Menu
Mesto Poltár
MestoPoltár

Často kladené otázky

Otázku môžte zadať vyplnením formulára, alebo zanechaním hlasového odkazu na bezplatnom telefónnom čísle 0800 221 015.

Dátum vloženia: 27. 10. 2020

Vážený pán Janko Herec,
z Vášho príspevku nie je zrejmá otázka, na ktorú máme odpovedať. Predpokladáme, že Vás opätovne zaujíma začiatok prác na úprave koruny parapetného muriva na moste v Zelenom. Tieto práce sú zhotoviteľom naplánované na 46. týždeň (teda budúci týždeň). K postupu prác ako aj stave prípravy cyklotrasy Poltár - Zelené sme sa už opakovane vyjadrili v predchádzajúcich odpovediach. Tiež Vám navrhujeme dohodnúť sa na osobnom stretnutí, takto sme konzultovali rekonštrukciu častí mosta v Zelenom aj s pánom Michalom Dudášom. 
S pozdravom
 

Oddelenie investícií výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania, 3. 11. 2020
Dátum vloženia: 28. 9. 2020

Dobrý deň,

 

K stavbe Most cestný v Zelenom, teda k obnove tzv. Tureckého mosta boli postupne podávané informácie aj formou 4 odpovedí na často kladené otázky tu na webovom sídle mesta Poltár. Naposledy sme na podobnú otázku odpovedali, že dňa 10.09. a 14.09.2020 dali k novým vzorkám podmienečne súhlasné stanovisko hlavný architekt stavby ako aj Krajský pamiatkový úrad. Následne bol o tom informovaný aj zhotoviteľ tejto etapy stavby. Teraz je na zhotoviteľovi aby v čo najskoršom možnom termíne presunul kapacity na túto stavbu a parapet muriva upravil. Mesto Poltár zhotoviteľa už urgovalo k čo najskoršiemu nástupu k pokračovaniu prác na stavbe. Novšími informáciami žiaľ zatiaľ nedisponujeme. Mrzí nás, že poskytovanie vecných, pravdivých a ľahko overiteľných informácii občanom mesta považujete len za "výhovorky".

 

Stavbe cyklotrasy z Poltára do Zeleného je v štádiu vybavovania vyjadrení dotknutých orgánov pre účely územného konania. Po zosúladení všetkých kladných vyjadrení bude vydané územné rozhodnutie a následne Mesto požiada o začatie stavebného konania, ktorého ukončením bude vydané stavebné povolenie. Až následne bude môcť samospráva  prostredníctvom vybraného zhotoviteľa pristúpiť k realizácii diela. Je to dlhý a administratívne náročný proces, ktorý v ideálnom prípade trvá mesiace, preto žiadame o strpenie.

 

Pracovníci MsÚ robia všetko preto aby tieto ale aj mnohé ďalšie rozbehnuté a pripravované stavby v meste boli dotiahnuté do úspešného konca.

 

S pozdravom

Oddelenie investícií výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania, 5. 10. 2020
Dátum vloženia: 1. 9. 2020

Dobrý deň,

 

V mesiaci jún boli na stavbe "Most cestný v Zelenom" zvolané dva kontrolné dni, na ktorých boli zhotoviteľom predložené vzorky upravených pieskovcových blokov. Zúčastnení (zástupcovia Krajského pamiatkového úradu, hlavný architekt stavby, spracovateľ archeologického výskumu) však ani jednu z vzoriek neodsúhlasili, a tak boli vyhotovené nové vzorky. Dňa 10.09. a 14.09.2020 dali k novým vzorkám podmienečne súhlasné stanovisko hlavný architekt stavby ako aj Krajský pamiatkový úrad. Následne bol o tom informovaný aj zhotoviteľ tejto etapy stavby. Teraz je na zhotoviteľovi aby v čo najskoršom možnom termíne presunul kapacity na túto stavbu a parapet muriva upravil.

