Menu
Mesto Poltár
MestoPoltár

Klientske centrum

Mgr. Alena Karasová
vedúca oddelenia

tel.:  047/ 430 84 22
e-mail: alena.karasova@poltar.sk

 1. Činnosť oddelenia riadi a koordinuje vedúci oddelenia.
 2. Obsahová náplň činnosti oddelenia:
 • pripravuje konštituovanie orgánov mesta
 • vypracúva návrhy VZN, rokovacích poriadkov
 • zabezpečuje vyhotovenie zápisníc zo zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva
 • vedie evidenciu o účasti poslancov na zasadnutiach MsR, MsZ
 • eviduje a vybavuje návrhy, podnety a pripomienky od poslancov MsZ
 • pripravuje zasadnutia MsZ, vyhotovuje a rozposiela uznesenia MsR a MsZ
 • zabezpečuje organizačno-technickú prípravu všeobecných a doplňovacích volieb do zastupiteľských orgánov SR, orgánov samosprávy a referenda
 • pripravuje organizačno-technické zabezpečenie verejných zhromaždení obyvateľov mesta a mestských častí
 • plní úlohy obrany SR v zmysle pokynov odboru krízového riadenia ObÚ Lučenec
 • zabezpečuje úlohy pri ochrane obyvateľstva – prostriedkov individuálnej ochrany, skladovanie a ošetrovanie materiálu individuálnej protichemickej ochrany
 • zabezpečuje úlohy v súčinnosti s vojenskou správou
 • vedie evidenciu vojakov a brancov
 • vybavuje dožiadania orgánov činných v trestnom a občianskoprávnom konaní
 • pripravuje plán zasadnutí orgánov mesta a ich organizačno-technické zabezpečenie
 • vytvára vhodné podmienky pre prácu poslancov
 • vedie evidenciu a zmeny členov komisií MsZ
 • pri významných štátnych a mestských sviatkoch organizuje oslavy a zabezpečuje výzdobu mesta
 • zabezpečuje činnosť MsÚ a orgánov mesta po stránke materiálno-technickej
 • vedie evidenciu využívania zasadačky MsÚ
 • vykonáva inventarizáciu majetku na svojom oddelení
 • zabezpečuje údržbu a opravu kancelárskej techniky
 • spolupracuje s oddeleniami pri príprave podkladov na rokovania orgánov mesta
 • pripravuje návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy a vedie evidenciu prijatých VZN
 • zabezpečuje informačné, tlačové vzťahy zamestnávateľa k verejnosti a hromadným oznamovacím prostriedkom
 • vedie evidenciu obyvateľstva v zmysle platnej právnej úpravy
 • vyznačuje zmeny názvu mestských častí, ulíc a iných verejných priestranstiev a zmien súpisného, orientačného čísla objektov
 • zabezpečuje úkony súvisiace s prideľovaním bytov vo vlastníctve mesta
 • vedie stály zoznam voličov
 • vydáva rozhodnutia pre podnikateľov:
 • otváracie hodiny
 • súhlas k prenájmu nebytových priestorov
 • súhlas na uzavretie predajne
 • vybavuje agendu súvisiacu so štatistickými hláseniami
 • spolupracuje s bytovou komisiou, kde určený zamestnanec vykonáva funkciu zapisovateľa
 • vedie poradovník na byty
 • vedie knihu narodení, manželstiev, knihu úmrtí, index zápisov do matričných kníh
 • vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi
 • zapisuje do matriky po písomnom súhlase krajského úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín
 • vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine
 • vydáva iné potvrdenia o údajoch v matrike
 • plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami, pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom
 • pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
 • povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo na ktoromkoľvek inom mieste
 • povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo
 • posudzuje žiadosť o odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov potrebných na uzavretie manželstva
 • prijíma oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu, ak je už počaté
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznamy do matriky
 • podáva oznámenie na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov
 • podáva na súd návrh na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku
 • vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny podľa medzinárodných zmlúv
 • pripravuje podklady na zápis matričných udalostí nastalých v cudzine do osobitnej matriky
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a nastalých zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov
 • prijíma spoločné vyhlásenie rodičov o dohode voľby štátneho občianstva pre svoju dieťa podľa medzinárodných zmlúv
 • pripravuje na odovzdávanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách podľa zák. č. 599/2001 Z. z.
 • vykonáva overovanie výpisov a odpisov z registra trestov
 • vykonáva samostatnú ucelenú odbornú prácu pri spracovaní údajov o osobnom stave občanov podľa medzinárodného práva súkrom. a proces. alebo podľa ďalších medzinárodných zmlúv v rámci matričnej činnosti zamestnancov po vykonaní skúšky
 • vykonáva overovanie výpisov zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
 • plánuje činnosť Zboru pre občianske záležitosti (ďalej len „ZPOZ“)
 • zabezpečuje stretnutia členov ZPOZ-u na podnet predsedu ZPOZ-u
 • vedie evidenciu spojenú s činnosťou ZPOZ-u (jubilantov, účinkujúcich, narodených detí)
 • prejednáva požiadavky občanov na priebeh občianskeho obradu
 • organizuje občianske pohreby
 • úzko spolupracuje s matrikou a evidenciou občanov pri vypracovávaní zoznamov jubilantov
 • reprezentuje mesto na prehliadkach organizovaných ZPOZ
 • zabezpečuje písanie do pamätných kníh
 • zabezpečuje scenár a zodpovedá za priebeh obradov a iných slávností
 • zabezpečuje účasť účinkujúcich na občianskych obradoch
 • zabezpečuje vybavenie obradnej miestnosti
 • spracúva podklady k odmeňovaniu účinkujúcich na základe účasti na obradoch a slávnostiach
 • spracúva prehľad a štatistiku o činnosti ZPOZ-u
 • zisťuje na svojom úseku čiastkové štatistické údaje a zabezpečuje ich sumarizáciu
 • zabezpečuje informovanosť obyvateľstva prostredníctvom mestského rozhlasu
 • prevádzkuje mestský rozhlas – vysielanie doručených relácií
 • nahlasuje poruchy mestského rozhlasu na ich odstránenie
 • spolupracuje s komisiou kultúry, kde poverený zamestnanec vykonáva funkciu zapisovateľa komisie
 • zabezpečuje písanie mestskej kroniky
 • vedie agendu výherných prístrojov podľa zák. č. 30/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • vykonáva predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu v rámci spravovaných rozpočtových prostriedkov podľa zák.č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 517/2001 Z.z. o obsahu ročnej správy o výsledku finančných kontrol

