Menu
Mesto Poltár
MestoPoltár

Ženský spevácky zbor

 

ŽSZ Letokruhy

"Pesnička je kľúčik zlatý, ňou sa srdce otvára. Pesničkou sa krása kráse, srdce srdcu privráva."

Stručne z histórie

Zbor vznikol v októbri 1989 pri Sklárňach v Poltári pod vedením Mgr. Milana Kelemena, učiteľa v ZŠ na Ulici Slobody v Poltári. Hlavnou organizátorkou bola p. Oľga Slezáková, za čo jej patrí úprimná vďaka. V roku 1991 sa stalo zriaďovateľom zboru mestské kultúrne stredisko a od roku 1995 zbor pracuje ako Ženský spevácky zbor mesta Poltár. Mesto venuje zboru náležitú pozornosť a podporu.

A tak sa v zbore pravidelne už 25 rokov schádza s malými obmenami ten istý kolektív a pri speve piesní zabúdajú na každodenné starosti. Zbor po založení prezentoval výsledky svojej činnosti v Sklárňach na Večeroch slávy, na oslavách MDŽ, neskôr Dňa matiek, na akciách organizovaných mestom, ako oslavy oslobodenia mesta, oslavy SNP, stavanie mája a podobne. Svojimi vystúpeniami tešili na stretnutiach zdravotne ťažko postihnutých, spolupracovali so ZPOZ-om, a prezentovali aj na podujatiach - Dni krajov Banskobystrického kraja, i na kultúrnychakciách organizovaných Úniou žien Slovenska v Bratislave.

Úspešne sa predstavil aj na okresnej prehliadke speváckych súborov vo Vidinej v roku 1994. Skúšky prebiehali v ZŠ na Ulici Slobody v Poltári. Zo zdravotných, rodinných, či pracovných dôvodov zbor nenavštevujú - Mgr. Iveta Jánošíková, Mária Slováková, Ľuba Turoňová, Mgr. Anna Kmeťová, Mária Bolhová, Zdena Laššáková, Vlasta Frančoková, Anna Bičanová, Mgr. Jana Koróniová, Mária Kubaliaková, Darina Kapcová, Anna Murínová, Emília Uhrinová, Elena Mázorová, Jana Knechtová, Bernarda Kurčíková, Dana Pockľanová, Oľga Mečiarová, Darina Strapková a na večnosť sme odprevadili Jolku Hirnerovú, Jolku Sihelskú, Máriu Kováčovú.

ŽSZ Letokruhy

Po odchode dirigenta Mgr. Milana Kelemena na dôchodok, v roku 2004 hrozilo, že sa zbor rozpadne. V tom čase primátor mesta p. Pavol Gavalec a poslanec VUC BBSK Ing. Ján Chromek zavítali na Základnú umeleckú školu a oslovili riaditeľku ZUŠ v Poltári Mgr. Ľuboslavu Slebodníkovú, aby sa ujala vedenia zboru. Tak sa až v roku 2006 spolu s pani učiteľkou Mgr. Dagmar Vývlekovou rozhodli, že budú viesť mestský spevácky zbor.

Na prvej skúške zboru sa predstavili, i keď zbor už poznali z jeho vianočných vystúpení v evanjelickom kostole v Poltári a rozdelili zboristky podľa hlasových dispozícií do jednotlivých hlasov. Dirigentkou zboru sa stala Mgr. Ľuboslava Slebodníková, korepetítor a hlasový pedagóg je Mgr. Dagmar Vývleková a organizačnou vedúcou je pani Edita Klembasová. Keďže zbormal doteraz v repertoári poväčšine ľudové piesne, hymnické piesne, vianočné piesne, vedenie zboru po spoločnej dohode sa rozhodlo, že repertoár zboru nasmerujú aj na iné oblasti.

Oživia úpravami staré evergreeny majstrov – Gejzu Dusíka, Pavla Braxatorisa, Františka Kováčika, Zděnka Borovca, Zdenka Cóna, Dušana Pálku... ako i populárne piesne z repete, či speváčok Oľgy Szabovej, Dušana Grúňa, Zory Kolínskej, Gizky Oňovej, Marcely Leiferovej... Súčasne obohatia repertoár o skladby skladateľov zborovej tvorby od renesancie až po hudbu 20. a 21. storočia, čím sa zvýši i umelecká úroveň zboru. Určite sa zbor bude zúčastňovať malých prehliadok v rámci regiónu ale jeho hlavná náplň bude i naďalej rozdávať radosť spevu medzi ľudí v kultúrnych vystúpeniach, koncertoch, v meste a okrese Poltár.

