Menu
Mesto Poltár
MestoPoltár

Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania

Ing. Tomáš Cifranič, vedúci oddelenia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy

tel.: 047/ 430 84 15

1. Činnosť oddelenia riadi a koordinuje vedúci oddelenia.

2. Obsahová náplň činnosti oddelenia:

 • vybavovanie korešpondencie podľa pokynov alebo všeobecných postupov
 • prijímanie a zhromažďovanie ekonomických, technických alebo prevádzkových podkladov
 • vedenie evidencie, záznamov, kartoték alebo protokolov
 • zisťovanie čiastkových štatistických údajov a ich sumarizácia
 • zabezpečuje spracovávanie prehľadov, výkazov alebo štatistík
 • poskytovanie jednoduchých informácií k odborným agendám
 • kontrola správnosti účtovných dokladov zabezpečovanie správy, hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku, nepriemyselného hospodárstva a pomocných služieb (napr. správy budovy)
 • organizovanie a zabezpečovanie obstarávania prác, tovarov a služieb podľa platných právnych predpisov a spolupráca na vypracovávaní častí súťažných podkladov
 • vydávanie stanovísk k zabratiu verejného priestranstva z pohľadu ochrany životného prostredia
 • technický dozor nad drobnými stavbami, stavebnými úpravami, udržiavacími prácami a stavebnými časťami stavby
 • analýza, posudzovanie a vyhodnocovanie investičnej činnosti z hľadiska územných celkov
 • investičná činnosť pri príprave alebo uskutočňovaní stavieb alebo technologických častí stavieb
 • vykonávanie investičnej činnosti v oblasti dopravy
 • spracúvanie vecných, finančných a časových údajov o pripravovaných stavbách
 • zabezpečenie úloh spojených s majetkovou správou pozemných komunikácií na vymedzenom úseku
 • zabezpečovanie podkladov na majetkoprávnu prípravu, zisťovanie vlastníckych vzťahov a užívacích vzťahov pre potreby investičnej výstavby
 • zabezpečovanie dokumentácie (technickej a majetkoprávnej) pre investičnú činnosť v etape prípravy stavieb
 • príprava analytických podkladov pre hodnotiace činnosti dopravného inžinierstva v oblasti cestnej dopravy
 • riešenie použitia dopravných značiek a zariadení na miestnych komunikáciách s príslušným orgánom, ako aj úpravy cestnej premávky na miestnych komunikáciách
 • dozeranie na stav zvislého a vodorovného dopravného značenia a zabezpečenia jeho funkčnosti na miestnych komunikáciách
 • rozhodovanie po dohode s príslušným orgánom dopravy o uzávierke alebo obchádzke miestnych komunikácií
 • vydávanie súhlasu na zvláštne užívanie miestnych komunikácií (rozkopávky), kontrola ich uvádzania do pôvodného stavu a po ukončení ich preberanie
 • samostatná odborná práca v oblasti prípravy a realizácie stavby pre potreby stavieb cestného hospodárstva
 • sledovanie technického stavu miestnych komunikácií a chodníkov, navrhuje úpravu letnej a zimnej údržby, v prípade potreby celkovej rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov
 • poskytovanie údajov z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve
 • napomáha hlavnému kontrolórovi pri preverovaní podnetov a sťažností občanov
 • preberanie, zhromažďovanie a príprava podkladov v samospráve pod odborným vedením, čiastkové činnosti pri vybavovaní jednoduchých agend
 • vybavovanie rutinných odborných agend ako podklad na riadenie, rozhodovanie alebo kontrolu v samospráve (napr. v oblasti stavebného poriadku, ochrany spotrebiteľa, životného prostredia)
 • spracúvanie prehľadov, výkazov a štatistík v samospráve ako podklad na riadenie, rozhodovanie alebo kontrolu
 • odborná príprava podkladov na rozhodovanie na úseku cestných komunikácií v stanovenom rozsahu na úrovni mesta
 • zabezpečovanie prác na úseku odpadového hospodárstva a ochrany zelene na úrovni mesta
