A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA POLTÁR NA ROKY 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 7
DNES: 908
TÝŽDEŇ: 3138
CELKOM: 916459

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

SÚČASNOSŤ

Mesto a jeho okolie sú vhodné pre letnú aj zimnú turistiku. V meste je vybudované moderné kúpalisko s rozsiahlym areálom a doplnkovými službami. Na svoje si prídu vyznávači agroturistiky a cykloturistiky, jazdectva, rybárstva a poľovníctva. Mesto má pre turistov pripravené ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby. Samospráva pripravuje každoročne pre obyvateľov aj návštevníkov rôzne kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

V blízkosti mesta v lokalite Kúpna baňa sa nachádzajú vzácne chránené druhy rastlín. Medzi zaujímavé historické pamiatky patrí klasicistický kaštieľ z roku 1782, ktorý bol pozdejšie prestavaný na novogotický. Ďalej sú to evanjelické kostoly. V Poltári, postavený v roku 1791, v časti Slaná Lehota v roku 1869 a v časti Zelené v roku 1835 a Rímskokatolícky kostol sv. Cyrila a Metoda. Zaujímavosťou je technická kultúrna pamiatka, starý kamenný most cez rieku Ipeľ.

Poltár leží na úpätí Slovenského rudohoria na severovýchode Lučenskej kotliny v asymetrickej doline Poltarice. Rovinný chotár tvoria mladšie treťohorné uloženiny, štrky, piesky, íly poltárskej formácie a veporské kryštalinikum, v doline tokov riečne uloženiny vo formáte nív a terás. Je tu jediné nálezisko kaolínu na Slovensku. Chotár odvodňuje Ipeľ, Uhorniansky potok a Poltarica. Zväčša je odlesnený, plochy listnatého lesa sú na severozápade, západe a juhu. Má hnedé lesné, illimerizované až oglejené pôdy. Sú tu sírne minerálne pramene. Priemerná ročná teplota je okolo 8°C , ročný priemer zrážok je 700 mm. V lesoch žije hlavne bažant a jariabok.


Priemysel: sklársky a tehliarsky

Oplatí sa navštíviť:

 •     mestské múzeum
 •     starý kamenný most cez rieku Ipeľ
 •     mestské kúpalisko
 •     jazdenie na koňoch – Ranč Megi Prievrana
 •     náučno-poznávací lesnícky chodník
 •     Kúpna baňa – chránený areál s výskytom vzácnej flóry a fauny
 •     Poltársky rybník s výskytom chránených rastlín

Kontakt: Mestský úrad Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, e-mail: mesto@poltar.sk


Výchova a vzdelávanie je neoddeliteľnou súčasťou procesu ochrany prírody a krajiny.
Cieľom Ekologického centra je pomáhať pri praktickej enviromentálnej výchove mládeže a zvyšovať enviromentálne povedomie detí, mládeže, odbornej aj širokej verejnosti. Y hľadiska dlhodobej perspektívy je výchova a vzdelávanie najlepšou cestou k zachovaniu prírody.

V meste sú zriadené tieto školy a školské zariadenia:

 •     Materská škola, Ul. Sklárska
 •     Materská škola, Ul. Kanadská
 •     Základná škola, Ul. Slobody
 •     Základná škola, Ul. Školská
 •     Školské stredisko záujmovej činnosti Blesk
 •     Spojená škola Poltár (bývalá Združená stredná škola)
 •     Základná umelecká škola


Základná škola, Ul. Školská
Realizuje projekt Zdravá škola, v rámci ktorého deti spoznávajú prírodu a učia sa chrániť životné prostredie formou zážitkového učenia a vychádzok do prírody. V letnom období škola realizuje plavecký výcvik. Každoročne sa zapájajú do výtvarných súťaží s ekologickou tematikou.
www.zsskolska.edupage.sk


Stredisko záujmovej činnosti Blesk
Počas celého roka sa o zeleň, čistotu v meste a verejné priestranstvá starajú EKO HLIADKY.
Členovia hliadok mapujú flóru a faunu, merajú a zapisujú teplotu ovzdušia, čistia lesné chodníčky, studničky a prikrmujú vtáčiky v zime. V rámci „Bleskolandie“ organizujú workshopy so zaujímavými ukážkami eko-činností, organizujú výstavy zbierok drevín, rastlín, rybárskeho náčinia a zvierat našich lesov.
www.sszc.wgz.cz


Materská škola, Ul. Kanadská
V areáli škôlky je školská záhrada, v ktorej deti pestujú čerešne, orechy, jablká. Okrem ovocných stromov sa deti starajú aj o ihličnany a vzácne dreviny.
Aktivity škôlky:

