Menu
Mesto Poltár
MestoPoltár

Často kladené otázky

Otázku môžte zadať vyplnením formulára, alebo zanechaním hlasového odkazu na bezplatnom telefónnom čísle 0800 221 015.

Dátum vloženia: 18. 1. 2023

Dobrý deň,

mrzí nás Vaša osobná skúsenosť. Ohľadom pošty je nutné sa obracať priamo na nich, teda na Slovenskú poštu, nakoľko mesto nie je zriaďovateľom tohto subjektu.

Môžeme im však odovzdať a tlmočiť Vašu pripomienku.

Prajem ešte pekný zvyšok dňa.

S pozdravom  

Ing. Jozefína Očenášová, 19. 1. 2023
Dátum vloženia: 5. 12. 2022

Dobrý deň,

komentovanie je vypnuté dočasne. V dohľadnej dobe bude obnovené.

MsÚ, 7. 12. 2022
Dátum vloženia: 16. 2. 2022

Dobrý deň,

 

V roku 2021 bola Ing. Jánom Kubaliakom vypracovaná komplexná projektová dokumentácia budovy bývalej knižnici v Zelenom. Do budovy dlhé roky zatekalo a predchádzajúce vedenie tento problém neriešilo, dokonca boli snahy budovu odpredať. Súčasné vedenie však strechu kompletne zrekonštruovalo. Mesto Poltár má záujem vo svojich investičných akciách pokračovať s ohľadom na vlastné investičné zdroje, resp. relevantné projektové zámery.

oddelenie investícií, výstavby, riadenia projektov, ŽP a verejného obstarávania, 10. 3. 2022
Dátum vloženia: 31. 10. 2021

Vážený pán Štefan Majchút,

uvedené pozemky sa predávajú formou verejnej obchodnej súťaže podľa zákona 138/1991 Zb. o majetku obce. V spomínanej veci sa uskutočnilo päť kôl verejnej obchodnej súťaže. V prípade, že sa vyhlási ďalšie kolo, budete informovaný cez verejné médiá.

S pozdravom

Oddelenie investícií výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania, 22. 11. 2021
Dátum vloženia: 15. 6. 2021

Dobrý deň,

aktuálne má mesto Poltár naplánovanú rozsiahlu rekonštrukciu chodníkov na Sklárskej a Fučíkovej ulici, spolu s opravou prístupových chodníkov k bytovým domom na uvedených uliciach. V rámci naplánovaných prác sa uskutoční aj oprava chodníka z Fučíkovej ulice k budove kultúrneho domu a k budove Krištáľu. V súčasnosti sa začalo s realizáciou stavebných prác. Na rekonštrukciu mesto Poltár vyčlenilo 180 000,- €.

S pozdravom

Oddelenie investícií výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania, 18. 8. 2021
Dátum vloženia: 6. 7. 2021

Vážený pán,

práce na stavbe „Most cestný v Zelenom – stavebná obnova“ boli posunuté kvôli vyťaženosti strojov, ktoré si firma KAMENÁRSTVO ULICKÝ, s.r.o., Rimavské Zalužany zapožičiava, a ktoré sú potrebné pri prácach pri manipulácii s kamennými blokmi. Oprava bola zrealizovaná úspešne a práce sú ukončené. 

S pozdravom

Oddelenie investícií výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania, 17. 8. 2021
Dátum vloženia: 12. 4. 2021

Vážený pán Janko Herec,

vzhľadom na situáciu ohľadne COVID-19 sme boli nútení preložiť stretnutie so zhotoviteľom - firmou KAMENÁRSTVO ULICKÝ, s. r. o. Dňa 14.5.2021 sa uskutočnilo stretnutie na stavbe „ Most cestný v Zelenom“ spojené s ohliadkou vykonaných prác. Na predmetnom stretnutí bol dohodnutý postup vyrovnania koruny parapetného muriva. Bolo dohodnuté, že práce budú zrealizované na prelome mesiacov jún/júl. Vzhľadom na vysokú vyťaženosť stojov potrebných pri manipulácii s kamennými blokmi, ktoré si firma KAMENÁRSTVO ULICKÝ, s. r. o. zapožičiava, nebolo možné skôr realizovať opravu koruny parapetného muriva.

