Menu
Mesto Poltár
MestoPoltár

Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania

Ing. Tomáš Cifranič
vedúci oddelenia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy

tel.: 047/ 430 84 15

1. Činnosť oddelenia riadi a koordinuje vedúci oddelenia.

2. Obsahová náplň činnosti oddelenia:

 • vybavovanie korešpondencie podľa pokynov alebo všeobecných postupov
 • prijímanie a zhromažďovanie ekonomických, technických alebo prevádzkových podkladov
 • vedenie evidencie, záznamov, kartoték alebo protokolov
 • zisťovanie čiastkových štatistických údajov a ich sumarizácia
 • zabezpečuje spracovávanie prehľadov, výkazov alebo štatistík
 • poskytovanie jednoduchých informácií k odborným agendám
 • kontrola správnosti účtovných dokladov zabezpečovanie správy, hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku, nepriemyselného hospodárstva a pomocných služieb (napr. správy budovy)
 • organizovanie a zabezpečovanie obstarávania prác, tovarov a služieb podľa platných právnych predpisov a spolupráca na vypracovávaní častí súťažných podkladov
 • vydávanie stanovísk k zabratiu verejného priestranstva z pohľadu ochrany životného prostredia
 • technický dozor nad drobnými stavbami, stavebnými úpravami, udržiavacími prácami a stavebnými časťami stavby
 • analýza, posudzovanie a vyhodnocovanie investičnej činnosti z hľadiska územných celkov
 • investičná činnosť pri príprave alebo uskutočňovaní stavieb alebo technologických častí stavieb
 • vykonávanie investičnej činnosti v oblasti dopravy
 • spracúvanie vecných, finančných a časových údajov o pripravovaných stavbách
 • zabezpečenie úloh spojených s majetkovou správou pozemných komunikácií na vymedzenom úseku
 • zabezpečovanie podkladov na majetkoprávnu prípravu, zisťovanie vlastníckych vzťahov a užívacích vzťahov pre potreby investičnej výstavby
 • zabezpečovanie dokumentácie (technickej a majetkoprávnej) pre investičnú činnosť v etape prípravy stavieb
 • príprava analytických podkladov pre hodnotiace činnosti dopravného inžinierstva v oblasti cestnej dopravy
 • riešenie použitia dopravných značiek a zariadení na miestnych komunikáciách s príslušným orgánom, ako aj úpravy cestnej premávky na miestnych komunikáciách
 • dozeranie na stav zvislého a vodorovného dopravného značenia a zabezpečenia jeho funkčnosti na miestnych komunikáciách
 • rozhodovanie po dohode s príslušným orgánom dopravy o uzávierke alebo obchádzke miestnych komunikácií
 • vydávanie súhlasu na zvláštne užívanie miestnych komunikácií (rozkopávky), kontrola ich uvádzania do pôvodného stavu a po ukončení ich preberanie
 • samostatná odborná práca v oblasti prípravy a realizácie stavby pre potreby stavieb cestného hospodárstva
 • sledovanie technického stavu miestnych komunikácií a chodníkov, navrhuje úpravu letnej a zimnej údržby, v prípade potreby celkovej rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov
 • poskytovanie údajov z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve
 • napomáha hlavnému kontrolórovi pri preverovaní podnetov a sťažností občanov
 • preberanie, zhromažďovanie a príprava podkladov v samospráve pod odborným vedením, čiastkové činnosti pri vybavovaní jednoduchých agend
 • vybavovanie rutinných odborných agend ako podklad na riadenie, rozhodovanie alebo kontrolu v samospráve (napr. v oblasti stavebného poriadku, ochrany spotrebiteľa, životného prostredia)
 • spracúvanie prehľadov, výkazov a štatistík v samospráve ako podklad na riadenie, rozhodovanie alebo kontrolu
 • odborná príprava podkladov na rozhodovanie na úseku cestných komunikácií v stanovenom rozsahu na úrovni mesta
 • zabezpečovanie prác na úseku odpadového hospodárstva a ochrany zelene na úrovni mesta
 • čiastková odborná činnosť na úseku rozvoja mesta (napr. príprava podkladov pre projekty, zadávanie verejných prác)
 • vybavovanie ucelených odborných agend vo vymedzenej oblasti samosprávy
 • vedenie úplnej a presnej analytickej evidencie k spravovanému majetku a k rozpočtovým položkám a zároveň odsúhlasovanie so syntetickou evidenciou
 • vykonávanie inventarizácie majetku a záväzkov
 • tvorba všeobecne záväzných predpisov na úrovni samosprávy
 • spracúvanie analýz a čiastkových syntéz vo vymedzenej oblasti územného plánovania na lokálnej úrovni mesta
 • sledovanie v súčinnosti s kontrolnými, inšpekčnými orgánmi stav v tvorbe a ochrane zelene, vzácnych druhov rastlinstva a živočíšstva na území mesta a jeho okolí
 • zabezpečovanie ochrany geofondu, sledovanie stavu biocenózy s dôrazom na výskyt chránených a ohrozených druhov flóry a fauny, zabezpečovanie ochrany krajinotvornej vegetácie
 • sledovanie a spoplatňovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, v zmysle právnych predpisov, vyjadrovanie sa k povoľovaciemu konaniu malých zdrojov znečisťovania na území mesta
 • vybavovanie čiastkových odborných agend vo vymedzenej oblasti samosprávy (napr. v oblasti stavebného poriadku, ochrany spotrebiteľa, životného prostredia)
 • zabezpečovanie ochrany a tvorby životného prostredia v meste s dôrazom na jednotlivé zložky životného prostredia výrazne ovplyvňujúce ekologickú stabilitu prostredia, tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov na úrovni mesta
 • rozhodovanie vo veciach v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon)
 • vypracováva koncepciu dlhodobého investičného programu mesta a zabezpečuje jeho plnenie
