A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA POLTÁR NA ROKY 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 10
DNES: 275
TÝŽDEŇ: 7103
CELKOM: 829235

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Obsah

Klientske centrum

Bc.Andrea Wiednerová, vedúca oddelenia

tel.:  047/ 430 84 25
mobil: 0902 904 526
e-mail:  marta.kupcekova@poltar.sk


 1. Činnosť oddelenia riadi a koordinuje vedúci oddelenia.
 2. Obsahová náplň činnosti oddelenia:
 • pripravuje konštituovanie orgánov Mesta
 • vypracúva návrhy VZN, rokovacích poriadkov
 • zabezpečuje vyhotovenie zápisníc zo zasadnutí Mestskej rady a mestského zastupiteľstva
 • vedie evidenciu o účasti poslancov na zasadnutiach MsR, MsZ
 • eviduje a vybavuje návrhy, podnety a pripomienky od poslancov MsZ
 • pripravuje zasadnutia MsZ, vyhotovuje a rozposiela uznesenia MsR a MsZ
 • zabezpečuje organizačno-technickú prípravu všeobecných a doplňovacích volieb do zastupiteľských orgánov SR, orgánov samosprávy a referenda
 • pripravuje organizačno-technické zabezpečenie verejných zhromaždení obyvateľov Mesta a mestských častí
 • plní úlohy obrany SR v zmysle pokynov odboru krízového riadenia ObÚ Lučenec
 • zabezpečuje úlohy pri ochrane obyvateľstva – prostriedkov individuálnej ochrany, skladovanie a ošetrovanie materiálu individuálnej protichemickej ochrany
 • zabezpečuje úlohy v súčinnosti s vojenskou správou
 • vedie evidenciu vojakov a brancov
 • vybavuje dožiadania orgánov činných v trestnom a občianskoprávnom konaní
 • pripravuje plán zasadnutí orgánov Mesta a ich organizačno-technické zabezpečenie
 • vytvára vhodné podmienky pre prácu poslancov
 • vedie evidenciu a zmeny členov komisií MsZ
 • pri významných štátnych a mestských sviatkoch organizuje oslavy a zabezpečuje výzdobu mesta
 • zabezpečuje činnosť MsÚ a orgánov mesta po stránke materiálno-technickej
 • vedie evidenciu využívania zasadačky MsÚ
 • vykonáva inventarizáciu majetku na svojom oddelení
 • zabezpečuje údržbu a opravu kancelárskej techniky
 • spolupracuje s oddeleniami pri príprave podkladov na rokovania orgánov mesta
 • pripravuje návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy a vedie evidenciu prijatých VzN
 • zabezpečuje informačné, tlačové vzťahy zamestnávateľa k verejnosti a hromadným oznamovacím prostriedkom
 • vedie evidenciu obyvateľstva v zmysle platnej právnej úpravy
 • vyznačuje zmeny názvu mestských častí, ulíc a iných verejných priestranstiev a zmien súpisného, orientačného čísla objektov
 • zabezpečuje úkony súvisiace s prideľovaním bytov vo vlastníctve mesta
 • vedie stály zoznam voličov

vydáva rozhodnutia pre podnikateľov:

 • otváracie hodiny
 • súhlas k prenájmu nebytových priestorov
 • súhlas na uzavretie predajne

 

