A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Január:  21, 22, 28, 29
 • Február: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 6. február (streda)
 • 6. marec (streda)
 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 26
DNES: 599
TÝŽDEŇ: 5790
CELKOM: 580805

Obsah

Moderné vyučovanie prírodovedných predmetov na Novej škole vďaka projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

Typ: škola | oznamy
Nová škola je aj v tomto školskom roku naďalej zapojená do projektu IT Akadémia, ktorého hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“.

Realizácia projektu je zabezpečená a prebieha na prírodovedných predmetoch: biológia,  informatika a matematika. Učitelia spomenutých predmetov vyučujú niektoré učebné témy podľa vytvorených metodík, v ktorých uplatňujú inovatívne edukačné metódy, ako je: objavné a heuristické vyučovanie, skupinové a kooperatívne vyučovanie, vyučovanie v prírode a zážitkové vyučovanie, pričom sa na vyučovacích hodinách uplatňujú aj počítačovo–informatické prvky. Počítačové zručnosti si žiaci precvičujú a zdokonaľujú v počítačovej a tabletovej učebni školy.

Hlavnou charakteristikou projektu IT Akadémia je bádateľsky orientované vyučovanie, čo predstavuje prístup vo vyučovaní, stratégiu riadenia učebných činností žiaka, ktorý sa môže uplatniť v prírodných aj humanitných vedách. Je to teda cieľavedomý proces formulovania problémov, kritického experimentovania, posudzovania alternatív, plánovaného skúmania a overovania, vyvodzovania záverov, vyhľadávania informácií, vytvárania modelov študovaných dejov, diskusie s ostatnými a formovania argumentov. Počas realizácie bádateľských aktivít je medzi žiakmi veľmi vysoká sociálna interakcia, preto je nevyhnutné, aby pracovná atmosféra bola naklonená otvorenej diskusii, zdieľaniu myšlienok a nápadov.

Bádanie poskytuje žiakom pozitívnu vzájomnú závislosť, teda prínos pre jedného žiaka je prínosom pre celú skupinu. Žiaci musia niesť osobnú zodpovednosť za získané informácie, a preto by mali byť aj individuálne hodnotení. Všetci žiaci však musia rovnako participovať na bádaní a zároveň musia mať rovnaké príležitosti.

           

PaedDr. P. Kostka


Vytvorené: 19. 12. 2018
Posledná aktualizácia: 20. 12. 2018 10:48
Autor: PaedDr. Peter Kostka