Menu
Mesto Poltár
MestoPoltár

Štatút mesta

Mestské zastupiteľstvo v Poltári v zmysle IV. hlavy ÚSTAVY SR v platnom znení a v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 písm. c) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov (ďalej zákon o obecnom zriadení) rešpektujúc požiadavky EURÓPSKEJ CHARTY MIESTNEJ SAMOSPRÁVY, vyhlásenej RADOU EURÓPY v Štrasburgu dňa 15. 10. 1985 s c h v a ľ u j e Štatút Mesta Poltár (ďalej štatút).

Mestské zastupiteľstvo v Poltári na základe § 24 ods. 1 písm. c) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov1 (ďalej zákon o obecnom zriadení) vydáva pre územie mesta Štatút Mesta Poltár (ďalej štatút).

ŠTATÚT MESTA POLTÁR

Štatút mesta Poltár (ďalej len “štatút“) upravuje podrobnejšie postavenie, právomoc a pôsobnosť orgánov samosprávy mesta Poltár (ďalej len mesta), vzájomnú deľbu práce a zodpovednosti medzi orgánmi, rozpočet, majetkové postavenie a hospodárenie mesta so svojím majetkom, povinnosti a oprávnenie poslancov, práva a povinnosti občanov mesta, vzťah miestnej samosprávy k orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom, k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktorých mesto je zriaďovateľom, k obchodným spoločnostiam, ktorých je zakladateľom, k iným právnickým osobám, používanie symbolov mesta, udeľovanie verejných uznaní a iných pôct a poskytovanie informácií. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom. Mesto Poltár tvorí súčasť priestorovej a sídelnej štruktúry Slovenska. Rozvoj mesta Poltár sa riadi a usmerňuje na základe územného plánu mesta.

Prvá časť
Postavenie mesta

Čl. 1
Územie mesta

 1. Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky uvedený v zozname obcí2; združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt3. Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majet-kom a s vlastnými príjmami.
 2. Územie mesta je územný celok, ktorý sa skladá z nasledujúcich častí mesta:
 • Poltár
 • Zelené
 • Slaná Lehota
 • a osady: Prievrana a Hájiky - Maky

Územie mesta tvoria nasledovné katastrálne územia:

 1. Poltár2. Zelené
 2. Slaná Lehota
 1. Časť mesta nemusí mať vlastné katastrálne územie.
 2. Územné zmeny katastrov môžu byť vykonávané v zmysle osobitných právnych predpisov.

Čl. 2
Zlučovanie a rozdelenie mesta

 1. Zlučovanie a rozdeľovanie mesta upravuje zákon o obecnom zriadení (§ 2a).
 2. Mesto sa môže rozdeliť, ak nové obce budú mať katastrálne územie, alebo súbor katastrálnych území tvoriaci súvislý územný celok, najmenej 3000 obyvateľov, ak urbanisticky nesplynuli s ostatnými časťami mesta. Mesto nemožno rozdeliť, ak do rozvoja odčleňovanej časti mesta boli vložené investície, od ktorých je závislé celé mesto.

Čl. 3
Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev, číslovanie stavieb

 1. Mesto určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na vlastné náklady za podmienok stanovených v zákone o obecnom zriadení.
 2. Mesto určuje stavbám súpisné a orientačné čísla, vedie ich evidenciu a udržiava ju v súlade so skutočným stavom v zmysle zákona o obecnom zriadení.
 3. Odo dňa vyhlásenia referenda, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb prezidenta Slovenskej republiky alebo ľudového hlasovania o jeho odvolaní, volieb do Európskeho parlamentu, volieb do orgánov územnej samosprávy, miestneho referenda alebo sčítania obyvateľov, domov a bytov nemožno až do ich vykonania rozhodnúť o územnej zmene, určiť alebo zmeniť názov obce, alebo jej časti, určiť názov ulice, alebo iného verejného priestranstva ani rozhodnúť o zmene číslovania stavieb.

Čl. 4
Obyvatelia mesta

 1. Obyvateľom mesta je osoba, ktorá má na území mesta trvalý pobyt3.
 2. Obyvateľ mesta sa zúčastňuje na samospráve mesta.
  Má právo najmä:

a) voliť orgány samosprávy mesta a byť do nich zvolený
b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta (miestne referendum)
c) zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov mesta a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva
d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány mesta
e) používať obvyklým spôsobom zariadenia a ostatný majetok mesta, slúžiaci pre verejné účely,
f) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby, rodiny a svojho majetku, ktorý sa nachádza na území mesta
g) požadovať pomoc od mesta v čase náhlej núdze.

 1. Obyvateľ mesta sa podieľa na rozvoji i zveľaďovaní mesta a poskytuje pomoc orgánom mesta.

V súvislosti s tým je povinný:
a) ochraňovať majetok mesta a podieľať sa na nákladoch mesta, vykonávať menšie mestské služby organizované mestom, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov mesta a sú vykonávané v záujme mesta.
b) podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia,
c) napomáhať udržiavať poriadok v meste,
d) poskytovať podľa svojich možností a schopností osobnú pomoc pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v meste.

