A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA POLTÁR NA ROKY 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 11
DNES: 282
TÝŽDEŇ: 282
CELKOM: 822414

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Obsah

Oddelenie investícií, výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania

Ing. Adela Palíková , poverený vedením oddelenia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy
      tel.: 047/ 430 84 15
 mobil: 0948 161 311
e-mail: adela.palikova@poltar.sk1. Činnosť oddelenia riadi a koordinuje vedúci oddelenia.

2. Obsahová náplň činnosti oddelenia:

 • vybavovanie korešpondencie podľa pokynov alebo všeobecných postupov
 • prijímanie a zhromažďovanie ekonomických, technických alebo prevádzkových podkladov
 • vedenie evidencie, záznamov, kartoték alebo protokolov
 • zisťovanie čiastkových štatistických údajov a ich sumarizácia
 • zabezpečuje spracovávanie prehľadov, výkazov alebo štatistík
 • poskytovanie jednoduchých informácií k odborným agendám
 • kontrola správnosti účtovných dokladov zabezpečovanie správy, hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku, nepriemyselného hospodárstva a pomocných služieb (napr. správy budovy)
 • organizovanie a zabezpečovanie obstarávania prác, tovarov a služieb podľa platných právnych predpisov a spolupráca na vypracovávaní častí súťažných podkladov
 • vydávanie stanovísk k zabratiu verejného priestranstva z pohľadu ochrany životného prostredia
 • technický dozor nad drobnými stavbami, stavebnými úpravami, udržiavacími prácami a stavebnými časťami stavby
 • analýza, posudzovanie a vyhodnocovanie investičnej činnosti z hľadiska územných celkov
 • investičná činnosť pri príprave alebo uskutočňovaní stavieb alebo technologických častí stavieb
 • vykonávanie investičnej činnosti v oblasti dopravy
 • spracúvanie vecných, finančných a časových údajov o pripravovaných stavbách
 • zabezpečenie úloh spojených s majetkovou správou pozemných komunikácií na vymedzenom úseku
 • zabezpečovanie podkladov na majetkoprávnu prípravu, zisťovanie vlastníckych vzťahov a užívacích vzťahov pre potreby investičnej výstavby
 • zabezpečovanie dokumentácie (technickej a majetkoprávnej) pre investičnú činnosť v etape prípravy stavieb
 • príprava analytických podkladov pre hodnotiace činnosti dopravného inžinierstva v oblasti cestnej dopravy
 • riešenie použitia dopravných značiek a zariadení na miestnych komunikáciách s príslušným orgánom, ako aj úpravy cestnej premávky na miestnych komunikáciách
 • dozeranie na stav zvislého a vodorovného dopravného značenia a zabezpečenia jeho funkčnosti na miestnych komunikáciách
 • rozhodovanie po dohode s príslušným orgánom dopravy o uzávierke alebo obchádzke miestnych komunikácií
 • vydávanie súhlasu na zvláštne užívanie miestnych komunikácií (rozkopávky), kontrola ich uvádzania do pôvodného stavu a po ukončení ich preberanie
 • samostatná odborná práca v oblasti prípravy a realizácie stavby pre potreby stavieb cestného hospodárstva
 • sledovanie technického stavu miestnych komunikácií a chodníkov, navrhuje úpravu letnej a zimnej údržby, v prípade potreby celkovej rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov
 • poskytovanie údajov z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve
 • napomáha hlavnému kontrolórovi pri preverovaní podnetov a sťažností občanov
 • preberanie, zhromažďovanie a príprava podkladov v samospráve pod odborným vedením, čiastkové činnosti pri vybavovaní jednoduchých agend
 • vybavovanie rutinných odborných agend ako podklad na riadenie, rozhodovanie alebo kontrolu v samospráve (napr. v oblasti stavebného poriadku, ochrany spotrebiteľa, životného prostredia)
 • spracúvanie prehľadov, výkazov a štatistík v samospráve ako podklad na riadenie, rozhodovanie alebo kontrolu
 • odborná príprava podkladov na rozhodovanie na úseku cestných komunikácií v stanovenom rozsahu na úrovni mesta
 • zabezpečovanie prác na úseku odpadového hospodárstva a ochrany zelene na úrovni mesta
 • čiastková odborná činnosť na úseku rozvoja mesta (napr. príprava podkladov pre projekty, zadávanie verejných prác)
 • vybavovanie ucelených odborných agend vo vymedzenej oblasti samosprávy
 • vedenie úplnej a presnej analytickej evidencie k spravovanému majetku a k rozpočtovým položkám a zároveň odsúhlasovanie so syntetickou evidenciou
 • vykonávanie inventarizácie majetku a záväzkov
 • tvorba všeobecne záväzných predpisov na úrovni samosprávy
 • spracúvanie analýz a čiastkových syntéz vo vymedzenej oblasti územného plánovania na lokálnej úrovni mesta
 • sledovanie v súčinnosti s kontrolnými, inšpekčnými orgánmi stav v tvorbe a ochrane zelene, vzácnych druhov rastlinstva a živočíšstva na území mesta a jeho okolí
 • zabezpečovanie ochrany geofondu, sledovanie stavu biocenózy s dôrazom na výskyt chránených a ohrozených druhov flóry a fauny, zabezpečovanie ochrany krajinotvornej vegetácie
 • sledovanie a spoplatňovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, v zmysle právnych predpisov, vyjadrovanie sa k povoľovaciemu konaniu malých zdrojov znečisťovania na území mesta
 • vybavovanie čiastkových odborných agend vo vymedzenej oblasti samosprávy (napr. v oblasti stavebného poriadku, ochrany spotrebiteľa, životného prostredia)
 • zabezpečovanie ochrany a tvorby životného prostredia v meste s dôrazom na jednotlivé zložky životného prostredia výrazne ovplyvňujúce ekologickú stabilitu prostredia, tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov na úrovni mesta