 

S pozdravom

Oddelenie investícií výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania, 18. 9. 2020
Dátum vloženia: 28. 7. 2020

 

Dobrý deň, pani Landoriová,

Mesto Poltár vyhotovuje viacjazyčné štandardné formuláre od 16. februára 2019 podľa článku 7 Nariadenia EPaR (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 – správny poplatok je 10 € podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Matričný úrad a evidencia obyvateľov vystavia potvrdenie o pobyte, rodný list, sobášny list a úmrtný list v 27 jazykoch EÚ. Tieto doklady sú platné v členských štátoch EÚ a nie je potrebný ich ďalší preklad.

Úradný preklad dokumentov a listín vykonáva odborne spôsobilá osoba, prekladateľ, menovaný Ministerstvom spravodlivosti SR, ktorý svojím podpisom a pečiatkou so štátnym znakom potvrdzuje to, že preložený text významovo zodpovedá originálu. Úradný preklad môže vyhotoviť jedine prekladateľ, ktorý zložil jazykové a odborné skúšky. Prekladateľ je zapísaný v zozname prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. Činnosť prekladateľov a tlmočníkov upravuje zákon číslo 382/2004 Z. z. zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podrobnosti o vlajke Európskej únie a jej používaní v prítomnosti iných vlajok obsahuje „Odporúčanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS 204-2004/00329 z 19. apríla 2004 na používanie vlajky Európskej únie pre štátne orgány a územnú samosprávu, nimi zriadené právnické osoby a verejnoprávne inštitúcie v Slovenskej republike“, ktoré bolo uverejnené vo Vestníku vlády Slovenskej republiky, čiastka 6, vydaná 26. apríla 2004.

 

S pozdravom

Klientske centrum

12. 8. 2020
Dátum vloženia: 9. 8. 2020

Dobrý deň,

 

na historickej pamiatke rekonštruovanej pod názvom Most cestný v Zelenom momentálne prebieha príprava úpravy koruny parapetného muriva. V mesiaci jún boli zvolané dva kontrolné dni, na ktorých boli zhotoviteľom predložené vzorky upravených pieskovcových blokov. Zúčastnení (zástupcovia Krajského pamiatkového úradu, hlavný architekt stavby, spracovateľ archeologického výskumu) však ani jednu z vzoriek neodsúhlasili, a tak budú vyhotovené nové vzorky. Vzhľadom na dovolenkové obdobie zhotoviteľa je však postup zdržaný. Následne po odsúhlasení vzorky bude koruna muriva upravená.

Samospráva priebežne pripravuje podklady pre získanie ďalších prostriedkov tak, aby sa mohlo so stavebnými prácami pokračovať v ďalšej etape podľa záverov z kontrolných dní (úprava lícových stien mosta a samotného telesa mosta).

 

S pozdravom 

Oddelenie investícií výstavby, riadenia projektov, životného prostredia  a verejného obstarávania

11. 8. 2020
Dátum vloženia: 19. 6. 2020

Otvorenie mestského kúpaliska v Poltári nebolo pripravované vzhľadom na uzavretie podobných zariadení z dôvodu epidémie vírusu COVID-19. Samospráva plánovala riešiť menšie opravy a využiť tak nútenú uzáveru, resp. odloženie otvorenia letnej sezóny v roku 2020. Podrobnejší prieskum technologických zariadení a vedení však odhalil, že mestské kúpalisko a jeho technológia je v zlom technickom stave a vyžaduje si rozsiahlejšiu rekonštrukciu, než sa pôvodne predpokladalo. O jeho stave, ďalšom osude a možnosti financovania opráv bolo rokované na zasadnutí mestskej rady a bude o ňom rokovať aj mestské zastupiteľstvo na svojom najbližšom zasadnutí.

S pozdravom 

Oddelenie investícií výstavby, riadenia projektov, životného prostredia  a verejného obstarávania

25. 6. 2020
Dátum vloženia: 10. 6. 2020

Dobrý deň,

Na kontrolnom dni konanom 8.6.2020 boli prizvaný okrem účastníkov mesta, hlavného projektanta stavby, spracovateľa Architektonicko-historického výskumu aj zástupcovia zhotoviteľa 2. etapy stavby – Kamenárstvo Ulický s.r.o. a zástupcovia Krajského pamiatkového úradu. Počas kontrolného dňa sa identifikovali nedostatky prác na 2. etape stavby a určil sa spôsob ich odstraňovania. Nedostatky sa týkajú najmä tvaru a osadenia pieskovcových blokov na korune parapetného muriva. Zároveň sa na kontrolnom dni prehodnocoval možný ďalší postup stavebných prác „3. etapy“ - vyspravenia líc murív mosta.

