Menu
Mesto Poltár
MestoPoltár

Zápisnice

Zápisnice z MsZ

04_Zápisnice MsZ 2023

UZNESENIA zo zasadnutia MsZ 27. 09. 2023

UZNESENIA zo zasadnutia MsZ 27. 09. 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,76 kB
Vložené: 29. 9. 2023

Dochádzka na MsZ 27. 09. 2023

Dochádzka na MsZ 27. 09. 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 80,1 kB
Vložené: 29. 9. 2023

Zápisnica z MsZ 28. 6. 2023

1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 3. Schválenie programu zasadnutia 4. Voľba hlavného kontrolóra mesta Poltár 5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu mesta Poltár za rok 2022 6. Záverečný účet mesta Poltár za rok 2022 7. Schválenie jednorazového členského príspevku pre Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, IČO 35679361, Železničná 489/1, Poltár 987 01 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ./2023 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár 9. Prenájom majetku mesta – MUDr. Igor Vološin 10. Prenájom majetku mesta – Tenisový klub KB Novohrad 11. Zmluva o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku mesta Poltár k stavbe „Kanalizácia mesta Poltár, ulica Továrenská“ 12. Zámena pozemku v katastrálnom území Zelené za pozemok na Ul. 13. januára (Mesto Poltár - MVDr. Igor Srniš) - zámer 13. Zámena pozemkov v katastrálnom území Poltár na Lúčnej ulici v Poltári (Mesto Poltár – Ing. Martin Cifranič) - zámer 14. Zámena pozemkov v katastrálnom území Poltár na Ulici slobody v Poltári (Mesto Poltár – ARDIS a. s.) - zámer 15. Predaj pozemkov v katastrálnom území Poltár na Podhorskej ulici v Poltári pre Mgr. Zuzanu Farkašovú - zámer 16. Správa o výsledkoch kontroly prevádzky služobných osobných motorových vozidiel na Mestskom úrade v Poltári za rok 2021 a rok 2022 17. Správa o výsledkoch kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Poltár 18. Správa o výsledkoch kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Poltári za 2. polrok 2022 19. Správa o výsledkoch kontroly vybavovania sťažností a petícií zo strany mesta Poltár za rok 2022 20. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2023 21. Návrh na určenie výšky príspevku na poskytované sociálne služby 22. Poskytnutie dotácie na pomoc pri likvidácii následkov živelnej pohromy obci Kokava nad Rimavicou 23. Rozpočtové opatrenia 24. Návrh úpravy cenníka Mestského kúpaliska Poltár 25. Doplnenie poverenie poslanca MsZ, ktorý bude oprávnený viesť zasadnutia v prípadoch podľa § 12 ods. 3, 5 a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 26. Oznámenie o výsledkoch vybavenia podnetu a výzva na prijatie opatrení 27. Udelenie verejného ocenenia – Ceny mesta Poltár 28. Interpelácie poslancov 29. Diskusia 30. Záver
Zápisnica z MsZ 28. 6. 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 981,73 kB
Vložené: 15. 8. 2023

Zápisnica zo zasadnutia MsÚ v Poltári dňa 20. 4. 2023

1. Odmeňovanie bezpríspevkových darcov krvi 2. Otvorenie zasadnutia 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 4. Schválenie programu zasadnutia 5. Projektové návrhy – participatívny rozpočet 2023 6. Zriadenie vecného bremena k stavbe „Poltár, ul. Kanadská - rozšírenie vodovodu“ (LV č. 2028, podielový spoluvlastník) 7. Zriadenie vecného bremena k stavbe „Poltár, ul. Kanadská - rozšírenie vodovodu“ (LV č. 1) 8. Schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže obsiahnutých v návrhu vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov pod radové garáže na Ul. 13.januára v Poltári – 6. kolo 9. Správa o výsledkoch kontroly dodržiavania zákonných podmienok v oblasti hospodárenia mesta počas rozpočtového provizória v roku 2022 10. Návrh na určenie výšky príspevku na poskytované služby 11. Súhlas s podaním žiadosti a so spolufinancovaním projektu „Modernizácia budovy telocvične s. č. 727 na Ul. sklárskej v Poltári“ 12. Návrh na vyradenie obstaraného dlhodobého majetku ako zmarené investície 13. Rozpočtové opatrenia 14. Členstvo v Združení miest a obcí Slovenska 15. Predaj pozemkov pre RUSCONA s.r.o. 16. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Poltár 17. Odvolávanie a voľba členov komisie pre školstvo 18. Interpelácie poslancov 19. Diskusia 20. Záver
Zápisnica z MsZ 20. 4. 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 748,82 kB
Vložené: 7. 8. 2023

UZNESENIA zo zasadnutia MsZ 28. 06. 2023

UZNESENIA zo zasadnutia MsZ 28. 06. 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 452,48 kB
Vložené: 6. 7. 2023

Dochádzka na MsZ 28. 06. 2023

Dochádzka na MsZ 28. 06. 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,02 kB
Vložené: 6. 7. 2023