ŽSZ Letokruhy

Súčasnosť

Spevácky zbor sa pravidelne schádza na nácvikoch raz týždenne vo štvrtok, mimoriadne skúšky sa plánujú podľa potreby. Miestom spoločných stretnutí je pekná priestranná trieda na prvom poschodí ZUŠ v Poltári. V prípade delených skúšok je k dispozícii i ďalšia trieda, akustické skúšky prebehnú v koncertnej sále ZUŠ. Tak spolupráca mestského zboru a ZUŠ vytvára dobré podmienky pre nácviky a napredovanie zboru.

Ako to začína? Po krátkej rozcvičke sa zbor púšťa do nových skladieb podľa jednotlivých hlasov. Potom nasledujú skladby, časti repertoáru, ktorý je pripravovaný tematicky k danému podujatiu. Vekový priemer čo sa týka rokov... neprezrádzame, ale je tu vždy veselo. Zaujímavé sú aj úsmevné príhody, pochvaly, či kritiky jednotlivých „hlasov“ navzájom, ktoré sa často krát ako „deti“ niekedy povzbudzujú inokedy kritizujú momentálne falošné tóny, či zlé nástupy. To je tiež znak, že ženy majú výborné sluchové dispozície a rokmi sa vypracovali na výborné speváčky, ktoré dokážu spievať ľudové piesne dvojhlasne i bez nácvikov. V prestávkach je vždy pripravené pohostenie vynikajúcich cukrárok. Po ochutnávke sa vymieňajú i recepty sladkých, či slaných pečív. Je tu „kopec“ srandy, zážitkov, ale i osobných vyrozprávaných príbehov zo života, ktoré so súcitom vnímajú navzájom.

A je tu tiež pieseň, ktorá ich opäť nadchne a s radosťou zabudnú na každodenné starosti, pieseň, skladba, ktorá ich rozveselí a omladí ich dušu. No, skúšky bývajú niekedy náročné, pred koncertmi aj dva krát týždenne, nehovoriac o vianočnom období, keď zbor vystúpi na troch koncertoch za jeden deň v obciach okresu Poltár. V lete zbor organizuje každoročne sústredenie, na ktorom sa zúčastňujú aj manželia, či bývalé členky zboru. Zatiaľ, čo ženy spievajú, muži pripravujú guľáš, a tak spolu trávime príjemné chvíle. Koniec kalendárneho roka, po namáhavom turné vianočných koncertov sa zbor stretne na spoločnej večeri, posedení, na ktorom sa zhodnotí celoročná umelecká produkcia zboru a spoločne si zaželá mnoho síl, zdravia do nového roku. Už tu vznikajú nové nápady, či objavné repertoáre pre ďalšiu činnosť a kultúrne podujatia zboru.

ŽSZ Letokruhy

Kalendár verejných koncertov a vystúpení

V priebehu roka vystupuje zbor v meste, ale aj v okolitých obciach okresu Poltár.Pripravuje programy piesní, skladieb a hovoreného slova ku Dňu matiek, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, Adventné stretnutie ľudí dobrej vôle, Vianočné koncerty, vystúpenia v domove dôchodcov, stavanie mája, Oslobodenie mesta. Spevácky zbor účinkuje i na smútočných obradoch uskutočňujúc pre svojich rodinných príslušníkov, členiek zboru. Plán činností zboru Letokruhy je otvorený, môže sa dopĺňať a obohacovať podľa požiadaviek kultúrnych udalostí mesta Poltár, termíny sa môžu meniť operatívne podľa podmienok v danom mesiaci. V priebehu roka uskutoční zbor okolo 15 verejných vystúpení.

Letokruhy sa zúčastňujú aj prehliadok a festivalov

  • prehliadka speváckych zborov regiónu Novohrad v Brezničke, ktoré organizuje Novohradské osvetové stredisko v Lučenci
  • Posolstvo piesní Slovensku a svetu pri príležitosti 1150 výročia sv. Konštantína – Cyrila a Metoda, ktoré organizoval Doc. Ing. Viliam Ján Gruska s podporou Ministerstva kultúry SR
  • krajská prehliadka seniorských speváckych súborov – organizoval KD JDS v Banskej Bystrici v spolupráci s OO JDS v Poltári.