 • čiastková odborná činnosť na úseku rozvoja mesta (napr. príprava podkladov pre projekty, zadávanie verejných prác)
 • vybavovanie ucelených odborných agend vo vymedzenej oblasti samosprávy
 • vedenie úplnej a presnej analytickej evidencie k spravovanému majetku a k rozpočtovým položkám a zároveň odsúhlasovanie so syntetickou evidenciou
 • vykonávanie inventarizácie majetku a záväzkov
 • tvorba všeobecne záväzných predpisov na úrovni samosprávy
 • spracúvanie analýz a čiastkových syntéz vo vymedzenej oblasti územného plánovania na lokálnej úrovni mesta
 • sledovanie v súčinnosti s kontrolnými, inšpekčnými orgánmi stav v tvorbe a ochrane zelene, vzácnych druhov rastlinstva a živočíšstva na území mesta a jeho okolí
 • zabezpečovanie ochrany geofondu, sledovanie stavu biocenózy s dôrazom na výskyt chránených a ohrozených druhov flóry a fauny, zabezpečovanie ochrany krajinotvornej vegetácie
 • sledovanie a spoplatňovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, v zmysle právnych predpisov, vyjadrovanie sa k povoľovaciemu konaniu malých zdrojov znečisťovania na území mesta
 • vybavovanie čiastkových odborných agend vo vymedzenej oblasti samosprávy (napr. v oblasti stavebného poriadku, ochrany spotrebiteľa, životného prostredia)
 • zabezpečovanie ochrany a tvorby životného prostredia v meste s dôrazom na jednotlivé zložky životného prostredia výrazne ovplyvňujúce ekologickú stabilitu prostredia, tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov na úrovni mesta
 • rozhodovanie vo veciach v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon)
 • vypracováva koncepciu dlhodobého investičného programu mesta a zabezpečuje jeho plnenie
 • zabezpečuje prípravu, realizáciu a kontrolu investičnej výstavby, ktorej investorom je Mesto
 • vykonáva technický dozor investora na stavbách zabezpečovaných Mestom v zmysle platných právnych predpisov
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy, s projektovými a inžinierskymi subjektami v zmysle stavebného zákona a ostatných súvisiacich predpisov pripravovaných stavieb
 • zabezpečuje plnenie rozpočtu na spravovaných oddieloch
 • zabezpečuje evidenciu a likvidáciu faktúr týkajúcich sa výstavby a údržby realizovaných stavieb
 • vypracúva stanoviská k technickému stavu jednotlivých objektov v majetku Mesta
 • vypracúva predbežné hodnotenie k potrebným finančným zdrojom na zabezpečenie opráv nehnuteľnosti v majetku mesta
 • podieľa sa na príprave rozpočtu Mesta a v priebehu roka zodpovedá za správnosť v spravovaných oddieloch
 • zabezpečuje činnosti v zmysle zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • vykonáva analytickú činnosť a prípravu podkladov na rozhodovanie vo vymedzenej oblasti správy štátneho fondu
 • spolupracuje s orgánmi ochrany PPF a Katastrálnym úradom pri určovaní hraníc intravilánu, pre potreby územného plánovania
 • sleduje, obstaráva a zabezpečuje prerokovanie územnoplánovacích dokumentácií
 • sleduje predpoklady, za ktorých boli územnoplánovacie dokumentácie vypracované, zaobstaráva doplnky a zmeny schválených územnoplánovacích dokumentácii
 • prerokúva s investorom, prípadne s orgánom štátnej správy potreby a dôsledky pripravovaných stavieb k zmene účelu využitia objektu v zmysle platných územnoplánovacích dokumentácií, vyjadruje sa v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov formou záväzného stanoviska
 • vykonáva samostatnú odbornú činnosť v oblasti výstavby
 • posudzuje z hľadiska záujmov prevedenie nevyhnutných úprav stavieb v zmysle stavebného zákona a oznamuje orgánu štátnej správy potrebu vykonávania nápravy pri stavbách, ktoré nie sú riadne udržiavané z dôvodov bezpečnostných, estetických a urbanisticko-architektonických
