Menu
Mesto Poltár
MestoPoltár

Štandardy kvality

Zariadenie sociálnych služieb, Slobody 761/57, 987 01 Poltár

PLNENIE PODMIENOK KVALITY POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Zariadenie sociálny služieb (ďalej len „ZSS“) vymedzuje plnenie povinnosti vyplývajúcej z prílohy č. 2 písm. a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 448/2008 Z. z.“) vo svojich interných podmienkach.

I. Oblasť
Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd

1.1 Kritérium
Základné ľudské práva a slobody.

 1. ZSS má postupy, pravidlá a podmienky dodržiavania ľudských práv a slobôd prijímateľov sociálnej služby napr. slobodu pohybu a pobytu, slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery, prejavu svojho zmýšľania, slobodu prejavu, právo na informácie, právo vyjadrovať svoje názory, právo na podávanie petície, právo združovať sa a zhromažďovať sa, právo podávať sťažnosti, právo na ochranu listového tajomstva, ochranu osobných údajov, ochranu súkromia, ochranu pred diskrimináciou, pred ponižovaním a neľudským zaobchádzaním, vykorisťovaní, fyzickým násilím, psychickým násilím, sexuálnym násilím a pod., zapracované vo všetkých vnútorných aktoch riadenia súvisiacich s poskytovaním sociálnej služby.
 2. Rešpektovanie dodržiavania ľudských práv a slobôd prijímateľov sociálnej služby (ďalej len „prijímateľ“) je povinnosťou každého zamestnanca ZSS, a to pri všetkých činnostiach súvisiacich s poskytovaním sociálnej služby. Na túto povinnosť sú osobitne upozornení noví zamestnanci.
 3. ZSS pri poskytovaní sociálnej služby dodržiava zásadu rovnakého zaobchádzania v súlade so zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov. Pri prijímaní prijímateľov do ZSS postupuje pri všetkých fyzických osobách, ktoré sa o poskytovanie sociálnej služby v ZSS zaujímajú, rovnako a nerobí rozdiely podľa pohlavia, veku, rasy, náboženstva, ani inak.
 4. ZSS aktívne zabezpečuje ochranu prijímateľov pred diskrimináciou, neľudským zaobchádzaním alebo ponižujúcim zaobchádzaním, trestaním, vykorisťovaním, násilím a zneužívaním.
 5. ZSS prostredníctvom úprav vo vnútorných aktoch riadenia a ich rešpektovaním vytvára podmienky na uplatňovanie základných ľudských práv a slobôd podľa medzinárodných dohovorov, Ústavy Slovenskej republiky a zákona č. 448/2008 Z. z.
 6. Kontrolu dodržiavania základných ľudských práv a slobôd vykonáva pracovníčka poverená vedením  ZSS a vedúci úsekov, najmä pri rozhovoroch s prijímateľmi, pri sledovaní prístupu zamestnancov k prijímateľom a pod. Súčasťou kontroly je možnosť spätnej väzby. Prijímatelia majú možnosť vyjadriť sa aj na lístku vhodením do „skrinky podnetov“, ktorá je umiestnená na chodbe zariadenia v blízkosti obytných miestností klientov.

1.2 Kritérium
Sociálny status prijímateľa

 1. ZSS rešpektuje a aktívne podporuje zachovanie identity prijímateľa, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a aktívne zabezpečuje právo na prístup k individualizovanej podpore.
 2. ZSS má písomne vypracované postupy podpory rozvoja schopností, zručností a vedomostí prijímateľa a aktívne ich realizuje na individuálnej úrovni prostredníctvom individuálnych plánov.
 3. ZSS vedome a aktívne podporuje vytváranie pozitívneho obrazu o každom prijímateľovi aj smerom k nemu, smerom k ostatným prijímateľom a smerom k verejnosti. V rámci uvedeného uskutočňuje stretnutia vedenia s prijímateľmi a posedenia prijímateľov s odborníkmi z rôznych oblastí podľa ich aktuálnych potrieb. Poskytovanie sociálnej služby a súvisiace aktivity seniorov prezentuje na  webovej stránke stránke mesta Poltár: www.poltar.sk, resp. v rámci informácií, ktoré poskytuje fyzickým osobám - záujemcom o poskytovanie sociálnej služby, resp. ich príbuzným.
 4. ZSS podporuje kontakty s rodinou, príbuznými a osobami podľa individuálneho výberu samotného prijímateľa. Umožňuje návštevy prijímateľov v ZSS – postup upravený v smernici „Domáci poriadok“. Pomáha pri doručení korešpondencie prijímateľom (ak nevedia čítať alebo nemôžu) a pri odoslaní korešpondencie od prijímateľa.