Ing. Ján Kančo, 14. 6. 2021
Dátum vloženia: 13. 5. 2021

Vážený pán Janko Herec,

vzhľadom na situáciu ohľadne COVID-19 sme boli nútení preložiť stretnutie so zhotoviteľom - firmou KAMENÁRSTVO ULICKÝ, s. r. o. Dňa 14.5.2021 sa uskutočnilo stretnutie na stavbe „ Most cestný v Zelenom“ spojené s ohliadkou vykonaných prác. Na predmetnom stretnutí bol dohodnutý postup vyrovnania koruny parapetného muriva. Bolo dohodnuté, že práce budú zrealizované na prelome mesiacov jún/júl. Vzhľadom na vysokú vyťaženosť stojov potrebných pri manipulácii s kamennými blokmi, ktoré si firma KAMENÁRSTVO ULICKÝ, s. r. o. zapožičiava, nebolo možné skôr realizovať opravu koruny parapetného muriva.

Ing. Ján Kančo, 14. 6. 2021
Dátum vloženia: 9. 12. 2020

Vážený pán Findra,

Vaša požiadavka vybudovania chodníka pre peších je relevantná už pomerne dlhé obdobie. V minulosti sa , žiaľ, výstavba nových chodníkov zanedbala, preto mestská samospráva pripravuje harmonogram ucelených opráv a postupnej výstavby nových chodníkov. Jeho súčasťou bude aj vybudovanie chodníka na Ulici 9.mája. Prípravný proces je časovo náročný a zložitý. Potrebné je vypracovanie projektovej dokumentácie, vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Časť pozemkov, na ktorých má byť vybudovaný chodník, je v súkromnom vlastníctve. Aktuálne z mestského rozpočtu, určeného na opravy chodníkov, zabezpečujeme nutné opravy. Okrem toho pripravujeme komplexnú rekonštrukciu chodníkov na Sklárskom sídlisku. V tejto súvislosti Vás a obyvateľov Poltára chceme požiadať o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť v tomto dopravnom úseku. Za pochopenie ďakujeme.

Ing. Ján Kančo, 18. 1. 2021
Dátum vloženia: 8. 12. 2020

Dobrý deň,

Samospráva mesta o problematike nezodpovedného parkovania vodičov motorových vozidiel vie a viackrát do roka vykonáva nepravidelnú kontrolu na verejných spevnených aj nespevnených plochách v meste. Odhaleným nezodpovedným vodičom následne zasielame upozornenie na dodržiavanie platných VZN. Napriek tomu, že väčšina vodičov upozornenie vezme na vedomie a svoje vozidlo už následne parkujte na parkovacích miestach, vždy sa nájdu ďalší vodiči, ktorí toto nariadenie neberú v úvahu. Mesto Poltár už dlhšiu dobu pripravuje návrh VZN, ktoré bude priamo zamerané na parkovaciu politiku v meste a určí presnejšie pravidla parkovania, no pravdepodobne ani to problém s nezodpovedným parkovaním úplne nevyrieši, nakoľko vždy sa nájde vodič, ktorý ho ignoruje. Spolupráca s PZ v tejto problematike sa v minulosti tiež ukázala ako neefektívna. 

S pozdravom 

MsÚ Poltár, 11. 12. 2020
Dátum vloženia: 27. 10. 2020

Vážený pán Janko Herec,
z Vášho príspevku nie je zrejmá otázka, na ktorú máme odpovedať. Predpokladáme, že Vás opätovne zaujíma začiatok prác na úprave koruny parapetného muriva na moste v Zelenom. Tieto práce sú zhotoviteľom naplánované na 46. týždeň (teda budúci týždeň). K postupu prác ako aj stave prípravy cyklotrasy Poltár - Zelené sme sa už opakovane vyjadrili v predchádzajúcich odpovediach. Tiež Vám navrhujeme dohodnúť sa na osobnom stretnutí, takto sme konzultovali rekonštrukciu častí mosta v Zelenom aj s pánom Michalom Dudášom. 
S pozdravom
 

Oddelenie investícií výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania, 3. 11. 2020
Dátum vloženia: 28. 9. 2020

Dobrý deň,

 

K stavbe Most cestný v Zelenom, teda k obnove tzv. Tureckého mosta boli postupne podávané informácie aj formou 4 odpovedí na často kladené otázky tu na webovom sídle mesta Poltár. Naposledy sme na podobnú otázku odpovedali, že dňa 10.09. a 14.09.2020 dali k novým vzorkám podmienečne súhlasné stanovisko hlavný architekt stavby ako aj Krajský pamiatkový úrad. Následne bol o tom informovaný aj zhotoviteľ tejto etapy stavby. Teraz je na zhotoviteľovi aby v čo najskoršom možnom termíne presunul kapacity na túto stavbu a parapet muriva upravil. Mesto Poltár zhotoviteľa už urgovalo k čo najskoršiemu nástupu k pokračovaniu prác na stavbe. Novšími informáciami žiaľ zatiaľ nedisponujeme. Mrzí nás, že poskytovanie vecných, pravdivých a ľahko overiteľných informácii občanom mesta považujete len za "výhovorky".

