A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Január: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • Február: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 9. január (streda)
 • 6. február (streda)
 • 6. marec (streda)
 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 11
DNES: 609
TÝŽDEŇ: 2290
CELKOM: 577305

Obsah

Primátor mesta Poltár


Pavel Gavalec, primátor mesta PoltárMgr. Martina Brisudová
Tel.: 047 430 84 24,    
e-mail: primator@poltar.sk


Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je primátor. Funkcia primátora je verejná funkcia. Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.

Funkcia primátora je nezlučiteľná s funkciou

 • a) poslanca mestského zastupiteľstva,
 • b) zamestnanca mesta, v ktorej bol zvolený,
 • c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom, v ktorej bol zvolený,
 • d) predsedu samosprávneho kraja,
 • e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
 • f) podľa osobitného zákona.

         Primátor

 • a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
 • b) vykonáva mestskú správu,
 • c) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • d) rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu.

Primátor je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Ak je zriadená mestská rada, primátor prerokuje uznesenie mestského zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v mestskej rade. Uznesením mestskej rady však nie je viazaný. Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva pozastavený, môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

Primátor môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 200 000 Sk, ak

 • a) poruší nariadenie,
 • b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie ob alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
 • c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa starosta dozvedel o tom, kto sa konania dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Pokuta je príjmom mesta.

Platové pomery primátora upravuje osobitný zákon ( Zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest ...)

Mandát primátora zaniká

 • a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
 • b) uplynutím funkčného obdobia,
 • c) vzdaním sa mandátu,
 • d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
 • e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
 • f) vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,
 • g) zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
 • h) v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak primátora do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
 • i) smrťou,
 • j) zrušením mesta.


Vzdanie sa mandátu primátora sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.