II. Oblasť
Procedurálne podmienky

2.1 Kritérium
Vymedzenie účelu a obsahu poskytovania sociálnej služby (strategická vízia, poslanie, ciele) a prístupu k prijímateľovi sociálnej služby

 1. ZSS ako verejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu cieľovej skupine vymedzenej v § 35  a to fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa príloha č. 3 zákona alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov (ďalej len „ZpS“) potrebuje z iných vážnych dôvodov a § 36 Zákona č. 448/2008 a to plnoletej  fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. na dobu určitú v Zariadení opatrovateľskej služby(ďalej len“ ZOS“).
 2. V rámci poskytovania sociálnej služby v ZSS sa poskytujú činnosti podľa § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. v nadväznosti na § 15 až 18 uvedeného zákona a to:
 •  pomoc pri odkázanosti na pomoci inej fyzickej osoby
 •  sociálne poradenstvo
 •  sociálna rehabilitácia
 •  ošetrovateľská starostlivosť
 •  stravovanie
 •  ubytovanie
 •  upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva
 •  osobné vybavenie
 •  utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí
 •  zabezpečuje sa záujmová činnosť

3. Okrem toho v súvislosti s § 15 ods. 3 tohto zákona ZSS zabezpečuje iné činnosti, ktoré zákon neupravuje, ale tieto zvyšujú kvalitu poskytovanej sociálnej služby (kadernícke služby, masérske služby, pedikérske služby a pod.) na základe osobitnej dohody.

2.2 Kritérium
Určenie postupov a podmienok (vrátane miesta a času) poskytovania sociálnej služby a jej rozsahu a formy

 1. ZSS poskytuje sociálnu službu na základe registrácie na Banskobystrickom samosprávnom kraji č. 64/2008. Pri  poskytovaní sociálnej služby postupuje ZSS v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z., v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Poltár č. 3/2013 z  o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb a ostatnými súvisiacimi predpismi.
 2. Podmienky a charakter poskytovanej sociálnej služby sú upravené vo vnútorných predpisoch ZSS, ktorým je najmä  „Domáci poriadok“.
 3. Rozsah a formu sociálnej služby ZSS ako poskytovateľ dohodne s prijímateľom v zmluve o poskytovaní sociálnej služby, ktorej podkladom je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v ZSS s uvedením rozsahu odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Výnimkou je poskytnutie sociálnej služby v ZSS bezodkladne z dôvodov uvedených v § 8 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z.

2.3 Kritérium
Určenie postupu pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

 1. ZSS poskytuje pobytovú celoročnú sociálnu službu výlučne na základe písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ktorá obsahuje náležitosti podľa § 74 ods. 7 zákona č. 448/2008 Z. z.
 2. ZSS pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby postupuje podľa interných predpisov.
 3. ZSS poskytne fyzickej osobe – záujemcovi o poskytovanie sociálnej služby dostatočný časový  priestor na preštudovanie návrhu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Sociálna pracovníčka ZSS budúcemu prijímateľovi, resp. aj prítomným príbuzným, vysvetlí jednotlivé ustanovenia zmluvy a zodpovie prípadné otázky. Podmienky zmluvy dohodne s budúcim prijímateľom individuálne.
 4. Sociálna pracovníčka budúceho prijímateľa upozorní na ustanovenia zmluvy obsahujúce vzájomné práva a povinnosti ZSS ako poskytovateľa a prijímateľa a ustanovenie, v ktorom sa prijímateľ zaväzuje rešpektovať ustanovenia smernice „Domáci poriadok“.

2.4 Kritérium
Určenie postupov a pravidiel na dosiahnutie účelu a odborného zamerania pri poskytovaní sociálnej služby prostredníctvom metód, techník a postupov sociálnej práce a zásad poskytovania sociálnej práce