 1. Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi, spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo podobnou udalosťou, najmä mu zabezpe- čiť prístrešie, stravu, alebo inú materiálnu pomoc.
 2. Na samospráve mesta má právo podieľať sa aj ten, kto:
  a) má na území mesta nehnuteľný majetok alebo v meste platí miestnu daň alebo miestny poplatok
  b) je v meste prihlásený na prechodný pobyt 3, 4
  c) má čestné občianstvo mesta.
 3. Na osoby uvedené v ods. 5 sa nevzťahuje ods. 2, písm. a), b).
 4. Pravidlá spôsobilosti výkonu oprávnení uvedených v ods. 2 písm. a), b) upravuje osobitný predpis5

Druhá časť
Samospráva mesta

Čl. 1
Samospráva

 1. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
 2. Samosprávu vykonávajú obyvatelia mesta:
  a) orgánmi mesta
  b) miestnym referendom
  c) zhromaždením obyvateľov mesta
 3. Mesto pri výkone samosprávy najmä:
  a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta i s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania
  b) zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet mesta
  c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov6a a vykonáva ich správu6b
  d) usmerňuje ekonomickú činnosť v meste, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste
  e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon
  f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, mestského cintorína, kultúrnych, športových a ďalších mestských zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností mesta,
  g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom7, udržiavanie čistoty v meste, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a mestskú verejnú dopravu
  h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
  i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie mesta, určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhovisko,
  j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života mesta, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v meste
  k) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta,
  l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia
  m) organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta
  n) zabezpečuje verejný poriadok v meste, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
  o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov8 a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
  p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu9
  q) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách10
  r) vedie mestskú kroniku v štátnom jazyku.
 4. Ak zákon pri úprave pôsobností mesta neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti mesta.

Čl. 2
Vzťah štátu a mesta

 1. Na mesto možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy. S prenesením úloh na mesto štát poskytne mestu potrebné finančné prostriedky a iné materiálne prostriedky.
 2. Výkon štátnej správy prenesený na mesto zákonom riadi a kontroluje vláda. Mesto pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.
 3. Ak mesto dlhodobo, najmenej šesť mesiacov nevykonáva svoju pôsobnosť pri prenesenom výkone štátnej správy a neurobilo v tomto žiadne opatrenia na zabezpečenie jej výkonu, obvodný úrad v sídle kraja ho vyzve na nápravu s určením lehoty. Ak mesto v určenej lehote nezabezpečí nápravu, príslušný na konanie je orgán miestnej štátnej správy oprávnený konať podľa osobitného predpisu. Mesto je povinné uhradiť orgánu miestnej štátnej správy finančné prostriedky za prenesený výkon štátnej správy, ktorý uskutočnil z dôvodu jej nečinnosti.
 4. Orgány štátu poskytujú mestu pomoc v odborných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií vedených orgánmi štátu a podieľajú sa na odbornej príprave zamestnancov mesta a poslancov. Mesto poskytuje orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.
 5. Mesto poskytuje súčinnosť pri zabezpečovaní kancelárskych priestorov a iných nebytových priestorov pre štátny orgán, ktorý má na jeho území sídlo alebo pracovisko

Čl. 3
Orgány mesta

 1. Orgánmi mesta sú:
 1. mestské zastupiteľstvo,
 2. primátor mesta (ďalej len primátor)
 1. Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä mestskú radu a komisie, určuje im náplň prác, môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon – napr. mestskú políciu, mestský požiarny zbor

Čl. 4
Všeobecne záväzné nariadenie mesta

 1. Mesto môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia. Nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
 2. Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Takéto nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády a so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
 3. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské zastupiteľstvo, zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli v meste najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese mesta v tej istej lehote alebo iným spôsobom v obci obvyklým.
 4. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
 5. V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov ,alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa ods. 3 a 4 sa nepoužije.
 6. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.
 7. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
 8. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením na úradnej tabuli mesta i na elektronickej úradnej tabuli mesta najmenej na 15 dní. Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.
 9. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli mesta i na elektronickej úradnej tabuli mesta je podmienkou jeho platnosti, okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v meste obvyklým.
 10. Nariadenia musia byť každému prístupné na Mestskom úrade v Poltári.

Čl. 5
Miestne referendum a zhromaždenie obyvateľov mesta

 1. Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o

a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie mesta, ako aj zmenu názvu mesta11
b) odvolanie primátora
c) petíciu skupiny obyvateľov mesta aspoň 30 % oprávnených voličov

 1. Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení mesta podľa ods. 1 písm. a), ak sú splnené podmienky rozdelenia uvedené v zákone o obecnom zriadení a v tomto Štatúte.
 2. Petíciu podľa ods. 1 písm. c) overujú aspoň traja poslanci určení mestským zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru a primátor. Primátor neoveruje petíciu na odvolanie primátora. Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom12 a ak ide o rozdelenie mesta, aj náležitosti podľa ods. 2 tohto článku, mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície mestu. To platí aj v prípade petície podľa článku 5, ods. 1, písm. a).
 3. Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy mesta.
 4. Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum podľa odseku 1 písm. a) a b) a odseku 4 tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda.- 7 -
 5. Po vyhlásení miestneho referenda obecné zastupiteľstvo bezodkladne zriadi na hlasovanie a sčítavanie hlasov komisiu pre miestne referendum a určí lehotu na jej prvé zasadnutie.
 6. Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému oprávnenému voličovi13 oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo doručenia petície, otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie, miesto, dátum a čas konania miestneho referenda a spôsob úpravy hlasovacieho lístka; oznámenie zverejní v rovnakej lehote na úradnej tabuli v obci, ako aj spôsobom v obci obvyklým.
 7. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov13, a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Mestské zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.
 8. Na prerokovanie mestských vecí môže mestské zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jeho časti.
 9. Mesto ustanovuje nariadením podrobnosti o organizácii miestneho referenda.

