Menu
Mesto Poltár
MestoPoltár

Všeobecne záväzné nariadenia

Rok 2023

VZN MESTA POLTÁR č. 3/2023

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 3/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár
VZN č.3 -2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 978,3 kB
Vložené: 24. 2. 2023

VZN MESTA POLTÁR č. 2/2023

o úhrade za sociálne služby poskytované mestom Poltár
VZN_2023-02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 465,94 kB
Vložené: 24. 2. 2023

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2023

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 3/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školskom klube detí, v školských jedálňach pri materských školách a základných školách v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poltár č. 2/2020 a č. 2/2021
VZN č. 1-2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,01 kB
Vložené: 2. 2. 2023

Rok 2022

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 7/2022

o úhrade za sociálne služby poskytované mestom Poltár
VZN č.7_2022 - ZSS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 754,84 kB
Vložené: 15. 12. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 6/2022

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 4/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Poltár
VZN č.6_2022 - dotácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 612,95 kB
Vložené: 15. 12. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 5/2022

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č.5_2022 - dane a poplatky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 604,06 kB
Vložené: 15. 12. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 4/2022

o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár na kalendárny rok 2022
VZN č.4_2022 - žiaci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 905,9 kB
Vložené: 15. 12. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 2/2022

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár
VZN č. 2-2022 o nakladaní s ko a dso.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 338,55 kB
Vložené: 6. 7. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 3/2022

o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Poltár
VZN č. 3_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,48 MB
Vložené: 1. 7. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2022

ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane
VZN č. 1__2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,48 kB
Vložené: 30. 6. 2022

Rok 2021

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Poltár č. 4/2021

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom Poltár v znení Dodatku č. 1.
VZN mesta Poltár 4_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 837,64 kB
Vložené: 20. 12. 2021

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Poltár č. 3/2021

VZN mesta Poltár 3_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 697,7 kB
Vložené: 21. 7. 2021

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Poltár č. 2/2021

VZN mesta Poltár č.2-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 671,41 kB
Vložené: 29. 4. 2021

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2021

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školy a školského zariadenia, zriadených na území mesta Poltár.
VZN 1_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 571,37 kB
Vložené: 26. 2. 2021

Rok 2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 3/2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 3/2020, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Poltár.
VZN 3_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 648,55 kB
Vložené: 8. 7. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 2/2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 2/2020 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školskom klube detí, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 3/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školskom klube detí, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách.
VZN 2_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 585,93 kB
Vložené: 6. 4. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školy a školského zariadenia, zriadených na území mesta Poltár.
VZN 1_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 581,25 kB
Vložené: 6. 4. 2020

Rok 2019

VZN-č.6/2019 o určení výšky FP na mzdy a prevádzku

VZN č.6_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 394,2 kB
Vložené: 31. 12. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 5/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN o miestnych daniach a poplatku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 351,46 kB
Vložené: 31. 12. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 4/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Poltár

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 42019.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 78,51 kB
Vložené: 6. 11. 2019

VZN č. 32019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, CVČ, ŠKD a ŠJ

VZN č. 32019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, CVČ, ŠKD a ŠJ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 746,17 kB
Vložené: 8. 8. 2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA POLTÁR č. 2/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Poltár

VZN č. 2-2019 o pyrotechnike.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 367,76 kB
Vložené: 31. 7. 2019

VZN č. 01/2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA POLTÁR o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta Poltár
VZN 012019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,15 MB
Vložené: 10. 4. 2019

Rok 2018

DODATOK č. 5

k VZN MESTA POLTÁR č. 1/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Poltár na rok 2018.
Dodatok č 5 na rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 373,84 kB
Vložené: 11. 10. 2018

DODATOK č. 4

K VZN MESTA POLTÁR č.1/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Poltár na rok 2018.
Dodatok č 4 na rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 391,14 kB
Vložené: 16. 4. 2018

Rok 2017

Dodatok č.3 k VZN č.6/2012

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dodatok_3_k_VZN_6-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,86 kB
Vložené: 21. 11. 2017

VZN č. 1/2017

o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane
2017-01-VZN-voľby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 46,54 kB
Vložené: 8. 8. 2017

