A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 24
DNES: 79
TÝŽDEŇ: 2448
CELKOM: 1948096

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

Primátorka mesta Poltár

 

Martina Brisudová, primátorka mesta Poltár

Mgr. Martina Brisudová
                                             

Kontakt:  tel.: 047 430 84 23
                                             

e-mail: mesto@poltar.sk
                                             

zvolená za: nezávislá
                                             

 

ŽIVOTOPIS

Meno, priezvisko, titul:       Martina BRISUDOVÁ, Mgr.
Miesto narodenia:                Lučenec
Štátna príslušnosť:              SR
Národnosť:                            slovenská
Deti:                                        dvaja synovia
                                                                                                                                                                                                                   

Vzdelanie:
Stredoškolské:                     Stredná zdravotnícka škola Košice odbor diétna sestra
                                                (1988-1992)
Vysokoškolské:                    Univerzita Jána Amosa Komenského Bratislava (1994–1999)
                                                odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
Rozširujúce:                          Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica (2008–2010) - odbor
                                                slovenský jazyk a literatúra
                                                                                                                                                                                                                   

Pracovné zaradenie:           USS DD Turčianske Teplice  – asistent výživy (1992)
                                                Mestský úrad Poltár, samostatný odborný referent (1992-2007)
                                                Gymnázium Poltár (2004) – učiteľka
                                                Slovenský rozhlas, Rádio Regina (2007 - 2008), redaktorka
                                                Mestský úrad Banská Bystrica (2008 - trvá), tlačová tajomníčka
                                                redaktorka Radničných novín a odboru propagácie  
                                                Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (2016 – 2018), samostatný
                                                radca
                                                                                                                                                                                                                   

Verejné funkcie:                   poslankyňa MsZ v Poltári (2010 – 2018)
                                                zástupkyňa primátora mesta  (2010 - 2014)
                                                predsedníčka školskej komisie (2010 – 2014)
                                                členka ekonomickej a kultúrnej komisie pri MsZ v Poltári
                                                (2014 – 2018)
                                                predsedníčka Rady školy pri ZUŠ v Poltári (2014 – 2018)
                                                členka ZPOZ (2010 – trvá)
                                                Mesto Poltár, primátorka (2018 – trvá)
                                                poslankyňa NR SR (2020 – trvá)
                                                                                                                                                                                                                   

Členstvo v spoločnostiach,
združeniach a neziskových
organizáciách

                                                Bytherm s. r. o., valné zhromaždenie (2018 – trvá)
                                                Technické služby s. r. o. Poltár, valné zhromaždenie (2020 – trvá)
                                                predsedníčka DR OO CR Turistický Novohrad a Podpoľanie
                                                (2019 – trvá)
                                                členka Regiónu Neogradiensis (2019 – trvá)
                                                členka Rady združenia pre likvidáciu odpadu (2019 – trvá)
                                                členka OZ RUŽ
                                                                                                                                                                                                                   

Záujmy:                                  politické dianie, sociálna práca, história, literatúra, štylizácia
                                                textov

 

Primátor je, podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predstaviteľ mesta, štatutárny orgán a najvyšší výkonný orgán mesta.

Primátor:

a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva mestskú správu,
c) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu.

Funkcia primátora je verejná funkcia a je nezlučiteľná s funkciou:

a) poslanca,

b) zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom, v ktorom bol zvolený,
d) predsedu samosprávneho kraja,
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,

Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v zákonom stanovenej lehote.