Menu
Mesto Poltár
MestoPoltár

Rokovací poriadok komisií

Rokovací poriadok komisií MsZ v Poltári, schválený dňa 5. 5. 2011, Uznesením č. 6/2011, platný od 5. mája 2011

Úvodné ustanovenia
§ 1

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Poltári (ďalej len „komisie“) upravuje postavenie komisií, úlohy komisií, zloženie komisií, prípravu a priebeh rokovania komisií a organizačno-technické zabezpečenie činností komisií.

Komisie mestského zastupiteľstva

§ 2

 1. Komisie zriaďuje mestské zastupiteľstvo (ďalej len „MsZ“) v zmysle ustanovenia § 15 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
 2. Komisie plnia úlohy podľa Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Štatútu Mesta Poltár a v rozsahu vymedzenia úloh komisií, schválenom MsZ a tohto rokovacieho poriadku.
 3. Komisie MsZ nemajú rozhodovaciu a výkonnú právomoc.
 4. Komisie MsZ sa schádzajú podľa programu a konania MsZ, minimálne raz za tri mesiace.
 5. Komisie sú zložené z poslancov MsZ, ďalších osôb zvolených MsZ z radov odborníkov a zamestnancov mesta.
 6. MsZ volí a odvoláva predsedu komisie z radov členov – poslancov MsZ.
 7. Postup pri predkladaní návrhov na voľbu alebo odvolanie členov a predsedov komisií upravuje Rokovací poriadok MsZ.
 8. Funkčné obdobie všetkých členov komisie je zhodné s funkčným obdobím poslancov MsZ, ktoré ich zvolilo.
 9. Dočasné komisie môže MsZ zriadiť na splnenie konkrétnych a zásadných úloh. Ich zloženie a úlohy vymedzí MsZ na konkrétny prípad alebo situáciu.
 10. MsZ zriaďuje komisie v zmysle zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach. Činnosť a úlohy uvedených komisií môžu byť spojené v rámci jednej komisie MsZ za dodržania zákonných podmienok plnenia úloh vyplývajúcich z citovaných zákonov.
 11. Mesto Poltár má vytvorené tieto stále komisie:
 • Komisia pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta
 • Komisia pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ
 • Komisia bytová
 • Komisia pre zdravie a sociálnu starostlivosť
 • Komisia ÚP, výstavby, dopravy a ŽP
 • Komisia pre školstvo
 • Komisia pre šport
 • Komisia pre spoluprácu s podnikateľmi
 • Komisia priestupková
 • Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie

Úlohy komisií
§ 3 

 1. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, plnia nasledovné úlohy, najmä:
 • a) predkladajú stanoviská k materiálom prerokovávaným orgánmi mesta, k najdôležitejším otázkam života mesta a pre mesto dôležitým investičným zámerom
 • b) vypracovávajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisie informovať
 • c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení MsZ, dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta, prípadne majetkom, prenechaným mestu na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v meste
 • d) spolupracujú pri tvorbe návrhov všeobecne záväzných nariadení a ďalších materiálov
 • e) kontrolujú dodržiavanie platných všeobecne záväzných nariadení a uznesení v oblasti svojho pôsobenia
 • f) upozorňujú orgány mesta na nedostatky, ktoré zistia na svojom úseku a iniciatívne prispievajú k ich odstráneniu

   2.   MsZ môže úlohy jednotlivých komisií rozšíriť, a to formou uznesenia

Predseda komisie

§ 4 

 1. Na čele komisie je predseda. Stáva sa ním poslanec, ktorého volí a odvoláva MsZ.
 2. Predseda komisie:
 • a) riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadnutia a vedie ich
 • b) zostavuje návrh plánu činnosti komisie
 • c) pripravuje program zasadnutia komisie spoločne so zapisovateľom komisie
 • d) organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami MsZ
 • e) podpisuje spoločne so zapisovateľom komisie zápisnicu zo zasadnutia komisie a uznesenia
 • f) je oprávnený pozastaviť výkon uznesenia alebo stanoviska komisie, ak je v rozpore so zákonom, alebo sa domnieva, že je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote najneskôr do 7 dní od jeho schválenia komisiou. Ak bol výkon uznesenia komisie pozastavený, môže komisia toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých členov komisie potvrdiť. Ak komisia uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.
 • g) navrhuje odvolanie člena komisie, ak sa trikrát po sebe bez ospravedlnenia
 • nezúčastní zasadnutia komisie, alebo ak sa po dobu dlhšiu ako 1/2 roka
 • nezúčastňuje na činnosti komisie.
 • h) zastupuje komisiu navonok
 • i) zabezpečuje iné úlohy, ktorými ho poverí MsZ