 

Stavbe cyklotrasy z Poltára do Zeleného je v štádiu vybavovania vyjadrení dotknutých orgánov pre účely územného konania. Po zosúladení všetkých kladných vyjadrení bude vydané územné rozhodnutie a následne Mesto požiada o začatie stavebného konania, ktorého ukončením bude vydané stavebné povolenie. Až následne bude môcť samospráva  prostredníctvom vybraného zhotoviteľa pristúpiť k realizácii diela. Je to dlhý a administratívne náročný proces, ktorý v ideálnom prípade trvá mesiace, preto žiadame o strpenie.

 

Pracovníci MsÚ robia všetko preto aby tieto ale aj mnohé ďalšie rozbehnuté a pripravované stavby v meste boli dotiahnuté do úspešného konca.

 

S pozdravom

Oddelenie investícií výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania, 5. 10. 2020
Dátum vloženia: 1. 9. 2020

Dobrý deň,

 

V mesiaci jún boli na stavbe "Most cestný v Zelenom" zvolané dva kontrolné dni, na ktorých boli zhotoviteľom predložené vzorky upravených pieskovcových blokov. Zúčastnení (zástupcovia Krajského pamiatkového úradu, hlavný architekt stavby, spracovateľ archeologického výskumu) však ani jednu z vzoriek neodsúhlasili, a tak boli vyhotovené nové vzorky. Dňa 10.09. a 14.09.2020 dali k novým vzorkám podmienečne súhlasné stanovisko hlavný architekt stavby ako aj Krajský pamiatkový úrad. Následne bol o tom informovaný aj zhotoviteľ tejto etapy stavby. Teraz je na zhotoviteľovi aby v čo najskoršom možnom termíne presunul kapacity na túto stavbu a parapet muriva upravil.

 

S pozdravom

Oddelenie investícií výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania, 18. 9. 2020
Dátum vloženia: 28. 7. 2020

 

Dobrý deň, pani Landoriová,

Mesto Poltár vyhotovuje viacjazyčné štandardné formuláre od 16. februára 2019 podľa článku 7 Nariadenia EPaR (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 – správny poplatok je 10 € podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Matričný úrad a evidencia obyvateľov vystavia potvrdenie o pobyte, rodný list, sobášny list a úmrtný list v 27 jazykoch EÚ. Tieto doklady sú platné v členských štátoch EÚ a nie je potrebný ich ďalší preklad.

Úradný preklad dokumentov a listín vykonáva odborne spôsobilá osoba, prekladateľ, menovaný Ministerstvom spravodlivosti SR, ktorý svojím podpisom a pečiatkou so štátnym znakom potvrdzuje to, že preložený text významovo zodpovedá originálu. Úradný preklad môže vyhotoviť jedine prekladateľ, ktorý zložil jazykové a odborné skúšky. Prekladateľ je zapísaný v zozname prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. Činnosť prekladateľov a tlmočníkov upravuje zákon číslo 382/2004 Z. z. zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podrobnosti o vlajke Európskej únie a jej používaní v prítomnosti iných vlajok obsahuje „Odporúčanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS 204-2004/00329 z 19. apríla 2004 na používanie vlajky Európskej únie pre štátne orgány a územnú samosprávu, nimi zriadené právnické osoby a verejnoprávne inštitúcie v Slovenskej republike“, ktoré bolo uverejnené vo Vestníku vlády Slovenskej republiky, čiastka 6, vydaná 26. apríla 2004.

 

S pozdravom

Klientske centrum

12. 8. 2020
Dátum vloženia: 9. 8. 2020

Dobrý deň,

 

na historickej pamiatke rekonštruovanej pod názvom Most cestný v Zelenom momentálne prebieha príprava úpravy koruny parapetného muriva. V mesiaci jún boli zvolané dva kontrolné dni, na ktorých boli zhotoviteľom predložené vzorky upravených pieskovcových blokov. Zúčastnení (zástupcovia Krajského pamiatkového úradu, hlavný architekt stavby, spracovateľ archeologického výskumu) však ani jednu z vzoriek neodsúhlasili, a tak budú vyhotovené nové vzorky. Vzhľadom na dovolenkové obdobie zhotoviteľa je však postup zdržaný. Následne po odsúhlasení vzorky bude koruna muriva upravená.

