Menu
Mesto Poltár
MestoPoltár

Odd. financií, daní a správy majetku mesta

Dajana Čičmancová, vedúca oddelenia financií, daní a správy majetku mesta

tel.:  047/ 430 84 21
mobil: 0948 906 530
e-mail: dajana.cicmancova@poltar.sk

1. Činnosť oddelenia riadi a koordinuje vedúci oddelenia.
2. Obsahová náplň činnosti oddelenia:

 • organizuje a zabezpečuje administratívnu a odbornú agendu vedúceho zamestnanca
 • pri vyhotovení zmlúv spolupracuje s prednostom MsÚ
 • spracúva prehľady, výkazy ako aj štatistické výkazy pre príslušné št. orgány
 • vedie účtovnú evidenciu o stave a pohybe majetku obce a jeho zariadeniach v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov
 • zabezpečuje odbornú agendu so sprístupňovaním informácií
 • vykonáva samostatnú kontrolnú činnosť na úrovni samosprávy v určenom rozsahu
 • kontroluje a spravuje rozpoč. prostriedky za jednotlivé triedy a podtriedy
 • kontroluje dodržiavanie obehu účtovných dokladov
 • kontroluje dodržiavanie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami
 • získava a spracúva informácie a vysvetlenia pre verejnosť, masmediálnu oblasť alebo inštitúcie
 • vykonáva predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu v rámci spravovaných rozpočtových prostriedkov podľa zák. č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 517/2001 Z. z. o obsahu ročnej správy o výsledku finančných kontrol
 • tvorí koncepčné, metodické a analytické materiály na úrovni mesta
 • samostatne odborne vypracúva podklady k zásadným aktom riadenia pre štatutárny orgán
 • pripravuje správy pre rokovanie orgánov Mesta, týkajúcich sa rozpočtového a fondového hospodárenia Mesta
 • pripravuje všeobecne záväzné nariadenia na úrovni samosprávy týkajúcich sa obsahovej náplne činnosti oddelenia
 • vykonáva pokladničnú prácu (vedenie pokladničnej knihy, vyhotovenie príjmových, výdavkových dokladov vrátane výplaty v hotovosti)
 • zabezpečuje pokladničnú agendu a styk s peňažnými ústavmi
 • zabezpečuje evidenciu cenín a nakladanie s nimi
 • rozdeľuje príjmy a výdavky podľa položiek a podpoložiek a odovzdáva ich jednotlivým správcom na ďalšie spracovanie
 • vykonáva zúčtovanie cestovných príkazov
 • vedie analytickú evidenciu hotovostných platieb
 • organizuje a zabezpečuje obstarávanie prác, tovarov a služieb podľa platných právnych predpisov a spolupracuje na vypracúvaní častí súťažných podkladov
 • obstaráva úvery a iné finančné produkty a služby
 • vykonáva samostatnú odbornú účtovnícku prácu (napr. v mzdovej učtárni, finančnej učtárni, evidencia zásob a majetku)
 • komplexne zabezpečuje účtovnícke agendy
 • vedie účtovníctvo o stave a pohybe majetku Mesta, výnosoch, nákladoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu a k iným subjektom, o pohľadávkach a záväzkoch Mesta v súlade so zákonom 431/2002 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov
 • vedie priebežný prehľad zostatkov bankových účtov
 • sleduje použitie účelových a neúčelových dotácií poskytnutých Mestom
 • vyhotovuje všetky predpísané účtovné a súvisiace štatistické výkazy
 • zabezpečuje vykonanie výročného auditu
 • zabezpečuje platobný a zúčtovací styk s bankou a účtovanie príjmov a výdavkov
 • účtuje sklady
 • pripravuje, koordinuje a metodicky riadi priebeh jednotlivých vykonávaných inventarizácií Mesta v zmysle platných právnych predpisov, vyhotovuje ročné účtovné prehľady o stave majetku Mesta, odsúhlasuje prírastky a úbytky majetku v účtovnej evidencii s evidenciou podľa jednotlivých správcov rozpočtových oddielov
 • spolupracuje s likvidačnou komisiou Mesta, kde určený zamestnanec je členom tejto komisie
 • spolupracuje s ústrednou inventarizačnou komisiou Mesta, kde určený zamestnanec je členom tejto komisie
 • zabezpečuje výkazníctvo daňových povinností Mesta
 • vyhotovuje správy a analýzy pohľadávok a záväzkov Mesta
 • vedie evidenciu došlých a odoslaných faktúr, zodpovedá za ich likvidáciu
 • zodpovedá za overenie formálnej správnosti účtovných dokladov
 • triedi bezhotovostné príjmy podľa jednotlivých druhov v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie
 • vykonáva kompletné mesačné vyúčtovanie zamestnancov, poslancov, členov ZPOZ-u, členov komisií a ostatných určených zamestnancov (dohody)
 • vedie evidenciu zamestnancov na mzdových a evidenčných listoch
 • mesačne spracúva nemocenské dávky
 • vedie evidenciu zrážok zo mzdy
 • vykonáva ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov za zamestnancov, ktorí o to požiadajú
 • vydáva potvrdenia o zdaniteľnej mzde
 • pripravuje podklady pre syntetické účtovníctvo na základe zúčtovania miezd v danom období
 • zabezpečuje styk s orgánmi štátnej správy v oblasti personálnych vecí a plní úlohy v zmysle platnej legislatívy
 • vedie a doplňuje osobné materiály zamestnancov MsÚ
 • vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie na MsÚ
 • zabezpečuje práce na úseku personálnej politiky (tvorba vnútorných predpisov, smerníc, pracovného poriadku, kolektívnej zmluvy)
 • vykonáva zabezpečovanie ekonomiky práce pre zamestnancov škôl a školských zariadení