Letokruhy vystupovali svojou koncertnou činnosťou – Lukovištia, Hradište, Málinec, Hrnčiarska Ves, Breznička, Slaná Lehota, České Brezovo, Sušany, Poltár... Zbor má i svoju kroniku, ktorú vedie s bohatou fotodokumentáciou členka zboru Mária Kuzmániová. Zaujímavosťou a dobrým zvykom je, že ak členovia zboru oslavujú svoje okrúhle výročia narodenia, ako darček okrem kytice kvetov dostanú „báseň na objednávku“, ktorá vždy vyjadruje úsmevné typické rysy osobnosti, či jeho priority, alebo charakteristické povahovéčrty. Autorkou týchto básní je tiež Mária Kuzmániová.

Hovorené slovo umocnené poéziou, príbehmi, výrokmi pripravuje svojim talentom Edita Klembasová. Do poézie sa zapájajú i ďalšie členky zboru – Ing. Mária Pribilincová, Vierka Cieniková, Mária Kuzmániová, Erika Pálinkášová.

Všetky kultúrne podujatia, koncerty, festivaly sa uskutočňovali s finančnou podporou kultúrnej komisie MsÚ v Poltári, ale i sponzorov a pomocou samotných členiek zboru. Vzhľadom k tomu, že zbor vyvíja bohatú koncertnú činnosť v rozpočte na rok 2014 poslankyňa a súčasne organizačná vedúca p. Edita Klembasová ako i kultúrna komisia navrhli, aby zbor mal vlastný rozpočet, z ktorého sa bude financovať činnosť zboru. V priebehu niekoľkých rokov sa zbor „okrášlil“ novými blúzkami i pestrofarebnými šatkami, aby bol na vystúpeniach umelecký zážitok umocnený i estetickým vzhľadom zboristiek.
Mestský spevácky zbor Letokruhy
Súčasné zloženie zboru:

  1. hlas – Viera Brezinová, Jolana Likavcová, Vierka Cieniková, Mária Ridzoňová, Mária Škrabáková, Mária Királiová, Ing. Mária Pribilincová, Elena Macaláková, Elena Mäkká
  2. hlas - Jana Hrčková, Ružena Vozafová, Katarína Rešutíková, Anna Hulinová
  3. hlas – Irma Rusnáková, Helena Solivajsová, Mária Kuzmániová, Erika Pálenkášová, Edita Klembasová.

Ženský spevácky zbor Letokruhy má veľké plány, ale nezabúda nato, že ako pribúdajú letokruhy na pevnom kmeni stromu, tak pribúdajú vrásky na čelách členiek zboru, i keď sa oni pri speve nato necítia a stále sú duchom mladé. Zbor potrebuje omladiť a rozšíriť sa aj do počtu, preto pozývame mladé ženy, dievčatá, ktoré radi spievajú, aby prišli do speváckeho zboru Letokruhy. Určite zažijú veľa príjemných chvíľ, budú mať dobrý pocit zo zmysluplne využitého voľného času a budú sa podieľať v šírení zborového spevu a kultúry v okrese Poltár. Pri príležitosti 25. výročia založenia zboru sme pripravili „Slávnostný jubilejný koncert“ na ktorom Vám zbor zaspieva známe ľudové piesne – Na kamenčeku sedela, Vichoďí, vichoďí, Sklenička... piesne i „v poutárskom nárečí“ – Na postred Poutára, Pod lipkou... evergreeny – Dávno bolo, Skôr, než odídeš, So slzami v očiach, C´est la vie, či klasické skladby – Cum decore, Keď mesiačik svietil, Hallelujah. Sólisticky vystúpi sopranistka Mgr. Dagmar Vývleková DiS art., ktorá Vám zaspieva pieseň M. Sh. Trnavského – V našom dvore, či áriu Blaženky z opery B. Smetanu – Tajemství a ariettu – B. Marcella – Quella fiamma. Prajeme všetkým umelecký zážitok z jubilejného koncertu. Zaželajme si spoločne veľa zdravia, šťastia, tvorivých síl v napredovaní speváckeho zboru Letokruhy, ktorý i naďalej bude rozdávať piesňou lásku medzi ľudí a kultúru v našom meste.

Mgr. Ľuboslava Slebodníková, dirigentka zboru
Mgr. Dagmar VývlekováDiS art., korepetítorka zboru

Buletín ženského speváckeho zboru LETOKRUHY

Pre občanov

Kalendár

Tip pre nepočujúcich

Logo

Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.

Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.

Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:19
DNES:871
TÝŽDEŇ:2594
CELKOM:2883326

Užitočné informácie, ktoré Vás môžu zaujímať