Menu
Mesto Poltár
MestoPoltár

Odd. financií, daní a správy majetku mesta

Dajana Čičmancová
vedúca oddelenia financií, daní a správy majetku mesta

tel.:  047/ 430 84 26
mobil: 0948 906 530
e-mail: dajana.cicmancova@poltar.sk

1. Činnosť oddelenia riadi a koordinuje vedúci oddelenia.
2. Obsahová náplň činnosti oddelenia:

 • organizuje a zabezpečuje administratívnu a odbornú agendu vedúceho zamestnanca
 • pri vyhotovení zmlúv spolupracuje s prednostom MsÚ
 • spracúva prehľady, výkazy ako aj štatistické výkazy pre príslušné št. orgány
 • vedie účtovnú evidenciu o stave a pohybe majetku obce a jeho zariadeniach v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov
 • zabezpečuje odbornú agendu so sprístupňovaním informácií
 • vykonáva samostatnú kontrolnú činnosť na úrovni samosprávy v určenom rozsahu
 • kontroluje a spravuje rozpoč. prostriedky za jednotlivé triedy a podtriedy
 • kontroluje dodržiavanie obehu účtovných dokladov
 • kontroluje dodržiavanie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami
 • získava a spracúva informácie a vysvetlenia pre verejnosť, masmediálnu oblasť alebo inštitúcie
 • vykonáva predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu v rámci spravovaných rozpočtových prostriedkov podľa zák. č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 517/2001 Z. z. o obsahu ročnej správy o výsledku finančných kontrol
 • tvorí koncepčné, metodické a analytické materiály na úrovni mesta
 • samostatne odborne vypracúva podklady k zásadným aktom riadenia pre štatutárny orgán
 • pripravuje správy pre rokovanie orgánov Mesta, týkajúcich sa rozpočtového a fondového hospodárenia Mesta
 • pripravuje všeobecne záväzné nariadenia na úrovni samosprávy týkajúcich sa obsahovej náplne činnosti oddelenia
 • vykonáva pokladničnú prácu (vedenie pokladničnej knihy, vyhotovenie príjmových, výdavkových dokladov vrátane výplaty v hotovosti)
 • zabezpečuje pokladničnú agendu a styk s peňažnými ústavmi
 • zabezpečuje evidenciu cenín a nakladanie s nimi
 • rozdeľuje príjmy a výdavky podľa položiek a podpoložiek a odovzdáva ich jednotlivým správcom na ďalšie spracovanie
 • vykonáva zúčtovanie cestovných príkazov
 • vedie analytickú evidenciu hotovostných platieb
 • organizuje a zabezpečuje obstarávanie prác, tovarov a služieb podľa platných právnych predpisov a spolupracuje na vypracúvaní častí súťažných podkladov
 • obstaráva úvery a iné finančné produkty a služby
 • vykonáva samostatnú odbornú účtovnícku prácu (napr. v mzdovej učtárni, finančnej učtárni, evidencia zásob a majetku)
 • komplexne zabezpečuje účtovnícke agendy
 • vedie účtovníctvo o stave a pohybe majetku Mesta, výnosoch, nákladoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu a k iným subjektom, o pohľadávkach a záväzkoch Mesta v súlade so zákonom 431/2002 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov
 • vedie priebežný prehľad zostatkov bankových účtov
 • sleduje použitie účelových a neúčelových dotácií poskytnutých Mestom
 • vyhotovuje všetky predpísané účtovné a súvisiace štatistické výkazy
 • zabezpečuje vykonanie výročného auditu
 • zabezpečuje platobný a zúčtovací styk s bankou a účtovanie príjmov a výdavkov
 • účtuje sklady
 • pripravuje, koordinuje a metodicky riadi priebeh jednotlivých vykonávaných inventarizácií Mesta v zmysle platných právnych predpisov, vyhotovuje ročné účtovné prehľady o stave majetku Mesta, odsúhlasuje prírastky a úbytky majetku v účtovnej evidencii s evidenciou podľa jednotlivých správcov rozpočtových oddielov
 • spolupracuje s likvidačnou komisiou Mesta, kde určený zamestnanec je členom tejto komisie
 • spolupracuje s ústrednou inventarizačnou komisiou Mesta, kde určený zamestnanec je členom tejto komisie
 • zabezpečuje výkazníctvo daňových povinností Mesta
 • vyhotovuje správy a analýzy pohľadávok a záväzkov Mesta
 • vedie evidenciu došlých a odoslaných faktúr, zodpovedá za ich likvidáciu
 • zodpovedá za overenie formálnej správnosti účtovných dokladov
 • triedi bezhotovostné príjmy podľa jednotlivých druhov v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie
 • vykonáva kompletné mesačné vyúčtovanie zamestnancov, poslancov, členov ZPOZ-u, členov komisií a ostatných určených zamestnancov (dohody)
 • vedie evidenciu zamestnancov na mzdových a evidenčných listoch
 • mesačne spracúva nemocenské dávky
 • vedie evidenciu zrážok zo mzdy
 • vykonáva ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov za zamestnancov, ktorí o to požiadajú
 • vydáva potvrdenia o zdaniteľnej mzde
 • pripravuje podklady pre syntetické účtovníctvo na základe zúčtovania miezd v danom období
 • zabezpečuje styk s orgánmi štátnej správy v oblasti personálnych vecí a plní úlohy v zmysle platnej legislatívy
 • vedie a doplňuje osobné materiály zamestnancov MsÚ
 • vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie na MsÚ
 • zabezpečuje práce na úseku personálnej politiky (tvorba vnútorných predpisov, smerníc, pracovného poriadku, kolektívnej zmluvy)