Tretia časť
Postavenie orgánov mesta

Čl. 1
Mestské zastupiteľstvo

 1. Mestské zastupiteľstvo je orgánom mesta – zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis5.
 2. Počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov v rozmedzí 11 až 13 poslancov. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.
 3. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä je mu vyhradené:
 1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
 2. schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa §20 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu
 3. schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta
 4. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok
 5. určovať náležitosti miestnej dane, miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru, alebo pôžičky
 6. vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenie obyvateľov mesta
 7. uznášať sa na nariadeniach
 8. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zákona o obecnom zriadení
 9. určiť plat primátora mesta podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora rozsah výkonu jeho funkcie
 10. voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta a určiť mu rozsah výkonu funkcie a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi
 11. schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov
 12. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe
 13. schvaľovať združovanie mestských prostriedkov, činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
 14. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu a určovať náplň ich prác
 15. udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny
 16. ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta
 17. Mestské zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak primátor takto nezvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva, zvolá ho zástupca primátora alebo iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom. Ak primátor nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal mestské zastupiteľstvo.
 18. Ak požiada o zvolanie zasadnutia mestského zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, primátor zvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak primátor takto nezvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva, zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie.
 19. Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva zvolá primátor zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Ak primátor takto nezvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva, zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak primátor nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho zástupca primátora; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom.
 20. Mestské zastupiteľstvo zasadá v meste Poltár.
 21. Návrh programu zasadnutia mestského zastupiteľstva sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni pred zasadnutím mestského zastupiteľstva. Úradnou tabuľou mesta sú vývesné skrinky pred budovou Mestského úradu v Poltári a miestom obvyklým na zverejňovanie je vývesná tabuľa v budove MsÚ.
 22. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia. Ak primátor odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia mestského zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca primátora. Ak zástupca primátora nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom.
 23. Ak na zasadnutí mestského zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak primátor neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca primátora. Ak zástupca primátora nie je prítomný, alebo odmietne viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom.
 24. Mestské zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia mestského zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Ak mestské zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, primátor zvolá do 14 dní nové zasadnutie.
 25. Ak mestské zastupiteľstvo zriadilo poradné orgány, vypočuje pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú bol poradný orgán zriadený, jeho stanovisko.
 26. Rokovania mestského zastupiteľstva sú zásadne verejné. Mestské zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných predpisov32; to neplatí, ak je predmetom rokovania mestského zastupiteľstva
 27. použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov mesta, členov orgánov mesta, zamestnancov mesta alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre mesto
 28. nakladanie s majetkom vo vlastníctve mesta, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve mesta, nadobudnutie majetku do vlastníctva mesta alebo prenechanie majetku mesta do užívania iným osobám.
 1. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce v zmysle Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva.
 2. Nariadenia a uznesenia mestského zastupiteľstva podpisuje primátor najneskôr do 10 dní od ich schválenia mestským zastupiteľstvom.
 3. Podrobné pravidlá o rokovaní mestského zastupiteľstva upravuje Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.

Čl. 2
Poslanci mestského zastupiteľstva

 1. Poslanec skladá sľub, ktorý znie: “Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
 2. Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou:
 3. primátora
 4. zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený
 5. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom, v ktorom bol zvolený
 6. podľa osobitného zákona14
 7. Poslanec je oprávnený najmä:
 8. predkladať mestskému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy
 9. interpelovať primátora a členov mestskej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce
 10. požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených mestom vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
 11. požadovať vysvetlenie a informácie od fyzických a právnických osôb, ktoré v meste vykonávajú podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v meste
 12. zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mesta,
 13. požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie,
 14. požadovať informácie a vysvetlenia od poslancov schválených mestským zastupiteľstvom do štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných spoločností, ktorých zakladateľom je mesto, resp. s majetkovou účasťou mesta, nadácií a združení dotýkajúce sa záujmov mesta
 15. Poslanec mestského zastupiteľstva je povinný najmä:

a) zložiť sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c) dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov
d) obhajovať záujmy mesta a jeho obyvateľov,
e) na požiadanie informovať svojich voličov o vlastnej činnosti a činnosti mestského zastupiteľstva.

 1. Mandát poslanca zaniká:
 1. odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
 2. uplynutím funkčného obdobia,
 3. vzdaním sa mandátu,
 4. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
 5. pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
 6. zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta
 7. ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
 8. v prípadoch podľa ods. 2 tohto článku
 9. zrušením mesta
 10. smrťou
 11. Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, keď vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice mestského zastupiteľstva alebo písomne. Pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením mestskému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
 12. Poslanec je povinný skutočnosti podľa odseku 5, písm. d), f) a h) bezodkladne oznámiť mestu.
 13. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže mesto poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.
 14. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov, pričom to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, mesto poskytuje náhradu ušlého zárobku.
 15. Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu primátora dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od mesta. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.
 16. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa platných zásad odmeňovania poslancov.
 17. Na účinnejšie vykonávanie poslaneckého mandátu, na podporu výmeny názorov a poslaneckých iniciatív môžu poslanci vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti. Pôsobnosť a činnosť poslaneckých klubov pri príprave a vlastnom priebehu zasadnutia mestského zastupiteľstva upravuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva.

Čl. 3
Primátor mesta

 1. Primátor mesta je najvyšším výkonným orgánom a predstaviteľom mesta. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia mesta v priamych voľbách na štyri roky. Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.
 2. Primátor skladá sľub, ktorý znie: “Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
 3. Funkcia primátora je nezlučiteľná s funkciou

a) poslanca
b) zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom, v ktorom bol zvolený
d) predsedu samosprávneho kraja
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy
f) podľa osobitného zákona15

 1. Primátor
 1. zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady v súlade so zákonom o obecnom zriadení a podpisuje ich uznesenia
 2. vykonáva mestskú správu
 3. zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
 4. vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta; informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu
 5. rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené mestskému zastupiteľstvu
 6. uchováva vlajku mesta a pečať mesta
 7. používa mestské insígnie
 8. udeľuje cenu primátora
 9. Primátor je štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
 10. Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do 10 dní od jeho schválenia mestským zastupiteľstvom. Ak je zriadená mestská rada, primátor prerokuje uznesenie mestského zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v mestskej rade. Uznesením mestskej rady však nie je viazaný.
 11. Ustanovenie odseku 6 tohto článku sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.
 12. Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva podľa ods. 6 tohto článku pozastavený, môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor nemôže pozastaviť.
 13. Mandát primátora zaniká:
 14. odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou
 15. uplynutím funkčného obdobia
 16. vzdaním sa mandátu
 17. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený
 18. pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony
 19. vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní primátora, ktorým sa rozhodlo o jeho odvolaní
 20. zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta
 21. v prípadoch podľa ods. 3 tohto článku, ak primátor do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu
 22. smrťou
 23. zrušením mesta

Primátor je povinný skutočnosti podľa odseku 9 písm. d), g) a h) tohto článku bezodkladne písomne oznámiť mestu.

 1. Vzdanie sa mandátu primátora sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom doručenia mestskému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
 2. Mestské zastupiteľstvo:
 1. vyhlási miestne referendum o odvolaní primátora, ak o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov5, hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti primátora, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy
 2. môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní primátora, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť primátora na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.

O návrhu podľa ods. 11, písm. a), druhého bodu rozhoduje mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

12) Mesto môže právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6 638 Eur, ak

 1. poruší nariadenie
 2. neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku, alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie mesta, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest
 3.  nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy, alebo pri inej mimoriadnej udalosti.
 4. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mesto dozvedelo o tom, kto sa konania podľa ods. 12 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa ods. 12 písm. c). Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní17. Výnos pokút je príjmom mesta.
 5. Platové pomery primátora upravuje osobitný zákon18.

Čl. 4
Zastupovanie primátora

 1. Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora; ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupca primátora môže byť len poslanec Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá zástupcu primátora, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu primátora.
 2. Zástupca primátora je počas svojho funkčného obdobia členom mestskej rady.
 3. Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.
 4. Zástupca primátora zvolá mestské zastupiteľstvo v prípadoch podľa čl. 3, ods. 11, ak ho nezvolá primátor.
 5. Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia [článok 3, ods. 9, písm. c) až i)], plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátora. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.
 6. Zástupcovi primátora, ktorý plní úlohy primátora podľa ods. 5 tohto článku, patrí plat podľa osobitného zákona18.

Čl. 5
Mestská rada

 1. Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť mestskú radu. Mestská rada je zložená z poslancov, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.
 2. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.
 3. Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutia zvoláva a vedie primátor alebo zástupca primátora, ak tak neurobí primátor. Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

Čl. 6
Komisie

 1. Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
 2. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom.
 3. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo.

    I. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, plnia nasledovné úlohy, najmä:

 1. predkladajú stanoviská k materiálom prerokovávaným orgánmi mesta, k najdôležitejším otázkam života mesta a pre mesto dôležitým investičným zámerom
 2. vypracovávajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisie informovať
 3. kontrolujú spôsob realizácie uznesení MsZ, dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta, prípadne majetkom, prenechaným mestu na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v meste
 4. spolupracujú pri tvorbe návrhov všeobecne záväzných nariadení a ďalších materiálov
 5. kontrolujú dodržiavanie platných všeobecne záväzných nariadení a uznesení v oblasti svojho pôsobenia
 6. upozorňujú orgány mesta na nedostatky, ktoré zistia na svojom úseku a iniciatívne prispievajú k ich odstráneniu

     II. MsZ môže úlohy jednotlivých komisií rozšíriť, a to formou uznesenia

 1. Ustanovenie komisií, spôsob voľby členov komisií, jej predsedov a činnosť komisií stanovuje Rokovací poriadok komisií.

Čl. 7
Mestský úrad

 1. Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.
 2. Mestský úrad najmä:
 1. zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva, je podateľňou a výpravňou písomností mesta
 2. zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií
 3. vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mesta
 4. vykonáva nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia mesta
 1. Organizáciu mestského úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok mestského úradu.

Čl. 8
Prednosta mestského úradu

 1. Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor, ktorému zodpovedá za svoju činnosť.
 2. Prednosta mestského úradu:

a) vedie a organizuje prácu mestského úradu
b) zabezpečuje hospodársky a správny chod mestského úradu
c) podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva.
d) zúčastňuje sa na zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva s hlasom poradným

 1. 3) Prednosta mestského úradu plní ďalšie úlohy.

Čl. 9
Hlavný kontrolór mesta

 1. Hlavného kontrolóra volí na šesť rokov a odvoláva mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.
 2. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta. Vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu19. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
 3. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu mestského zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti20 .
 4. Hlavnému kontrolórovi vzniká po právoplatnom zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s mestom.
 5. Primátor je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Plat hlavného kontrolóra je stanovený v zmysle ust. § 18c zákona o obecnom zariadení.
 6. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:
 1. poslanca
 2. primátora
 3. člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je mesto
 4. iného zamestnanca mesta
 5. iného osobitného zákona14
 6. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká:
 7. vzdaním sa funkcie
 8. odvolaním z funkcie
 9. uplynutím jeho funkčného obdobia
 10. smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho
 11. dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená
 12. dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený
 13.  dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa ods. 6 tohto článku

8) Mestské zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak:

 1. opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca19
 2. hrubo alebo opakovanie zanedbáva povinnosti vyplývajúceho z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený mestským zastupiteľstvom
 3. uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení o tom, že nevykonáva podnikateľskú činnosť alebo že nevykonáva činnosti uvedené v § 18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.
 4. Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
 5. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola vybavovania sťažností23 a petícií12, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi24 .
 6. Kontrolnej činnosti podľa tohto štatútu podlieha:
 7. mestský úrad,
 8. rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
 9. právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 10. osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu30 v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
 11. Kontrolná činnosť podľa ods. 11 tohto článku sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní podľa ust. § 27 zákona o obecnom zriadení.
 12. Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon24. Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť mesto uznesením.
 13. Hlavný kontrolór:
 14. vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení ods. 10 až 12 tohto článku
 15. predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým
 16. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve
 17. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
 18. predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
 19. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie
 20. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon23
 21. je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo
 22. plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom
 23. preveruje dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím podľa zákona č. 583/2004 Z.z.
 24. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, mestskej rady s hlasom poradným. Môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom.
 25. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontroly poslancom obecného zastupiteľstva alebo primátorovi.

Piata časť
Majetok mesta a zásady hospodárenia s ním

Čl. 1
Majetok mesta

 1. Majetkom mesta sú veci vo vlastníctve mesta a majetkové práva mesta.
 2. Majetok mesta slúži na plnenie úloh mesta.
 3. Majetok mesta sa má zveľaďovať, zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku mesta je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
 4. Majetok mesta možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy mesta.
 5. Majetok mesta, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie mesto neobmedzilo.
 6. Majetok mesta a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon21 .

Čl. 2
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

Mestské zastupiteľstvo na základe osobitného zákona21 určuje a schvaľuje Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, ktoré upravujú najmä:

 1. práva a povinností organizácií, ktoré mesto zriadilo, pri správe majetku mesta
 2. podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré mesto zriadilo
 3. postup prenechávania majetku do užívania
 4. nakladanie s cennými papiermi
 5. ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi mesta

Šiesta časť
Zakladateľská a zriaďovateľská funkcia mesta

Čl. 1

 1. V zmysle zákona o obecnom zriadení mestské zastupiteľstvo, zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie, zakladá a zrušuje obchodné spoločnosti a iné právnické osoby.
 2. Spôsob zriaďovania, zrušovania, kontroly právnických osôb uvedených v odseku jeden tohto článku upravujú osobitné zákony 24, 25, 27, 28.

Siedma časť
Rozpočtový proces a pravidlá rozpočtového hospodárenia

Čl. 1
Rozpočet mesta

 1. Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia mesta v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy.
 2. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.
 3. Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci ich pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov mesta najmenej na tri rozpočtové roky. Viacročný rozpočet tvoria:

a) rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok,
b) rozpočet mesta na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku,
c) rozpočet mesta na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b

 1. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám -podnikateľom pôsobiacich na území mesta, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, z nariadení mesta, ako aj zo zmlúv. Rozpočet mesta zahŕňa aj finančné vzťahy v zmysle osobitného zákona24 a to:
 1. podiely na daniach v správe štátu
 2. dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
 3. ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný kalendárny rok
 4. Rozpočet mesta obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadených mestom podľa osobitného predpisu a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom. Na hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií sa vzťahuje osobitný predpis.
 5. Rozpočet mesta a jeho zmeny schvaľuje mestské zastupiteľstvo, ktoré kontroluje aj jeho čerpanie. Pred schválením rozpočtu v mestskom zastupiteľstve je rozpočet mesta zverejnený najmenej l5 dní spôsobom v meste obvyklým a na úradnej tabuli, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť. To isté platí aj o záverečnom účte, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.
 6. Prebytky rozpočtu mesta možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu mesta alebo do rozpočtu mesta na ďalší kalendárny rok.
 7. Mesto vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu . Ročnú účtovnú uzávierku mesta overuje audítor. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným predpisom.
 8. Postavenie rozpočtu mesta, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon a platné Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Poltár schválené mestským zastupiteľstvom.

Čl. 2
Rozpočtové provizórium mesta

 1. Ak rozpočet mesta na nasledujúci rozpočtový rok neschváli mestské zastupiteľstvo do 31. decembra bežného roka hospodári mesto podľa rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.
 2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom mesta po jeho schválení.

Čl. 3
Príjmy rozpočtu mesta

 1. Príjmy rozpočtu mesta sú:
 1. výnosy miestnych dní a poplatkov podľa osobitného predpisu6
 2. nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku mesta a z činnosti mesta a jej rozpočtových organizácií
 3. výnosy z finančných prostriedkov mesta
 4. sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené mestom
 5. dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech mesta
 6. podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu27.
 7. dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov
 8. ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok
 9. účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov
 10. prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel
 11. iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi
 12. Mesto môže na plnenie svojich úloh použiť aj:
 13. prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov
 14. zisk z podnikateľskej činnosti
 15. návratné zdroje financovania
 16. združené prostriedky
 17. Za vlastné príjmy rozpočtu sa považujú príjmy rozpočtu mesta podľa ods. 1, písm. a) až f). Za vlastné príjmy sa považujú aj príjmy podľa ods. 1 písm. k), ak tak ustanoví osobitný predpis. O použití vlastných príjmov rozpočtu mesta rozhoduje mesta samostatne. To neplatí pri dare, ak darca určí účel, na ktorý sa majú darované prostriedky použiť. Príjmy rozpočtu mesta podľa ods. 1, písm. g) až j) tohto článku môže mesto použiť len v súlade s účelom, na ktorý sa prostriedky poskytli.

