Menu
Mesto Poltár
MestoPoltár

Štandardy kvality

Každý poskytovateľ sociálnej služby musí mať v súlade s platnou legislatívou spracované tzv. štandardy kvality. Štandardy popisujú ako má vyzerať kvalitná sociálna služba. Na ich tvorbe sa podieľajú zamestnanci zariadenia a zaväzujú sa, že budú podľa nich postupovať, ich dodržiavanie je kontrolované.

Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby upravujú povinnosti, ktoré poskytovateľovi vyplývajú z jednotlivých ustanovení zákona o sociálnych službách: „ Príloha č. 2 k zákonu č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 485/2013 Z. z."

Od 01.11.2022 vošiel do platnosti nový zákon č. 345/2022 Z. z. o inšpekcii v sociálnych veciach, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v § 9 , ods.8  určuje  zariadeniu povinnosť plniť štandardy kvality  prii  poskytovaní sociálnej služby.
V prílohe č. 2  zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 345/2022 Z.z.  sú stanovené a bližšie popísané podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby prostredníctvom štandardov a prostredníctvom jednotlivých kritérií  je definovaný spôsob ako zabezpečiť realizáciu pre kvalitné poskytovanie sociálnych služieb.
Podmienky kvality sociálnych služieb sú prostriedkom ako zlepšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb, zároveň zlepšovať kvalitu života prijímateľov sociálnych služieb, umožňovať im rozhodovať o svojich prioritách a žiť spokojný život za pomoci pracovníkov, ktorí im pomáhajú v napĺňaní cieľov.

Podmienky kvality sa hodnotia v 3 oblastiach:

I. oblasť: PROCEDURÁLNE PODMIENKY

Kritériá:

 • Účel a obsah poskytovania sociálnej služby (strategická vízia, poslanie, ciele) a prístup k prijímateľovi sociálnej služby
 • Dostupnosť sociálnej služby pre každého žiadateľa, ktorý spĺňa podmienky na poskytnutie sociálnej služby ustanovené týmto zákonom
 • Zmluva o poskytovaní sociálnej služby a postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 • Účel a odborné zameranie metód, techník a postupov pri poskytovaní odborných činností vymedzených pre daný druh sociálnej služby
 • Individuálny plán prijímateľa sociálnej služby alebo postupy a pravidlá individuálnej práce s prijímateľom sociálnej služby
 • Podpora pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti a prevencia v oblasti zdravia
 • Prevencia krízových situácií a práca s rizikom v sociálnych službách. Používanie prostriedkov netelesného obmedzenia a telesného obmedzenia
 • Ochrana pred zlým zaobchádzaním
 • Zisťovanie spokojnosti prijímateľov sociálnej služby so všetkými zložkami poskytovanej sociálnej služby (najmä prostredie, starostlivosť, strava a podobne), využívanie zistených skutočností pri zvyšovaní kvality poskytovanej sociálnej služby a určenie spôsobu podávania sťažnosti súvisiacej s poskytovaním sociálnej služby
 • Poskytovanie informácií záujemcom o sociálnu službu a prijímateľom sociálnej služby v im zrozumiteľnej forme, podľa ich individuálnych potrieb a schopností
 • Právo slobodne komunikovať a  právo na nenarušovanie osobného priestoru
 • Právo na nezávislý spôsob života s primeranou podporou
 • Právo na uplatňovanie spôsobilosti na právne úkony
 • Dôverník v sociálnych službách

 

II. oblasť: PERSONÁLNE PODMIENKY

Kritériá:

 • Personál poskytovateľa sociálnej služby je vyškolený v oblasti základných ľudských práv a aktívne ich aplikuje pri poskytovaní sociálnej služby
 • Štruktúra a počet pracovných miest a kvalifikačné predpoklady na ich plnenie sú v súlade s § 84. Počet zamestnancov je primeraný počtu prijímateľov sociálnej služby a ich potrebám.
 • Prijímanie zamestnancov a zaškoľovanie zamestnancov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
 • Ďalšie vzdelávanie a zvyšovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a hodnotenie zamestnancov, ktoré zahŕňa vypracovanie osobných cieľov, úloh a potrebu ďalšieho vzdelávania a spôsob ich naplnenia
 • Program supervízie u poskytovateľa sociálnej služby

 

III. oblasť: PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Kritériá:

 • Priestory poskytovateľa sociálnej služby spĺňajú požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú priestorové,  technické a hygienické podmienky prevádzkovania sociálnej služby
 • Prijímatelia pobytovej sociálnej služby majú primerané a dobré podmienky na bývanie a právo na nenarušovanie osobného priestoru
 • Prijímateľom pobytovej sociálnej služby je poskytovaná primeraná strava, nezávadná pitná voda a zabezpečované oblečenie, ktoré vyhovuje ich potrebám a preferenciám
 • Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje stimulujúce prostredie priaznivé pre aktivizáciu prijímateľov sociálnej služby a disponuje dostatočným vybavením pre aktivizáciu prijímateľov
 • Určenie pravidiel prijímania darov

Mgr. Alexandra Kapcová 

riaditeľka ZSS

Pre občanov

Tip pre nepočujúcich

Logo

Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.

Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.

Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:70
TÝŽDEŇ:2290
CELKOM:2837809

Užitočné informácie, ktoré Vás môžu zaujímať