 1. ZSS s cieľom poskytovania sociálnej služby na odbornej úrovni využíva rôzne metódy, postupy a techniky sociálnej práce pri poskytovaní sociálnej služby. V rámci uvedeného procesu sociálny pracovník vykonáva sociálnu evidenciu, prvý kontakt s písomnými podkladmi budúceho prijímateľa sociálnej služby, pri prvom stretnutí s prijímateľom vykoná sociálnu diagnostiku, sociálnu, osobnostnú analýzu prijímateľa, jeho postojov a záujmov. Eviduje problémové oblasti, určuje si ďalší systém práce s prijímateľom so zameraním na účelné a odborné poskytovanie sociálnej služby. V rámci sociálnej rehabilitácie vytýči cieľ práce, ktorý spolu s krátkodobým a dlhodobým cieľom zosúladí do individuálneho plánu.
 2. V rámci odbornej práce s prijímateľom sa vykonáva sociálna práca zameraná na prijímateľa individuálne, ktorá v sebe zahŕňa podporovanie jeho schopnosti vyrovnať sa s problémami, ale tiež práca skupinová vo forme rôznych aktivít. Súčasťou sociálnej práce v ZSS je práca s rodinou prijímateľa. Účinnosť sociálnej terapie, práce s prijímateľom a naplnenia vytýčených cieľov sa preveruje overovaním výsledkov práce.
 3. Overovanie výsledkov práce je tiež možné prostredníctvom vyhodnotenia plnenia cieľov individuálnych plánov, ktoré sa vykonávajú pravidelne za účasti prijímateľa. Keďže niektorí prijímatelia nemajú záujem o vyhodnotenie individuálneho plánu, z dôvodu rešpektovania dobrovoľnosti, nie sú k tomu nútení. Dokumentácia je uložená u sociálneho pracovníka.

2.5 Kritérium
Určenie postupov a pravidiel na vypracovanie, realizovanie a hodnotenie individuálneho plánu prijímateľa sociálnej služby alebo určenie postupov a pravidiel práce s prijímateľom sociálnej služby

 1. ZSS realizuje plánovanie sociálnej služby podľa individuálnych potrieb prijímateľa. Pri tejto činnosti sa riadi § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z.

2.6 Kritérium
Určenie postupov a pravidiel prevencie krízových situácií. Určenie postupov a pravidiel pri používaní prostriedkov netelesného a telesného obmedzenia.

 1. ZSS v súlade s Ústavou SR a zákonom č. 448/2008 Z. z. nepoužíva obmedzenia prijímateľov. Vzhľadom na zdravotný stav prijímateľov sa krízové situácie, v ktorých môže dôjsť k vlastnému ohrozeniu života a zdravia prijímateľa, nevyskytujú. Napriek tomu má ZSS v súlade s § 10 zákona č. 448/2008 Z. z. zavedený „Register obmedzení“. Postup pri prípadnom použití netelesného a telesného obmedzenia má ZSS spracovaný vo vnútornom akte riadenia - smernici „Postup pri plnení povinnosti pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby“.

2.7 Kritérium
Poskytovanie informácií záujemcom o sociálnu službu a prijímateľom sociálnej služby v im zrozumiteľnej forme, podľa ich potrieb, schopností

 1. ZSS poskytuje informácie záujemcom o poskytovanie sociálnej služby osobne, telefonicky, písomne, aj formou zverejnených informácií dostupných na webovej stránke mesta Poltár www.poltar.sk. V prípade, ak informácie žiada priamo fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby pre seba, ide o prvý kontakt s možným budúcim prijímateľom.
 2. Sociálny pracovník ZSS poskytne záujemcovi základné informácie o postupe pri vybavovaní žiadosti o poskytovanie sociálnej služby. Podľa záujmu fyzickej osoby zodpovie na otázky súvisiace s poskytovaním sociálnej služby. V prípade požiadavky k nahliadnutiu do priestorov ZSS, sociálny pracovník prevedie fyzickú osobu spoločnými priestormi určenými pre prijímateľov a ukáže jej obytnú miestnosť, ktorá nie je obsadená. Ak taká v danom čase nie je, ukáže jej izbu niektorého prijímateľa, avšak iba s jeho súhlasom a za jeho prítomnosti.
 3. Postup pri informovaní fyzických osôb, ich príbuzných alebo iných osôb a prijímateľov upravuje  „Domáci poriadok“ .