 • rozhodovanie vo veciach v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon)
 • vypracováva koncepciu dlhodobého investičného programu mesta a zabezpečuje jeho plnenie
 • zabezpečuje prípravu, realizáciu a kontrolu investičnej výstavby, ktorej investorom je Mesto
 • vykonáva technický dozor investora na stavbách zabezpečovaných Mestom v zmysle platných právnych predpisov
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy, s projektovými a inžinierskymi subjektami v zmysle stavebného zákona a ostatných súvisiacich predpisov pripravovaných stavieb
 • zabezpečuje plnenie rozpočtu na spravovaných oddieloch
 • zabezpečuje evidenciu a likvidáciu faktúr týkajúcich sa výstavby a údržby realizovaných stavieb
 • vypracúva stanoviská k technickému stavu jednotlivých objektov v majetku Mesta
 • vypracúva predbežné hodnotenie k potrebným finančným zdrojom na zabezpečenie opráv nehnuteľnosti v majetku mesta
 • podieľa sa na príprave rozpočtu Mesta a v priebehu roka zodpovedá za správnosť v spravovaných oddieloch
 • zabezpečuje činnosti v zmysle zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • vykonáva analytickú činnosť a prípravu podkladov na rozhodovanie vo vymedzenej oblasti správy štátneho fondu
 • spolupracuje s orgánmi ochrany PPF a Katastrálnym úradom pri určovaní hraníc intravilánu, pre potreby územného plánovania
 • sleduje, obstaráva a zabezpečuje prerokovanie územnoplánovacích dokumentácií
 • sleduje predpoklady, za ktorých boli územnoplánovacie dokumentácie vypracované, zaobstaráva doplnky a zmeny schválených územnoplánovacích dokumentácii
 • prerokúva s investorom, prípadne s orgánom štátnej správy potreby a dôsledky pripravovaných stavieb k zmene účelu využitia objektu v zmysle platných územnoplánovacích dokumentácií, vyjadruje sa v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov formou záväzného stanoviska
 • vykonáva samostatnú odbornú činnosť v oblasti výstavby
 • posudzuje z hľadiska záujmov prevedenie nevyhnutných úprav stavieb v zmysle stavebného zákona a oznamuje orgánu štátnej správy potrebu vykonávania nápravy pri stavbách, ktoré nie sú riadne udržiavané z dôvodov bezpečnostných, estetických a urbanisticko-architektonických
 • vykonáva štátny stavebný dohľad stavieb na území mesta
 • v zmysle § 105 zákona č. 50/21976 Zb. prejednáva priestupky
 • vydáva potvrdenia o veku stavby
 • plní úlohy na úseku rybárstva v rozsahu pôsobnosti, ktorá je mestu zverená zákonom
 • spolupracuje s ďalšími orgánmi štátnej správy v súvislosti so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)
 • rozhodnutím povoľuje podľa stavebného zákona umiestnenie reklamných, informačných a propagačných zariadení
 • vybavuje oznámenia vo veciach v zmysle § 55 stavebného zákona
 • zabezpečuje úkony a činnosti vyplývajúce pre Mesto zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a vnútorných predpisov a nariadení
 • pripravuje podklad pre rozhodnutia primátora mesta pri vybavovaní žiadostí podľa predchádzajúcej zarážky
 • spolupracuje s komisiou výstavby, dopravy a životného prostredia, kde určený zamestnanec plní funkciu zapisovateľa komisie
 • koordinuje spracovanie digitálnej mapy, doplňuje ju a poskytuje údaje z nej vyplývajúce
 • zabezpečuje plnenie rozpočtu na spravovaných oddieloch
 • vykonáva samostatnú prácu na úseku preverovania podnetov a sťažností občanov
 • vypracúva, schvaľuje a pravidelne vyhodnocuje plnenia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta a zabezpečuje jeho plnenie
 • poskytuje súčinnosť pri príprave a uskutočňovaní programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja, na území ktorého sa Mesto nachádza
 • poskytuje súčinnosť na príprave regionálnych operačných programov
 • spolupracuje pri zabezpečovaní rozvojových zámerov spoločných pre viacero obcí
 • podieľa sa na príprave zriadenia združení s inými obcami a mestami podľa § 20b zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s predmetom činnosti, ktorým napomáha hospodársky a sociálny rozvoj mesta, ako aj samosprávneho kraja
 • vypracúva stanoviská k programom regionálneho rozvoja (§ 5 písm. a/ až d/ zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja)
 • spolupracuje s ostatnými oddeleniami MsÚ
 • vykonáva činnosť na úseku bývania vyplývajúcu zo zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
 • Poskytuje informácie o možnosti podpory z prostriedkov ŠFRB
 • prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov ŠFRB
 • vedenie evidencie prijatých žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB
 • overovanie úplnosti náležitostí žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov ŠFRB
 • skúmanie bytových pomerov žiadateľov o poskytnutie podpory
 • predloženie overenej žiadosť na ŠFRB
 • kontrola dodržiavania zmluvných podmienok (kontrola na stavbe, kontrola účtovných dokladov, kontrola dokončenia stavby v stanovenom termíne
 • pripravuje podklady na podanie žiadostí o poskytnutie dotácií a finančných podpôr z prostriedkov ministerstiev SR
 • vydáva rozhodnutia o určení, zmene a zrušení súpisných a orientačných čísiel
 • príprava a spracovanie projektov na čerpanie financií z prestupových a štrukturálnych fondov
 • samostatná odborná práca v súvislosti s čerpaním prostriedkov zo štruktur. fondov
 • aktualizácia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja