A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 6
DNES: 541
TÝŽDEŇ: 990
CELKOM: 537300

Obsah

Materská škola - Kanadská 19, Poltár

Ul. kanadská 230/19  Poltár, tel.: 047/422 24 88, e-mail: mskanadska@poltar.sk

 


INFORMÁCIE O PERSONÁLNOM OBSADENÍ


riaditeľka MŠ Kanadská

 

Riaditeľka materskej školy:

 • Bc. Katarína Kačániová

 

 

Zabezpečenie predprimárneho vzdelávania učiteľkami:

 • Alica Hajdamárová
 • Vlasta Kojnoková
 • Želmíra Čániová
 • Adriana Žilíková

Zabezpečenie prác súvisiacich s prevádzkou zariadenia prevádzkovými zamestnancami:

 • Ingrid Danková

Zabezpečenie prác súvisiacich s prevádzkou školskej jedálne:

 • Tatiana Gubišová

 

Informácie pre rodičov:
Naša MŠ „ ŠTVORLÍSTOK „ je zameraná na rozvíjanie environmentálného cítenia u detí. Sídli v rodinnom dome, s vlastnou ovocnou záhradou a  dostatočne veľkým školským dvorom s preliezkami, kde majú deti  možnosť pohybového vyžitia. Má dve pieskoviska, deti majú vlastné kvetinové záhony o ktoré sa samostatne starajú. Kapacita  celej MŠ je  len  47 detí, ktoré sú podelené do troch tried podľa veku, pričom sa rešpektujú aj súrodenecké väzby a záujmy detí. Nižší počet detí  nám  dáva priestor rešpektovať  osobitosti detí, ich nadanie a možnosť individuálného prístupu počas bežných  i krúžkových činností. MŠ je vybavená modernou digitálnou technikou, kde deti získavajú základy počítačovej gramotnosti a spoznávajú nové digitálne hračky a  moderné učebné prostriedky. Materská škola dopĺňa a obohacuje rodinnú výchovu o výchovu a vzdelávanie zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Rodičom poskytujú učiteľky odborné konzultácie o výchove dieťaťa.

 

V materskej škole  sa poskytuje odborná logopedická starostlivosť pre deti s poruchami reči. Je dokázané, že deti, ktoré navštevovali materskú školu (aspoň rok pred povinnou školskou dochádzkou), dosahujú v základnej škole omnoho lepšie výsledky. Na základe požiadaviek rodičov sa  môžu deti oboznamovať s cudzím jazykom. Podľa záujmu môžu deti navštevovať záujmové krúžky: hra na flautu, tanečný, výtvarný, dramatický, krúžok zameraný na rozvíjanie grafomotorických zručností, telovýchovný krúžok, ...

 

Pokiaľ sa rodič potrebuje poradiť s odborníkmi, učiteľka mu sprostredkuje odborné konzultácie v nasledovných poradniach:

 • Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva Poltár
 • Súkromné  centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Poltár

 

Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny. Podľa požiadaviek rodičov materská škola zabezpečuje výchovnú starostlivosť detí počas celého dňa (celodenná výchovná starostlivosť), v dopoludňajších alebo popoludňajších hodinách (poldenná výchovná starostlivosť). Čas celodennej prevádzky je  od 6.30 do 16.00 hod.( je však možné ho upraviť, podľa požiadaviek rodičov). Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole  je stanovené v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Poltár ( v súčasnosti je to 7 eur). Deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a deti pochádzajúce z rodiny v hmotnej núdzi príspevok neplatia.


Bc. Katarína Kačániová
riaditeľka materskej škol