Mestská knižnica

tel.: +421 47 430 84 31 , e-mail: kniznica@poltar.sk

 • vykonáva odborné knihovnícke práce a podieľa sa na organizovaní kultúrno-výchovnej činnosti knižnice
 • vedie evidenciu periodík, výpožičiek a podklady o realizovaných podujatiach
 • požičiava knihy, časopisy a iné informačné pramene, organizuje podujatia práce s knihou
 • usporadúva besedy a exkurzie, literárne večery, literárne výstavy a tým sa aktívne zúčastňuje na kultúrno-výchovnej činnosti knižnice
 • dopĺňa a spracúva knižničný fond, stará sa o jeho bezpečné uloženie a evidenciu a podľa platných smerníc
 • počas hodín schválených na sprístupnenie mestského múzea verejnosti zabezpečuje jeho prevádzku
 • vedie presnú evidenciu exponátov umiestnených v mestskom múzeu

Kultúrny dom

 • samostatne zabezpečuje a realizuje kultúrne podujatia alebo vzdelávacie podujatia, programové a propagačné činnosti
 • organizuje a zabezpečuje kultúrne podujatia (festivaly, súťaže)
 • zabezpečuje sprostredkovanie kultúrnych podujatí (premietanie filmov, vystúpenie umeleckých telies, prípadne iných organizačných zoskupení)
 • spolupracuje so školami, cirkevnými spoločenstvami a mládežníckymi organizáciami v meste

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
1
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
1
29 30 31 1 2 3
1
4

Tip pre nepočujúcich

Logo

Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.

Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.

Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:7
DNES:285
TÝŽDEŇ:285
CELKOM:2872781

Užitočné informácie, ktoré Vás môžu zaujímať