Menu
Mesto Poltár
MestoPoltár

Klientske centrum

Mgr. Alena Karasová, vedúca oddelenia

tel.:  047/ 430 84 22
e-mail: alena.karasova@poltar.sk

 1. Činnosť oddelenia riadi a koordinuje vedúci oddelenia.
 2. Obsahová náplň činnosti oddelenia:
 • pripravuje konštituovanie orgánov mesta
 • vypracúva návrhy VZN, rokovacích poriadkov
 • zabezpečuje vyhotovenie zápisníc zo zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva
 • vedie evidenciu o účasti poslancov na zasadnutiach MsR, MsZ
 • eviduje a vybavuje návrhy, podnety a pripomienky od poslancov MsZ
 • pripravuje zasadnutia MsZ, vyhotovuje a rozposiela uznesenia MsR a MsZ
 • zabezpečuje organizačno-technickú prípravu všeobecných a doplňovacích volieb do zastupiteľských orgánov SR, orgánov samosprávy a referenda
 • pripravuje organizačno-technické zabezpečenie verejných zhromaždení obyvateľov mesta a mestských častí
 • plní úlohy obrany SR v zmysle pokynov odboru krízového riadenia ObÚ Lučenec
 • zabezpečuje úlohy pri ochrane obyvateľstva – prostriedkov individuálnej ochrany, skladovanie a ošetrovanie materiálu individuálnej protichemickej ochrany
 • zabezpečuje úlohy v súčinnosti s vojenskou správou
 • vedie evidenciu vojakov a brancov
 • vybavuje dožiadania orgánov činných v trestnom a občianskoprávnom konaní
 • pripravuje plán zasadnutí orgánov mesta a ich organizačno-technické zabezpečenie
 • vytvára vhodné podmienky pre prácu poslancov
 • vedie evidenciu a zmeny členov komisií MsZ
 • pri významných štátnych a mestských sviatkoch organizuje oslavy a zabezpečuje výzdobu mesta
 • zabezpečuje činnosť MsÚ a orgánov mesta po stránke materiálno-technickej
 • vedie evidenciu využívania zasadačky MsÚ
 • vykonáva inventarizáciu majetku na svojom oddelení
 • zabezpečuje údržbu a opravu kancelárskej techniky
 • spolupracuje s oddeleniami pri príprave podkladov na rokovania orgánov mesta
 • pripravuje návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy a vedie evidenciu prijatých VZN
 • zabezpečuje informačné, tlačové vzťahy zamestnávateľa k verejnosti a hromadným oznamovacím prostriedkom
 • vedie evidenciu obyvateľstva v zmysle platnej právnej úpravy
 • vyznačuje zmeny názvu mestských častí, ulíc a iných verejných priestranstiev a zmien súpisného, orientačného čísla objektov
 • zabezpečuje úkony súvisiace s prideľovaním bytov vo vlastníctve mesta
 • vedie stály zoznam voličov
 • vydáva rozhodnutia pre podnikateľov:
 • otváracie hodiny
 • súhlas k prenájmu nebytových priestorov
 • súhlas na uzavretie predajne
 • vybavuje agendu súvisiacu so štatistickými hláseniami
 • spolupracuje s bytovou komisiou, kde určený zamestnanec vykonáva funkciu zapisovateľa
 • vedie poradovník na byty
 • vedie knihu narodení, manželstiev, knihu úmrtí, index zápisov do matričných kníh
 • vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi
 • zapisuje do matriky po písomnom súhlase krajského úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín
 • vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine
 • vydáva iné potvrdenia o údajoch v matrike
 • plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami, pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom
 • pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
 • povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo na ktoromkoľvek inom mieste
 • povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo
 • posudzuje žiadosť o odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov potrebných na uzavretie manželstva
 • prijíma oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu, ak je už počaté
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznamy do matriky
 • podáva oznámenie na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov
 • podáva na súd návrh na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku
 • vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny podľa medzinárodných zmlúv
 • pripravuje podklady na zápis matričných udalostí nastalých v cudzine do osobitnej matriky
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a nastalých zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov
 • prijíma spoločné vyhlásenie rodičov o dohode voľby štátneho občianstva pre svoju dieťa podľa medzinárodných zmlúv
 • pripravuje na odovzdávanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách podľa zák. č. 599/2001 Z. z.
 • vykonáva overovanie výpisov a odpisov z registra trestov
 • vykonáva samostatnú ucelenú odbornú prácu pri spracovaní údajov o osobnom stave občanov podľa medzinárodného práva súkrom. a proces. alebo podľa ďalších medzinárodných zmlúv v rámci matričnej činnosti zamestnancov po vykonaní skúšky
 • vykonáva overovanie výpisov zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
 • plánuje činnosť Zboru pre občianske záležitosti (ďalej len „ZPOZ“)
 • zabezpečuje stretnutia členov ZPOZ-u na podnet predsedu ZPOZ-u
 • vedie evidenciu spojenú s činnosťou ZPOZ-u (jubilantov, účinkujúcich, narodených detí)
 • prejednáva požiadavky občanov na priebeh občianskeho obradu
 • organizuje občianske pohreby
 • úzko spolupracuje s matrikou a evidenciou občanov pri vypracovávaní zoznamov jubilantov
 • reprezentuje mesto na prehliadkach organizovaných ZPOZ
 • zabezpečuje písanie do pamätných kníh
 • zabezpečuje scenár a zodpovedá za priebeh obradov a iných slávností
 • zabezpečuje účasť účinkujúcich na občianskych obradoch
 • zabezpečuje vybavenie obradnej miestnosti
 • spracúva podklady k odmeňovaniu účinkujúcich na základe účasti na obradoch a slávnostiach
 • spracúva prehľad a štatistiku o činnosti ZPOZ-u
 • zisťuje na svojom úseku čiastkové štatistické údaje a zabezpečuje ich sumarizáciu
 • zabezpečuje informovanosť obyvateľstva prostredníctvom mestského rozhlasu
 • prevádzkuje mestský rozhlas – vysielanie doručených relácií
 • nahlasuje poruchy mestského rozhlasu na ich odstránenie
 • spolupracuje s komisiou kultúry, kde poverený zamestnanec vykonáva funkciu zapisovateľa komisie
 • zabezpečuje písanie mestskej kroniky
 • vedie agendu výherných prístrojov podľa zák. č. 30/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • vykonáva predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu v rámci spravovaných rozpočtových prostriedkov podľa zák.č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 517/2001 Z.z. o obsahu ročnej správy o výsledku finančných kontrol

