A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA POLTÁR NA ROKY 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 21
DNES: 965
TÝŽDEŇ: 3256
CELKOM: 893982

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Obsah

Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta

Ing. Iveta Gombalová, vedúca ddelenia financií, daní a správy majetku mesta
     tel.:  047/ 430 84 21
 mobil: 0948 906 530
e-mail: iveta.gombalova@poltar.sk


1. Činnosť oddelenia riadi a koordinuje vedúci oddelenia.


2. Obsahová náplň činnosti oddelenia:

 • organizuje a zabezpečuje administratívnu a odbornú agendu vedúceho zamestnanca
 • pri vyhotovení zmlúv spolupracuje s prednostom MsÚ
 • spracúva prehľady, výkazy ako aj štatistické výkazy pre príslušné št. orgány
 • vedie účtovnú evidenciu o stave a pohybe majetku obce a jeho zariadeniach v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov
 • zabezpečuje odbornú agendu so sprístupňovaním informácií
 • vykonáva samostatnú kontrolnú činnosť na úrovni samosprávy v určenom rozsahu
 • kontroluje a spravuje rozpoč. prostriedky za jednotlivé triedy a podtriedy
 • kontroluje dodržiavanie obehu účtovných dokladov
 • kontroluje dodržiavanie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami
 • získava a spracúva informácie a vysvetlenia pre verejnosť, masmediálnu oblasť alebo inštitúcie
 • vykonáva predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu v rámci spravovaných rozpočtových prostriedkov podľa zák. č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 517/2001 Z. z. o obsahu ročnej správy o výsledku finančných kontrol
 • tvorí koncepčné, metodické a analytické materiály na úrovni mesta
 • samostatne odborne vypracúva podklady k zásadným aktom riadenia pre štatutárny orgán
 • pripravuje správy pre rokovanie orgánov Mesta, týkajúcich sa rozpočtového a fondového hospodárenia Mesta
 • pripravuje všeobecne záväzné nariadenia na úrovni samosprávy týkajúcich sa obsahovej náplne činnosti oddelenia
 • vykonáva pokladničnú prácu (vedenie pokladničnej knihy, vyhotovenie príjmových, výdavkových dokladov vrátane výplaty v hotovosti)
 • zabezpečuje pokladničnú agendu a styk s peňažnými ústavmi
 • zabezpečuje evidenciu cenín a nakladanie s nimi
 • rozdeľuje príjmy a výdavky podľa položiek a podpoložiek a odovzdáva ich jednotlivým správcom na ďalšie spracovanie
 • vykonáva zúčtovanie cestovných príkazov
 • vedie analytickú evidenciu hotovostných platieb
 • organizuje a zabezpečuje obstarávanie prác, tovarov a služieb podľa platných právnych predpisov a spolupracuje na vypracúvaní častí súťažných podkladov
 • obstaráva úvery a iné finančné produkty a služby
 • vykonáva samostatnú odbornú účtovnícku prácu (napr. v mzdovej učtárni, finančnej učtárni, evidencia zásob a majetku)
 • komplexne zabezpečuje účtovnícke agendy
 • vedie účtovníctvo o stave a pohybe majetku Mesta, výnosoch, nákladoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu a k iným subjektom, o pohľadávkach a záväzkoch Mesta v súlade so zákonom 431/2002 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov
 • vedie priebežný prehľad zostatkov bankových účtov
 • sleduje použitie účelových a neúčelových dotácií poskytnutých Mestom
 • vyhotovuje všetky predpísané účtovné a súvisiace štatistické výkazy
 • zabezpečuje vykonanie výročného auditu
 • zabezpečuje platobný a zúčtovací styk s bankou a účtovanie príjmov a výdavkov
 • účtuje sklady
 • pripravuje, koordinuje a metodicky riadi priebeh jednotlivých vykonávaných inventarizácií Mesta v zmysle platných právnych predpisov, vyhotovuje ročné účtovné prehľady o stave majetku Mesta, odsúhlasuje prírastky a úbytky majetku v účtovnej evidencii s evidenciou podľa jednotlivých správcov rozpočtových oddielov
 • spolupracuje s likvidačnou komisiou Mesta, kde určený zamestnanec je členom tejto komisie
 • spolupracuje s ústrednou inventarizačnou komisiou Mesta, kde určený zamestnanec je členom tejto komisie
 • zabezpečuje výkazníctvo daňových povinností Mesta
 • vyhotovuje správy a analýzy pohľadávok a záväzkov Mesta
 • vedie evidenciu došlých a odoslaných faktúr, zodpovedá za ich likvidáciu
 • zodpovedá za overenie formálnej správnosti účtovných dokladov
 • triedi bezhotovostné príjmy podľa jednotlivých druhov v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie
 • vykonáva kompletné mesačné vyúčtovanie zamestnancov, poslancov, členov ZPOZ-u, členov komisií a ostatných určených zamestnancov (dohody)
 • vedie evidenciu zamestnancov na mzdových a evidenčných listoch
 • mesačne spracúva nemocenské dávky
 • vedie evidenciu zrážok zo mzdy
 • vykonáva ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov za zamestnancov, ktorí o to požiadajú
 • vydáva potvrdenia o zdaniteľnej mzde
 • pripravuje podklady pre syntetické účtovníctvo na základe zúčtovania miezd v danom období
 • zabezpečuje styk s orgánmi štátnej správy v oblasti personálnych vecí a plní úlohy v zmysle platnej legislatívy
