Menu
Mesto Poltár
MestoPoltár

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Mesto Poltár vydanou Smernicou o vnútornom systéme preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti (č. 5/2023), v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z.  o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), upravuje postup pri podávaní a prijímaní oznámení, týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“), o ktorej sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom, postup pri evidovaní oznámení a preverovaní oznámení, pri oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia, ako aj podrobnosti o oprávneniach a povinnostiach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, o zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a dotknutej osoby a o spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení.

Nezávislým orgánom štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý chráni práva a oprávnené záujmy oznamovateľov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti je Úrad na ochranu oznamovateľov so sídlom v Bratislave - www.oznamovatelia.sk.

Oznamovateľom protispoločenskej činnosti je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu  príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi, ako aj ďalšie fyzické osoby osobitne ustanovené v § 2 písm. a) a b) Zákona.

Závažnou protispoločenskou činnosťou spadajúcou do pôsobnosti zákona sú trestné činy a správne delikty taxatívne uvedené v § 2 písm. d) Zákona.

Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa (mesto Poltár a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár s počtom zamestnancov nižším ako 50) podľa Zákona je v zmysle § 10 ods. 1 a 3 zákona hlavný kontrolór mesta Poltár.

Oznámenie v zmysle Zákona je možné podať:

  • písomne v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať – do rúk hlavného kontrolóra“:
  1. priamo do rúk hlavného kontrolóra mesta,
  2. do podateľne Mestského úradu v Poltári alebo
  3. poštou na adresu: Hlavný kontrolór mesta Poltár, Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár.
  • ústne - osobne do záznamu v kancelárii hlavného kontrolóra mesta na Mestskom úrade v Poltári. Oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie v primeranej lehote.
  • elektronickou formou - na e-mailovú adresu hlavny.kontrolor@poltar.sk. Táto e-mailová adresa je dostupná nepretržite – oznámenie je možné podať 24 hodín denne.

V súvislosti s oznámením protispoločenskej činnosti má oznamovateľ v Zákonom stanovených prípadoch nárok na poskytnutie ochrany v rámci trestného konania (§ 3 Zákona), v rámci konania o správnom delikte (§ 5 Zákona) alebo na pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu (§ 12 Zákona).

Oznamovateľ môže oznámenie v zmysle Zákona podať okrem zamestnávateľa aj Úradu na ochranu oznamovateľov, prokuratúre, správnemu orgánu príslušnému na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou podľa § 2 písm. d) bodu 3 a 4 Zákona alebo príslušnej inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre Európskej Únie.

Vnútorný systém preverovania oznámení v podmienkach mesta Poltár a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár s počtom zamestnancov nižším ako 50 je upravený v Smernici o vnútornom systéme preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti.

Smernica o vnútornom systéme preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti (236.33 kB)

Samospráva

Kalendár

Tip pre nepočujúcich

Logo

Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.

Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.

Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:22
DNES:1401
TÝŽDEŇ:5361
CELKOM:2763533

Užitočné informácie, ktoré Vás môžu zaujímať