Podpredseda komisie
§ 5
 

 1. Podpredsedu komisie volia členovia komisie z radov členov nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov komisie na prvom zasadnutí komisie konanom po jej zriadení. Výsledok volieb sa oznámi primátorovi.
 2. Podpredseda komisie :
 • a) zastupuje v plnom rozsahu predsedu komisie počas doby, keď tento zo závažných dôvodov nemôže funkciu vykonávať
 • b) zabezpečuje ďalšie úlohy, ktorými ho predseda komisie poverí

Členovia komisie
§ 6

 1. Členovia komisie sú povinní zúčastňovať sa na zasadnutiach komisie, majú právo predkladať návrhy a pripomienky, obhajovať oprávnené záujmy obyvateľov mesta Poltár.
 2. Člen komisie ospravedlňuje svoju neúčasť na zasadnutí komisie vopred predsedovi komisie alebo prostredníctvom zapisovateľa komisie písomne alebo v elektronickej podobe alebo prostredníctvom ďalšieho člena komisie priamo na začiatku zasadnutia komisie. Ak sa člen komisie bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe zasadnutia komisie, alebo sa z jej zasadnutia bez ospravedlnenia vzdiali, môže predseda komisie navrhnúť MsZ jeho odvolanie z funkcie člena komisie.
 3. Členovia komisie plnia úlohy, ktorými ich v rámci svojej pôsobnosti komisia poverí.
 4. Člen komisie má právo vzdať sa písomne členstva v komisii. Návrh uznesenia na odvolanie člena komisie z dôvodu jeho rezignácie a návrh na nového člena komisie predloží predseda komisie na najbližšom zasadnutí MsZ, ktoré nasleduje po doručení písomného vzdania sa.

Zapisovateľ komisie
§ 7

 1. Zapisovateľ komisie je zamestnancom mesta Poltár.
 2. Zapisovateľ je členom komisie s riadnym hlasom. Pri svojej činnosti sa riadi týmto rokovacím poriadkom.
 3. Zapisovateľ komisie najmä:
 • a) vypracováva návrh plánu činnosti komisie a zostavuje program zasadnutia komisie podľa pokynov predsedu komisie
 • b) zodpovedá za organizačno-technické zabezpečenie zasadnutia komisie
 • (pozvánky, prezenčné listiny, miestnosť, občerstvenie a pod.).
 • c) požaduje od vedúcich oddelení MsÚ a organizácií zriadených mestom informácie na základe pokynov predsedu komisie, alebo vyplývajúce z uznesení komisie
 • d) zodpovedá za vyhotovenie zápisníc, uznesení a stanovísk komisie
 • e) zodpovedá za zabezpečenie zverejňovania zápisníc z verejného zasadnutia komisie na internetovej stránke mesta
 • f) sleduje realizovanie komisiou prijatých uznesení, o čom informuje na zasadnutiach komisie jej členov
 • g) zabezpečuje archiváciu všetkých materiálov a dokumentáciu z činnosti komisie

Zvolávanie zasadnutí komisie
§ 8 

 1. Komisia zasadá v termínoch, určených pracovným plánom jej činnosti, ktorý je zostavený v súlade plánom práce MsZ, prípadne podľa potreby, najmenej jedenkrát za tri mesiace. Komisie zasadajú spravidla v pracovný deň po 15.00 hod. Termín zasadnutia upresní predseda komisie.
 2. Program zasadnutia komisie navrhuje jej predseda spoločne so zapisovateľom v súlade s plánom činnosti komisie, s úlohami, ktoré vyplynú z uznesení MsZ ako aj s pôsobnosťou komisie.
 3. Predkladateľ alebo spracovateľ materiálu je povinný predložiť materiál zapisovateľovi najneskôr 7 kalendárnych dní pred zasadnutím komisie, resp. v termíne určenom zapisovateľom.
 4. Zasadnutie komisie zvoláva jej predseda, v čase jeho neprítomnosti podpredseda komisie. Predseda je povinný zvolať zasadnutie komisie do 7 kalendárnych dní aj v prípade, ak o to požiada najmenej jedna tretina členov komisie.
 5. Materiály sú zasielané spolu s pozvánkou 7 kalendárnych dní pred zasadnutím komisie. Pozvánku a materiály zasiela zapisovateľ komisie v písomnej podobe alebo elektronickou poštou členom komisie - poslancom MsZ. V písomnej alebo elektronickej forme sa pozvánka a materiály zasielajú členom komisie – odborníkom z radov občanov. V prípade, ak požiada o zvolanie zasadnutia komisie najmenej jedna tretina jej členov, nie je potrebné dodržať termín uvedený v prvej vete tohto odseku.
 6. Zapisovateľ komisie zašle elektronickou poštou pozvánku spolu s materiálmi primátorovi mesta, zástupcovi primátora, prednostovi MsÚ a predkladateľom alebo spracovateľom materiálov a zároveň zabezpečí zverejnenie pozvánky na internetovej stránke mesta.
 7. Komisia rokuje na základe materiálov, ktoré predkladajú:
 • a) zapisovateľ komisie na základe poverenia predsedu komisie
 • b) poverení členovia komisie na základe vlastných poznatkov alebo prieskumov
 • c) primátor mesta, zástupca primátora mesta, jednotlivé útvary mestského úradu
 • d) orgány a organizácie, s ktorými bolo vypracovanie a predloženie materiálu dohodnuté