 • vedie a doplňuje osobné materiály zamestnancov MsÚ
 • vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie na MsÚ
 • zabezpečuje práce na úseku personálnej politiky (tvorba vnútorných predpisov, smerníc, pracovného poriadku, kolektívnej zmluvy)
 • vykonáva zabezpečovanie ekonomiky práce pre zamestnancov škôl a školských zariadení
 • vykonáva komplexnú agendu súvisiacu so zdravotným a sociálnym poistením
 • zabezpečuje komplexné vedenie osobných spisov zamestnancov MŠ a školských zariadení
 • zabezpečuje mzdovú agendu škôl a školských zariadení, zodpovedá za riadne a včasné spracovanie tejto agendy
 • vykonáva samostatnú odbornú prácu na úseku rozpočtovania a financovania
 • komplexne zabezpečuje práce na úseku rozpočtovania a financovania
 • metodicky usmerňuje školy a školské zariadenia v mzdovej oblasti v súlade s platnou legislatívou
 • vykonáva komplexnú kontrolnú činnosť v oblasti hospodárenia s finančnými a materiálovými prostriedkami v oblasti mzdovej v rámci škôl a školských zariadení
 • pripravuje, koordinuje, metodicky riadi a spracúva návrh rozpočtu Mesta v zmysle platných právnych predpisov v spolupráci s jednotlivými správcami rozpočtových oddielov, komisiami MsZ a občanmi na príslušný rok
 • zabezpečuje archiváciu príslušnej agendy v súlade s platnými zákonmi
 • metodicky usmerňuje a kontroluje hospodárenie v zariadení opatrovateľskej služby
 • v zmysle zákona NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov vykonáva kontrolu cestovných účtov zamestnancov mesta a jeho zariadení, zabezpečuje ich likvidáciu a následne ich predkladá k výplate do pokladne mesta
 • metodicky usmerňuje rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pri správe majetku Mesta
 • vypracúva návrh záverečného účtu Mesta za príslušný rok
 • vypracúva rozbory hospodárenia príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu za jednotlivé triedy a podtriedy
 • vyjadruje sa k rozborom hospodárenia, v prípade potreby podáva návrhy na opatrenia
 • zabezpečuje poisťovaciu agendu majetku Mesta v spolupráci s vecne príslušnými oddeleniami
 • poskytuje údaje k poisteniu majetku Mesta a zabezpečuje k tomu príslušnú agendu
 • zabezpečuje úverovú politiku Mesta
 • sleduje finančné investície a vklady Mesta do iných právnických subjektov, sleduje majetok Mesta daný do správy iným právnickým subjektom
 • spolupracuje s ekonomickou komisiou, kde určený zamestnanec vykonáva funkciu zapisovateľa komisie
 • organizačne zabezpečuje príležitostné trhy, jarmoky poriadané Mestom
 • spolupracuje s komisiou pre spoluprácu s podnikateľmi, kde poverený zamestnanec vykonáva funkciu zapisovateľa komisie
 • vydáva záväzné stanoviská k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb na území Mesta a zaujíma stanoviská k zámerom ich činnosti, ak sa dotýkajú záujmov obyvateľov mesta
 • spracováva podklady pre trhový poriadok a navrhuje jeho zmeny a doplnky
 • vydáva povolenia a stanovuje podmienky pre ambulantný predaj
 • zabezpečuje vecné vybavenie MsÚ (nákup DHIM, HIM, PM), jeho operatívnu evidenciu a inventarizáciu
 • vykonáva správu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v platnom znení a správu daní a poplatkov v súlade so zákonom č. 511/1992 Zb. v platnom znení a v zmysle VZN, vedie k nej analytickú evidenciu
 • vedie evidenciu nedoplatkov a preplatkov na dane z nehnuteľností (ďalej len „DzN“) a zodpovedá za ich správnosť
 • vyhotovuje prehľad daňových nedoplatkov a preplatkov
 • zodpovedá za uloženie spisov daňovníkov a uloženie všetkých listín do spisov daňovníkov v rámci daňového alebo iného konania
 • vykonáva všetky administratívne úkony súvisiace s uplatňovaním zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v platnom znení
 • zabezpečuje vymáhanie nedoplatkov z miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
 • vyhotovuje mesačné prehľady vykonaných úhrad na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
 • vedie agendu miestnych daní, miestneho poplatku za komunálne odpady a osobitných poplatkov schválených MsZ
 • podľa potreby vykonáva miestne zisťovanie a daňovú kontrolu podľa § 14 a § 15 zák. č. 511/1992 Zb. v platnom znení
 • vedie úplnú a presnú analytickú evidenciu k spravovanému majetku a k rozpoč- tovým položkám a zároveň odsúhlasuje so syntetickou evidenciou
 • vykonáva inventarizáciu majetku a záväzkov
 • vedie evidenciu daňovníkov a zodpovedá za jej správnosť, úplnosť a aktualizáciu
 • zabezpečuje podklady a pripravuje návrhy všeobecne záväzných nariadení a vnútroorganizačných predpisov z oblasti týkajúcej sa činnosti oddelenia ( napr. daň z nehnuteľnosti, miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady, obeh účtovných dokladov, ap. )
 • vykonáva samostatné práce na úseku preverovania podnetov a sťažností občanov
 • pripravuje podklady k inventarizácii majetku a záväzkov
 • vedie evidenciu správnych poplatkov a pokút