2.8 Kritérium
Podpora a pomoc prijímateľovi sociálnej služby pri sprostredkovaní a využívaní inej verejnej služby podľa jeho potrieb a schopností a cieľov

 1. Poskytovateľ sociálnej služby vytvára podmienky k tomu, aby boli prijímateľovi poskytnuté všetky potrebné informácie o prevádzkovateľoch bežne dostupných verejných služieb (kontakt s právnickými a fyzickými osobami, ktoré poskytujú iné služby, kontakt s jeho rodinou a prirodzeným prostredím), podľa jeho individuálnych potrieb, schopností a cieľov. Záujem o inú verejnú službu si však prijímateľ môže realizovať aj sám počas pohybu mimo ZSS. Ak sa jedná o prijímateľa pozbaveného spôsobilosti na právne úkony, ZSS do tohto procesu vstupuje.
 2. V prípade ak prijímateľ požiada poskytovateľa o sprostredkovanie poskytovania sociálnej služby u iného poskytovateľa, po zistení príčin a dôvodov (ak sa tieto nedajú vyriešiť medzi prijímateľom a poskytovateľom, alebo prijímateľ si to neželá), ZSS najmä prostredníctvom sociálneho pracovníka zisťuje zákonné možnosti pomoci prijímateľovi pri sprostredkovaní požadovanej sociálnej služby u iného poskytovateľa, pričom mu pomáha vybaviť všetky náležitosti tak, aby prijímateľ mohol byť premiestnený do iného zariadenia sociálnych služieb podľa svojho výberu.

2.9 Kritérium
Určenie postupov a pravidiel na zisťovanie spokojnosti prijímateľov  sociálnych služieb so všetkými zložkami poskytovanej sociálnej služby  (prostredie, starostlivosť, strava, a pod.) a využívanie zistených skutočností pri zvyšovaní kvality poskytovanej sociálnej služby a určenie spôsobu podávania sťažnosti súvisiacej s poskytovaním sociálnej služby.

 1. ZSS zisťuje spokojnosť prijímateľov s úrovňou a rozsahom poskytovanej sociálnej služby najmä rozhovormi s prijímateľmi v rámci každodennej činnosti.  Spracované výsledky sú zverejňované na nástenke resp. sú predmetom sedenia prijímateľov a dané na diskusiu. Okrem spokojnosti prijímateľov ZSS monitoruje aj spokojnosť príbuzných a to možnosťou vyjadrenia sa pri odchode z návštevy v ZSS osobnou alebo písomnou formou.
 2. Pripomienky, podnety na zlepšenie, návrhy, námietky alebo sťažnosti môžu prijímatelia, príbuzní alebo iné osoby, ktoré majú vzťah k prijímateľom, podávať kedykoľvek. Postup ZSS pri pripomienkach, návrhoch, podnetoch a petícií je upravený v smernici "Domáci poriadok“.
 3. Postup pri riešení sťažností v podmienkach ZSS je upravený v smernici „Vybavovanie sťažností“.

2.10 Kritérium
Hodnotenie poskytovateľa sociálnej služby, či je spôsob poskytovania sociálnej služby v súlade s potrebami prijímateľa sociálnej služby a v súlade s cieľmi poskytovanej sociálnej služby

 1. ZSS hodnotí vhodnosť a prínos spôsobu poskytovania sociálnej služby prijímateľom individuálne, najmä prostredníctvom vyhodnotenia individuálneho plánu a programu sociálnej rehabilitácie.
 2. ZSS prostredníctvom rozhovorov a zisťovaním vyhodnocuje spokojnosť prijímateľov s poskytovanou sociálnou službou a výsledky analyzuje spolu s prijímateľmi. Výsledky z akcie, ako aj z pripomienok prijímateľov, či príbuzných,  ZSS využíva ako podnety  na zlepšovanie poskytovanej sociálnej služby.

III. Oblasť
Personálne podmienky

3.1 Kritérium
Vypracovanie štruktúry a počtu pracovných miest, kvalifikačných  predpokladov na ich plnenie v súlade s § 84 s určením štruktúry, povinnosti  a kompetencií jednotlivých zamestnancov, počet zamestnancov je primeraný počtu prijímateľov sociálnej služby a ich potrebám

 1. Štruktúra organizácie s predpokladom na úspešný výkon práce a plnenie pracovných úloh a povinností je obsahom smernice „Organizačný poriadok“.
 2. Súčasťou podmienok pri prijímaní nového zamestnanca sú kvalifikačné predpoklady potrebné na výkon danej pracovnej činnosti, ktoré sú zverejnené vo výberovom konaní na danú pracovnú pozíciu. Výberové konanie je transparentné, zverejnené. O výbere uchádzača rozhoduje pracovníčka poverená vedením ZSS v spolupráci so zriaďovateľom. Pri výbere uchádzača ZSS postupuje v súlade s platnými predpismi v pracovno-právnej oblasti a antidiskriminačným zákonom. Kvalifikačné predpoklady na výkon určitých vybraných činností pri poskytovaní sociálnej služby určuje § 84 zákona č. 448/2008 Z. z. Uvedené kvalifikačné predpoklady sú okrem vzdelania a praxe zohľadňované pri obsadzovaní voľných pracovných pozícií v ZSS.
 3. Charakteristika výkonu pracovnej činnosti na jednotlivých pracovných miestach je obsiahnutá v individuálnej náplni práce každého konkrétneho zamestnanca ZSS a vychádza zo smernice „Pracovný poriadok“.