DODATOK č. 3 k VZN č. 1/2015

K VZN MESTA POLTÁR č. 1/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Poltár na rok 2015.
2017-dodatok_ č. 3_(vzn_1-2015).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 380,45 kB
Vložené: 29. 3. 2017

DODATOK č. 1 k VZN mesta Poltár č. 1/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len „VZN“)
dodatok č. 1 k vzn 1_2016 o ko a dso.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 271,74 kB
Vložené: 24. 3. 2017

Rok 2016

DODATOK č. 2 k VZN č. 6/2012

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
dodatok č.2 k vzn o miest.daniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 481,69 kB
Vložené: 19. 12. 2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1 / 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

vzn č. 2016-1 o nakladaní s ko a dso.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 529,62 kB
Vložené: 2. 6. 2016

Rok 2015

VZN č. 01/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA POLTÁR o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Poltár na rok 2015.
vzn - dotácie 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 417,01 kB
Vložené: 28. 1. 2016

VZN č. 04/2015 (súbor .rtf)

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 4/2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
vzn_c4_2015_o_ochrane_ovzdusia.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 98,06 kB
Vložené: 9. 2. 2016

VZN č. 02/2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o zriadení Elokovaného pracoviska, Železničná 26, Hrachovo, ako súčasť Základnej umeleckej školy, Železničná 6, Poltár
vzn-zaradenie_ep_hrachovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 378,01 kB
Vložené: 15. 1. 2016

VZN č. 04/2015 (súbor .pdf)

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 4/2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
vzn_c4_2015_o_ochrane_ovzdusia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 360,53 kB
Vložené: 9. 2. 2016

VZN č. 05/2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 5/2015 zo dňa 10. 12. 2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v riaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár
vzn_c.5-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 519,59 kB
Vložené: 15. 1. 2016

Rok 2014

Dodatok č.1 k VZN č.6/2012

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dodatok_ 1_k_VZN_6-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 288,06 kB
Vložené: 21. 11. 2017

VZN č. 02/2014

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA POLTÁR č. 2/2014 O NIEKTORÝCH PODMIENKACH DRŽANIA PSOV
vseobecne_zavazne_nariadenie_c__2-2014-_drzanie_psov_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,45 kB
Vložené: 15. 1. 2016

VZN č. 04/2014

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE MESTA O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ č. 04/2014
201404_vzn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,27 kB
Vložené: 15. 1. 2016

Rok 2013

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2013

o vykonaní niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom Poltár.
dodatok_č.1-vzn_3-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 15,94 kB
Vložené: 4. 4. 2016

VZN č. 01/2013

o podmienkach podnikania, určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb, evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov a podmienkach prevádzkovania letných terás
vzn-2013_01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 312,15 kB
Vložené: 18. 3. 2016

VZN č. 05/2013

VZN č. 5/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území mesta Poltár
vzn-2013_05.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 233,91 kB
Vložené: 15. 1. 2016

VZN č. 03/2013

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 03/2013 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom Poltár
vzn_32013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 212,79 kB
Vložené: 4. 4. 2016

Rok 2012

Dodatok č. 2 k VZN č. 03/2012

k VZN č. 3/2012 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár
Dodatok č 2 k VZN 3-2012 schválený.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 562,09 kB
Vložené: 18. 1. 2018

VZN č. 04/2012

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Poltár č. 04/2012 upravujúce nájom mestských nájomných bytov postavených s podporou štátu (prestavba a nadstavba budovy internátu s. č. 507 na Ulici sklárskej)
vzn_najom_bytov_nizsieho_standardu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,04 kB
Vložené: 15. 1. 2016

VZN č. 07/2012

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA POLTÁR č. 07/2012 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene.
vzn_7_2012-zp.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,2 kB
Vložené: 15. 1. 2016

VZN č. 06/2012

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vzn_6_2012_o_miest_daniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 113,98 kB
Vložené: 15. 1. 2016

VZN č. 05/2012

Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2012,ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda
vzn_5-2012_referendum.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 326,22 kB
Vložené: 15. 1. 2016

VZN č. 03/2012

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských nariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár
vzn_3-2012-poplatky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 195,92 kB
Vložené: 15. 1. 2016

