A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA POLTÁR NA ROKY 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 11
DNES: 1107
TÝŽDEŇ: 7935
CELKOM: 830067

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Obsah

Materská škola - SKLÁRSKA

Ul. sklárska 616/34 Poltár, tel.: 047/ 422 33 48, e-mail: mssklarska@poltar.sk


PERSONÁLNE OBSADENIE MATERSKEJ ŠKOLY


foto

Riaditeľka materskej školy:

 • Bc. Katarína Kačániová (poverená riadením MŠ)

 

 

 

 

Pedagogickí zamestnanci :

 • Jana Abelovská
 • Mgr. Marcela Iždinská
 • Mgr. Jaroslava Kocúrová
 • Mgr. Eva Rusnáková
 • Mgr. Ivana Trhanová
 • Mgr. Katarína Gavalcová
 • Alica Kacianová
 • Ľubica Svoreňová
 • BC. Agáta Šuleková (zástupkyňa riaditeľky MŠ)
 • Svetlana Bútorová
 • Alica Rovňanová
 • Ing. BC. Katarína Pinková

Zabezpečenie prác súvisiacich s prevádzkou zariadenia školského stravovania prevádzkovými zamestnancami:

Vedúca školskej jedálne:
Mária Zavaterníková

 • Marta Ridzoňová - hlavná kuchárka
 • Marcela Lörinčíková - kuchárka
 • Tatiana Gubišová . kuchárka
 • Darina Ňuňuková - pomocná kuchárka

Zabezpečenie prác súvisiacich s prevádzkou zariadenia prevádzkovými zamestnancami:

 • Jana Gortová
 • Jana Hrčková
 • Mária Liptáková
 • Anna Kocúrová

 

USPORIADANIE TRIED

 1. trieda LIENKY 5 - 6 ročné deti - 20 detí
 2. trieda LÍŠTIČKY 3 - 4 ročné deti - 21 deti
 3. trieda MYŠKY 3 - 4 ročné deti - 22 detí
 4. trieda MACÍKY 2 - 3 ročné deti - 19 detí
 5. trieda ZAJAČIKY 4 - 5 ročné deti - 21 detí
 6. trieda VEVERIČKY 5 - 6 ročné deti - 22 detí

 

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY
MŠ je v prevádzke od 6.00 do 16.00 hod.

Prehľad tém mesiacov a obsahových celkov - Školský rok 2017 /2018

 


CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY
Materská škola sa nachádza v zástavbe sklárskeho sídliska. Vznikla z pôvodného spoločného zariadenia – detské jasle a materská škola ( 2 + 4 triedy) s určenou kapacitou 180 detí. Do prevádzky bolo spoločné zariadenie dané 01. septembra 1978.

Materská škola je umiestnená v dvoch budovách pavilónového typu spojených s hospodárskym pavilónom. Po rekonštrukčných úpravách má šesť tried. V menšom pavilóne ( bývalé jasle ) sa nachádzajú dve triedy, s príslušenstvom ( príručné kuchynky, WC, umyvárne, šatne ). Vo väčšom pavilóne na prízemí dve triedy s príslušenstvom a telocvičňa, na poschodí sú ďalšie dve triedy. Tento pavilón má aj dve samostatné schodištia.

V hospodárskom pavilóne sú miestnosti s príslušenstvom pre prevádzkových pracovníkov, kancelária riaditeľky materskej školy, kancelária vedúcej školskej jedálne a kuchyňa s príslušnými priestormi,práčovňa a sklady. Regionálny úrad verejného zdravotníctva stanovil v roku........ nižšiu kapacitu materskej školy a to na 134 detí. K materskej škole patrí aj veľká školská záhrada s množstvom zelene ( stromov a kríkov )

Materská škola je v súčasnej dobe 6-triedna. V 6-triedach poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šesť rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom so špeciálno-výchovnými vzdelávacími potrebami. Škola je typizovaná. ( kancelárske priestory majú samostatný vchod).

 

Názov vzdelávacieho programu a obsah výchovy a vzdelávania
Školský vzdelávací program má názov ,,Vláčik poznania“.

Pre toto logo sme sa rozhodli najmä preto, lebo vláčik, ktorý ide do sveta vezie v každom vagóniku jednu triedu a spoločne sa vydávame na cestu spoznávania nového, nepoznaného. Symbolizuje túžbu po nepoznanom a možnosti posúvať sa stále dopredu vo všetkých oblastiach.

Vo vláčiku sa vezú rôzni ľudia, spoznávajú sa, správajú sa k sebe slušne, komunikujú, - vidia prírodu, dediny, mestá... - vláčik vezie rôzny náklad /predmety a ich využitie/ - vláčik vedie lokomotíva /jednotný postup rodičov a a pedagógov pri edukácii detí/ - vláčik musí dodržiavať pravidlá jazdy a cestovný poriadok /dodržiavanie pravidiel/

Hlavnou myšlienkou programu je: podporovať komplexný osobnostný rozvoj dieťaťa, aktivizovať a motivovať rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality a sociability. Rozvíjať tvorivosť a predstavy v každodenných aktivitách, pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie.

 

Program rešpektuje:

 • rodinu dieťaťa predškolského veku,
 • vývinové špecifiká, zvláštnosti a osobitosti dieťaťa predškolského veku,
 • možnosti, predpoklady, schopnosti, zručnosti a vedomosti dieťaťa predškolského veku,
 • individuálne potreby, schopnosti, záujmy a postoje dieťaťa predškolského veku,
 • prirodzenú aktivitu a experimentovanie dieťaťa,
 • špecifiká predškolskej výchovy a vzdelávania,
 • vzájomné integrované prepájanie jednotlivých tematických okruhov
 • výchovnovzdelávací proces je vykonávaný prostredníctvom hier a výchovno-vzdelávacích činností,
 • nutnosť cieľavedomého a systematického pozorovania, diagnostikovania,
 • potrebu evalvovania (hodnotenia) pedagogického procesu (hodnotenie detí, učiteľov, autoevalváciu materskej školy).

 

Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania
Za dôležité pokladáme uprednostňovať zážitkové učenie hravou formou s dodržiavaním práv na výchovu a vzdelanie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa, dávať šancu každému dieťaťu, aby sa rozvíjalo podľa svojich možností a schopností a zažívalo úspech. Naším cieľom je zabezpečovať celostný rozvoj osobnosti dieťaťa. Plnenie cieľov realizujeme formou hier a edukačných aktivít, konkretizovaných v plánoch vzdelávacej činnosti v jednotlivých triedach. Predškolská výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje počas celého pobytu dieťaťa v materskej škole. Uskutočňujeme ju formou denného poriadku, ktorý je pružný, reaguje na potreby a záujmy detí. Pri usporiadaní denných činností zabezpečujeme ich vyvážené striedanie, dodržiavame zásady zdravej životosprávy, vytvárame časový priestor na hru a učenie dieťaťa.

 

 • Zabezpečujeme logopedickú starostlivosť pre deti s chybami reči.
 • Pozornosť venujeme environmentálnej, zdravotnej, ekologickej výchove, stimulácii prosociálneho správania, rozvoju grafomotorických a elementárnych počítačových zručností.
 • Podporujeme záujem detí o cudzí jazyk – krúžok anglického jazyka
 • Učíme elementárnym technickým a počítačovým zručnostiam
 • Zabezpečujeme krúžkovú činnosť -Tanečný krúžok
 • Úzko spolupracujeme so ZŠ, uľahčujeme tak prechod detí z MŠ do ZŠ