 • vykonáva zabezpečovanie ekonomiky práce pre zamestnancov škôl a školských zariadení
 • vykonáva komplexnú agendu súvisiacu so zdravotným a sociálnym poistením
 • zabezpečuje komplexné vedenie osobných spisov zamestnancov MŠ a školských zariadení
 • zabezpečuje mzdovú agendu škôl a školských zariadení, zodpovedá za riadne a včasné spracovanie tejto agendy
 • vykonáva samostatnú odbornú prácu na úseku rozpočtovania a financovania
 • komplexne zabezpečuje práce na úseku rozpočtovania a financovania
 • metodicky usmerňuje školy a školské zariadenia v mzdovej oblasti v súlade s platnou legislatívou
 • vykonáva komplexnú kontrolnú činnosť v oblasti hospodárenia s finančnými a materiálovými prostriedkami v oblasti mzdovej v rámci škôl a školských zariadení
 • pripravuje, koordinuje, metodicky riadi a spracúva návrh rozpočtu Mesta v zmysle platných právnych predpisov v spolupráci s jednotlivými správcami rozpočtových oddielov, komisiami MsZ a občanmi na príslušný rok
 • zabezpečuje archiváciu príslušnej agendy v súlade s platnými zákonmi
 • metodicky usmerňuje a kontroluje hospodárenie v zariadení opatrovateľskej služby
 • v zmysle zákona NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov vykonáva kontrolu cestovných účtov zamestnancov mesta a jeho zariadení, zabezpečuje ich likvidáciu a následne ich predkladá k výplate do pokladne mesta
 • metodicky usmerňuje rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pri správe majetku Mesta
 • vypracúva návrh záverečného účtu Mesta za príslušný rok
 • vypracúva rozbory hospodárenia príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu za jednotlivé triedy a podtriedy
 • vyjadruje sa k rozborom hospodárenia, v prípade potreby podáva návrhy na opatrenia
 • zabezpečuje poisťovaciu agendu majetku Mesta v spolupráci s vecne príslušnými oddeleniami
 • poskytuje údaje k poisteniu majetku Mesta a zabezpečuje k tomu príslušnú agendu
 • zabezpečuje úverovú politiku Mesta
 • sleduje finančné investície a vklady Mesta do iných právnických subjektov, sleduje majetok Mesta daný do správy iným právnickým subjektom
 • spolupracuje s ekonomickou komisiou, kde určený zamestnanec vykonáva funkciu zapisovateľa komisie
 • organizačne zabezpečuje príležitostné trhy, jarmoky poriadané Mestom
 • spolupracuje s komisiou pre spoluprácu s podnikateľmi, kde poverený zamestnanec vykonáva funkciu zapisovateľa komisie
 • vydáva záväzné stanoviská k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb na území Mesta a zaujíma stanoviská k zámerom ich činnosti, ak sa dotýkajú záujmov obyvateľov mesta
 • spracováva podklady pre trhový poriadok a navrhuje jeho zmeny a doplnky
 • vydáva povolenia a stanovuje podmienky pre ambulantný predaj
 • zabezpečuje vecné vybavenie MsÚ (nákup DHIM, HIM, PM), jeho operatívnu evidenciu a inventarizáciu
 • vykonáva správu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v platnom znení a správu daní a poplatkov v súlade so zákonom č. 511/1992 Zb. v platnom znení a v zmysle VZN, vedie k nej analytickú evidenciu
 • vedie evidenciu nedoplatkov a preplatkov na dane z nehnuteľností (ďalej len „DzN“) a zodpovedá za ich správnosť
 • vyhotovuje prehľad daňových nedoplatkov a preplatkov
 • zodpovedá za uloženie spisov daňovníkov a uloženie všetkých listín do spisov daňovníkov v rámci daňového alebo iného konania
 • vykonáva všetky administratívne úkony súvisiace s uplatňovaním zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v platnom znení
 • zabezpečuje vymáhanie nedoplatkov z miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
 • vyhotovuje mesačné prehľady vykonaných úhrad na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
 • vedie agendu miestnych daní, miestneho poplatku za komunálne odpady a osobitných poplatkov schválených MsZ
 • podľa potreby vykonáva miestne zisťovanie a daňovú kontrolu podľa § 14 a § 15 zák. č. 511/1992 Zb. v platnom znení
 • vedie úplnú a presnú analytickú evidenciu k spravovanému majetku a k rozpoč- tovým položkám a zároveň odsúhlasuje so syntetickou evidenciou
 • vykonáva inventarizáciu majetku a záväzkov
 • vedie evidenciu daňovníkov a zodpovedá za jej správnosť, úplnosť a aktualizáciu
 • zabezpečuje podklady a pripravuje návrhy všeobecne záväzných nariadení a vnútroorganizačných predpisov z oblasti týkajúcej sa činnosti oddelenia ( napr. daň z nehnuteľnosti, miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady, obeh účtovných dokladov, ap. )
 • vykonáva samostatné práce na úseku preverovania podnetov a sťažností občanov
 • pripravuje podklady k inventarizácii majetku a záväzkov
 • vedie evidenciu správnych poplatkov a pokút

Samospráva

Tip pre nepočujúcich

Logo

Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.

Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.

Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:34
TÝŽDEŇ:7892
CELKOM:2843411

Užitočné informácie, ktoré Vás môžu zaujímať