VZN č. 02/2012

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 02/2012 O povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
vzn__2-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,4 kB
Vložené: 15. 1. 2016

Dodatok č. 01 k VZN č. 03/2012

Dodatok č. 01 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 03/2012 (ďalej len VZN) o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár
dodatok_c_1_k_vzn_3-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 460,55 kB
Vložené: 15. 1. 2016

Rok 2011

Dodatok č.1 k VZN č.2/2011

k VZN č. 2/2011, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach a trhový poriadok
VZN_2011-2_Dodatok č.1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 579,14 kB
Vložené: 15. 1. 2018

VZN č. 02/2011

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2011 ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach a trhový poriadok
2011_02-vzn-trhovy-poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,7 kB
Vložené: 15. 1. 2016

Rok 2001

VZN č. 46/2001

VZN č. 46/2001, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Poltár
vzn-2001_46.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,89 MB
Vložené: 15. 1. 2016

Dodatok č. 01 k VZN č. 46/2001

Dodatok č.1, zo dňa 22. 11. 2001, k VZN č. 46/2001, nadobudlo účinnosť dňa 10. 12. 2001
doplnok_c.1_zo_dna_22.11.2001.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,31 MB
Vložené: 15. 1. 2016

Rok 2010

Dodatok č. 01/2010 k VZN č. 01/2010

2010-01-dodatok-k-vzn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 65,52 kB
Vložené: 15. 1. 2016

VZN č. 05/2010

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 05/2010 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Mesta Poltár
2010_05-poskytovanie-dotacii-z-rozpoctu-mesta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,52 kB
Vložené: 15. 1. 2016

VZN č. 03/2010

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 03/2010 O NÁJME BYTOV VO VLASTNÍCTVE MESTA
2010_03-o-najme-bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,59 kB
Vložené: 15. 1. 2016

VZN č. 02/2010

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2010 o zákaze užívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách
2010_02-o-zakaze-uzivania-alkoholickych-napojov-na-vp.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,26 kB
Vložené: 15. 1. 2016

VZN č. 01/2010

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1 /2010 o ekonomicky oprávnených nákladoch v Zariadení sociálnych služieb Poltár
2010_01-vzn-eon-zss.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 62,13 kB
Vložené: 15. 1. 2016

Rok 2009

VZN č. 04/2009

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 04/2009 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom Poltár
2009_04-socalne-sluzby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 94,61 kB
Vložené: 15. 1. 2016

Rok 2008

VZN č. 11/2008

VŠEOBECNEZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 11/2008 O PREVODE VLASTNÍCTVA BYTOV
2008_11-o-prevode-vlastnictva-bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,76 kB
Vložené: 15. 1. 2016

VZN č. 06/2008

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2008 o vylepovaní plagátov v meste Poltár
2008_06-o-vylepovani-plagatov-poltar.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,54 kB
Vložené: 15. 1. 2016

VZN č. 04/2008

Všeobecne záväzné nariadenia č. 4/2008 o rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam riaditeľa predškolského zariadenia
2008_04-o-rozhodovani-o-opravnych-prostriedkoch-riaditela-predskolskeho-zariadenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,02 kB
Vložené: 15. 1. 2016

Rok 2007

Dodatok č. 01/2007 k VZN č. 04/2007

dodatok-c.1_k-vzn-c.4_2007.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,45 kB
Vložené: 15. 1. 2016

VZN č. 04/2007

VZN o zvláštnom užívaní miestnych komunikáciípri zriaďovaní, oprave a údržbe nadzemných vedení každého druhu na území mesta Poltár
2007_04-o-zvlastnom-uzivani-miestnych-komunikacii.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 55,39 kB
Vložené: 15. 1. 2016

VZN č. 01/2007

VZN o poskytovaní príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
vzn-2007_01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,66 MB
Vložené: 15. 1. 2016

Samospráva

Sviatok

Meniny má Žaneta

Zajtra má meniny Oxana, Xénia, Erazim, Erazmus, Jaromil, Vlastimila

Tip pre nepočujúcich

Logo

Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.

Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.

Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:11
DNES:667
TÝŽDEŇ:7705
CELKOM:2398964

Užitočné informácie, ktoré Vás môžu zaujímať