 • vybavuje agendu súvisiacu so štatistickými hláseniami
 • spolupracuje s bytovou komisiou, kde určený zamestnanec vykonáva funkciu zapisovateľa
 • vedie poradovník na byty
 • vedie knihu narodení, manželstiev, knihu úmrtí, index zápisov do matričných kníh
 • vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi
 • zapisuje do matriky po písomnom súhlase krajského úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín
 • vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine
 • vydáva iné potvrdenia o údajoch v matrike
 • plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami, pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom
 • pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
 • povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo na ktoromkoľvek inom mieste
 • povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo
 • posudzuje žiadosť o odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov potrebných na uzavretie manželstva
 • prijíma oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu, ak je už počaté
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznamy do matriky
 • podáva oznámenie na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov
 • podáva na súd návrh na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku
 • vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny podľa medzinárodných zmlúv
 • pripravuje podklady na zápis matričných udalostí nastalých v cudzine do osobitnej matriky
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a nastalých zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov
 • prijíma spoločné vyhlásenie rodičov o dohode voľby štátneho občianstva pre svoju dieťa podľa medzinárodných zmlúv
 • pripravuje na odovzdávanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách podľa zák. č. 599/2001 Z. z.
 • vykonáva overovanie výpisov a odpisov z registra trestov
 • vykonáva samostatnú ucelenú odbornú prácu pri spracovaní údajov o osobnom stave občanov podľa medzinárodného práva súkrom. a proces. alebo podľa ďalších medzinárodných zmlúv v rámci matričnej činnosti zamestnancov po vykonaní skúšky
 • vykonáva overovanie výpisov zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
 • plánuje činnosť Zboru pre občianske záležitosti (ďalej len „ZPOZ“)
 • zabezpečuje stretnutia členov ZPOZ-u na podnet predsedu ZPOZ-u
 • vedie evidenciu spojenú s činnosťou ZPOZ-u (jubilantov, účinkujúcich, narodených detí)
 • prejednáva požiadavky občanov na priebeh občianskeho obradu
 • organizuje občianske pohreby
 • úzko spolupracuje s matrikou a evidenciou občanov pri vypracovávaní zoznamov jubilantov
 • reprezentuje mesto na prehliadkach organizovaných ZPOZ
 • zabezpečuje písanie do pamätných kníh
 • zabezpečuje scenár a zodpovedá za priebeh obradov a iných slávností
 • zabezpečuje účasť účinkujúcich na občianskych obradoch
 • zabezpečuje vybavenie obradnej miestnosti
 • spracúva podklady k odmeňovaniu účinkujúcich na základe účasti na obradoch a slávnostiach
 • spracúva prehľad a štatistiku o činnosti ZPOZ-u
 • zisťuje na svojom úseku čiastkové štatistické údaje a zabezpečuje ich sumarizáciu
 • zabezpečuje informovanosť obyvateľstva prostredníctvom mestského rozhlasu
 • prevádzkuje mestský rozhlas – vysielanie doručených relácií
 • nahlasuje poruchy mestského rozhlasu na ich odstránenie
 • spolupracuje s komisiou kultúry, kde poverený zamestnanec vykonáva funkciu zapisovateľa komisie
 • zabezpečuje písanie mestskej kroniky
 • vedie agendu výherných prístrojov podľa zák. č. 30/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • vykonáva predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu v rámci spravovaných rozpočtových prostriedkov podľa zák.č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 517/2001 Z.z. o obsahu ročnej správy o výsledku finančných kontrol


Mestská knižnica

Renáta Macove, tel.: +421 47 422 37 14, e-mail: kniznica@poltar.sk

 • vykonáva odborné knihovnícke práce a podieľa sa na organizovaní kultúrno-výchovnej činnosti knižnice
 • vedie evidenciu periodík, výpožičiek a podklady o realizovaných podujatiach
 • požičiava knihy, časopisy a iné informačné pramene, organizuje podujatia práce s knihou
 • usporadúva besedy a exkurzie, literárne večery, literárne výstavy a tým sa aktívne zúčastňuje na kultúrno-výchovnej činnosti knižnice
 • dopĺňa a spracúva knižničný fond, stará sa o jeho bezpečné uloženie a evidenciu a podľa platných smerníc
 • počas hodín schválených na sprístupnenie mestského múzea verejnosti zabezpečuje jeho prevádzku
 • vedie presnú evidenciu exponátov umiestnených v mestskom múzeu

 Mestské kultúrne stredisko (Kultúrny dom)
Peter Slavkovský, tel.: 422 38 58,  e-mail: kultura@poltar.sk

 • samostatne zabezpečuje a realizuje kultúrne podujatia alebo vzdelávacie podujatia, programové a propagačné činnosti
 • organizuje a zabezpečuje kultúrne podujatia (festivaly, súťaže)
 • zabezpečuje sprostredkovanie kultúrnych podujatí (premietanie filmov, vystúpenie umeleckých telies, prípadne iných organizačných zoskupení)
 • spolupracuje so školami, cirkevnými spoločenstvami a mládežníckymi organizáciami v meste