Samospráva priebežne pripravuje podklady pre získanie ďalších prostriedkov tak, aby sa mohlo so stavebnými prácami pokračovať v ďalšej etape podľa záverov z kontrolných dní (úprava lícových stien mosta a samotného telesa mosta).

 

S pozdravom 

Oddelenie investícií výstavby, riadenia projektov, životného prostredia  a verejného obstarávania

11. 8. 2020
Dátum vloženia: 19. 6. 2020

Otvorenie mestského kúpaliska v Poltári nebolo pripravované vzhľadom na uzavretie podobných zariadení z dôvodu epidémie vírusu COVID-19. Samospráva plánovala riešiť menšie opravy a využiť tak nútenú uzáveru, resp. odloženie otvorenia letnej sezóny v roku 2020. Podrobnejší prieskum technologických zariadení a vedení však odhalil, že mestské kúpalisko a jeho technológia je v zlom technickom stave a vyžaduje si rozsiahlejšiu rekonštrukciu, než sa pôvodne predpokladalo. O jeho stave, ďalšom osude a možnosti financovania opráv bolo rokované na zasadnutí mestskej rady a bude o ňom rokovať aj mestské zastupiteľstvo na svojom najbližšom zasadnutí.

S pozdravom 

Oddelenie investícií výstavby, riadenia projektov, životného prostredia  a verejného obstarávania

25. 6. 2020
Dátum vloženia: 10. 6. 2020

Dobrý deň,

Na kontrolnom dni konanom 8.6.2020 boli prizvaný okrem účastníkov mesta, hlavného projektanta stavby, spracovateľa Architektonicko-historického výskumu aj zástupcovia zhotoviteľa 2. etapy stavby – Kamenárstvo Ulický s.r.o. a zástupcovia Krajského pamiatkového úradu. Počas kontrolného dňa sa identifikovali nedostatky prác na 2. etape stavby a určil sa spôsob ich odstraňovania. Nedostatky sa týkajú najmä tvaru a osadenia pieskovcových blokov na korune parapetného muriva. Zároveň sa na kontrolnom dni prehodnocoval možný ďalší postup stavebných prác „3. etapy“ - vyspravenia líc murív mosta.

Stavbu pod názvom „Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár“ pripravuje Banskobystrický samosprávny kraj ako investor stavby. Podľa nám dostupných informácii nadobudlo začiatkom júna právoplatnosť územné rozhodnutie k tejto stavbe, a momentálne prebieha zapracovanie pripomienok do projektovej dokumentácie pre ďalší stupeň – stavebné povolenie.

K stavbe cyklotrasy z Poltára do Zelného momentálne prebieha verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu stavby.

 

S pozdravom 

Oddelenie investícií výstavby, riadenia projektov, životného prostredia  a verejného obstarávania

Ing. Martin Cifranič, 17. 6. 2020
Dátum vloženia: 3. 6. 2020

Dobrý deň,

Vývoz textilu z kontajnerov „Humana“ je v kompetencii spoločnosti  Humana Slovensko minimálne jedenkrát mesačne. Dňa 5. 6. 2020 sme spoločnosť kontaktovali za účelom vývozu textilu. Naša požiadavka bola evidovaná a vývoz bude zrealizovaný.

S pozdravom

Oddelenie: Klientske centrum

Bc. Andrea Wiednerová, 5. 6. 2020
Dátum vloženia: 25. 2. 2020

Dobrý deň,

v areáli Mestského úradu boli v mesiaci február 2020 vypílené dva stromy druhu jaseň štíhly. Dôvodom výrubu bol zdravotný stav drevín - jeden strom bol úplne suchý a druhý mal odumretú polovicu koruny a postupne ďalej vysychal (tracheomykóza), pričom padaním konárov do dvora MsÚ dochádzalo k ohrozovaniu zdravia ľudí. O výrube rozhodol, na žiadosť mesta Poltár, príslušný orgán ochrany prírody rozhodnutím č. Ocu/593/2019/849-004 zo dňa 06.11.2019. V rozhodnutí bola Mestu Poltár uložená aj povinnosť náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny.

S pozdravom

Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania

27. 2. 2020
Dátum vloženia: 26. 9. 2019

Dobrý deň, pani Vrabcová,

dňa 13.9.2019 bola na webovej stránke mesta Poltár zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Poltár na rok 2020.