 • Rozprávkový les – celodenné stretnutie detí spolu s rodičmi plné hier a zábavy s cieľom ochrany prírody a spoznávania lesných zvierat a rastlín.
 • Zrnko z detskej dlane – starostlivosť o vtáčiky v zime
 • Organizovanie výstav s ekologickou tematikou – Prebúdzanie prírody a človeka
 • Rozlúčka so škôlkou, lesom a ihriskom, deti spoznávajú čaro nočnej prírody, hľadajú svetlušku a nocujú v škôlke


Základná škola, Ulica slobody
Realizujú projekt „Modré z neba,“ ktorý je zameraný na monitorovanie kyslých dažďov. Žiaci v rámci ekologickej výchovy monitorujú výskyt a hniezdenie bocianov v regióne a prostredníctvom pestovania tabaku monitorujú znečistenie ovzdušia v meste a jeho okolí. Zapojili sa do projektu – Enviroprojekt 2006 a Zelená škola.
Ekologické aktivity v škole:

 •     korešpondenčná olympiáda – Envirootázniky 2006
 •     súťaž Priatelia lesa a Príroda okolo nás
 •     Biologické a geografické olympiády
 •     Spolupráca pri organizovaní náučného chodníka – Poltárska vetvička

Škola pravidelne organizuje exkurzie s ekologickou tematikou
www.zsslobody.sk


Spojená škola Poltár (bývalá Združená stredná škola)
Je vzdelávacou inštitúciou, ktorá zabezpečuje vzdelanie v poľnohospodárskych i v nepoľnohospodarskych odboroch a nadväzuje na tradície regiónu. Rozvíja vzdelávanie v odboroch, ktoré majú v meste a okolí zastúpenie. Pripravuje odborníkov pre chemický priemysel, sklárstvo a ekológiu, poľnohospodárstvo, lesníctvo a gastronómiu. Škola sa celoročne zapája do všetkých ekologických akcií v meste. Pri škole vzniklo občianske združenie EKOSPOL, ktoré vyvíja ekologické aktivity a aktívne spolupracuje s Ekologickým centrom v Poltári.
www.soupoltar.edu.sk

 

EKOLOGICKÉ CENTRUM POLTÁR

Ekologické centrum Poltár vzniklo na základoch tradície lesníctva a ekologickej výchovy v regióne.
Aktivity:

 • ekologická a enviromentálna výchova detí a mládeže
 • aktívne využívanie voľného času
 • prehlbovanie záujmu verejnosti o les a prírodu
 • vytváranie pozitívneho vzťahu človeka k lesnému hospodárstvu, objasnenie významu a funkcie lesa
 • zlepšovanie ochrany prírody v regióne Novohrad – Gemer – Malohont
 • podpora turistického ruchu a ekoturizmu v súlade s prírodnými, kultúrnymi a historickými hodnotami regiónu
 • zvyšovať atraktívnosť regiónu a podieľať sa na jeho propagácií


Ekologické centrum koordinuje a spolupracuje pri organizovaní prednášok, výstav, súťaží a lesníckeho náučného chodníka. Vytvára podmienky a poskytuje informácie pre záujemcov o zavádzanie nových ekologických technológií. Spolupodieľa sa na obnove krajiny a regiónu.

 


OKRES POLTÁR

Počet obyvateľov: 22.893
Rozloha: 476 km2
Podiel lesnej pôdy: 47,3 %
Podiel poľnohospodárskej pôdy: 47,4%
Podiel chránených území:  0,04%
Hustota obyvateľov na km2:  48
Miera urbanizácie: 25,9%

Okres svojou rozlohou i počtom obyvateľov patrí medzi najmenšie okresy kraja i Slovenska.
Z hľadiska miery urbanizácie je najmenej urbanizovaným okresom kraja, má aj najnižšiu hustotu obyvateľov zo všetkých okresov kraja. Podielom poľnohospodárskej pôdy patrí okres k mierne nadpriemerným a naopak podielom lesnej pôdy k mierne podpriemerným okresom kraja. Z hľadiska podielu chránených území patrí na posledné miesto v kraji.
Okres svojim charakterom patrí medzi podhorské poľnohospodársko-priemyselné krainné typy. Najvyšší potenciál okresu, predstavujú silikátové suroviny. Okres má územno-technický a prírodný potenciál aj pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu. Na západe Slovenského Rudohoria, 40 km od Lučenca ako aj od Rimavskej Soboty sa rozprestiera v okrese Poltár - turistická lokalita Kokava - Línia, ktorá sa rozrástla za posledných 20 rokov na peknú turistickú oblasť, ktorú navštevujú hlavne v zime turisti z neďalekej Maďarskej republiky.

Počet obcí v okrese 22
z toho miest nad 5.000 obyvateľov : Mesto Poltár
Podiel obyvateľov obcí do 500 obyvateľov 14,1 %
Podiel obyvateľov obcí do 1000 obyvateľov 29,7 %
Inovačné centrá 3 obce
Kohézne centrá 5 obcí
Ostatné obce 14
Počet pamiatkovo -chránených objektov 48