Menu
Mesto Poltár
MestoPoltár

Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky

Smernica k zanedbávaniu povinnej školskej dochádzky.

1. Za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky sa považuje, ak zákonný zástupca neprihlási svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky alebo nedbá na pravidelné plnenie povinnej školskej dochádzky. Dopúšťa sa tak priestupku v zmysle § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Riaditeľ školy je povinný zanedbávanie povinnej školskej dochádzky oznámiť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt (v súlade s § 5 ods.11 zákona č. /2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a príslušnému orgánu štátnej správy (ÚPSVaR). Riaditeľ školy je povinný dôsledne uplatňovať dikciu zákona. Písomnú agendu o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky v každom mesiaci vedie triedny učiteľ v spolupráci s povereným pedagogickým zamestnancom školy a výchovným poradcom.

3. Evidenciu dochádzky žiakov na školskom vyučovaní vedie každý učiteľ, ktorý podľa rozvrhu hodín vykonáva výchovno-vzdelávací proces v danej triede. Dochádzku žiakov v triednej knihe kontroluje v rámci svojej pôsobnosti triedny učiteľ, vedenie školy a zamestnanci školskej inšpekcie.

4. Učiteľ je povinný do triednej knihy osobne zaznamenať každý príchod a odchod žiaka z triedy tak, aby bolo zrejmé, či žiak bol prítomný na vyučovacej hodine.

5. Vyučovacie hodiny, na ktoré žiak neprinesie lekárske alebo rodičovské ospravedlnenie do 2 dní od nástupu na vyučovanie, sa evidujú ako neospravedlnené a vyznačia sa v triednej knihe.

6. Do triednej knihy sa zapisujú aj neskoré príchody žiaka na prvú vyučovaciu hodinu, nedovolené opustenie budovy školy počas vyučovania, ale aj bezdôvodná neprítomnosť na duchovných, kultúrnych, športových a iných aktivitách organizovaných školou počas vyučovania.

7. Oneskorenia sa za štvrťrok spočítajú a evidujú sa ako ospravedlnené alebo neospravedlnené hodiny.

8. Výchovné opatrenia za neospravedlnené vymeškané hodiny sa sa udeľujú podľa kritérii v Školskom poriadku.

9. Pri podozrení zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky je zo strany školy potrebné ihneď začať vo veci konať!

10. Pri vymeškaní a neospravedlnení 5 vyučovacích hodín, oznámi triedny učiteľ túto skutočnosť zákonnému zástupcovi žiaka. V prípade telefonického rozhovoru, vytvorí písomný záznam .

11. Podľa ustanovenia § 5 ods. 12 zákona o štátnej správe v školstve: zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, najmä ak neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku, alebo ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci.

12. Ak žiak vymešká bez náležitého ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín v danom mesiaci, riaditeľ školy oznámi túto skutočnosť Obecnému úradu v obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a príslušnému ÚPSVaR. Oznámenia vyhotovuje triedny učiteľ. Oznámenie má platnosť do odvolania, nie je nutné opätovne zaslať oznámenie, ak žiak vymešká 15 hodín v ďalších mesiacoch.

13. Priestupky a správne delikty vo veci zanedbávania plnenia povinnej školskej dochádzky prejednáva obec (podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch), v ktorej má zákonný zástupca pobyt. Pri podozrení zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky je riaditeľ školy povinný zanedbávanie povinnej školskej dochádzky oznámiť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt (v súlade s § 5 ods.11 a 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

14. Ak žiak vymešká viac ako 60 neospravedlnených vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, je obec povinná na základe oznámenia riaditeľa školy začať priestupkové konanie v zmysle § 6 v súlade s § 37 a 37a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15. V prípade, ak škola dodržala vyššie uvedený postup a aj napriek prijatým opatreniam sa školská dochádzka žiaka nezlepší a žiak vymešká viac ako 100 vyučovacích hodín bez náležitého ospravedlnenia, obec na základe oznámenia riaditeľky školy, podáva podnety na trestné stíhanie zákonných zástupcov súvisiace s ohrozovaním mravnej výchovy mládeže v zmysle § 211 ods. 1 písm. d) zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon).

Súvisiace predpisy:

  •  Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len školský zákon). 
  • Zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole. 
  • Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
  • Metodický návod Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva školstva SR pre krajské úrady, okresné úrady, školy a obce na zabezpečenie aplikácie ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa v znení zákona č. 658/2002 Z. z. (zanedbávanie povinnej školskej dochádzky). 
  •  Školský poriadok platný v aktuálnom školskom roku.

Súvisiace tlačivá:

Pri vymeškaní a neospravedlnení 5 vyučovacích hodín, oznámi triedny učiteľ túto skutočnosť zákonnému zástupcovi žiaka.

Triedny učiteľ vyplní tlačivo: Predvolanie rodiča na pohovor

Triedny učiteľ vyplní tlačivo:Upozornenie za zanedbávanie PŠD ( rodičovi)

Ak žiak vymešká bez náležitého ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín, riaditeľ školy oznámi túto skutočnosť Obecnému úradu  a príslušnému ÚPSVaR. Oznámenia vyhotovuje triedny učiteľ za daný mesiac, v ktorom žiak vymeškal vyučovanie. Metodický návod z ÚPSVaR.

Triedny učiteľ vyplní tlačivo: Informácia o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky

Riaditeľ školy oznámi túto skutočnosť príslušnému obecnému úradu .

Triedny učiteľ vyplní tlačivo: Oznámenie o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky 

Riaditeľ školy oznámi túto skutočnosť ÚPSVaR​.

Ak žiak vymešká viac ako 60 neospravedlnených vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, je obec povinná na základe oznámenia riaditeľa školy začať priestupkové konanie v zmysle § 6 v súlade s § 37 a 37a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Triedny učiteľ vypĺňa tlačivo: Oznámenie o priestupku  , ktoré posiela riaditeľ príslušnej obci.

V prípade, ak škola dodržala vyššie uvedený postup a aj napriek prijatým opatreniam sa školská dochádzka žiaka nezlepší a žiak vymešká viac ako 100 vyučovacích hodín bez náležitého ospravedlnenia, obec na základe oznámenia riaditeľky školy, podáva podnety na trestné stíhanie zákonných zástupcov súvisiace s ohrozovaním mravnej výchovy mládeže v zmysle § 211 ods. 1 písm. d) zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon).

Nad 100 neospravedlnených hodín posielať aj výpis hodín z triednej knihy.  Výpis neospravedlnených hodín

Pre občanov

Kalendár

Tip pre nepočujúcich

Logo

Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.

Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.

Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:8
DNES:873
TÝŽDEŇ:2596
CELKOM:2883328

Užitočné informácie, ktoré Vás môžu zaujímať