Stavbu pod názvom „Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár“ pripravuje Banskobystrický samosprávny kraj ako investor stavby. Podľa nám dostupných informácii nadobudlo začiatkom júna právoplatnosť územné rozhodnutie k tejto stavbe, a momentálne prebieha zapracovanie pripomienok do projektovej dokumentácie pre ďalší stupeň – stavebné povolenie.

K stavbe cyklotrasy z Poltára do Zelného momentálne prebieha verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu stavby.

 

S pozdravom 

Oddelenie investícií výstavby, riadenia projektov, životného prostredia  a verejného obstarávania

Ing. Martin Cifranič, 17. 6. 2020
Dátum vloženia: 3. 6. 2020

Dobrý deň,

Vývoz textilu z kontajnerov „Humana“ je v kompetencii spoločnosti  Humana Slovensko minimálne jedenkrát mesačne. Dňa 5. 6. 2020 sme spoločnosť kontaktovali za účelom vývozu textilu. Naša požiadavka bola evidovaná a vývoz bude zrealizovaný.

S pozdravom

Oddelenie: Klientske centrum

Bc. Andrea Wiednerová, 5. 6. 2020
Dátum vloženia: 25. 2. 2020

Dobrý deň,

v areáli Mestského úradu boli v mesiaci február 2020 vypílené dva stromy druhu jaseň štíhly. Dôvodom výrubu bol zdravotný stav drevín - jeden strom bol úplne suchý a druhý mal odumretú polovicu koruny a postupne ďalej vysychal (tracheomykóza), pričom padaním konárov do dvora MsÚ dochádzalo k ohrozovaniu zdravia ľudí. O výrube rozhodol, na žiadosť mesta Poltár, príslušný orgán ochrany prírody rozhodnutím č. Ocu/593/2019/849-004 zo dňa 06.11.2019. V rozhodnutí bola Mestu Poltár uložená aj povinnosť náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny.

S pozdravom

Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania

27. 2. 2020
Dátum vloženia: 26. 9. 2019

Dobrý deň, pani Vrabcová,

dňa 13.9.2019 bola na webovej stránke mesta Poltár zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Poltár na rok 2020.

Všetky zverejnené prílohy, teda žiadosť, rozpočet projektu, vyúčtovanie dotácie a súpis účtovných dokladov sú prílohami VZN č. 5 /2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Poltár.

 

Žiadateľ predloží žiadosť a rozpočet projektu najneskôr do 15. októbra 2019, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prijatia v podateľni  MsÚ vedenej v klientskom centre.

Vo výzve sa nepíše, že do 15. októbra musí žiadateľ predložiť vyúčtovanie dotácie a súpis účtovných dokladov. Tieto prílohy sú pre žiadateľa v čase podávania žiadosti informatívne, aby vedel, aké doklady bude pri vyúčtovaní dotácie potrebovať.

 

Na Vaše prípadné ďalšie otázky radi odpovieme e-mailom, písomne alebo telefonicky.

 

 

26. 9. 2019

Pre občanov

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8
1
9 10 11 12
13 14 15 16 17
1
18 19
20 21 22 23 24
1
25 26
27
1
28 29
1
30 31 1 2

Sviatok

Meniny má Beňadik, Benedikt, Oktavián, Oktávius, Benedikta, Benilda, Benita, Izolda, Oktávia

Zajtra má meniny Adrián, Apián, Dárius, Viktorián, Apia

Tip pre nepočujúcich

Logo

Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.

Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.

Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:8
DNES:885
TÝŽDEŇ:3475
CELKOM:2293491

Užitočné informácie, ktoré Vás môžu zaujímať