Čl. 4
Výdavky z rozpočtu mesta

1) Z rozpočtu obce sa uhrádzajú

 1. záväzky mesta vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitným predpismi
 2. výdavky na výkon samosprávnych pôsobností mesta podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom
 3. výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov
 4. výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku mesta a majetku iných osôb, ktorý mesto užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov
 5. záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti mesta vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti
 6. výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce mesta
 7. úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí
 8. výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných mestom a výdavky na úhradu výnosov z nich
 9. iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.
 10. Z rozpočtu mesta sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia mesta.
 11. Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu mestom na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže mesto použiť na úhradu týchto nákladov vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy prostriedky štátneho rozpočtu mesto zúčtuje v prospech svojho rozpočtu.
 12. Právnickej osobe neuvedenej v ods. 2 a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta, môže mesto poskytovať dotácie za podmienok ustanovených vo VZN č. 5/2010.
 13. Ak mesto spolupracuje na základe zmluvy o zriadení združenia obcí v zmysle zákona o obecnom zriadení alebo zakladá právnickú osobu podľa osobitného predpisu32 alebo nadobúda majetkové účasti na podnikaní právnickej osoby založenej podľa osobitného predpisu 32, môže použiť rozpočtové prostriedky na úhradu členského príspevku, na založenie právnickej osoby podľa osobitného predpisu28 alebo na nadobudnutie majetkových účastí na podnikanie takej právnickej osoby.
 14. V rozpočte mesta na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky podľa ods. 2 až 4 tohto článku rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov. Podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh mesta.

Čl. 5.
Používanie rozpočtových prostriedkov, zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia

 1. Rozpočtové prostriedky môžu byť použité len do konca rozpočtového roka a to len na účely, na ktoré boli rozpočtom schválené.
 2. Za efektívne a hospodárne využívanie rozpočtových prostriedkov zodpovedá primátor mesta.
 3. Zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.
 4. Mestské zastupiteľstvo vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú:
 5. presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
 6. povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov
 7. viazanie rozpočtovaných výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov, alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu z iných dôvodov ako použitím rezervného fondu podľa osobitného zákona 24 alebo použitím účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie.

Čl. 6
Peňažné fondy mesta

 1. Mesto môže utvárať peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä:
 1. prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok
 2. zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení
 3. zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií
 4. 2) Zostatky peňažných fondov koncom roka neprepadajú. O použití peňažných fondov rozhoduje mestské zastupiteľstvo.
 5. 3) Prostriedky peňažných fondov používa mesto prostredníctvom svojho rozpočtu okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondmi navzájom a okrem prípadov, keď sa prostriedky peňažných fondov použijú len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami svojho rozpočtu v priebehu rozpočtového roka.
 6. 4) Mesto vytvára rezervný fond vo výške určenej mestským zastupiteľstvom; minimálny ročný prídel do fondu je 10% z prebytku rozpočtu.
 7. 5) Mesto môže vytvárať fond rozvoja bývania. Zdrojom fondu rozvoja bývania sú okrem zdrojov podľa odseku 1 najmä príjmy mesta z predaja bytov podľa osobitného zákona.

Čl. 7
Záverečný účet mesta a finančné vysporiadanie

 1. Po skončení rozpočtového roka mesto údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu mesta.
 2. Mesto finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.
 3. Záverečný účet mesta obsahuje najmä:
 1. údaje o plnení rozpočtu v členení podľa osobitného zákona28 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
 2. bilanciu aktív a pasív
 3. prehľad o stave a vývoji dlhu
 4. údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti
 5. prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
 6. údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
 7. hodnotenie plnenia programov obce
 8. Ďalšie náležitosti záverečného účtu mesta upravujú Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Poltár. Prebytok rozpočtu mesta po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. Prípadný schodok rozpočtu uhrádza mesto predovšetkým z rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania. O použití prebytku rozpočtu rozhoduje mestské zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu. Pred schválením sa návrh záverečného účtu mesta predkladá na verejnú diskusiu v zmysle zákona o obecnom zriadení
 9. Záverečný účet mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Prerokovanie záverečného účtu mesta sa uzatvára jedným z týchto výrokov:
 10. celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
 11. celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.

Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, mestské zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov. Návrh záverečného účtu mesto prerokuje najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

Ôsma časť
Symboly mesta, ich používanie a ochrana

Čl. l
Symboly mesta

 1. Symboly mesta sú:
 1. erb Mesta Poltár,
 2. vlajka Mesta Poltár
 3. insígnie Mesta Poltár.

Čl. 2
Erb mesta

 1. Erb Mesta Poltár tvorí strieborný džbán v červenom štíte, ktorého autorom je PhDr. Ladislav Vrteľ. Mesto ho prijalo za svoj erb 24. februára 1988.
 2. Erb mesta sa používa:
 1. v jednoduchej (základnej) forme, ktorou je tzv. malý erb, pozostávajúci z erbového štítu so znamením. V jednoduchej forme sa používa odtlačok pečiatky s jednoduchým erbom mesta, nakoľko ide o výkon samosprávnej pôsobnosti na označenie písomností vydávaných orgánmi Mesta v zmysle zákona o obecnom zriadení. V bežnej administratívnej praxi a pri prenesenom výkone štátnej správy sa listiny a pečiatkovadlá s erbom mesta nepoužívajú.
 2. v slávnostnej forme

V slávnostnej forme sa erb mesta používa:

 1. na insígniách primátora mesta
 2. na listinách o udelení Čestného občianstva Poltár, ceny primátora a čestných uznaniach orgánov mesta
 3. na budovách, v ktorých majú sídlo orgány mesta, v zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva a úradnej miestnosti primátora mesta
 4. na medailách a plaketách mesta
 5. Erb sú oprávnené používať iba orgány mesta v rozsahu a spôsobom ustanoveným v tomto štatúte. Právo používať erb mesta možno udeliť pre fyzické a právnické osoby na určitý čas a je viazané na súhlas primátora, ním povereného zamestnanca, alebo zástupcu primátora, za úhradu alebo bezplatne za stanovených zmluvných podmienok. Súhlas sa vydáva maximálne na dobu jedného roka a môže byť kedykoľvek odvolaný. Záujemca o používanie erbu mesta uvedie v písomnej žiadosti formu erbu a spôsob jeho používania. Žiadosť musí obsahovať úplný grafický návrh použitia erbu, presné vymedzenie účelu použitia erbu a stanovenie obdobia, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia).
 6. Za správne zaobchádzanie s erbom mesta a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný na základe výzvy mesta strpieť odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu mesta Poltár. V opačnom prípade sa dopúšťa priestupku so všetkými z toho plynúcimi dôsledkami.

Čl. 3
Vlajka a zástava mesta

 1. Mestská vlajka má tvar obdĺžnika, ukončeného lastovičím chvostom. Pomer strán je 3 : 2., lastovičí chvost zachádza do jednej šestiny dĺžky vlajky. Vlajku tvoria rovnako široké pozdĺžne pruhy- biely, červený, biely, červený /počítané zhora nadol/.
 2. Mesto používa mestskú vlajku pri slávnostných príležitostiach v súlade so všeobecnými predpismi platnými pre používanie štátnej vlajky. Keď sa pri výzdobe používa štátna vlajka Slovenskej republiky a mestská vlajka spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo. Ak sa pri výzdobe používa vlajka iného štátu, štátna vlajka a vlajka mesta spoločne, všetky sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom vlajka Slovenskej republiky sa umiestňuje doprostred, vlajka iného štátu z čelného pohľadu sa umiestňuje vľavo a vlajka mesta sa umiestňuje vpravo od vlajky Slovenskej republiky. Ak sa pri výzdobe použije vlajka Európskej únie, poradie z čelného pohľadu je nasledovné: zľava vlajka Európskej únie, vlajka Slovenskej republiky a vlajka mesta. Použitie viacerých vlajok sa riadi odporúčaním Ministerstva vnútra SR číslo SVS 2042004/00329 z 19. apríla 2004 na používanie vlajky Európskej únie pre štátne orgány a územnú samosprávu, nimi zriadené právnické osoby a verejnoprávne inštitúcie v Slovenskej republiky.
 3. Od mestskej vlajky sa odvodzuje mestská zástava. Pomer jej strán nie je daný predpisom, ale riadi sa estetickými pravidlami. Erbová vlajka -štandarta má tvar obdĺžnika. Jej výška a šírka sú v rovnakom pomere ako výška a šírka erbu. Tvorí ju biely džbán v červenom poli /strieborná farba džbánu je nahradená bielou farbou/

Čl. 4
Insígnie

 1. Primátor mesta Poltár používa vlastné insígnie, ktorými je kolana (reťaz) primátora mesta Poltár
 2. Kolana (reťaz) primátora mesta Poltár je viditeľne nositeľným a neprenosným znamenim, symbolizujúcim dočasne prepožičanú funkciu primátora mesta Poltár.
 3. Kolana (reťaz) primátora mesta je vyrobená v jedinom exemplári a je uschovaná u primátora mesta.
 4. Kolanu (reťaz) primátor používa pri všetkých významných verejných vystúpeniach, a to predovšetkým na slávnostných zasadaniach mestského zastupiteľstva, na slávnostných zhromaždeniach, pri príležitostiach významných osláv v meste, pri rokovaniach s významnými osobnosťami, ktoré navštívia mesto a pri podobných príležitostiach, kedy je potrebné verejne prezentovať funkciu primátora mesta Poltár.
 5. Insígnie používa okrem primátora, jeho zástupca alebo primátorom poverený poslanec pri slávnostných príležitostiach v meste.

Deviata časť
Verejné ocenenia a kronika mesta

Čl. l
Čestné občianstvo mesta

 1. Ocenenie Čestný občan mesta možno udeliť osobám, ktoré:
 1. sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie dobrého mena vo svete,
 2. sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj Slovenskej republiky,
 3. obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi v oblasti vedy, kultúry, športu a vzdelávania,
 4. sa významnou mierou zaslúžili o porozumenie a spoluprácu medzi ľuďmi a národmi,
 5. s nasadením vlastného života zachránili ľudské životy,
 6. nezištne venovali svoje úsilie, celoživotnú prácu v prospech charitatívnej a humanitnej pomoci ľudom v núdzi.
 7. Čestné občianstvo sa môže udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom.
 8. O udelení ocenenia - titulu Čestný občan mesta Poltár sa vydáva listina opatrená pečaťou mesta, ktorú podpisuje primátor.
 9. Čestné občianstvo možno udeliť občanovi len jedenkrát.
 10. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná slávnostným spôsobom na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti, alebo pri svojej prvej návšteve mesta zapisuje do Pamätnej knihy mesta Poltár.
 11. Mestské zastupiteľstvo môže udelené čestné občianstvo odňať, ak zo závažných dôvodov nie je občan tejto pocty hodný.