Mestská knižnica

tel.: +421 47 430 84 31 , e-mail: kniznica@poltar.sk

 • vykonáva odborné knihovnícke práce a podieľa sa na organizovaní kultúrno-výchovnej činnosti knižnice
 • vedie evidenciu periodík, výpožičiek a podklady o realizovaných podujatiach
 • požičiava knihy, časopisy a iné informačné pramene, organizuje podujatia práce s knihou
 • usporadúva besedy a exkurzie, literárne večery, literárne výstavy a tým sa aktívne zúčastňuje na kultúrno-výchovnej činnosti knižnice
 • dopĺňa a spracúva knižničný fond, stará sa o jeho bezpečné uloženie a evidenciu a podľa platných smerníc
 • počas hodín schválených na sprístupnenie mestského múzea verejnosti zabezpečuje jeho prevádzku
 • vedie presnú evidenciu exponátov umiestnených v mestskom múzeu

Kultúrny dom

 • samostatne zabezpečuje a realizuje kultúrne podujatia alebo vzdelávacie podujatia, programové a propagačné činnosti
 • organizuje a zabezpečuje kultúrne podujatia (festivaly, súťaže)
 • zabezpečuje sprostredkovanie kultúrnych podujatí (premietanie filmov, vystúpenie umeleckých telies, prípadne iných organizačných zoskupení)
 • spolupracuje so školami, cirkevnými spoločenstvami a mládežníckymi organizáciami v meste

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7
1
8
9 10 11 12 13
1
14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
1
29
30 31 1 2 3 4 5

Sviatok

Meniny má Stela, Amadeus, Evald, Amadea

Zajtra má meniny František, Edvin, Fraňo

Tip pre nepočujúcich

Logo

Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.

Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.

Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:7
DNES:382
TÝŽDEŇ:2349
CELKOM:2537108

Užitočné informácie, ktoré Vás môžu zaujímať