A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA POLTÁR NA ROKY 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 9
DNES: 656
TÝŽDEŇ: 2860
CELKOM: 863742

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

KOMUNITNÉ CENTRUM POLTÁR

Komunitné centrum (ďalej KC) vzniklo na základe zapojenia sa do Národného projektu Komunitné centrá. V prevádzke od 1. 5. 2015, prevádzkovateľom je MESTO POLTÁR. KC je financované na základe zmluvy o NP KC s IA ZASI, z rozpočtu mesta Poltár a z darov.

Tím KCCiele KC :

 • poskytovanie sociálnych poradenských činností pre potreby komunity a klienta,
 • poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca, skupiny a ich vzájomnej interakcie,
 • poskytovanie vzdelávacích a voľno časových aktivít, podpora záujmovej činnosti,
 • zvyšovanie sociálnych zručností, kompetencií a sociálnej mobility,
 • prevencie a predchádzaniu sociálno – patologických javov a rizikového správania,
 • budovanie vzájomnej tolerancie, akceptácie, k znižovaniu bariér medzi rómskymi a nerómskym obyvateľstvom prostredníctvom spoločných aktivít,
 • prevencia sociálnej exklúzie,
 • včasná intervencia.

Priestorové vybavenie:

 1.  chodba - komunikačný priestor
 2.  kancelária pre komunitných pracovníkov
 3.  miestnosť na výchovné a vzdelávacie aktivity
 4.  miestnosť na skupinové a komunitné aktivity
 5.  sociálne zariadenie (WC- oddelene pre mužov a ženy, tečúca voda).

 

KC je vybavené potrebným nábytkom, technikou, pomôckami pre služby, poradenstvo a voľno-časové aktivity,interaktívnou tabuľou, televízorom, nástenkami, hasiacimi prístrojmi, lekárničkou atď. pričom sú zohľadnené všetky právne prepisy súvisiace s prevádzkou a zameraním KC a štandardy KC (uznesenie vlády SR č. 804/2011, prevádzkový poriadok KC )

Klientmi KC:
Komunitné centrum poskytuje priestor, do ktoréo môže vstúpiť každý člen komunity, ktorý hľadá riešenie svojej situácie alebo chce pomáhať riešiť problémy svojej komunity. Komunitu tvoria,
obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít s vysokým percentuálnym zastúpením deti, mládež obyvatelia mesta v rámci komunitného rozvoja matky s deťmi, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením, sú vylúčené alebo marginalizované osoby s nízkymi príjmami, pod alebo pri hranici životného minima, dlhodobo nezamestnané osoby, nezamestnané osoby bez vzdelania, osoby dlhodobo odkázané na dávky štátneho systému sociálnej pomoci, rodič na materskej dovolenke, osoby ohrozené sociálnym vylúčením : seniori, zdravotne postihnuté osoby, bezdomovci ale i viacdetné rodiny.

Pracovníci KC:
sú povinný spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príp. záväzných predpisov pri realizácii schválených projektov (napr. IA ZASI -Národné komunitné centrá ), morálne a odborné kritéria pre činnosti, ktoré v KC vykonávajú. Pracovníci sa povinne zúčastňujú ďalšieho odborného vzdelávania, supervízie.

Personálne zabezpečenie bude realizované  zamestnancami:
OG– odborný garant : Mgr. Iveta Brndiarová
OPKC - odborný pracovník komunitného centra: Bc. Beata Berkyová
PKC – pracovník komunitného centra: Anna Turoňová

Aktivity komunitného centra:
sú poskytovnané na rozvoj osoby, skupín , rodín i celej komunity poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca a skupiny a ich vzájomnej interakcii, prevenciu sociálnej exklúzie, základné sociálne poradenstvo, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia, výchovno – vzdelávacie a aktivizačné služby pre deti, mládež, rodinu a nezamestnaných záujmová činnosť a voľnočasové aktivty pre deti, mládež, rodinu, seniorov, preventívne aktivity.

Aktivity sa budú prispôsobovať potrebám klientov počas celej realizácie projektu. O svojej činnosti KC pravidelne informuje klientov, ale aj ostatných obyvateľov mesta. Využíva na to informačné vývesné tabule v meste a priamo na budove KC, nástenky v KC a na MsÚ.

KC slúži pre všetky vyššie uvedené skupiny obyvateľov mesta Poltár. Poskytuje služby pre všetkých, ktorí majú záujem, pričom vstup je voľný a zdarma. Praovníci centra poskytujú služby ambulantnou aj terénnou formou. Obmezený vstup majú občania pod vplyvom návykových látok, s agresívnym chovaním, pretože z KC chceme vybudovať bezpečné miesto.

Poslaním KC:
podať pomocnú ruku a hľadať vhodné riešenia v rôznych oblastiach (exekúcie, nezamestnanosť, záškoláctvo, rodinné vzťahy, poisťovne, vzelávanie, prevencie), v spolupráci s organizáciami a inšitúciami nielen v prietoroch KC ale i v teréne, prípradne domácom prostredí, čiže poskytovatovanie komplexných sociálnych služieb, odborných a komunitných služieb bez rezidencie.


Otváracie hodiny:
pondelok – piatok  v čase od 8:00 do 16:00 hod.


Kontakt: Slobody 307/35, Poltár
tel.: 0948 584 500
e-mail: kc@poltar.sk

facebook: https://www.facebook.com/groups/836635966430600/?fref=ts

Aktuálne aktivity a činnosti KC môžete vzhliadnuť aj na sociálnej sieti facebook
v skupine
Komunitné centrum Poltár

očami detí