Zápisnica z MsZ 31. 1. 2023

1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 3. Schválenie programu zasadnutia 4. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2021/2022 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2023, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školskom klube detí, v školských jedálňach pri materských a základných školách v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poltár č.2/2020 a č. 2/2021 6. Zefektívnenie systému vykurovania v meste s cieľom znížiť dopad nárastu cien energetických surovín na spotrebiteľov tepla 7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Poltár na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025 8. Návrh programového rozpočtu mesta Poltár na roky 2023, 2024, 2025 9. Zásady participatívneho rozpočtu mesta Poltár na rok 2023 10. Dodatok č. 4 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Poltár 11. Zmeny v zložení rád škôl 12. Zmeny v zložení dozornej rady spoločnosti BYTHERM s.r.o., Mestský bytový podnik, Sklárska 593/43, Poltár, IČO: 31601685 13. Zmeny v zložení dozornej rady spoločnosti Technické služby Poltár, s.r.o., Železničná 489/1, Poltár, IČO: 52830586 14. Schválenie odvolania konateľa a schválenie nového konateľa spoločnosti Technické služby Poltár, s.r.o. Železničná 489/1, Poltár, IČO: 52830586 15. Zmeny v zložení dozornej rady spoločnosti Poltárska energetická, s.r.o., Ulica 13. januára 19, Poltár, IČO: 36854441 16. Voľba člena komisie Janky Šáliovej do bytovej komisie 3 17. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Poltári 18. Interpelácie poslancov 19. Diskusia 20. Záver
Zápisnica z MsZ 31. 1. 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 521,16 kB
Vložené: 29. 6. 2023

Zápisnica z MsZ 23. 2. 2023

1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 3. Schválenie programu zasadnutia 4. Odmeňovanie bezpríspevkových darcov krvi 5. Uvoľnenie z členstva v Zbore pre občianske záležitosti pri MsZ v Poltári 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poltár č. [●] /2023 o úhrade za sociálne služby poskytované mestom Poltár. 7. Správa o výsledkoch kontroly dodržiavania povinnosti zverejňovania povinne zverejňovaných zmlúv v Centrálnom registri zmlúv zo strany mesta Poltár a mestských právnických osôb 8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Poltár za rok 2022 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poltár č. /2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár 10. Prenájom majetku mesta 11. Návrh na vyradenie majetku z evidencie a jeho odpredaj 12. Členstvo v Združení miest a obcí Novohradu 13. Rozpočtové opatrenie primátora mesta 14. Interpelácie poslancov 15. Diskusia 16. Záver
Zápisnica z MsZ 23. 2. 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 435,37 kB
Vložené: 29. 6. 2023

Zápisnica z MsZ 23. 3. 2023

PROGRAM: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 3. Schválenie programu zasadnutia 4. Zámer predaja pozemkov pre RUSCONA s.r.o. 5. Interpelácie poslancov 6. Diskusia 7. Záver
Zápisnica z MsZ 23. 3. 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,9 kB
Vložené: 17. 5. 2023

UZNESENIA zo zasadnutia MsZ 20. 04. 2023

UZNESENIA zo zasadnutia MsZ 20. 04. 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 413,28 kB
Vložené: 27. 4. 2023

Dochádzka na MsZ 20. 04. 2023

Dochádzka na MsZ 20. 04. 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,12 kB
Vložené: 27. 4. 2023

UZNESENIA zo zasadnutia MsZ 23.03.2023

UZNESENIA zo zasadnutia MsZ 23.03.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,94 kB
Vložené: 28. 3. 2023

Dochádzka na MsZ 23.03.2023

Dochádzka na MsZ 23.03.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 80,96 kB
Vložené: 28. 3. 2023

UZNESENIA zo zasadnutia MsZ v Poltári zo dňa 23. 02. 2023

20230223-UZNESENIA zo zasadnutia MsZ 23.02.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 220,58 kB
Vložené: 24. 2. 2023

Dochádzka z MsZ v Poltári konaného dňa 23. 02. 2023

Prítomní: Bc. Beata Berkyová, Mgr. Martina Brisudová, Boris Dreisig, Ing. Pavel Gavalec, Vlasta Kojnoková, Július Kulich, Mário Kurák, Ing. Miroslav Macove, Zdenko Račko, Bc. Ján Skýpala, Bc. Martina Tóčiková, Anna Turoňová
20230223-Dochádzka na MsZ 23.02.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 80,72 kB
Vložené: 24. 2. 2023

Zápisnica zo zasadnutia MsZ v Poltári dňa 11. 1. 2023

PROGRAM: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 3. Schválenie programu zasadnutia 4. Ukončenie členstva a schválenie nových členov ZPOZ 5. Dotácie z rozpočtu mesta Poltár na rok 2023 6. Interpelácie poslancov 7. Diskusia 8. Záver
20230111-Zápisnica z MsZ 11. 1. 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,79 kB
Vložené: 24. 2. 2023

UZNESENIA zo zasadnutia MsZ 31.01.2023

UZNESENIA zo zasadnutia MsZ 31.01.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 213,93 kB
Vložené: 6. 2. 2023

Dochádzka na MsZ 31.01.2023

Dochádzka na MsZ 31.01.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,35 kB
Vložené: 6. 2. 2023

Zápisnica z MsZ 15. 12. 2022

Zápisnica z MsZ 15. 12. 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 588,97 kB
Vložené: 2. 2. 2023

Dochádzka na MsZ 11.01.2023

Dochádzka na MsZ 11.01.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,18 kB
Vložené: 19. 1. 2023
Zobrazené 1-20 z 266

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7
1
8
9 10 11 12 13
1
14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
1
29
30 31 1 2 3 4 5

Sviatok

Meniny má Stela, Amadeus, Evald, Amadea

Zajtra má meniny František, Edvin, Fraňo

Tip pre nepočujúcich

Logo

Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.

Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.

Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:7
DNES:349
TÝŽDEŇ:2316
CELKOM:2537075

Užitočné informácie, ktoré Vás môžu zaujímať