A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA POLTÁR NA ROKY 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 9
DNES: 456
TÝŽDEŇ: 5111
CELKOM: 910760

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

Informácia pre záujemcov o poskytovanie sociálnej služby v ZSS

Ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov alebo v zariadení opatrovateľskej služby, podáva písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na vybraný typ sociálnej služby (zariadenie pre seniorov alebo zariadenie opatrovateľskej služby) na príslušný miestny úrad (Mestský úrad, Obecný úrad) v mieste trvalého bydliska.

Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže túto žiadosť za občana podpísať aj iná fyzická osoba, a to na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave (v súlade s legislatívou).

V prípade, ak má občan záujem o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby bez posúdenia jeho odkázanosti na sociálnu službu, požiada priamo poskytovateľa sociálnej služby o poskytovanie sociálnej služby (sociálna služba sa bude poskytovať bez finančnej podpory z verejných prostriedkov). V tomto prípade si bude občan hradiť úhradu za poskytovanie sociálnej služby vo výške ekonomicky oprávnených nákladov tohto zariadenia sociálnych služieb, v ktorom sa mu bude služba poskytovať.

Po obdržaní rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a to nadobudne právoplatnosť, podáva žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Neoddeliteľnou prílohou žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je:

 • právoplatné rozhodnutie mesta (obce) o odkázanosti na sociálnu službu,
 • posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
 • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby s úradne overeným podpisom,
 • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • v prípade, že je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony kópiu rozsudku súdu o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony ako aj kópiu listiny  o ustanovení opatrovníka.

Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, môže túto žiadosť za občana podpísať aj iná fyzická osoba, a to na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave (v súlade s legislatívou).

Žiadosť spolu s prílohami sa podáva na príslušný miestny úrad (Mestský úrad, Obecný úrad) v mieste trvalého bydliska. Ak obec alebo fyzická osoba doručí žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby do zariadenia, zariadenie zaradí žiadosť do evidencie žiadostí, podľa poradia doručenia a písomne informuje obec alebo žiadateľa o zaradení do evidencie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a o ďalšom postupe.

Ďalšou možnosťou je doručenie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby priamo do Zariadenia sociálnych služieb v Poltári.

V prípade, že doručená žiadosť do zariadenia spĺňa všetky náležitosti podľa zákona o sociálnych službách, za dátum doručenia kompletnej žiadosti sa považuje dátum doručenia žiadosti. Ak žiadosť nespĺňa všetky náležitosti, ZSS písomne vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti. Za dátum doručenia kompletnej žiadosti sa v takomto prípade považuje dátum doručenia poslednej chýbajúcej náležitosti.

ZSS v prípade, že nedisponuje na predmetnom druhu sociálnej služby voľným miestom zaeviduje žiadosť v „evidencii doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ a zašle žiadateľovi oznámenie o tom, že jeho žiadosť je evidovaná v evidencii dňom doručenia kompletnej žiadosti. Evidencia žiadostí je verejne prístupná na webovej stránke Mesta Poltár – Zariadenie sociálnych služieb.