Všetky zverejnené prílohy, teda žiadosť, rozpočet projektu, vyúčtovanie dotácie a súpis účtovných dokladov sú prílohami VZN č. 5 /2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Poltár.

 

Žiadateľ predloží žiadosť a rozpočet projektu najneskôr do 15. októbra 2019, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prijatia v podateľni  MsÚ vedenej v klientskom centre.

Vo výzve sa nepíše, že do 15. októbra musí žiadateľ predložiť vyúčtovanie dotácie a súpis účtovných dokladov. Tieto prílohy sú pre žiadateľa v čase podávania žiadosti informatívne, aby vedel, aké doklady bude pri vyúčtovaní dotácie potrebovať.

 

Na Vaše prípadné ďalšie otázky radi odpovieme e-mailom, písomne alebo telefonicky.

 

 

26. 9. 2019
Dátum vloženia: 30. 7. 2019

Dobrý deň,

Kompostéry sú vyrobené z tzv. HDPE (High density polyethylene), čo znamená polyetylén s vysokou hustotou materiálu. Je to v podstate recyklát – recyklované plasty vysokej tvrdosti. Z hdpe sa vyrábajú napríklad aj vodárenské trubky, čiže je to materiál  z hľadiska škodlivosti pre životné prostredie stabilný a nezávadný. Životnosť týchto konkrétnych kompostérov sa odhaduje na 10 rokov a viac, no závisí to aj od zaobchádzania s ním a napríklad aj od toho, kde je umiestnený. Ak by bol umiestnený niekde, kde naň bude celý deň svietiť slnko, tak je dosť možné, že sa jeho životnosť skráti. Ideálne, aj pre kompostér aj pre samotný kompostovací proces, je umiestniť ho niekde do polotieňa, pod strom a podobne.  

 

30. 7. 2019
Dátum vloženia: 16. 6. 2019

Dobrý deň,

 

Vami spomínaná zmena dopravného riešenia križovatky (Ul. poľná, Ul. družby a Ul. pionierska) bola v roku 2016 uskutočnená na základe zmeny v Pasporte dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Poltár. Zmena bola odsúhlasená Okresným dopravným inšpektorátom v Lučenci (ODI). Na základe podnetu vedenia mesta bola vo februári tohto roku objednaná zmena pasportu dopravného značenia, ktorá rieši spätné usporiadanie hlavnej cesty v danej križovatke. Zmena opäť podliehala schvaľovaniu ODI. V súčasnosti sa môže dopravné značenie opätovne zmeniť na pôvodné spred roku 2016. Táto úloha bola zadaná Mestskému podniku služieb v Poltári a podľa našich informácii k tejto zmene už aj došlo.

25. 6. 2019
Dátum vloženia: 11. 5. 2019

Dobrý deň,

Stavbu pod názvom „Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár“ pripravuje Banskobystrický samosprávny kraj ako investor stavby. Podľa nám dostupných informácii bola na príslušný stavebný úrad dňa 25.04.2019 podaná žiadosť o územné rozhodnutie. Momentálne prebieha územné konanie a s ním súvisiace procesné úkony. Vyjadrenie Spoločného obecného úradu v Poltári: „Dňa 24.04.2019 podal Banskobystrický samosprávny kraj, sídlom Banská Bystrica – Nám. SNP 23, na mestskom úrade v Poltári žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár“ na pozemkoch v katastrálnych územiach Rimavská Sobota, Tomášová, Dúžava, Mojín, Husiná, Ožďany, Sušany, Hrnčiarske Zalužany, Veľká Suchá, Pondelok a Poltár. Dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby. Pretože žiadosť spolu s prílohami neobsahovala všetky doklady potrebné na posúdenie navrhovanej stavby bol žiadateľ v zmysle § 35 ods. 3 stavebného zákona vyzvaný, aby nedostatky podania odstránil v lehote 60 dní a zároveň bolo územné konanie prerušené v zmysle § 29 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutím zo dňa 29.04.2019. V prípade doplnenia podania sa bude pokračovať v konaní ďalej.“ V projektovej dokumentácii, ktorú pripomienkovalo aj mesto Poltár bol uvedený ako predpokladaný termín začatia stavebných prác marec 2020 s predpokladaným ukončením v novembri 2021.

Mesto Poltár nedisponuje informáciou či bude v roku 2019 realizovaná rekonštrukcia cesty II/595 spolu s predmetným chodníkom do mestskej časti Zelené. Podľa nám dostupných informácii na úrade BBSK momentálne prebieha analýza stavu ciest (aj II/595) a ich vyhodnotenie dátovým analytikom BBSK.

