A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA POLTÁR NA ROKY 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 8
DNES: 908
TÝŽDEŇ: 3138
CELKOM: 916459

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

foto
logá

Mesto Poltár od 1.marca 2016
začalo realizovať Národný projekt Terénnej sociálnej práce v obciach I

v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Trvanie projektu do júna 2019.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
PRIESTOR PRE VAŠU PRÍLEŽITOSŤ !!!

Účelom projektu je zabezpečenie terénnej sociálnej práce prostredníctvom terénnych
pracovníkov poskytujúcich nevyhnutnú pomoc obyvateľom mesta Poltár, 
ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii.
Projekt je zameraný na predchádzanie sociálneho vylúčenia prostredníctvom poskytovania sociálnych služieb a opatrení.

 

Terénnu prácu zabezpečujú:

Terénni sociálni pracovníci:
Mgr. Eva Kupčeková
Mgr. Jana Kureková

Terénni pracovníci:
Michaela Gajdošová
Ján Rovňan

Kontakt:
tel: 047/3811642
      0948 481 400 – Mgr. Eva Kupčeková
      0948 373 850 – Mgr. Jana Kureková
e-mail: tsppoltar@gmail.com, tsp@poltar.sk

Kancelária terénnych sociálnych pracovníkov sa nachádza v budove Mestského úradu Poltár a je otvorená pre služby verejnosti každý pracovný deň od 7:00 do 11:30 a od 12:00 do 15:00. V prípade, že sa TSP, TP nezdržiavajú v kancelárii, pracujú v teréne a môžete ich kontaktovať na uvedených tel. číslach.

Poskytované služby:

Poradenstvo v oblasti zamestnania

 • vyhľadávanie voľných pracovných miest, asistencia pri písaní životopisov, motivačných listov, žiadostí do zamestnania, príprava na pracovný pohovor
 • konzultácie a odporúčania týkajúce sa menších obecných  služieb, aktivačných prác, sezónnych brigád
 • asistencia pri vyhľadávaní a sprostredkovaní rekvalifikácie, doplnkového vzdelania

Poradenstvo v oblasti bývania - smerujúce k zvýšeniu štandardu bývania

asistencia pri

 • žiadosti o trvalý, alebo prechodný pobyt
 • vyhotovení žiadosti o nájomé byty
 • získaní stavebného povolenia atď.

administratíva spojená s bežným chodom domácnosti

 • riešenie poplatkov za vodné, stočné
 • asistencia pri zapojení dodávok vody, energií
 • komunikácia so správcami obytných domov

praktický chod domácnosti a skvalitňovanie podmienok bývania

 • poradenstvo v oblasti starostlivosti o bývanie
 • poradenstvo pri zveľaďovaní príbytkov atď.

kvalita bývania - medziľudské vzťahy

 • poradenstvo pri riešení problémových vzťahov medzi rodinnými príslušníkmi

Poradenstvo v oblasti zdravia

 • spolupráca so zdravotnými zariadeniami (konzultácie s lekármi)
 • sprevádzanie k odborníkom
 • asistencia a poradenstvo v oblasti zdravia a hygieny

Poradenstvo a intervencie zamerané na prevenciu sociálono-patologických javov

 • asistencia pri riešení problémov súvisiacich so závislosťami
 •  prevencia v oblasti kriminality
 • poradenstvo, asistencia,  sprevádzanie počas trestných konaní a občiansko právnych sporov
 • poradenstvo, prevenčné aktivity a sprostredkovanie kontaktov na odborníkov v súvislosti s domácim násilím
 • prevencia pri probléme s nelegálnym odberom energie
 • prevenčné aktivity a poradenstvo súvisiace s problémami zanedbávania starostlivosti o deti
 • prevencia pri probléme záškoláctva
 • prevencia problémového správania  atď.

Poradenstvo v oblasti financií

 • poradenstvo pri hospodárení s rodinným rozpočtom
 • poradenstvo pri zostavovaní splátkového kalendára
 • poradenstvo pri riešení finančných problémov vyplývajúcich z úžery a pod.

Poradenstvo v oblasti vzdelávania

 • poradenstvo rodičom pri plnení školských povinností ich detí
 • spolupráca so školou
 • sprostredkovanie k ďalšiemu vzdelávaniu atď.

Poradenstvo v oblasti sociálneho zabezpečenia

 • poradenstvo a intervencie v súvislosti so stratou zamestnania
 • asistencia pri evidencii, vyradení na ÚPSVaR
 • asistencia pri výpovedi pracovnej zmluvy
 • asistencia pri vybavovaní príspevku na bývanie
 • asistencia pri vyhľadávaní náhradného bývania (napr. zariadenia pre seniorov, ZSS atď.)
 • asistencia pri vybavovaní kompenzačného, opatrovateľského príspevku
 • poradenstvo a asistencia v súvislosti s príspevkami soc. zabezpečenia (rodičovský príspevok, dávky v HN, starobný a invalidný dôchodok atď.)
 • poradenstvo v oblasti zabezpečenia základných životných potrieb (napr. pri zabezpečení stravy, odevu)

Iné

 • vysvetlenia rozhodnutí, uznesení, výziev, návrhov, predvolaní, upovedomení, žiadostí, potvrdení, rozsudkov a pod.
 • pomoc a poradenstvo pri vyplňovaní tlačív a písaní žiadostí
 • spolupracovanie a sprostredkovanie kontaktov s oficiálnymi inštitúciami v lokalite, konzultácie s odborníkmi, uľahčovanie komunikácie medzi klientom a inými subjektmi.
 • sprevádzanie klienta pri riešení jeho sociálnej situácie z dôvodov napr. zlého zdravotného stavu, neschopnosti vybavovať úradné záležitosti, komunikačná bariéra
 • individuálna sociálna práca s klientom, jeho rodinou, pri riešení jeho osobných problémov, krízovej intervencie v ťažkých životných situáciách
 • preventívne aktivity zamerané na sociálno-patologické javy a ochrany práv detí

Iné aktivity TSP

 • príprava projektov samosprávy sociálneho zamerania
 • mapovanie lokality, zber demografických údajov, analyzovanie potrieb cieľových skupín a lokality, vytýčenie cieľov svojej práce v dlhodobejšom horizonte

 


Dokumenty a tlačivá k stiahnutiu