   8. Prípravu podkladov na rokovanie komisie organizuje zapisovateľ v spolupráci s predsedom komisie.

Zasadnutia komisie
§ 9

 1. Zasadnutia komisie vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda alebo iný člen komisie - poverený predsedom komisie (ďalej len „predsedajúci“). Rokovanie komisie je neverejné, pokiaľ komisia hlasovaním neurčí, že je verejné.
 2. Komisia je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie. V prípade, ak nie je prítomný na zasadnutí dostatočný počet členov komisie, zvolá predseda do 5 dní nové zasadnutie komisie.
 3. Po otvorení zasadnutia komisie zistí predsedajúci počet prítomných, neprítomných, ospravedlnených a neospravedlnených, oznámi ich mená. Predsedajúci navrhne komisii schválenie programu rokovania, vrátane dodatočných návrhov alebo zmien. Členovia komisie a zapisovateľ komisie môžu navrhnúť doplnenie alebo zmenu programu rokovania o prerokovanie naliehavých záležitostí alebo informácií. Predsedajúci dá o návrhu programu hlasovať.
 4. Zasadnutí komisie sa zúčastňuje s riadnym hlasom zapisovateľ komisie a nemožno ho z rokovania komisie vylúčiť. Podľa povahy prerokovávanej veci môžu byť k jednotlivým bodom programu prizývaní: prednosta MsÚ, vedúci oddelení MsÚ a ďalšie osoby z radov odborníkov podľa uváženia komisie, ktorí nemajú možnosť v komisii hlasovať.
 5. V úvode rokovania komisia prerokuje spravidla informáciu o výsledkoch zasadnutia MsZ, návrhy na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z uznesení MsZ pre komisiu a kontrolu plnenia svojich uznesení. Potom komisia prerokuje jednotlivé materiály - návrhy, ku ktorým je potrebné zaujať stanovisko komisie pred ich prerokovaním v MsZ.
 6. Členovia komisie majú právo vznášať otázky, námety a pripomienky k prerokúvaným správam a návrhom, uplatňovať svoje stanoviská k riešeným problémom a prerokovávať oprávnené záujmy občanov.
 7. V záujme úspešného plnenia úloh spoločných pre mesto komisie vzájomne spolupracujú a pomáhajú si pri koordinácii prác. Ak to vyžaduje záujem veci, môžu komisie rokovať spoločne a podávať MsZ spoločné správy, návrhy a stanoviská.
 8. Jedenkrát ročne predkladá predseda komisie informatívnu správu o činnosti komisie na zasadnutí MsZ.
 9. Ak je to účelné, môžu komisie zasadať mimo budovy MsÚ.

Hlasovanie na zasadnutiach komisie
§ 10

 1. Komisia o každom návrhu hlasuje. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov komisie. V prípade rovnosti hlasov sa návrh považuje za neprijatý. Hlasuje sa spravidla zdvihnutím ruky.
 2. O pozmeňovacích a doplňovacích návrhoch sa hlasuje ešte pred hlasovaním o návrhu na uznesenie ako celku, a to v poradí, v ktorom sa podali s tým, že v tomto poradí sa najprv zopakuje ich presné znenie. Ak prijatý pozmeňovací návrh vylučuje ďalšie pozmeňovacie návrhy, o týchto ďalších návrhoch sa už nehlasuje.
 3. Každý člen komisie môže navrhnúť, aby sa o jednotlivých častiach návrhu na uznesenie hlasovalo samostatne. Ak pri takomto hlasovaní nedôjde k schváleniu všetkých častí návrhu na uznesenie, treba hlasovať o prijatých návrhoch ešte ako o celku.
 4. V prípade, že je komisii predložený návrh vo variantoch, hlasuje sa najprv o variante odporúčanom navrhovateľom na schválenie. Schválením jedného variantu sa ostatné považujú za neprijaté a o nich sa už nehlasuje.
 5. Ak neprijme komisia navrhované uznesenie, prípadne žiadny z navrhovaných variantov, predseda komisie o tom informuje MsZ na jeho najbližšom zasadnutí.
 6. Po ukončení hlasovania o návrhu na uznesenie predsedajúci vyhlási výsledok hlasovania, tak, že oznámi počet hlasov za návrh, proti nemu a počet členov komisie, ktorí sa zdržali hlasovania. Tieto údaje sa presne uvedú v zápisnici z rokovania komisie.
 7. Člen komisie, ak o to požiada, má právo na zaprotokolovanie svojho stanoviska k návrhu na uznesenie.