Čl. 2
Cena mesta

 1. Cenu mesta Poltár udeľuje mestské zastupiteľstvo osobám a kolektívom, ktoré sa dlhodobo významným spôsobom pričiňujú
 1. o hospodársky, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí.
 2. za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti
 3. činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov
 4. Návrhy na udelenie, alebo odňatie ocenenia môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať primátor, poslanci mestského zastupiteľstva, občania mesta.
 5. O udelení ceny rozhoduje mestské zastupiteľstvo.
 6. Cena sa môže udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - in memoriam. V takomto prípade sa cena odovzdá rodinným príslušníkom oceneného.

Čl. 3
Verejné uznanie za zásluhy, Cena primátora a ocenenie Čin roka

 1. Primátor mesta môže udeliť verejné uznanie alebo cenu primátora osobám alebo kolektívom za:
 1. vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti,
 2. činnosť, ktorá významným spôsobom ovplyvnila hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
 3. záchranu ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.
 4. Primátor mesta môže udeliť ocenenie Čin roka jednotlivcom alebo kolektívom, ktorí v predchádzajúcom roku dosiahli mimoriadne výsledky v oblasti kultúry, športu, školstva, vedy, techniky, architektúry a zdravotníctva alebo svojim nápadom, návrhom, realizáciou alebo konaním prispeli k skrášleniu mesta, k spríjemneniu života v meste, k posilneniu jeho identity alebo preslávili Poltár v domácom alebo zahraničnom kontexte.
 5. Návrhy na udelenie ocenenia môžu primátorovi predkladať poslanci mestského zastupiteľstva, orgány mestského zastupiteľstva, občianske združenia, spoločenské organizácie alebo občania.

Čl. 4
Kronika mesta

 1. Kronika mesta sa vedie v slovenskom jazyku.
 2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v pravidelných jednoročných intervaloch. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločensko-politického a hospodárskeho vývoja mesta a sú bezprostredným svedectvom o dobe.
 3. Jednotlivé ročné zápisy do kroniky schvaľuje komisia kultúry.
 4. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený mestský kronikár, ktorého menuje a odvoláva primátor mesta.

Desiata časť
Poskytovanie informácií

 1. Mesto zabezpečuje povinné zverejňovanie informácií v zmysle osobitného zákona32.
 2. Mesto
 1. vydáva mestské periodikum obsahujúce najmä informácie o práci orgánov mestskej samosprávy, o príprave, schválení nariadení o ich zmenách ,o práci mestského úradu a pod. a zabezpečuje jeho distribúciu obyvateľom mesta
 2. zabezpečuje tvorbu a údržbu internetovej stránky mesta tak, aby plnila úlohu povinného zverejňovania informácií podľa osobitného zákona a súčasne plnila aj úlohu internetového portálu poskytujúceho ďalšie informácie o živote mesta, vrátane celého spektra informácií pre obyvateľov mesta.

Jedenásta časť
Spoločné ustanovenia

Čl. l
Spolupráca s právnickými a fyzickými osobami

Mesto v záujme rozvoja mesta spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami pôsobiacimi na území mesta.

Čl. 2
Spolupráca s politickými stranami, politickými hnutiami a občianskymi združeniami

Mesto v záujme rozvoja mesta spolupracuje s registrovanými politickými stranami, politickými hnutiami (najmä pri príprave komunálnych a parlamentných volieb), občianskymi združeniami, cirkvami a inštitúciami starajúcimi sa o rozvoj vzdelanosti, kultúry, duchovného života, charity, športu a zdravia, ktoré vyvíjajú činnosť v meste.

Čl. 3
Spolupráca miest a obcí

Mesto môže spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o združení obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného predpisu20 a za podmienok ustanovených v zákone o obecnom zriadení.

Čl.4
Medzinárodná spolupráca

 1. Mesto môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúce miestne funkcie. Mesto má právo sa stať členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.
 2. Mesto možnosť realizácie medzinárodnej spolupráce vykonáva v zmysle podmienok ustanovených v zákone o obecnom zriadení.

Záverečné ustanovenia

 1. Štatút Mesta Poltár, jeho zmeny a doplnky schvaľuje mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov mestského zastupiteľstva.
 2. Zrušuje sa Štatút Mesta Poltár schválený mestským zastupiteľstvom 19. 6. 2002.
 3. Štatút Mesta Poltár schválilo Mestské zastupiteľstvo v Poltári na svojom zasadaní dňa 19. septembra 2013 uznesením číslo 5/2013-MsZ a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.

                       V Poltári dňa 19. 9. 2013                                                Pavel GAVALEC, v. r.
                                                                                                                      primátor mesta Poltár


Prílohy k Štatútu Mesta Poltár:
Príloha č. 1/1: Erb Mesta Poltár
Príloha č. 2/1: Vlajka Mesta Poltár
Príloha č. 3/1 Insignie

Vysvetlivky:

1) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov

3) zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zák. č. 441/2001 Z.z.

4) § 17 zák. č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

5) zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí

6) a) zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

b) 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

7) zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

8) zák. č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších právnych predpisov

9) zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

10) zák. č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších právnych predpisov

11) zák. č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

12) zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

13) § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 346/1990 Zb. v znení neskorších právnych predpisov

14) zák. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

15) napr. Obchodný zákonník, zák. č. 483/200l Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , zák. č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov

16) napr. zák. č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch znení neskorších predpisov

17) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov18) zák. č. 253/l994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

19) zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

20) zák. č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov

21) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

22) zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

23) zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

24) zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

25) Občiansky zákonník, Obchodný zákonník

26) napr. zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

27) Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Poltár

28) Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami

29) zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

30) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

31) zák. č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

32) Obchodný zákonník

33) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákon

Mesto

Tip pre nepočujúcich

Logo

Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.

Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.

Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:769
TÝŽDEŇ:7738
CELKOM:2800936

Užitočné informácie, ktoré Vás môžu zaujímať