A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • September: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25.
 • Október: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 65
TÝŽDEŇ: 3633
CELKOM: 521262

Obsah

Odd. výstavby, územ. plán., ŽP a dopravy

Nahlásenie údajov za malý zdroj znečisťovania ovzdušia - rtf

O Z N Á M E N I E údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2018 podľa skutočných údajov v roku 2017

(1)Nahlásenie údajov za malý zdroj znečisťovania ovzdušia.rtf Stiahnuté: 347x | 08.01.2018

Nahlásenie údajov za malý zdroj znečisťovania ovzdušia - PDF

O Z N Á M E N I E údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2018 podľa skutočných údajov v roku 2017

(1)Nahlásenie údajov za malý zdroj znečisťovania ovzdušia.pdf Stiahnuté: 346x | 08.01.2018

Spoločný obecný úrad - stavebný

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

01_uzemne_rozhodnutie.rtf Stiahnuté: 330x | 19.01.2016

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa § 58 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

02_stavebne_povolenie.rtf Stiahnuté: 359x | 19.01.2016

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

03_kolaudacne_rozhodnutie.rtf Stiahnuté: 337x | 19.01.2016

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby podľa § 88 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 24 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

04_odstranenie_stavby.rtf Stiahnuté: 341x | 04.04.2016

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia podľa § 69 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

05_predlzenie_platnosti_sp.rtf Stiahnuté: 309x | 19.01.2016

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby.

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby.

06_predlzenie_terminu_ukoncenia_stavby.rtf Stiahnuté: 281x | 19.01.2016

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením podľa §68 zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a §11 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

07_zmena_stavby_pred_jej_dokoncenim.rtf Stiahnuté: 271x | 19.01.2016

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby podľa § 85 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 21 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

08_zmena_v_uzivani_stavby.rtf Stiahnuté: 289x | 19.01.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

09_suhlas_na_vyrub_drevin.rtf Stiahnuté: 328x | 19.01.2016

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia

10_povolenie_informacneho_reklamneho_a_propagacneho_zariadenia.rtf Stiahnuté: 177x | 19.01.2016

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávka komunikácie) a na zvláštne užívanie verejného priestranstva (rozkopávka mestskej zelene).

11_rozkopavkove_povolenie_mk_-_povolenie_na_zvlastne_uzivanie_miestnej_komunikacie.rtf Stiahnuté: 191x | 19.01.2016

Ohlásenie poruchy

Ohlásenie poruchy a žiadosť o určenie podmienok na uvedenie miestnej komunikácie, resp. rozkopaného miesta do pôvodného stavu (odstránenie poruchy na inžinierskej sieti).

12_rozkopane_miesto_mk_-_ohlasenie_poruchy_a_ziadost_o_urcenie_podmienok_na_uvedenie_rozkopaneho_miesta_do_povodneho_stavu.rtf Stiahnuté: 182x | 19.01.2016

Žiadosť o povolenie pripojenia pozemnej komunikácie.

Žiadosť o povolenie pripojenia pozemnej komunikácie.

13_pripojenie_mk_-_povolenie_pripojenia_pozemnej_komunikacie.rtf Stiahnuté: 141x | 19.01.2016

Žiadosť o povolenie uzávierky (čiastočnej) a obchádzka cesty. Žiadosť o určenie dopravných značiek a dopravných zariadení

Žiadosť o povolenie uzávierky (čiastočnej) a obchádzka cesty. Žiadosť o určenie dopravných značiek a dopravných zariadení

14_uzavierka_mk_-_povolenie_uzavierky_a_obchadzka_cesty.rtf Stiahnuté: 140x | 19.01.2016

Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania

Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)– podľa § 17 ods.1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov

15_mzzo_-_povolenie.rtf Stiahnuté: 145x | 19.01.2016

Žiadosť o súhlas na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania

Žiadosť o súhlas na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)– podľa § 17 ods.1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (po zrealizovaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia).

16_mzzo_-_uzivanie.rtf Stiahnuté: 148x | 19.01.2016

Žiadosť o poskytnutie informácie

Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

17_ziadost_o_poskytnutie_informacii.rtf Stiahnuté: 155x | 19.01.2016

Prehlásenie o stavebnom dozore.

18_prehlasenie_o_stavebnom_dozore_uskutocnenie_stavby.rtf Stiahnuté: 155x | 19.01.2016

Stránka