 • vykonáva štátny stavebný dohľad stavieb na území mesta
 • v zmysle § 105 zákona č. 50/21976 Zb. prejednáva priestupky
 • vydáva potvrdenia o veku stavby
 • plní úlohy na úseku rybárstva v rozsahu pôsobnosti, ktorá je mestu zverená zákonom
 • spolupracuje s ďalšími orgánmi štátnej správy v súvislosti so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)
 • rozhodnutím povoľuje podľa stavebného zákona umiestnenie reklamných, informačných a propagačných zariadení
 • vybavuje oznámenia vo veciach v zmysle § 55 stavebného zákona
 • zabezpečuje úkony a činnosti vyplývajúce pre Mesto zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a vnútorných predpisov a nariadení
 • pripravuje podklad pre rozhodnutia primátora mesta pri vybavovaní žiadostí podľa predchádzajúcej zarážky
 • spolupracuje s komisiou výstavby, dopravy a životného prostredia, kde určený zamestnanec plní funkciu zapisovateľa komisie
 • koordinuje spracovanie digitálnej mapy, doplňuje ju a poskytuje údaje z nej vyplývajúce
 • zabezpečuje plnenie rozpočtu na spravovaných oddieloch
 • vykonáva samostatnú prácu na úseku preverovania podnetov a sťažností občanov
 • vypracúva, schvaľuje a pravidelne vyhodnocuje plnenia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta a zabezpečuje jeho plnenie
 • poskytuje súčinnosť pri príprave a uskutočňovaní programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja, na území ktorého sa Mesto nachádza
 • poskytuje súčinnosť na príprave regionálnych operačných programov
 • spolupracuje pri zabezpečovaní rozvojových zámerov spoločných pre viacero obcí
 • podieľa sa na príprave zriadenia združení s inými obcami a mestami podľa § 20b zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s predmetom činnosti, ktorým napomáha hospodársky a sociálny rozvoj mesta, ako aj samosprávneho kraja
 • vypracúva stanoviská k programom regionálneho rozvoja (§ 5 písm. a/ až d/ zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja)
 • spolupracuje s ostatnými oddeleniami MsÚ
 • vykonáva činnosť na úseku bývania vyplývajúcu zo zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
 • Poskytuje informácie o možnosti podpory z prostriedkov ŠFRB
 • prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov ŠFRB
 • vedenie evidencie prijatých žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB
 • overovanie úplnosti náležitostí žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov ŠFRB
 • skúmanie bytových pomerov žiadateľov o poskytnutie podpory
 • predloženie overenej žiadosť na ŠFRB
 • kontrola dodržiavania zmluvných podmienok (kontrola na stavbe, kontrola účtovných dokladov, kontrola dokončenia stavby v stanovenom termíne
 • pripravuje podklady na podanie žiadostí o poskytnutie dotácií a finančných podpôr z prostriedkov ministerstiev SR
 • vydáva rozhodnutia o určení, zmene a zrušení súpisných a orientačných čísiel
 • príprava a spracovanie projektov na čerpanie financií z prestupových a štrukturálnych fondov
 • samostatná odborná práca v súvislosti s čerpaním prostriedkov zo štruktur. fondov
 • aktualizácia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7
1
8
9 10 11 12 13
1
14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
1
29
30 31 1 2 3 4 5

Sviatok

Meniny má Stela, Amadeus, Evald, Amadea

Zajtra má meniny František, Edvin, Fraňo

Tip pre nepočujúcich

Logo

Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.

Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.

Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:297
TÝŽDEŇ:2264
CELKOM:2537023

Užitočné informácie, ktoré Vás môžu zaujímať