3.2 Kritérium
Určovanie postupov, pravidiel a podmienok na prijímanie zamestnancov, zaškoľovanie zamestnancov, ktoré je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 1. ZSS počas roka eviduje žiadosti o prijatie do pracovného pomeru. Počas výberovýchkonaní eviduje aj žiadosti záujemcov z radov záujemcov evidovaných na úrade práce.
 2. ZSS pri obsadzovaní voľného pracovného miesta  vychádza z výberu na základe voľného miesta, základnej dokumentácie uchádzača, ak budúci zamestnanec spĺňa zákonom predpísanú kvalifikáciu, podpíše pracovnú zmluvu v súlade s platnou legislatívou v pracovno-právnej oblasti, dohodne proces nástupu na voľnú pracovnú pozíciu a zoznámi ho s priamym nadriadeným zamestnancom. Tento oboznámi nového zamestnanca s vnútornými aktmi riadenia, s požiadavkami na plnenie úloh, začlení zamestnanca do pracovnej pozície, oboznámi ho s výkonom práce, určí zamestnanca, ktorý bude vykonávať jeho zácvik, sleduje jeho prístup k úlohám, postoj k prijímateľom a zodpovednosť počas skúšobnej doby.
 3. Kvalifikačné predpoklady v súlade s § 2 ods. 8 zákona č. 553/2003 Z. z. a § 84 zákona č. 448/2008 Z. z. ZSS vyžaduje najmä na výkon v pracovných pozíciách opatrovateľka,  sociálny pracovník, a pod.
 4. PZS uzatvára s novým zamestnancom pracovnú zmluvu so skúšobnou dobou 3 mesiace.
 5. Pri pracovnej pozícii využíva mentoring, zácvik pod dohľadom skúseného zamestnanca, ktorý trvá minimálne jeden mesiac. Poverený zamestnanec a priamy nadriadený zamestnanec usmerňujú nového zamestnanca a sledujú jeho zapracovávanie sa. Po uplynutí mesiaca informujú pracovníčku poverenú vedením ZSS. V prípade výskytu problémov informujú pracovníčku poverenú vedením ZSS okamžite.
 6. Novému zamestnancovi, ale aj ostatným, v rámci svojich možností, ZSS umožňuje účasť na školeniach a seminároch s cieľom zvyšovania kvalifikácie. Zamestnancov, ktorí majú záujem o rozšírenie vzdelania, v tomto podporuje a vychádza im v ústrety formou výmeny služieb, poskytnutia voľna, a pod.
 7. Povinnosti a kompetencie jednotlivých zamestnancov ZSS obsahuje smernica „Organizačný poriadok“.

3.3 Kritérium
Určenie postupov, pravidiel a podmienok na rozvoj ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a na hodnotenie zamestnancov, ktoré zahŕňajú vypracovanie osobných cieľov, úloh  a potrebu ďalšieho vzdelávania a spôsob ich naplnenia

 1. ZSS umožňuje zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov účasťou na kurzoch, školeniach a pod., čo je zapracované aj v smernici „Pracovný poriadok“.
 2. ZSS má spracovaný Program ďalšieho vzdelávania zamestnancov, ktorí sa venujú priamej práci s prijímateľmi. Každý zamestnanec je s ním oboznámený. Program sa odvíja od zistených potrieb prijímateľov a trendov v oblasti poskytovania sociálnej služby.

3.4 Kritérium
   Systém supervízie u poskytovateľa sociálnej služby

 1. ZSS má poskytovanie supervízie upravené v smernici „Domáci poriadok“. V súlade s § 9 ods. 10 zákona č. 448/2008 Z. z. má ZSS vypracovaný ,,Program supervízie“, ktorého sa zúčastňujú všetci zamestnanci.
 2. Poznatky a odporúčania získané v rámci uskutočnenej supervízie uplatňuje ZSS pre skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb.