S pozdravom

Oddelenie výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a dopravy
 

MsÚ Poltár, 20. 5. 2019
Dátum vloženia: 29. 3. 2019

Dobrý deň,

Mesto Poltár naposledy v roku 2015 odovzdalo do užívania bytový dom po prestavbe z bývalého internátu na Sklárskej ulici. V súčasnosti nepripravujeme projekt výstavby bytového domu, avšak pripravujeme lokality, ktoré by v prípade záujmu boli vhodné aj pre nové bytové domy. Vedenie mesta ani mestské zastupiteľstvo však nemá kompetenciu "uzákoniť" Vašu požiadavku - môže ale preferovať riešenia v príprave projektových dokumentácií, ktoré budú zahŕňať výstavbu nadzemných alebo podzemných parkovacích domov. Je potrebné zvážiť aj fakt, že výstavba takýchto parkovacích domov pre bytové domy by sa "premietla" do kúpnej ceny bytov v danom bytovom dome, čo by (na rozdiel od bytových domov vo väčších mestách, kde sa toto riešenie postupne uplatňuje) v Poltári pravdepodobne spravilo tieto byty nepredajnými.

Nácviky divadelného súboru „OPONA“, detského rómskeho súboru „SLNIEČKO“, Základnej umeleckej školy a detského folklórneho súboru „KUKUČKY“ sa uskutočňujú v Kultúrnom dome v Poltári na základe vypracovaného harmonogramu, pričom zohľadňujeme požiadavky vedúcich súborov a rodičov, ktorí túto prácu dobrovoľne vykonávajú. Kultúrny dom v mestskej časti Slaná Lehota slúži predovšetkým pre potreby miestnych obyvateľov. V prípade, že by bola žiadosť o prenájom týchto priestorov, prípadným záujemcom radi vyjdeme v ústrety.

V súčasnosti BBSK pripravuje cyklotrasu Rimavská Sobota - Poltár v trase bývalej železničnej trate. Mesto Poltár spolupracuje pri príprave tejto stavby a zároveň zvažuje možnosti, ako a ktorými smermi naviaže na túto cyklotrasu možnými odbočkami, prípadne menšími cyklotrasami v okolí. Momentálne nepripravujeme žiadny chodník pre peších do Vami spomínaných mestských častí. Váš podnet však zvážime.

S pozdravom

Oddelenie organizačno-správne

a

Oddelenie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy

9. 4. 2019
Dátum vloženia: 3. 3. 2019

Dobrý deň pani Talánová!

Na základe Vašej otázky ohľadom zavedenia služby sociálneho taxíka Vám oznamujeme, že vedenie mesta má záujem zaviesť poskytovanie služby sociálneho taxíka pre občanov mesta. Podľa dostupných informácií má byť v mesiaci júl 2019 zverejnená výzva v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu Opatrenie 5.1.2. – B3 – Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb.
Mesto sa bude uchádzať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na nákup vozidla, ktoré by spĺňalo požiadavky pre osoby s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie.

 

S pozdravom

 

Ing. Alena Marková
projektový manažér
Sekretariát primátorky

Ing. Alena Marková, 5. 3. 2019
Dátum vloženia: 13. 2. 2019

 

Dobrý deň,

Mesto Poltár už dlhšiu dobu pripravuje priestor pre individuálnu bytovú výstavbu v dvoch lokalitách – Skalica a Poltár smer České Brezovo. Momentálne sú v riešení vysporiadania majetko-právnych vzťahov k pozemkom a možnosti rozšírenia nových vetiev inžinierskych sietí s ich správcami. Vzhľadom k tomu, že príprava prebieha aj v spolupráci so súkromnými spoločnosťami a nie je závislá iba od činnosti mesta, nie je možné určiť časový horizont pripravenosti stavebných pozemkov. Mesto Poltár si uvedomuje dopyt po stavebných pozemkoch určených na individuálnu bytovú výstavbu a robí všetko pre to, aby dané lokality boli pripravené pre možných záujemcov čo najskôr.

 

Oddelenie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy, 14. 2. 2019

Pre občanov

Sviatok

Meniny má Stanislava, Felicián, Prímus, Vojeslav, Berenika, Vojeslava

Zajtra má meniny Margaréta, Gréta

Tip pre nepočujúcich

Logo

Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.

Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.

Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:1251
TÝŽDEŇ:8072
CELKOM:2412923

Užitočné informácie, ktoré Vás môžu zaujímať