Uznesenie komisie
§ 11

 1. Obsahom uznesenia komisie sú spravidla:
 • a) návrhy, odporúčania alebo stanoviská pre MsZ alebo primátora mesta
 • b) úlohy členom komisie a zapisovateľovi komisie s určením termínu plnenia
 • c) iniciatívne návrhy príslušným oddeleniam mestského úradu na zabezpečenie splnenia uznesenia komisie a na vypracovanie odborných podkladov na rokovanie komisie
 • d) opatrenia na ďalšie rozvíjanie iniciatívnej a kontrolnej činnosti komisie
 1. Uznesenia komisií nesmú odporovať zákonom ani iným právnym predpisom a musia byť v súlade so štatútom mesta, uzneseniami MsZ a ďalšími vnútornými predpismi orgánov mesta.
 2. Uznesenia sú číslované chronologicky od začiatku do konca kalendárneho roka.

Zápisnica z rokovania komisie
§ 12

 1. O každom zasadnutí komisie sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sa uvedie najmä:
 • a) dátum a miesto zasadnutia komisie
 • b) kto zasadnutie komisie viedol
 • c) koľko členov komisie bolo prítomných, neprítomných a ospravedlnených na začiatku zasadnutia
 • d) schválený program rokovania
 • e) kto hovoril v diskusii, stručný obsah jeho vystúpenia, najmä ak predložil návrh na zmenu uznesenia, výsledky hlasovania (za, proti, zdržal sa hlasovania) ku každému bodu programu osobitne po jeho prerokovaní a hlasovaní
 • f) konečné znenie uznesenia ku každému bodu programu
 1. Člen komisie má právo požiadať, aby jeho vyjadrenie, resp. stanovisko alebo vyjadrenie iného rečníka bolo doslovne zaznamenané v zápisnici. Zápisnica zo zasadnutia komisie sa vyhotoví najneskôr do 7 dní od jeho uskutočnenia.
 2. Zápisnicu podpisuje predseda a zapisovateľ komisie, ktorí zodpovedajú za správnosť a úplnosť zápisnice.
 3. Zapisovateľ komisie zápisnicu v elektronickej podobe zašle členom komisie, primátorovi mesta, zástupcovi primátora mesta, vedúcim oddelení MsÚ a zabezpečí zverejnenie zápisnice z verejného rokovania komisie na internetovej stránke mesta s rešpektovaním osobitných predpisov, napr. Zákon č. 428/2002 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 4. Originál zápisnice s prílohami je uložený u zapisovateľa komisie na Mestskom úrade v Poltári.
 5. Súčasťou zápisnice sú prezenčné listiny, úplné texty predložených materiálov, uznesení a iných dokumentov, ktoré boli predmetom rokovania komisie.
 6. Zapisovateľ je povinný kópiu prezenčnej listiny z rokovania komisie zaslať na finančné oddelenie za účelom vyplatenia odmien členom komisie.
 7. Za uloženie a nakladanie s uloženými zápisnicami a súvisiacimi materiálmi zodpovedá zapisovateľ komisie.
 8. Zápisnice s uvedenými prílohami sa po uplynutí kalendárneho roka odovzdávajú na trvalú úschovu do archívu mestského úradu.

Zabezpečenie plnenia uznesení komisie a kontrola ich plnenia
§ 13

 1. Za splnenie jednotlivých úloh obsiahnutých v uznesení zodpovedá ten, komu sú úlohy uložené alebo adresované v zmysle ustanovenia § 11, ods. 1., písmeno b).
 2. Kontrolu plnenia uznesení prijatých komisiou vykonáva komisia na každom svojom zasadnutí o čom sa uvedie záznam v zápisnici.
 3. Evidenciu uznesení komisie zabezpečuje zapisovateľ komisie.

Záverečné ustanovenia
§ 14

 1. Zmeny a doplnky alebo vydanie nového Rokovacieho poriadku schvaľuje MsZ.
 2. Tento Rokovací poriadok bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Poltári č. 6/2011 na zasadnutí dňa 5. 5. 2011.

Pavel Gavalec
primátor mesta

Samospráva

Tip pre nepočujúcich

Logo

Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.

Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.

Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:7
DNES:823
TÝŽDEŇ:7792
CELKOM:2800990

Užitočné informácie, ktoré Vás môžu zaujímať