),
 • spolu s NOS LC - Dni hrnčiarstva - Námestie oslobodenia (31.05.2018).

Okrem týchto prípadov je bežné, že mesto Poltár nevystupuje ako usporiadateľ či spolu-usporiadateľ, na priebehu podujatia sa však podieľa inak, napr. bezplatných poskytnutím nebytových priestorov alebo verejných priestranstiev:

 • OZ Opona - premiéra div. predstavenia „Bola že to svadba“ - kinosála KD (24.02.2018),
 • OZ Opona - repríza div. predstavenia „Bola že to svadba“ - kinosála KD (25.02.2018),
 • V. Sendrei - charitatívny koncert - kinosála KD (25.02.2018),
 • ZUŠ Poltár - Paleta mladých výtvarníkov - spol. miestnosť  KD (09.03.-16.03.2018),
 • OZ Únia rómskych mater. centier - beseda so spisovateľmi - vestibul KD (12.04.2018),
 • ZUŠ Poltár - Jarný koncert - kinosála KD (26.04.2018),
 • OZ Únia rómskych mater. centier - Medzinárodný deň Rómov - Námestie oslobodenia (28.04.2018),
 • LDO pri ZUŠ Poltár - „Keď moja valaška šibeničku vytne“, div. predstavenie - kinosála KD (02.05.2018),
 • ZUŠ Poltár - „Noc Oskarov“, tanečné vystúpenie - kinosála KD (10.05.2018),
 • MŠ Sklárska - Deň rodiny - kinosála KD (25.05.2018),
 • ZUŠ Poltár - Talentík múz - kinosála KD (29.05.2018),
 • MŠ Sklárska - Slávnostná akadémia - kinosála KD (15.06.2018),
 • MŠ Kanadská - program ku Dňu matiek - kinosála KD (22.06.2018),
 • ZUŠ Poltár - Záverečný koncert - kinosála KD (26.06.2018).

Bežnou praxou v meste Poltár je aj to, že verejné kultúrno-spoločenské podujatia organizujú  komisie pôsobiace pri Mestskom zastupiteľstve, resp. komisie zo svojich položiek v rámci rozpočtu mesta schvaľujú prideľovanie finančných prostriedkov ďalším subjektom.

 • Komisia pre školstvo - Deň učiteľov - kinosála KD (28.03.2018),
 • Komisia pre kultúru, kroniku a ZPOZ - Deň matiek - Park café v Poltári (12:05.2018),
 • Komisia pre kultúru, kroniku a ZPOZ - Koncert vážnej hudby - koncertná sála ZUŠ Poltár (25.05.2018),
 • Komisia pre šport - Nájdi sa v športe, nie v drogách - areál mests. kúpaliska (28.07.2018).

V najbližšom čase nás čakajú Oslavy SNP a potom Dni mesta Poltár, súčasťou ktorých bude aj GombovecFest, ktorý sa bude konať dňa 8. septembra 2018.


Vytvorené: 23. 8. 2018
Posledná aktualizácia: 23. 8. 2018 11:19
Autor: Peter Slavkovský