IV. Oblasť
Prevádzkové podmienky

4.1 Kritérium
    Zabezpečenie prevádzkových podmienok (najmä prístupnosť v zmysle univerzálneho navrhovania, materiálne vybavenie, vybavenosť sociálnymi zariadeniami, svetelná a tepelná pohoda) zodpovedajúce kapacite, druhu poskytovanej sociálnej služby a potrebám prijímateľov sociálnej služby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi

 1. Cieľom je zabezpečiť prevádzkové podmienky zodpovedajúce kapacite, druhu poskytovanej sociálnej služby a potrebám prijímateľov.
 2. Prevádzkové podmienky ZSS sú zapracované v smernici „Prevádzkový poriadok“, ktorá podlieha schváleniu Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
 3. Splnenie požiadaviek na vnútorné vybavenie budov a minimálne požiadavky na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia sú spracované v smernici „Prevádzkový poriadok“.
 4. Požiadavky na zariadenie spoločného stravovania podľa osobitného predpisu sú zapracované v smernici „Prevádzkový poriadok“, ktorý bol schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Lučenci.
 5. Všeobecné technické požiadavky na výstavbu a všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa § 143 ods. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ZSS plní – má čiastočnú bezbariérovú úpravu interiéru aj exteriéru, obytných miestností aj sociálneho zariadenia (WC a kúpeľní), vybudovaný výťah.

 4.2 Kritérium
       Určenie postupu a spôsobu spracúvania a poskytovania informácií o poskytovanej sociálnej službe (informačná stratégia), ktoré sú dostupné prijímateľovi sociálnej služby, jeho rodine, komunite a verejnosti v prijateľnej forme (písomná podoba, audiozáznam alebo videozáznam, internetová stránka)

 1. Prijímateľ pri začatí poskytovania sociálnej služby poskytuje ZSS súhlas s použitím jeho osobných údajov na účely spracovania agendy súvisiacej s poskytovaním sociálnej služby, súhlas so zverejnením fotografií z akcií, na ktorej je prijímateľ, na nástenke ZSS, webovej stránke a pod.
 2. ZSS chráni osobné údaje prijímateľov pred odcudzením, stratou alebo ich zneužitím, neoprávneným prístupom či rozširovaním – na tento účel prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia, zodpovedajúce spôsobu spracovania informácií.
 3. Zamestnanec, ktorým je oprávnená osoba pre spracovanie osobných údajov, zachováva mlčanlivosť o informáciách, ktoré spracováva. Túto povinnosť má zakotvenú v pracovnej zmluve.
 4. ZSS poskytuje verejne dostupné informácie v súlade s platnou legislatívou.
 5. Informácie o prijímateľoch poskytuje ZSS iba osobám, ktoré si na tento účel vybral prijímateľ pri začatí poskytovania sociálnej služby. Inej osobe iba po súhlase z jeho strany, bez súhlasu prijímateľa informácie o jeho osobe ZSS neposkytuje.

4.3 Kritérium
Hodnotenie vypracovania výročnej správy v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. alebo hodnotenie záverečného účtu

 1. ZSS ako verejný poskytovateľ zriadený mestom Poltár podľa § 67a ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. nemusí uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu o činnosti a hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok. Výročná správa je zverejnená na webovej stránke www.poltar.sk.

4.4 Kritérium
Určenie pravidiel prijímania darov

 1. Postup pri prijímaní darov, ich evidencii a použití má ZSS upravený v smernici „Prijímanie darov“.
 2. Okrem uvedených oblastí má ZSS spracované iné oblasti súvisiace s poskytovaním sociálnej služby, napr. úschova cenných vecí prijímateľov, slobodný pohyb prijímateľov, podmienky prerušenia poskytovania sociálnej služby, ochrana osobných údajov prijímateľov, postup pri ukončení poskytovania sociálnej služby z dôvodu úmrtia prijímateľa, a pod.

Vypracovala: Lívia Lomanová

Pre občanov

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8
1
9 10 11 12
13 14 15 16 17
1
18 19
20 21 22 23 24
1
25 26
27
1
28 29
1
30 31 1 2

Sviatok

Meniny má Marián, Humbert, Anunciáta, Irida, Irisa

Štátne sviatky a významné dni na dnes:

 • Deň zápasu za ľudské práva

Zajtra má meniny Emanuel, Eman, Manuel, Emanuela, Manuela

Tip pre nepočujúcich

Logo

Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.

Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.

Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:13
DNES:311
TÝŽDEŇ:6636
CELKOM:2296652

Užitočné informácie, ktoré Vás môžu zaujímať