 • vykonáva komplexnú agendu súvisiacu so zdravotným a sociálnym poistením
 • zabezpečuje komplexné vedenie osobných spisov zamestnancov MŠ a školských zariadení
 • zabezpečuje mzdovú agendu škôl a školských zariadení, zodpovedá za riadne a včasné spracovanie tejto agendy
 • vykonáva samostatnú odbornú prácu na úseku rozpočtovania a financovania
 • komplexne zabezpečuje práce na úseku rozpočtovania a financovania
 • metodicky usmerňuje školy a školské zariadenia v mzdovej oblasti v súlade s platnou legislatívou
 • vykonáva komplexnú kontrolnú činnosť v oblasti hospodárenia s finančnými a materiálovými prostriedkami v oblasti mzdovej v rámci škôl a školských zariadení
 • pripravuje, koordinuje, metodicky riadi a spracúva návrh rozpočtu Mesta v zmysle platných právnych predpisov v spolupráci s jednotlivými správcami rozpočtových oddielov, komisiami MsZ a občanmi na príslušný rok
 • zabezpečuje archiváciu príslušnej agendy v súlade s platnými zákonmi
 • metodicky usmerňuje a kontroluje hospodárenie v zariadení opatrovateľskej služby
 • v zmysle zákona NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov vykonáva kontrolu cestovných účtov zamestnancov mesta a jeho zariadení, zabezpečuje ich likvidáciu a následne ich predkladá k výplate do pokladne mesta
 • metodicky usmerňuje rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pri správe majetku Mesta
 • vypracúva návrh záverečného účtu Mesta za príslušný rok
 • vypracúva rozbory hospodárenia príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu za jednotlivé triedy a podtriedy
 • vyjadruje sa k rozborom hospodárenia, v prípade potreby podáva návrhy na opatrenia
 • zabezpečuje poisťovaciu agendu majetku Mesta v spolupráci s vecne príslušnými oddeleniami
 • poskytuje údaje k poisteniu majetku Mesta a zabezpečuje k tomu príslušnú agendu
 • zabezpečuje úverovú politiku Mesta
 • sleduje finančné investície a vklady Mesta do iných právnických subjektov, sleduje majetok Mesta daný do správy iným právnickým subjektom
 • spolupracuje s ekonomickou komisiou, kde určený zamestnanec vykonáva funkciu zapisovateľa komisie
 • organizačne zabezpečuje príležitostné trhy, jarmoky poriadané Mestom
 • spolupracuje s komisiou pre spoluprácu s podnikateľmi, kde poverený zamestnanec vykonáva funkciu zapisovateľa komisie
 • vydáva záväzné stanoviská k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb na území Mesta a zaujíma stanoviská k zámerom ich činnosti, ak sa dotýkajú záujmov obyvateľov mesta
 • spracováva podklady pre trhový poriadok a navrhuje jeho zmeny a doplnky
 • vydáva povolenia a stanovuje podmienky pre ambulantný predaj
 • zabezpečuje vecné vybavenie MsÚ (nákup DHIM, HIM, PM), jeho operatívnu evidenciu a inventarizáciu
 • vykonáva správu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v platnom znení a správu daní a poplatkov v súlade so zákonom č. 511/1992 Zb. v platnom znení a v zmysle VZN, vedie k nej analytickú evidenciu
 • vedie evidenciu nedoplatkov a preplatkov na dane z nehnuteľností (ďalej len „DzN“) a zodpovedá za ich správnosť
 • vyhotovuje prehľad daňových nedoplatkov a preplatkov
 • zodpovedá za uloženie spisov daňovníkov a uloženie všetkých listín do spisov daňovníkov v rámci daňového alebo iného konania
 • vykonáva všetky administratívne úkony súvisiace s uplatňovaním zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v platnom znení
 • zabezpečuje vymáhanie nedoplatkov z miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
 • vyhotovuje mesačné prehľady vykonaných úhrad na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
 • vedie agendu miestnych daní, miestneho poplatku za komunálne odpady a osobitných poplatkov schválených MsZ
 • podľa potreby vykonáva miestne zisťovanie a daňovú kontrolu podľa § 14 a § 15 zák. č. 511/1992 Zb. v platnom znení
 • vedie úplnú a presnú analytickú evidenciu k spravovanému majetku a k rozpoč- tovým položkám a zároveň odsúhlasuje so syntetickou evidenciou
 • vykonáva inventarizáciu majetku a záväzkov
 • vedie evidenciu daňovníkov a zodpovedá za jej správnosť, úplnosť a aktualizáciu
 • zabezpečuje podklady a pripravuje návrhy všeobecne záväzných nariadení a vnútroorganizačných predpisov z oblasti týkajúcej sa činnosti oddelenia ( napr. daň z nehnuteľnosti, miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady, obeh účtovných dokladov, ap. )
 • vykonáva samostatné práce na úseku preverovania podnetov a sťažností občanov
 • pripravuje podklady k inventarizácii majetku a záväzkov
 • vedie evidenciu správnych poplatkov a pokút

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7
1
8
9 10 11 12 13
1
14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
1
29
30 31 1 2 3 4 5

Sviatok

Meniny má Stela, Amadeus, Evald, Amadea

Zajtra má meniny František, Edvin, Fraňo

Tip pre nepočujúcich

Logo

Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.

Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.

Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:9
DNES:327
TÝŽDEŇ:2294
CELKOM:2537053

Užitočné informácie, ktoré Vás môžu zaujímať