 • zabezpečuje prípravu, realizáciu a kontrolu investičnej výstavby, ktorej investorom je Mesto
 • vykonáva technický dozor investora na stavbách zabezpečovaných Mestom v zmysle platných právnych predpisov
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy, s projektovými a inžinierskymi subjektami v zmysle stavebného zákona a ostatných súvisiacich predpisov pripravovaných stavieb
 • zabezpečuje plnenie rozpočtu na spravovaných oddieloch
 • zabezpečuje evidenciu a likvidáciu faktúr týkajúcich sa výstavby a údržby realizovaných stavieb
 • vypracúva stanoviská k technickému stavu jednotlivých objektov v majetku Mesta
 • vypracúva predbežné hodnotenie k potrebným finančným zdrojom na zabezpečenie opráv nehnuteľnosti v majetku mesta
 • podieľa sa na príprave rozpočtu Mesta a v priebehu roka zodpovedá za správnosť v spravovaných oddieloch
 • zabezpečuje činnosti v zmysle zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • vykonáva analytickú činnosť a prípravu podkladov na rozhodovanie vo vymedzenej oblasti správy štátneho fondu
 • spolupracuje s orgánmi ochrany PPF a Katastrálnym úradom pri určovaní hraníc intravilánu, pre potreby územného plánovania
 • sleduje, obstaráva a zabezpečuje prerokovanie územnoplánovacích dokumentácií
 • sleduje predpoklady, za ktorých boli územnoplánovacie dokumentácie vypracované, zaobstaráva doplnky a zmeny schválených územnoplánovacích dokumentácii
 • prerokúva s investorom, prípadne s orgánom štátnej správy potreby a dôsledky pripravovaných stavieb k zmene účelu využitia objektu v zmysle platných územnoplánovacích dokumentácií, vyjadruje sa v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov formou záväzného stanoviska
 • vykonáva samostatnú odbornú činnosť v oblasti výstavby
 • posudzuje z hľadiska záujmov prevedenie nevyhnutných úprav stavieb v zmysle stavebného zákona a oznamuje orgánu štátnej správy potrebu vykonávania nápravy pri stavbách, ktoré nie sú riadne udržiavané z dôvodov bezpečnostných, estetických a urbanisticko-architektonických
 • vykonáva štátny stavebný dohľad stavieb na území mesta
 • v zmysle § 105 zákona č. 50/21976 Zb. prejednáva priestupky
 • vydáva potvrdenia o veku stavby
 • plní úlohy na úseku rybárstva v rozsahu pôsobnosti, ktorá je mestu zverená zákonom
 • spolupracuje s ďalšími orgánmi štátnej správy v súvislosti so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)
 • rozhodnutím povoľuje podľa stavebného zákona umiestnenie reklamných, informačných a propagačných zariadení
 • vybavuje oznámenia vo veciach v zmysle § 55 stavebného zákona
 • zabezpečuje úkony a činnosti vyplývajúce pre Mesto zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a vnútorných predpisov a nariadení
 • pripravuje podklad pre rozhodnutia primátora mesta pri vybavovaní žiadostí podľa predchádzajúcej zarážky
 • spolupracuje s komisiou výstavby, dopravy a životného prostredia, kde určený zamestnanec plní funkciu zapisovateľa komisie
 • koordinuje spracovanie digitálnej mapy, doplňuje ju a poskytuje údaje z nej vyplývajúce
 • zabezpečuje plnenie rozpočtu na spravovaných oddieloch
 • vykonáva samostatnú prácu na úseku preverovania podnetov a sťažností občanov
 • vypracúva, schvaľuje a pravidelne vyhodnocuje plnenia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta a zabezpečuje jeho plnenie
 • poskytuje súčinnosť pri príprave a uskutočňovaní programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja, na území ktorého sa Mesto nachádza
 • poskytuje súčinnosť na príprave regionálnych operačných programov
 • spolupracuje pri zabezpečovaní rozvojových zámerov spoločných pre viacero obcí
 • podieľa sa na príprave zriadenia združení s inými obcami a mestami podľa § 20b zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s predmetom činnosti, ktorým napomáha hospodársky a sociálny rozvoj mesta, ako aj samosprávneho kraja
 • vypracúva stanoviská k programom regionálneho rozvoja (§ 5 písm. a/ až d/ zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja)
 • spolupracuje s ostatnými oddeleniami MsÚ
 • vykonáva činnosť na úseku bývania vyplývajúcu zo zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
 • Poskytuje informácie o možnosti podpory z prostriedkov ŠFRB
 • prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov ŠFRB
 • vedenie evidencie prijatých žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB
 • overovanie úplnosti náležitostí žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov ŠFRB
 • skúmanie bytových pomerov žiadateľov o poskytnutie podpory
 • predloženie overenej žiadosť na ŠFRB
 • kontrola dodržiavania zmluvných podmienok (kontrola na stavbe, kontrola účtovných dokladov, kontrola dokončenia stavby v stanovenom termíne
 • pripravuje podklady na podanie žiadostí o poskytnutie dotácií a finančných podpôr z prostriedkov ministerstiev SR
 • vydáva rozhodnutia o určení, zmene a zrušení súpisných a orientačných čísiel
 • príprava a spracovanie projektov na čerpanie financií z prestupových a štrukturálnych fondov
 • samostatná odborná práca v súvislosti s čerpaním prostriedkov zo štruktur. fondov
 • aktualizácia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Samospráva

Tip pre nepočujúcich

Logo

Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.

Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.

Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:71
TÝŽDEŇ:2291
CELKOM:2837810

Užitočné informácie, ktoré Vás môžu zaujímať